Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atom. 1. 10 -10 m, tj. 0,000 000 000 1 m = protony = neutrony = elektrony p + n 0 e - STAVBA ATOMU protony a neutrony jsou částice....... neboli.................

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atom. 1. 10 -10 m, tj. 0,000 000 000 1 m = protony = neutrony = elektrony p + n 0 e - STAVBA ATOMU protony a neutrony jsou částice....... neboli................."— Transkript prezentace:

1 Atom

2 1. 10 -10 m, tj. 0,000 000 000 1 m = protony = neutrony = elektrony p + n 0 e - STAVBA ATOMU protony a neutrony jsou částice....... neboli................. elektrony jsou v............. p+ p+ n 0 e-e- nukleonyjádra obalu

3 částicesymbolhmotnost (g)náboj relativní náboj elektron e-e- 9,1. 10 -28 -1,6. 10 -19 proton p+p+ 1,6. 10 -24 1,6. 10 -19 +1 neutron n0n0 1,6. 10 -24 0 0 STAVBA ATOMU

4 látky jsou složeny z atomů = nedělitelné částice (atomos = nedělitelný) nejmenší částice hmoty existuje mnoho druhů atomů starověké Řecko Demokritos 470 – 360 př.n.l. Leukippos 6. stol. př.n.l.

5 středověktělesa jsou bezezbytku vyplněna látkou 17. stol. 18. stol. Isaac Newton Michail Vasiljevič Lomonosov oba podporovali atomovou teorii

6 1.prvky jsou složeny z malých, nedělitelných atomů, atomy téhož prvku jsou stejné 2. v průběhu chemických reakcí dochází k přeskupování atomů, atomy při nich nevznikají, nemizí, ani se atom jednoho prvku nemění v atom jiného prvku 3. slučováním atomů dvou nebo více prvků vznikají chemické sloučeniny, počty atomů jsou vždy ve stejném poměru (zákon stálých poměrů slučovacích) John Dalton (1801): John Dalton 1766 - 1844

7 vytvoření modelu atomu předcházely: objev zákonů elektrolýzy (Michael Faraday) objev elektronu (Joseph John Thomson) objev radioaktivity (Henri Becquerel) atomy jsou složeny z ještě menších částic

8 obr.5 v atomu jsou dvě části: kladné jádro, kolem obíhají po nespecifikovaných kružnicích elektrony Ernest Rutherford 1911 MODELY ATOMU planetární model atomu

9 Niels Bohr (1913) kvantově mechanický model elektrony obíhají po kružnicích s určitým poloměrem odpovídajícím jejich energii existence elektronu je možná pouze v určitých energetických stavech = KVANTECH MODELY ATOMU

10 Louis de Broglie (1929) dualistický charakter elektronu (částice a vlnění)   Max Born vlnová funkce

11 Erwin Schrödinger zabýval se kvantovou mechanikou Schrödingerova rovnice → soubor vlnových funkcí = orbitalů → hodnoty energie Werner Heisenberg princip neurčitosti

12 složeno z nukleonů (protonů a neutronů) někdy se ještě užívá N – neutronové číslo proti obalu je velmi malého rozměru částice drží pohromadě vlivem tzv. jaderných sil >>>> odpudivé elektrostatické síly v jádře je soustředěna téměř všechna hmotnost atomu Jádro nukleonové číslo A protonové číslo Z

13 PRVEK - látka složená z atomů se stejným Z NUKLID - látka složená z atomů se stejným Z i A IZOTOPY – látky složené z atomů se stejným Z, různým A mají............ chemické vlastnosti (závisí na stavbě obalu) není je možno dělit..................... cestou, pouze................ (hmotnostní spektrograf) IZOBARY - látky složené z atomů se stejným A, různým Z tedy úplně různé prvky stejné chemickou fyzikální

14 Atomová hmotnostní jednotka zavedena pro nepřehlednost výpočtů s malými absolutními hmotnostmi atomů m u = 1/12 hmotnosti atomu nuklidu uhlíku = 1,66057 * 10 -27 kg pomocí ní vyjadřujeme ATOMOVOU RELATIVNÍ HMOTNOST = kolikrát je atom těžší než m u A r [bez jednotky] najdeme v tabulkách M r [bez jednotky] molekulová relativní hmotnost, sečteme A r všech atomů v molekule POZOR, neplést s M – molární hmotností, stejné číslo, ale má jednotku g/mol

15 Elektronový obal - současný pohled na elektron: částice s dualistickou povahou (vlnově- korpuskulární charakter) neurčujeme přesnou polohu elektronu, ale pravděpodobnost výskytu v určitém místě elektron existuje pouze v určitých energetických stavech → orbitalech určitých tvarů a velikostí orbital = prostor v okolí jádra s alespoň 95% pravděpodobností výskytu elektronu

16 Kvantová čísla jednoznačně popisují stav elektronu v atomu hodnoty plynou ze Schrödingerovy rovnice žádný elektron nemá všechna kvantová čísla stejná existují celkem 4: n, l, m, s

17 Hlavní kvantové číslo n udává energii a vzdálenost elektronu (orbitalu) od jádra (vrstvu) poslední vrstva – VALENČNÍ – účastní se vazeb n valenční vrstvy odpovídá periodě (řádku) v tabulce hodnoty 1, 2, 3 ….. (přirozená čísla) pro dosud známé prvky n = 1-7 n1234567 vrstva vrstva KLMNOPQ

18 Vedlejší kvantové číslo l udává energii elektronu a tvar orbitalu hodnoty 0 až n-1 pro dosud známé prvky l = 0 - 3 l typ orbitalu 0s 1p 2d 3f

19 tvary orbitalů

20 Magnetické kvantové číslo m udává orientaci orbitalů v prostoru hodnoty –l,…, 0,..., +l počet hodnot pro dané l … udává počet orbitalů daného typu (l) v dané vrstvě (n): s…1 p…3 d…5 f…7 degenerované orbitaly – stejná energie (tj. hodnota n, l) a různá hodnota m

21 Spinové kvantové číslo s udává spin (rotaci) elektronu hodnoty +1/2, -1/2 elektrony se stejnou hodnotou n, l, m se liší spinem

22 hlavnívedlejší typ orbitalu magnetické počet orbitalů n=1l=0s01 n=2l=0s01 l=1p -1,0,1 -1,0,13 n=3l=0s01 l=1p 3 l=2d -2,-1,0,1,2 -2,-1,0,1,25 n=4l=0s01 l=1p -1,0,1 -1,0,13 l=2d -2,-1,0,1,2 -2,-1,0,1,25 l=3f -3,-2,-1,0,1,2,3 -3,-2,-1,0,1,2,37 n=5l=0s01 l=1p -1,0,1 -1,0,13 l=2d -2,-1,0,1,2 -2,-1,0,1,25 l=3f -3,-2,-1,0,1,2,3 -3,-2,-1,0,1,2,37 n=6l=0s01 l=1p -1,0,1 -1,0,13 l=2d -2,-1,0,1,2 -2,-1,0,1,25 l=3f -3,-2,-1,0,1,2,3 -3,-2,-1,0,1,2,37 n=7l=0s01 l=1p -1,0,1 -1,0,13 l=2d -2,-1,0,1,2 -2,-1,0,1,25 l=3f -3,-2,-1,0,1,2,3 -3,-2,-1,0,1,2,37

23 Pravidla pro zaplňování orbitalů Pauliho princip výlučnosti v orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony s opačným spinem (t.j. mají stejné n, l, m, liší se s) Hundovo pravidlo degenerované orbitaly se zaplňují nejprve všechny jedním elektronem, potom se tvoří páry s opačným spinem Výstavbový princip (pravidlo n+l) nejdříve se zaplňují orbitaly s nižší energií nižší energii má orbital se nižším součtem n+l

24 Energie orbitalů

25 Znázornění orbitalů 1s 2 n vrstva typ orbitalu počet e 1s 2 2p 3 3d 7 5f 4

26 znázornění elektronové konfigurace (uspořádání elektronů v atomu) pomocí rámečků 8 O: 1s 2 2s 2 2p 4 bez rámečků 8 O: 1s 2 2s 2 2p 4 pomocí předcházejícího vzácného plynu 8 O: ( 2 He) 2s 2 2p 4 obecná konfigurace valenční vrstvy skupiny např. ns 2 np 4 (pro VI.A skupinu) valenční vrstva

27 značkae-e- p+p+ n0n0 název Al14 1112 1718 0 77 13hořčík Fe30 68 16fosfor Doplň chybějící údaje: 13 11 17 12 1 7 1 15 6 26 Na Cl H N Mg C P hliník sodík chlor vodík dusík železo uhlík


Stáhnout ppt "Atom. 1. 10 -10 m, tj. 0,000 000 000 1 m = protony = neutrony = elektrony p + n 0 e - STAVBA ATOMU protony a neutrony jsou částice....... neboli................."

Podobné prezentace


Reklamy Google