Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 1 Analýza hospodaření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 1 Analýza hospodaření."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 1 Analýza hospodaření

2 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 2 Finanční hospodaření a řízení

3 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 3 Hlavní zásady finančního řízení a hospodaření v nevýdělečné sféře – 3E Hospodárnost = minimalizování nákladů pro danou činnost při dodržení odpovídající kvality (výkon v relaci s cenou) economy Efektivnost = vztah mezi výstupy a vstupy použitými k jejich vyprodukování (co nejlevnější dosažení výstupů) efficiency Účelnost = zajištění optimální míry dosažení cílů při splnění stanovených úkolů (dosáhli jsme cíle?) effectivness

4 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 4 Finanční analýza  Důležitý nástroj řízení  Odhalení pozitivních i negativních faktorů, vyhodnocení silných a slabých stránek finančního hospodaření  K doporučení finanční strategie v dalším období  Předpoklad účinné kontroly  Zdroje informací pro finanční analýzu - účetnictví Oblasti:  Běžné hospodaření  Investiční činnost a její financování  Hospodaření s majetkem

5 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 5 Finanční analýza USC  Analýza druhů příjmů a výdajů, analýza trendů  Analýza salda běžného rozpočtu, faktorů  Analýza úspor, dosažitelnost, efektivnost  Financování oprav a údržby, efektivnost a hospodárnost  Vytváření a využívání rezerv  Analýza závazků, pohledávek z věcného i časového hlediska  Analýza majetku a způsobu jeho využívání  Analýza příjmových a výdajových toků

6 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 6 Finanční analýza USC – Dluhová služba Pro rozhodování obce o míře zadluženosti je možno využít tyto ukazatele:  tokové- hodnotící náklady dluhu a schopnost obce dluh splácet,  stavové - výše dluhu na jednoho obyvatele obce nebo výše dluhu ve vztahu k majetku obce. Žádost o dotace – doložena ukazatelem dluhové služby:  zadluženost žadatele ve vztahu k jeho běžným příjmům  určuje, zda zadluženost nepřesahuje hranici, kdy se žadatel dostává do rizika nesplácení  ukazatel by neměl překročit 30%

7 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 7 Ukazatel dluhové služby Ukazatel dluhové služby se vypočítá: poměr dluhové služby ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok: Obsah dluhové služby je definován:  zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby),  uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby),  splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby),  splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby).

8 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 8 Ukazatel dluhové služby Ukazatel dluhové služby se vypočítá: poměr dluhové služby ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok: Dluhová základna obsahuje:  skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za daný kalendářní rok,  dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby, tzn. prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům krajů podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok).

9 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 9 Finanční analýza PO  Analýza majetkové a finanční struktury, vývojové trendy  Analýza výnosů a nákladů jednotlivých činností, procentuální rozbor, časový vývoj  Analýza výsledku hospodaření jednotlivých činností, efektivnost  Analýza poměrových ukazatelů (zadluženosti, likvidity, aktivity)  Rozdílové ukazatele  Analýza struktury zaměstnanců  Vývoj a struktura Cash Flow  Vývoj vlastních příjmů a poskytovaných příspěvků  Analýza majetku a způsobu jeho využívání

10 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 10 Ukazatelé finanční analýzy PO Absolutní ukazatele  stavové  tokové ukazatele  vývoj v časových řadách  % podíly Rozdílové ukazatele  čistý pracovní kapitál - vliv na platební schopnost  čisté pohotové prostředky ( peníze – závazky splatné)

11 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 11 Ukazatelé finanční analýzy PO Poměrové ukazatele  Zadluženost – celková (CZ / A), míra zadluženosti (CZ / VZ), krytí SA vlastními zdroji (VZ / SA) (PO nesmí bez svolení zřizovatele čerpat úvěry)  Likvidita – běžná (OA / kCZ), - pohotová (kr. pohled. + FM / kCZ) - hotovostní (FM / k CZ), podíl pracovního kapitálu na OA (OA – kCZ / OA)  Aktivita (řízení aktiv) – na bázi tržeb nebo výnosů obrat aktiv (tržby výnosy / A) doba obratu zásob z tržeb výnosů ( pr. stav zásob / tržby * 360) doba obratu pohledávek doba obratu závazků

12 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 12 Finanční analýza municipání firmy (firmy hospodařící s veřejnými prostředky) Znak municipální firmy - absence zisku. Výjimka – činnost hrazená z vlastních zdrojů, provozovaná se souhlasem zřizovatele za účelem efektivního zhodnocení prostředků, kterými firma disponuje. Problematika efektivnosti hlavní činnosti v pojetí tzv. CBA – nákladově přínosové analýzy. Důležité je sledovat způsob financování s ohledem na zdroje a finanční toky. FA je třeba modifikovat pro potřeby neziskových firem – rentabilitu vyhodnocovat zejména u doplňkové činnosti, (u hlavní činnosti hlavně ve smyslu míry ztrátovosti). Finanční autarkie – míra soběstačnosti Pro municipální firmu má FA především argumentační úlohu.

13 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 13 Ukazatelé autarkie Autarkie (míra autarkie) odráží míru soběstačnosti municipální firmy. Jde o modifikovaný ukazatel rentability. Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů Autarkie hlavní činnosti na výnosově nákladové bázi odráží míru, v jaké je municipální firma soběstačná z hlediska pokrytí svých nákladů hlavní činnosti z dosažených výnosů a to v procentech. Jde o ukazatel týkající se pouze hlavní činnosti. Ve výnosech jsou zahrnuty pouze neinvestiční dotace.

14 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 14 Ukazatelé autarkie – míry soběstačnosti V závislosti na použitých datech může být autarkie hodnocena na bázi výnosově nákladové nebo příjmově výdajové. Další ukazatelé autarkie:  Autarkie na bázi nákladů a výnosů z hlavní i doplňkové činnosti  Celková autarkie na bázi příjmů a výdajů  Míra příjmů z neinvestiční dotace na celkových provozních příjmech  Rentabilita nákladů doplňkové činnosti  Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti

15 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 15 Míra příjmů z neinvestiční dotace na celkových provozních příjmech Ukazatel míry pokrytí celkových provozních příjmů provozní dotací je významným indikátorem podílu rozpočtových prostředků na financování produkce municipální firmy. NID – neinvestiční dotace NIPy – neinvestiční příjmy

16 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 16 Další ukazatelé finanční analýzy PO  Tržby / počet zaměstnanců  Osobní náklady / počet zaměstnanců  Výkonová spotřeba / vlastní výnosy  Osobní náklady / výnosy  Odpisy / výnosy  Mzdové náklady / počet zaměstnanců  Náklady / výnosy jednotlivých činností  Náklady / výkony (dotace)  Dotace / výkony Analýza rentability – vzhledem k nízkému zisku není efektivní, lze jej aplikovat pro doplňkovou činnost

17 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 17 Zdroje financování  Dotace ze SR  Výnosy z vlastní činnosti  Výnosy z majetku  Jiné příjmy ze SR, státních fondů, rozpočtů USC  dary  Fondy  Granty  Projekty (ESF)

18 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 18 Finanční zdroje  Vlastní  Cizí Dle pravidel hospodaření PO (z. č. 250/2000 Sb. a č. 218/2000 Sb.):  Zdroje získané z hlavní činnosti  Zdroje přijaté z rozpočtu zřizovatele  Zdroje z vlastních fondů  Peněžní dary od fyzických a právnických osob  Zdroje ze zahraničí

19 Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 19 Efektivnost veřejných výdajů  Jak efektivně jsou veřejné finanční prostředky vynakládány  Hospodárnost  Účelnost  Analýza vývoje a struktury veřejných výdajů  Růst veřejných výdajů


Stáhnout ppt "Hospodaření nepodnikateských organizací 2008 (Analýza) 1 Analýza hospodaření."

Podobné prezentace


Reklamy Google