Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské sdružení MAS Zlínského kraje Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 12. dubna 2016 Aleš Lahoda, předseda krajského sdružení NS MAS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské sdružení MAS Zlínského kraje Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 12. dubna 2016 Aleš Lahoda, předseda krajského sdružení NS MAS."— Transkript prezentace:

1 Krajské sdružení MAS Zlínského kraje Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 12. dubna 2016 Aleš Lahoda, předseda krajského sdružení NS MAS Zlínského kraje www.nsmascr.cz

2 Místní akční skupina (MAS) MAS: Společenství občanů, NNO, podnikatelů a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova metodou LEADER nezisková organizace Právní forma: zapsaný spolek, o.p.s., ústav, z.s.p.o. Orgány MAS: nejvyšší, rozhodovací, výběrový, kontrolní Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv Min. počet partnerů (členů) MAS: 21 www.nsmascr.cz 2

3 Místní akční skupina (MAS) Základní cíl: Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech Hlavní úkoly: SCLLD: vytvoření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Realizace strategie: Animace území: vyhledávání projektových záměrů, propagace SCLLD Administrace: výběrová kritéria, vyhlašování výzev, výběr projektů MAP – místní akční plány pro rozvoj vzdělávání ZŠ a MŠ Spolupráce při rozvoji území mimo SCLLD www.nsmascr.cz 3

4 Územní působnost MAS Území MAS je celistvé Velikost 10 tis. – 100 tis. obyvatel bez měst nad 25 tis. obyvatel (k 1. 1. 2014) Mezi MAS nejsou překryvy Obce schválí zařazení do území působnosti MAS Ve Zlínském kraji 19 MAS (z toho 1 má sídlo v Olomouckém kraji) www.nsmascr.cz 4

5 5

6 6 Popis území a zdůvodnění jeho výběru Analytická část Vymezení území, včetně rozlohy a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje Stručná socio-ekonomická analýza Analýza problémů a potřeb včetně SWOT analýzy Strategická část Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Popis strategie a jejích cílů Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky Vazba na strategické dokumenty Implementační část Popis implementačního procesu na úrovni MAS a typy projektů Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci Popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost místní akční skupiny realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení Časový harmonogram a finanční plán Mapa území Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Osvědčení o splnění standardů MAS Analýza rizik Přílohy Závazné části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

7 CLLD 2014-2020 ve Zlínském kraji Začlenění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) do operačních programů IROP: 561,745 mil. Kč Program rozvoje venkova: 232,459 mil. Kč OP Zaměstnanost: 104,519 mil. Kč OP Životní prostředí: 19,283 mil. Kč Celkem CLLD: 918,006 mil. Kč www.nsmascr.cz 7

8 CLLD v IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Přestupní terminály, opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy, cyklodoprava Celková alokace: 274,14 mil. Kč 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Infrastruktura a technika pro IZS (HZS a JPO I., II., III.) Celková alokace: 13,4 mil. Kč www.nsmascr.cz 8

9 CLLD v IROP 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Budování komunitních center pro setkávání členů komunity za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatitelnosti na trhu práce. Byty pro sociální bydlení Infrastruktura pro terénní, ambulantní, pobytové a návazné služby pro osoby sociálně vyloučené Celková alokace: 50,01 mil. Kč www.nsmascr.cz 9

10 CLLD v IROP 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti soc. podnikání Vznik a rozvoj sociálních podniků (výstavba, rekonstrukce a nákup objektů, nákup zařízení a vybavení…) Celková alokace: 42 mil. Kč 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, vzdělávání v ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání mládeže, celoživotní vzdělávání Celková alokace: 176,7 mil. Kč www.nsmascr.cz 10

11 CLLD v IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví Revitalizace památek zapsaných na seznamu NKP Pouze MAS Rožnovsko Celková alokace: 5,2 mil. Kč www.nsmascr.cz 11

12 CLLD v Programu rozvoje venkova Článek 14: Předávání znalostí a informační akce Podpora činností v oblasti odborného vzdělávání, získávání dovedností, podpora informačních akcí určených pro osoby pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné hospodařící subjekty Celková alokace: 0,93 mil. Kč Článek 17 a): Investice do hmotného majetku zemědělských podniků Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinou a živočišnou výrobu, nákup zemědělských strojů Celková alokace: 91,66 mil. Kč www.nsmascr.cz 12

13 CLLD v Programu rozvoje venkova Článek 17 b): Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Hmotné a nehmotné investice týkají se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh Pořízení strojů, nástrojů a zřízení pro zprac. zem. produktů, skladování, monitorování kvality… Celková alokace: 25,93 mil. Kč Článek 17 c): Lesnická infrastruktura Výstavba, rekonstrukce lesních cest pro hospodaření v lesích Celková alokace: 7,96 mil. Kč www.nsmascr.cz 13

14 CLLD v Programu rozvoje venkova Článek 25: Neproduktivní investice v lesích Značení, výstavba, rekonstrukce stezek pro turisty, odpočinková místa, inf. tabule, doprovodná infr. Celková alokace: 8,6 mil. Kč Článek 26: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh investice do lesnických technologií a strojů určených pro hospodaření na lesních pozemcích a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva Celková alokace: 12,8 mil. Kč www.nsmascr.cz 14

15 CLLD v Programu rozvoje venkova Článek 35, 2d): Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů Celková alokace: 2,2 mil. Kč Projekty spolupráce mezi MAS Celková alokace: 10,3 mil. Kč www.nsmascr.cz 15

16 CLLD v OP Zaměstnanost Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Rozvoj a zvyšování kvality sociálních služeb a komunitní sociální práce Podpora zaměstnanosti a sociálního podnikání Podpora prorodinných opatření pro zvýšení uplatnění rodičů na trhu práce 9 MAS Celková alokace: 104,519 mil. Kč www.nsmascr.cz 16

17 CLLD v OP Životní prostředí SC 4.2 Posílit biodiverzitu Výsadba dřevin na nelesní půdě, výsadba tradičních dřevin Krajinotvorba – zachování typických krajinných prvků Výsadba solitérních stromů, regenerace alejí Pouze 7 MAS Celková alokace: 19,3 mil. Kč www.nsmascr.cz 17

18 Hlavní milníky Certifikace MAS Termín: do 12/2015 (všechny MAS v ZK certifikovány) Registrace strategie MAS Termín: do 31.3.2016 (všechny MAS v ZK splnily) Posouzení strategií: cca. 6 měsíců Realizace strategie První výzvy konec roku 2016 Střednědobé hodnocení v roce 2018 IROP: 27,13 % alokace proplaceno, PRV: 50 % alokace zazávazkováno www.nsmascr.cz 18

19 Rizika a problémy MAS Dodržení milníků – střednědobé hodnocení 2018 Podpis smlouvy na realizaci SCLLD: 2. pol. 2016 ??? Prví výzvy konec r. 2016, smlouvy konečných žadatelů 1. pol. 2017 Max. doba na realizaci projektů 1-1,5 roku Dopady při nedodržení milníků: krácení alokace MAS Zajištění financování provozu MAS Proplacení režijních výdajů: možná konec r. 2016 ??? Na předfinancování provozu MAS poskytnuta NFV ze strany Zlínského kraje – vrácení do 30.9.2016 www.nsmascr.cz 19

20 Děkuji za pozornost Aleš Lahoda Předseda Krajského sdružení NS MAS ČR ve Zlínském kraji MAS Hornolidečska Tel.: 604 628 026 E-mail: lahoda@mashornolidecska.czlahoda@mashornolidecska.cz www.nsmascr.cz 20


Stáhnout ppt "Krajské sdružení MAS Zlínského kraje Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje 12. dubna 2016 Aleš Lahoda, předseda krajského sdružení NS MAS."

Podobné prezentace


Reklamy Google