Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. 12. 2015 PRAHA Zkušenosti z realizace nástrojů Leader a CLLD a jejich aplikace v MAS 10. 12. 2015NS MAS1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. 12. 2015 PRAHA Zkušenosti z realizace nástrojů Leader a CLLD a jejich aplikace v MAS 10. 12. 2015NS MAS1."— Transkript prezentace:

1 10. 12. 2015 PRAHA Zkušenosti z realizace nástrojů Leader a CLLD a jejich aplikace v MAS 10. 12. 2015NS MAS1

2 10. 12. 2015NS MAS2 Struktura prezentace 1. Co jsou MAS a jak fungují? 2. Metoda LEADER v období 2007- 2013 3. Komunitně vedený místní rozvoj v období 2014-2020

3 10. 12. 2015NS MAS3 Základní pojmy  Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.  Z principu je MAS neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování.  spolek, ústav, o.p.s. nebo z.s.p.o. (již se nevyužívá) Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

4 MAS = Koordinátor spolupráce  Místní akční skupiny pracují jako koordinátor rozvojových aktivit v regionu své působnosti.  V rámci své aktivity vytváří strategii rozvoje, která definuje směry, kterými by se měl region vydat s cílem vyřešení ve strategii definovaných problémů.  V místních akčních skupinách se sdružují aktivní jedinci či subjekty, jejichž cílem je ve vzájemném partnerství spolupracovat na naplňování jimi stanovené strategie. 10. 12. 2015NS MAS4

5 Územní působnost MAS 10. 12. 2015NS MAS5 ** Venkov = obce do 25 tis. obyvatel Územní působnost MAS Počet MAS k 1. 9. 2015180 MAS Počet obcí v území působnosti MAS5 873 Porovnání počtu obcí v ČR94 % Počet obyvatel obcí v území působnosti MAS6 132 656 Porovnání počtu obyvatel vůči ČR58 % Porovnání počtu obyvatel vůči VENKOVU* *96 % Výměra obcí v území působnosti MAS71 407 km2 Porovnání výměry vůči ČR91 % Porovnání výměry vůči VENKOVU* *97 %

6 10. 12. 2015NS MAS6

7 LEADER jako jedna z hlavních metod pro rozvoj regionu Myšlenka v EU již od roku 1991 ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER: 1) existující strategie místního rozvoje 2) partnerství na místní úrovni tvořící MAS 3) přístup „zdola – nahoru“ 4) integrované a vícesektorové akce 5) inovační přístup 6) spolupráce 7) vytváření sítí 10. 12. 2015NS MAS7

8 10. 12. 2015NS MAS8

9 10. 12. 2015NS MAS9

10 Zkušenosti s LEADER v ČR Pozitivní  Animační schopnost MAS celkem administrovaly cca 15 tis. projektů a z toho 10 tis. projektů je vybraných a realizovaných Podpora zrealizování „dobrého nápadu“ Dostupnost manažerů a kanceláře MAS Zvýšená konzultační možnost  Zvyšování způsobilosti místních aktérů Žadatel se učí, počty konzultací se posupně snižují a žadatel podává projekty i mimo MAS ve větším finančním objemu 10. 12. 2015NS MAS10

11 Zkušenosti s LEADER v ČR Negativní  Otevřenost MAS Jsou známy případy, kdy MAS nebyla zcela otevřeným partnerstvím = řeší standardizace MAS  Kapacita MAS Nedostatečná odborná kapacita v MAS = zvyšuje se spolupráce s univerzitami a absolventy, předávání zkušeností mezi MAS, zapojení odborníků z praxe  Duplicita kontrol (MAS i SZIF) Role MAS byla spíše poradní, rozhodující slovo měla platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond - SZIF) 10. 12. 2015NS MAS11

12 Standardy MAS  Kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.  MAS prokáže schopnost podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů – bez osvědčení nelze získat podporu strategie. 10. 12. 2015NS MAS12

13 10. 12. 2015NS MAS13  Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani veřejný sektor* ani žádnou ze zájmových skupin** více než 49 % hlasovacích práv. *Veřejná sféra (sektor) – stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či vlastněny min. z 50 % obcemi, dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. např. příspěvkové organizace, ale také podniky v majoritním vlastnictví obcí či státu (např. technické služby, Lesy ČR apod.). **Zájmová skupina – partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

14 Počty MAS v rámci standardizace 10. 12. 2015NS MAS14 Počty aktuální k 26. 11. 2015

15 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) - ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území MAS, který propojuje subjekty, záměry a zdroje. V rámci ČR bude využito multifondové financování strategií MAS. Záměrem v novém období je umožnit propojené a integrované čerpání fondů na provádění strategií pro místní rozvoj. 10. 12. 2015NS MAS15

16 Základní principy CLLD  Místní přístup (place-based)  Partnerství utvořené zdola (bottom-up)  Strategický a koncepční přístup  Transparentnost  Efektivita, potřebnost, hospodárnost  Integrovaný přístup a synergie – vyšší účinnost 10. 12. 2015NS MAS16

17 Hlavní úkoly MAS dle EN 1303/2013 Zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění operací, včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení; Vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních kritérií pro výběr operací, jež brání střetu zájmů a zajišťují, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru měli partneři, kteří nejsou veřejnými orgány, a umožní provádět výběr na základě písemného postupu; 10. 12. 2015NS MAS17

18 Při výběru operací zajišťování souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategií; Příprava a zveřejňování výzev k podávání návrhů nebo průběžného postupu pro předkládání projektů, včetně vymezení kritérií výběru; Přijímání a posuzování žádostí o podporu; 10. 12. 2015NS MAS18

19 Výběr operací a stanovení výše podpory, případně předkládání návrhů orgánu odpovědnému za závěrečné ověření způsobilosti před schválením; Sledování průběhu provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje a podporovaných operací a vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií. 10. 12. 2015NS MAS19

20 Počty MAS v rámci MS2014+ Počty aktuální ke xxx 2015 10. 12. 2015NS MAS20 Počty aktuální k 1. 12. 2015 MASPočet Zaregistrováno do MS2014+25 Načtené údaje se SZIF25 Podalo Žádost o realizaci SCLLD4

21 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Václav Pošmurný, předseda NS MAS E-mail: predseda@nsmascr.cz Telefon: +420 604 890 190


Stáhnout ppt "10. 12. 2015 PRAHA Zkušenosti z realizace nástrojů Leader a CLLD a jejich aplikace v MAS 10. 12. 2015NS MAS1."

Podobné prezentace


Reklamy Google