Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace ke schvalovacímu mechanismu na MV a Koordinačního mechanismu mezi OPZ a IROP 24. únor 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace ke schvalovacímu mechanismu na MV a Koordinačního mechanismu mezi OPZ a IROP 24. únor 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení."— Transkript prezentace:

1 Prezentace ke schvalovacímu mechanismu na MV a Koordinačního mechanismu mezi OPZ a IROP 24. únor 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí Ministerstvo vnitra

2 VYPRACOVÁNÍ PODNĚTU K PŘÍPRAVĚ PROJEKTU (ŠABLONA) Identifikace potřeby projektu věcným útvarem Vazba na priority MV POSOUZENÍ PODNĚTU PROJEKTOVOU KANCELÁŘÍ (PK) Identifikace zdrojů Kontrola duplicit a vazeb na priority MV Nominace PM VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU (ŠABLONA) Stanoviska PK a dalších zainteresovaných útvarů (SAK, OPe, EKO, UHA…) POSOUZENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU ÚTVARY MV SCHVÁLENÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PŘEDSEDOU KV 2014+ Pokud nedojde ke schválení PZ, věcný útvar nemůže žádat Řídicí orgán o finanční podporu a projekt nemůže být realizován! VYPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU Formální kontrola žádosti projektovou kanceláří ROZHODNUTÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU PM připraví PZ ve spolupráci s věcným útvarem PK předá PZ sekretariátu KV 2014+, jehož členové doporučí/nedoporučí PZ ke schválení předsedovi KV Ředitel projektu informuje o rozhodnutí ŘO PK, která informuje sekr. KV 2014+ Legenda : Upraveno Pokynem MV č. 19/2013 Upraveno Nařízením k projektovému řízení MV č. Vnější řízení Proces schvalování projektů Ministerstva vnitra – zjednodušené schéma pro potřeby žadatele (dle Pokynu MV č. 19/2013 a Nařízení MV č. xx/2014)

3 Identifikace potřeby projektu Proces schvalování projektů Ministerstva vnitra (dle Pokynu MV č. 19/2013 a Nařízení MV č. xx/2014) Iniciační fázePříprava projektu PODNĚT K PŘÍPRAVĚ PROJEKTU Posouzení PODNĚTU SouhlasNesouhlas PROJEKTOVÝ ZÁMĚR (PZ) Identifikace zdrojů financování Stanoviska EKO, SAK, OPe… Pověření ředitele projektu ministrem vnitra ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Kontrola žádosti Posouzení ŽÁDOSTI ŘO Realizace projektu… SouhlasNesouhlas Stanovení dalšího postupu Schválení PZ v rámci KV 2014+ Stanovení dalšího postupu Identifikace personálních zdrojů Nominace projektového manažera ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Věcný útvar Projektová kancelář (PK) Věcný útvar + PK Samostatné oddělení strategií a koncepcí (SAK) Oddělení systemizace, personální oddělení Koordinační výbor 2014+ Ministr vnitra Řídicí orgán Legenda: Fáze posouzení: Podnět k přípravě projektu Projektový záměr (útvary MV) Fáze schvalování: Projektový záměr (KV 2014+, ministr) Žádost o finanční podporu Předání PZ vč. stanovisek sekret. KV 2014+ Informaci o rozhodnutí předá ředitel projektu PK; PK sekret. KV 2014+

4 Provázanost schvalovacího procesu projektů MV s koordinačním mechanismem Řídicí orgán (ŘO) Rada vlády pro informační společnost (RV IS) Rada vlády pro informační společnost (RV IS) Rada vlády pro veřejnou správu (RV VS) Rada vlády pro veřejnou správu (RV VS) Společný Sekretariát RV IS a RV VS Společný Sekretariát RV IS a RV VS Výzva Věcný útvar (VÚ) KV 2014+ RV se vyjadřují k výzvám a jejich harmonogramu Vypisuje výzvy Podnět k přípravě projektu (podnět) Projektový záměr (PZ) Projektová kancelář (PK) Žádost o finanční podporu (žádost) Vytvoří podnět Doporučí VÚ rozpracovat podnět do podoby PZ Schválí PZ PK zašle PZ na sekretariát KV 2014+ PK ve spolupráci s VÚ vytvoří žádost a odešle ji na ŘO Útvar hlavního architekta Další útvary MV Stanoviska k PZ Stanovisko k PZ (ICT projekty) Sekretariát KV 2014+ Koordinační útvar/věcný garant Sekretariát KV 2014+ Koordinační útvar/věcný garant KÚ/VG komunikuje se sekretariátem RV VS a RV IS ve věci předkládání výzev a jejich harmonogramů KÚ/VG komunikuje s ŘO Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory ŘO zašle VÚ své rozhodnutí Předá PZ Útvar hlavního architekta (pro IROP)

5 Koordinační mechanismus OP Z a IROP ve dvou úrovních Národní úroveň Rada vlády pro veřejnou správu a Rada vlády pro informační společnost Vazba akcentována společným předsedou RV, sekretariátem a společným řídícím výborem pro eGovernment Implementační úroveň upravuje spolupráci ŘO OPZ a ŘO IROP detailněji bilaterálními dohodami mezi resorty a řídící dokumentací OP U OPZ Programové partnerství a role věcných garantů a Monitorovací výbor OPZ U IROP Monitorovací výbor IROP a role věcných garantů

6 Schéma Rad vlády se společným řídícím výborem a sekretariátem

7 Role RV VS a RV IS v rámci programového období 2040 - 2020 RV IS: „projednává (programy), harmonogramy výzev a výzvy pro oblast eGovernmentu a ICT a může se vyjádřit k jednotlivým projektům zásadního významu, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných finančních mechanismů EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro veřejnou správu ČR v souladu s naplňování základních platných strategických materiálů v oblasti ICT. Dále se vyjadřuje k projektům financovaných z rozpočtu, a to po předložení předběžné studie proveditelnosti vč. Analýzy přínosů a nákladů (CBA) a souhlasném stanovisku útvaru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra.“ RV VS: „projednává harmonogramy výzev a výzvy pro oblast veřejné správy, výzvy zaměřené na efektivní veřejnou správu, eGovernment a ICT (včetně projektů financovaných z rozpočtu, a to po předložení studie proveditelnosti či projektového záměru vč. cost- benefit analýzy a souhlasném stanovisku útvaru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra) a může se vyjádřit k jednotlivým projektům zásadního významu, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů a jiných finančních mechanismů EU, a to zejména z hlediska jejich přínosu pro veřejnou správu České republiky v souladu s naplňování základních platných strategických materiálů v oblasti veřejné správy,

8 Ministr vnitra Rada vlády pro informační společnost RV IS Rada vlády pro informační společnost RV IS Rada vlády pro veřejnou správu RV VS Rada vlády pro veřejnou správu RV VS Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 (SR VS) Společný Sekretariát RV IS a RV VS v rámci MV Společný Sekretariát RV IS a RV VS v rámci MV Koordinační útvar/věcný garant OPZ IROP CEF ISF OVM odpovědné za dílčí problematiky VS (např. Úřad vlády, Ministerstvo spravedlnosti apod. ) Útvar hlavního architekta RV IS se vyjadřuje k výzvám (a jejich harmonogramu) pro oblast eGov a ICT RV VS se vyjadřuje k výzvám veřejné správy (a jejich harmonogramu) RVIS i RV VS koordinují implementaci SR VS v relevantních oblastech sekretariát zajišťuje administrativní činnost společně pro RV IS i RV VS komunikuje s KÚ/VG Koordinační útvar/věcný garant Komunikuje s ŘO OP (i ve vazbě na NSK apod.) Komunikuje se sekretariátem RV VS a RV IS ve věci předkládání výzev a harmonogramů Komunikuje s OVM, odpovědnými za dílčí problematiky VS Jako věcný garant se podílí na nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání a naplňování monitorovacích indikátorů; se podílí na garanci věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků implementace;  se podílí na nastavení technických parametrů výzev  spolupracuje při posuzování projektových záměrů;  účastní se výběrové komise;  se podílí na vyhodnocení výzev;  se podílí na hodnocení přínosů projektů a spolupracuje na evaluacích OPZ, IROP a další Další zainteresova né orgány př. NSK, RSK)

9 Schéma programového partnerství PO4 OPZ


Stáhnout ppt "Prezentace ke schvalovacímu mechanismu na MV a Koordinačního mechanismu mezi OPZ a IROP 24. únor 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google