Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakoterapie ICHS MUDr. Radka Adlová Kardiovaskulární centrum Kardiologická klinika 2.LF UK Fakultní nemocnice v Motole.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakoterapie ICHS MUDr. Radka Adlová Kardiovaskulární centrum Kardiologická klinika 2.LF UK Fakultní nemocnice v Motole."— Transkript prezentace:

1 Farmakoterapie ICHS MUDr. Radka Adlová Kardiovaskulární centrum Kardiologická klinika 2.LF UK Fakultní nemocnice v Motole

2 ICHS nejčastější příčina mortality a závažné morbidity onemocnění charakterizované poruchou prokrvení myokardu při postižení koronárních tepen Stabilní ICHS Akutní koronární syndromy: - nestabilní AP - AIM bez elevace ST-segmentu (NSTEMI) - AIM s elevací ST-segmentu (STEMI)

3 Rizikové faktory ICHS Ovlivnitelné : Hyperlipidémie Nadváha Hypertenzní choroba Diabetes mellitus Nikotinismus Nedostatek fyzické aktivity Stres Neovlivnitelené: Věk (muž nad 45, žena nad 55 let) Pohlaví Genetické faktory Osobní anamnéze

4 Terapie ICHS

5 Farmakoterapie ICHS

6 Stabilní ICHS Onemocnění charakterizované poruchou prokrvení myokardu při postižení koronárních tepen Postižení koronární tepny způsobené nejčastěji stenózou tepny aterosklerotickým plátem, spasmem nebo mikrovaskulární dysfuncí nebo jejich kombinací

7 Farmakoterapie stabilní ICHS Zdravé lumen cévy Tepna postižená aterosklerózou: se zvětšováním plátu se zužuje cévní lumen a omezuje se dodávka krve do myokardu. Příznaky onemocnění se objevují při zúžení tepny o 70 - 80% normálního průsvitu.

8 Farmakoterapie stabilní ICHS Cíl léčby: - ovlivnění symptomů (odstranění AP) -ovlivnění prognózy (prevence vzniku kardiovaskulární příhody) Omezení progrese aterosklerotického plátu Stabilizace plátu, redukce zánětu Prevence trombózy nasedající na prasklý aterosklerotický plát

9 Farmakoterapie stabilní ICHS Léky redukující ischémii : -Nitráty -Betablokátory -Blokátory kalciového kanálu Antiagregační léčba: -ASA -Inhibitory receptoru P2Y12 Léčba hyperlipidémie: -Statiny ACE - inhibitory

10 Farmakoterapie stabilní ICHS Nitráty -Redukují ischemii arteriolární a žilní vasodilatací Krátkodobě účinkující: - nitroglycerin - sublingválně 0,3 - 0,6mg á 5minut - izosorbiddinitrát - 5mg sublingválně - účinkuje pomaleji (za 3-4minuty, ale dlouhodoběji - 1hodinu) Dlouhodobě účinkující: -prevence vzniku AP, riziko vzniku tolerance - 8 - 10hodin interval mezi dávkami - izosorbiddinitrát - per os - mononitráty - per os NÚ: bolest hlavy, hypotenze

11 Farmakoterapie stabilní ICHS Nitráty Indikace: Angina pectoris - stabilní, nestabilní Preventivně před námahovou činností u pacientů s AP Plicní edém způsobený levostranným selháváním Hypertenzní krize Kontraindikace: Šok s hypovolémií Výrazná hypotenze Ortostatická hypotenze Nitrolební hypertenze Tamponáda srdeční

12 Farmakoterapie stabilní ICHS Nitráty Nežádoucí účinky: bolesti hlavy palpitace tachykardie tolerance

13 Farmakoterapie stabilní ICHS Betablokátory -Snižují srdeční frekvenci, kontraktilitu, ektopickou aktivitu srdce a prodlužují AV vedení -Zlepšují perfúzi ischemických segmentů prodloužením diastoly a zvýšením vaskulární rezistence v neischemických oblastech myokardu -Účinný antiischemický lék -Prognostický význam u těchto pacientů prokázán nebyl

14 Farmakoterapie stabilní ICHS Betablokátory -Selektivní : beta1 blokátory - metoprolol, bisoprolol, atenolol, nebivolol -Neselektivní : beta-alfa1 blokátor - karvediolol - u pac. se SS

15 Farmakoterapie stabilní ICHS Blokátory kalciového kanálu -Vazodilatace -Redukce periferní rezistence -Dihydropyridiny : - amlodipin - prodloužený účinek (1xd.), antihypertenzní účinek, dobře tolerován, minimum vedl. než. účinků, v kombinaci s BB potenciace antiischemického účinku, k terapii vazospastické formy - felodipin, lacidipin, lerkanidipin

16 Farmakoterapie stabilní ICHS Blokátory kalciového kanálu -Verapamil : antihypertenzní účinek, snižuje tepovou frekvenci, antiarytmický účinek, účinný u vazospastické formy AP KI: bradykardie, AV blokády, srdeční selhání, v kombinaci s BB -Diltiazem : podobně jako verapamil, menší negativně inotropní a bradykardizující efekt

17 Farmakoterapie stabilní ICHS Antiagregační léčba -Prevence vytváření intrakoronárního trombu -Kyselina acetylsalicylová - ireverzibilní inhibice destičkové cyklooxygenázy 1, dávka: 75 - 150mg/den -Inhibitory receptoru P2Y12 - thienopyridinové preparáty - antagonisté receptoru pro adenozindifosfát - inhibují vazbu ADP na destičkový receptor P2Y12 clopidogrel

18 Farmakoterapie stabilní ICHS Léčba hyperlipidémie: - Statiny - všichni pacienti s dokumentovanou ICHS

19 Farmakoterapie stabilní ICHS Molsidomin - přímý donor oxidu dusnatého s podobným efektem jako izosorbiddinitrát ACE-inhibitory: indikovány u pacientů s hypertenzní chorobou, s dysfunkcí LK (EF LK pod 40%), s DM, s renálním onemocněním

20 Farmakoterapie při PCI Výkon za účinné antikoagulace : nefrakcionovaným heparin v dávce 50 - 100 IU/Kg Duální antiagregační léčba : kyselina acetylsalicylová (100mg/den per os, u nepředléčených pacientů bolusová dávka 500mg i.v.) doživotně + clopidogrel (75 mg/den per os, u nepředléčených pacientů 600mg per os ihned po výkonu), u kovových stentů 1 měsíc, u lékových stentů 6 - 12 měsíců

21 Akutní koronární syndromy Nejobávanější komplikace aterosklerózy Vznikají v důsledku ischémie (nestabilní AP) nebo ischémií vyvolané nekrózy myokardu (infarkt myokardu) Komplex příznaků s identickou příčinou a substrátem - vulnerabilní aterosklerotický plát s nasedající trombózou Charakterizovány rychlým vznikem ischemických symptomů

22 Akutní koronární syndromy Vznik AKS Ruptura plátu Obnažení lipidového jádra Vznik destičkového trombu Spasmus Uzávěr tepny

23 Terapie AKS Cíl: zprůchodnění uzavřené koronární arterie co nejdříve (time is muscle)

24 Předhospitalizační léčba Kyslík Analgetika - opiáty i.v. Benzodiazepiny Nitráty - izosorbiddinitrát sublingválně, i.v. (cave - hypotenze)

25 Nemocniční fáze Betablokátory - ke snížení TK a TF, brát ohled na KI Antitrombotická terapie: duální - ke snížení agregability trombocytů : kyselina acetylsalicylová 500mg i.v. + clopidogrel (Plavix) 300 - 600 mg per os/tikagrelor (Brilique) 180mg per os/prasugrel (Effient) 60mg p.os Antikoagulační terapie: heparin 5 000 - 10 000 IU i.v. nebo nízkomolekulární heparin (enoxaparin) Riziko krvácení

26 Nemocniční fáze Antiagregační léčba při PCI: antagonisté IIb/IIIa receptorů - inhibice vazby fibrinogenu na receptor IIb/IIIa abciximab (ReoPro) - bolus 0,25 miligramů na kg, dále 0,125 mikrogramů na kg/min do maxima 10 mikrogramů /minutu, i.v., i.a., i.c. eptifibatide (Integrilin), tirofiban (Aggrastat)

27 Farmakoterapie po AKS = sekundárně preventivní terapie k redukci rizika rekurence IM či ischemie Antiagregační léčba Betablokátory ACE - inhibitory Statiny -dle randomizovaných studií prokázán významný pozitivní prognostický efekt (u všech pacientů, u nichž nejsou kontraindikovány)

28 Farmakoterapie po AKS Antiagregační léčba: kyselina acetylsalicylová 100mg denně doživotně clopidogrel 75mg nebo prasugrel 10mg nebo tikagrelor 90mg 2xd. po dobu 1 roku Betablokátory: 1 - 3 roky po AKS, rizikoví pac. s reziduální ischemií, s dysfunkcí LK, s tendencí k tachykardii ACE - inhibitory: pac. s přetrvávající dysfunkcí LK nebo klinickými známkami srdečního selhání Statiny: atorvastatin 40 - 80mg nebo rosuvastatin 20 - 40mg

29 Betablokátory Redukce nároků myokardu na kyslík Snížení srdeční frekvence Snížení krevního tlaku Snížení kontraktility Snížení rizika supraventrikulárních i komorových arytmií Prokázána účinnost v redukci celkové mortality, náhlé srdeční smrti a reinfarktu při podávání během 12 – 24 měsíců po IM Není jisté, že trvalé podávání jednoznačně zlepšuje prognózu nemocných po IM

30 ACE - inhibitory Blokují neurohumorální aktivaci Snižují remodelaci LK Rozsáhlé randomizované studie prokázaly jejich účinnost u pac. po IM v redukci morbidity (rizika srdečního selhání) a mortality kardiovaskulární i celkové Největší prospěch - pacienti s poinfarktovou dysfunkcí LK (EF LK pod 40%), s průvodním manifestním oběhovým selháním nebo s velkým IM přední stěny Zahájení léčby cca po dvou dnech po IM, podávat až doživotně

31 Statiny Redukují hladinu cholesterolu Stabilizují fibrózní čepičku aterosklerotického plátu a zmenšují jeho lipidové jádro Redukují celkovou i kardiální mortalitu Redukují výskyt nefatální kardiovaskulární příhody U všech pacientů s jakoukoliv formou ICHS bez ohledu na hladinu celkového či LDL-cholesterolu

32 Kombinace antiagregační a antikoagulační th. Elektivní výkon: -kovový stent - 1.měsíc - warfarin+ASA+clopidogrel - 2.-12.měsíc - warfarin+clopidogrel - po 12ti měs - warfarin -lékový stent - 1. - 3. měsíc - warfarin+ASA+clopidogrel - 4.-12.měsíc - warfarin+clopidogrel - po 12ti měs - warfarin AKS : - kovový/lékový stent - 1. - 6.měsíc - warfarin+ASA+clopidogrel - 6.-12.měsíc - warfarin+clopidogrel - po 12ti měs - warfarin

33 Závěr Léčba akutních koronárních syndromů je ovlivňována stále více léky s antiagregační, antitrombotickou a fibrinolytickou aktivitou Čím je pacient rizikovější, tím rychleji je nutné podat mimo běžné léčby i antitrombotika a odeslat ho na katetrizační sál Kromě běžných algoritmů je třeba dodržovat rizikovou stratifikaci, tedy aplikaci „komplexního, klinického pohledu na nemocného“.

34 Náš úspěch v boji proti ICHS závislý na mnoha faktorech

35 Terapie je závislá na prostředí, ve kterém nemocného léčíme

36 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Farmakoterapie ICHS MUDr. Radka Adlová Kardiovaskulární centrum Kardiologická klinika 2.LF UK Fakultní nemocnice v Motole."

Podobné prezentace


Reklamy Google