Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Feminismus On-line diskuse k virtuální hospitaci – 18.1. 2011 Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze Vyučující: Mgr. Marek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Feminismus On-line diskuse k virtuální hospitaci – 18.1. 2011 Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze Vyučující: Mgr. Marek."— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Feminismus On-line diskuse k virtuální hospitaci – 18.1. 2011 Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze Vyučující: Mgr. Marek Fajfr Expert: Mgr. Slavoj Tomeček

2 1.Žáci byli vedeni k samostatnému a kritickému uvažování. 2.Žáci dostali prostor vyjádřit vlastní názor, a takto se mohla rozvinout jejich schopnost jasně, zřetelně a srozumitelně formulovat vlastní myšlenky. 3.Žáci byli vedeni k samostatné analýze kulturního produktu, ve kterém měli postihnout prezentované hodnoty, normy a pravidla. 4.Žáci dostali příležitost uvědomit si a případně změnit své vnímání a postoje k postavení ženy ve společnosti. 5.Žáci měli možnost si osvojit základní pojmosloví z oblasti genderové problematiky. Čeho bylo v hodině dosaženo

3 1.Žáci byli k tématu přivedeni velmi zajímavým, poutavým, záživným a názorným způsobem. 2.K poznání, že feminismus oprávněně poukazuje na problematičnost postavení ženy v soudobé společnosti, mohli žáci dospět vlastní analýzou kulturního produktu, který už z podstaty často obsahuje ve společnosti tradované předsudky a stereotypy nejrůznějšího druhu. 3.Žáci dostali prostor vyjádřit své postřehy, názory a stanoviska. 4.Žáci převážnou část hodiny aktivně a soustředěně pracovali. 5.Látka byla prezentována srozumitelným a kultivovaným způsobem. 6.Po odborné stránce byla hodina na velmi vysoké úrovni. Silné stránky hodiny

4 1.Žáci nedostali větší prostor pro samostatnou práci, ačkoli se to samo nabízelo vzhledem ke zvoleným výukovým metodám. 2.V hodině nebylo důsledně a maximálně využito toho, co si žáci zaznamenali do pracovních listů. 3.Práce s kodexem reklamy vyzněla naprázdno a spíše narušila celkový koncept hodiny. 4.Práce se slovníčkem základních pojmů, sloužící ke shrnutí a zopakování základních pojmů, se kterými feminismus operuje, neproběhla tak, aby bylo zajištěno, že budou mít všichni zapsáno co nejpřesnější vymezení prezentovaných pojmů. 5.Z pohledu žáka jsem postrádal přesnější vymezení základních cílů feminismu (jak by se podle feminismu měla změnit společnost, aby byly odstraněny všechny v hodině prezentované genderové rozdíly) a dále toho, jak chce feminismus svých cílů dosáhnout (pomocí jakých opatření budou z pohledu feminismu žádoucí změny ve společnosti uskutečněny). Slabé stránky hodiny

5 1.Motivační aktivita: Brainstorming: Zadání tématu je závislé na tom, jak budeme chtít výsledek brainstormingu dále využít. Osobně bych pomocí něj zjistil, jaké povědomí mají žáci o cílech feminismu. Proto bych otázku formuloval asi takto: „Jaké jsou podle vás cíle zastánců feministické ideologie?“ Odpovědi bych zapsal přímo do počítače vzhledem k tomu, že ve třídě byl k dispozici dataprojektor a velké promítací plátno. Výsledek bych si uchoval pro následující vyučovací hodinu, kdy budeme srovnávat to, co žáci o cílech feminismu věděli před hodinou s tím, co se během hodiny dozvěděli. Zároveň si tak probrané učivo rychle zopakují. Můj návrh struktury hodiny

6 2. Hlavní aktivita: analýza reklam Zachoval bych formu záznamu do pracovních listů, ale třídu bych poté rozdělil na skupiny, z nichž každá by představovala tým společenských vědců, kteří by prezentovali výsledky své analýzy reklam. Jednotlivé výsledky by se opět zaznamenaly do počítače, aby byly k dispozici pro další práci. 3. Práce se slovníčkem pojmů Alternativa 1: práce s výsledky analýzy reklam Žákům bych rozdal pracovní list se základními pojmy a jejich přesným vymezením. Žáci by mohli ve dvojicích k jednotlivým pojmům přiřazovat příklady se zhlédnutých reklam (přehled mají před sebou na plátně), případně z vlastní zkušenosti. Můj návrh struktury hodiny

7 Alternativa 2: přiřazování Připravil bych si dva druhy lístečků. První druh by tvořily jednotlivé pojmy a jejich vymezení. Druhý pak konkrétní příklady převzaté ze zhlédnutých reklam. K nim bych přidal další příklady, u kterých se dá předpokládat, že je žáci důvěrně znají z vlastní zkušenosti. Úkolem žáků by bylo přiřadit k jednotlivým pojmům dané příklady a své přiřazení zdůvodnit. Poté by vybrané dvojice prezentovaly svůj výsledek. Pokud by zbyl čas mohli by žáci uvádět další příklady z reklam, či z vlastní zkušenost a diskutovat o závažnosti těchto jevů. 4. Závěr Na závěr bych žákům sdělil, že v následující hodině si představíme základní cíle feminismu, které vyplývají z jevů popsaných v proběhlé hodině, a také navrhované způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. V hodině bude využito výsledků brainstormingu. Můj návrh struktury hodiny

8 Pokud bych měl v závěru hodiny dostatek času, vrátil bych se k úvodnímu brainstormingu a vyzval žáky, aby se na základě nových informací znovu pokusili doplnit cíle feminismu, a také určit prostředky, pomocí nichž bude chtít feminismus těchto cílů dosáhnout. Mohli by opět pracovat ve dvojicích a jejich výsledek by byl zaznamenán pro práci v následující hodině. Pokud by čas nezbyl, hodí se tato aktivita jako úvodní aktivita následující hodiny. Můj návrh struktury hodiny

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Feminismus On-line diskuse k virtuální hospitaci – 18.1. 2011 Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze Vyučující: Mgr. Marek."

Podobné prezentace


Reklamy Google