Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Principy způsobilosti výdajů Obecná pravidla způsobilosti výdajů a)Charakter výdaje b)Účel výdaje c)Prokazatelnost výdaje d)Datum uskutečnění výdaje PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

3 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Osobní výdaje Osobní výdaje na zaměstnance projektu Způsobilé výdaje:  hrubá mzda zaměstnance;  sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele;  zákonné pojištění odpovědnosti, tzv. Kooperativa;  FKSP (ve výši stanovené zákonem);  nemocenská hrazená zaměstnavatelem; Dokladování:  kopie pracovních smluv, DPČ nebo DPP;  originál Rozpisu mzdových nákladů zaměstnanců;  kopie měsíčních pracovních výkazů práce;  mzdový list/výplatní páska/výplatní listina zaměstnance;  kopie podkladů k vyplaceným nemocenským dávkám;  tabulku Vykazování slevy na sociálním pojištění;

4 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Osobní výdaje - chyby Osobní výdaje na zaměstnance projektu nejčastější chyby  nepředložení kopií DPP/DPČ/PS;  PS/DPČ/DPP neobsahují povinné náležitosti viz Příručka;  PS/DPČ/DPP je podepsána po zahájení výkonu práce;  výkazy práce nejsou podepsány/jsou podepsány dříve než je vykonána poslední činnost v měsíci;  obecné vymezení činnosti pro projekt;  činnost vykázána souhrnně (např. 1. – 10. 6. = 8 hodin admin. prací);  jeden výkaz práce pro více projektových pozic/více pracovněprávních vztahů;  nepředložené mzdové listy a výpisy z účtu organizace.

5 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Cestovní náhrady Způsobilé výdaje:  cestovné za služební cesty v rámci projektu;  cestovní náhrady při použití soukromého vozidla;  náhrady za spotřebované PHM při použití služebního vozidla;  výdaje na ubytování zaměstnanců – max. 1500 Kč/osoba/noc;  výdaje na stravné zaměstnanců– max 300 Kč/osoba/noc;  výdaje na zahraniční pracovní cesty – jsou-li schváleny v rozpočtu projektu;  cestovné lze hradit pouze osobám zapojeným do realizace projektu, které mají pro projekt uzavřený pracovně právní vztah  výše cestovních náhrad je stanovena Vyhláškou MPSV;  výše stravného je stanovena interní směrnicí organizace. Dokladování:  originál Rozpisu cestovních náhrad;  kopie účetních dokladů ke vzniklým výdajům;  kopie cestovních příkazů;  kopie velkého technického průkazu vozidla;  kopie knihy jízd;  kopie zprávy ze služební cesty;  kopie interní směrnice organizace určující výši stravného.

6 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Cestovní náhrady - chyby Cestovní náhrady - nejčastější chyby  cestovní příkaz neobsahuje povinné náležitosti – je neúplný;  předložena pouze kopie 1. strany cestovního příkazu;  používání neaktuálních sazeb pro stanovení ceny pohonných hmot;  nepředložena směrnice organizace s vymezením výše stravného;  neefektivní využívání soukromých vozidel pro služební cesty;  účel služební cesty – reg. číslo projektu/název projektu;  nepředložena kopie technického průkazu vozidla;  velmi časté chyby při výpočtech. http://www.sfinance.cz/osobni-finance/cestovni-nahrady/kalkulator-pouzivani-vozidla/ http://poradna-prace.jobs.cz/kalkulacky/cestovni_nahrady/ http://firmy.finance.cz/provoz-firmy/financni-kalkulacky/cesta/

7 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Zařízení a vybavení Zařízení související s realizací projektu Způsobilé výdaje:  nehmotný majetek do 60 000,- Kč;  dlouhodobý nehmotný majetek;  drobný hmotný majetek do 40 000,- Kč;  daňové odpisy;  výdaje na opravy a údržbu;  křížové financování – investiční a neinvestiční část. Dokladování:  podklady k výběrovým řízením na pořízení zboží;  přehled uzavřených výběrových řízení – je-li relevantní;  faktury, objednávky, dodací listy;  účetní doklady;  inventární karty

8 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Zařízení a vybavení - chyby Zařízení související s realizací projektu nejčastější chyby  chyby ve výběrových řízeních;  nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení;  chybějící objednávky, dodací listy;  chybějící smlouvy o výpůjčce zařízení partnerům projektu;  POZOR na označení zařízení závazným logolinkem OP VK;  neodůvodněný nákup vybavení z uspořených peněz;  opravy a údržba – pouze majetek pořízený z projektu.

9 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Místní kancelář Místní Místní Způsobilé výdaje:  spotřební zboží a provozní materiál;  telefon, poštovné, fax;  spotřeba vody, paliv a energie;  nájemné – kancelář projektu.kancelář Dokladování:  účetní doklady, faktury;  objednávky;  kalkulace k režijním nákladům;  položkové výpisy tel. hovorů. Nejčastější chyby:  chybně stanovené kalkulace;  neúplné daňové doklady.

10 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Nákup služeb Nákup služeb souvisejících s realizací projektu Způsobilé výdaje:  publikace, školící materiály;  odborné služby, studie a výzkum;  výdaje na konference a kurzy – nájemné;  Podpora účastníků – stravné – max. 300,- Kč/osoba/8hodinová akce a ubytování – max. 1 500,- Kč/osoba/noc. Dokladování:  podklady k výběrovým řízením na pořízení služeb;  přehled uzavřených výběrových řízení – je-li relevantní;  faktury, objednávky, dodací listy;  účetní doklady;  prezenční listiny k pořádaným kurzům.

11 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Nákup služeb – nejčastější chyby Nákup služeb souvisejících s realizací projektu nejčastější chyby  věcné chyby ve výběrových řízeních;  nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení;  chybějící objednávky, dodací listy;  nedoložení prezenčních listin z uskutečněných kurzů;  POZOR na označení všech dokumentů závazným logolinkem OP VK;  výdaje spojené s administrací výběrových řízení dle pravidel Příručky;  úhrada občerstvení zaměstnanců projektu z položky Podpora účastníků;  překročení limitů stanovených pro ubytování a stravné.

12 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Stavební úpravy, Přímá podpora, N ze smlouvy Stavební úpravy  drobné stavební úpravy;  stavební úpravy v rámci křížového financování;  lze provádět pouze na majetku příjemce/partnera/zřizovatele. Přímá podpora  mzdové příspěvky (dokladuje se stejně jako mzdové náklady zaměstnanců);  cestovné, ubytování a stravné;  doprovodné aktivity. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  audit projektu;  publicita;  ostatní – bankovní poplatky za vedení účtu projektu.  Dokladování – objednávky, faktury, účetní doklady

13 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Závěrem Upozornění na závěr:  účetní doklady označovat dle Příručky pro příjemce;  daňový doklad není vždy totéž co účetní doklad;  výpisy z účtu organizace/kopii pokladní knihy – jsou-li relevantní;  výpisy z projektového účtu;  sestava z účetnictví – doložení analytické účetní evidence;  objednávky – pořizovací cena zboží/služeb nad 10 000,- Kč bez DPH;  zajistit čitelnost dokumentů;  každý nezpůsobilý výdaj a mylná platba z projektového účtu = nesrovnalost = porušení rozpočtové kázně (zákon 250/2000 Sb.).

14 Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11. listopad 2009 Prostor pro dotazy PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16, Jihlava nemcova.p@kr-vysocina.cz tel. č.: 564 602 553


Stáhnout ppt "Petra Němcová INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google