Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Vlastní zdroje - fondy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Vlastní zdroje - fondy."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Vlastní zdroje - fondy

2 Hospodaření nepodnikateských organizací 2 MAJETKOVÉ FONDY FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Vlastní zdroje Cizí zdroje ZDROJE KRYTÍ AKTIV ZDROJE KRYTÍ PROSTĚDKU ROZP. HOSP

3 Hospodaření nepodnikateských organizací 3 Rozvaha PO, USC, OSS Rozvaha Stálá aktiva hmotný nehmotný finanční Vlastní zdroje Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Výsledky hospodaření Oběžná aktivaCizí zdroje Časové rozlišení (Aktiva celkem)(Pasiva celkem)

4 Hospodaření nepodnikateských organizací 4 Struktura vlastních zdrojů u nepodnikatelských subjektů (příspěvkových organizací) Majetkové fondy (90) – zdroj krytí majetku příspěvkových organizací  Fond dlouhodobého majetku (901)  Fond oběžných aktiv (902) Finanční a peněžní fondy (91)  Fond odměn (911)  Fond kulturních a sociálních potřeb (912)  Fond rezervní (914)  Fond reprodukce investičního majetku (916) Výsledky hospodaření  Výsledek hospodaření minulých účetních období  Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

5 Hospodaření nepodnikateských organizací 5 Třída 9 – Fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty  90 – majetkové fondy  91 – finanční a peněžní fondy  92 – zvláštní fondy organizačních složek státu  93 – hospodářský výsledek z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací a převod zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků  94 - rezervy spojené s hospodářskou činností územních samosprávných celků a příspěvkových organizací  95 – dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky  96 – závěrkové účty  97 – 99 podrozvahové účty

6 Hospodaření nepodnikateských organizací 6 90 – 91 Fondy  901 – fond dlouhodobého majetku  902 – fond oběžných aktiv  911 – fond odměn  912 – fond kulturních a sociálních potřeb  914 - fond rezervní  916 – fond reprodukce majetku (investiční fond, fond investičního majetku)  917 - peněžní fondy (u obcí)  918 – ostatní finanční fondy

7 Hospodaření nepodnikateských organizací 7 Majetkové fondy Zdroje krytí DM a OA  Fond dlouhodobého majetku (901) představuje tvorbu zdrojů k profinancovanému DM – vlastní zdroj krytí DM, Zdroje fondu: - bezúplatně přijatý DM - tvorba zdrojů k DM převodem z 916 a 914 Čerpání fondu: - zůstatková cena DM při jeho vyřazení - vypořádání mezi zdroji krytí ve výši odpisů DM převodem na 916  Fond oběžných aktiv (902) – zdroj krytí OA Zdroje fondu: - přírůstky bezúplatně převzatých OA Čerpání fondu: - úbytky bezúplatně předaných OA

8 Hospodaření nepodnikateských organizací 8 Finanční fondy Tvorba je vázána na tvorbu a použití VH  Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech  Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

9 Hospodaření nepodnikateských organizací 9 Fond reprodukce majetku (916)  Zdroje fondu: - odpisy DM - příděl z VH - dotace na investice, dary na pořízení DM - převody z rezervního fondu  Čerpání fondu: - k financování pořízení DM a tech. zhodnocení - doplňkový zdroj financování oprav DM

10 Hospodaření nepodnikateských organizací 10 Fond odměn (911)  Zdroje fondu: - tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku  Čerpání fondu: - k pokrytí překročení stanoveného objemu prostředků na platy

11 Hospodaření nepodnikateských organizací 11 Schéma účtování o fondu odměn

12 Hospodaření nepodnikateských organizací 12 Fond rezervní (914)  Zdroje fondu: - tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku - finanční dary  Čerpání fondu: - k úhradě rozpočtem nezajištěných neinvestičních potřeb - k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku - k úhradě sankcí - k posílení FRIM

13 Hospodaření nepodnikateských organizací 13 Schéma účtování o rezervním fondu

14 Hospodaření nepodnikateských organizací 14 FKSP (912) k úhradě nákladů charakteru společenské spotřeby, uspokojováním kulturních, sociálních a sportovních potřeb zaměstnanců (vyhláška o FKSP)  Zdroje fondu: - základní příděl z rozpočtu ve výši 2% z ročního objemu nákladů na platy - peněžní dary  Čerpání fondu: - formou nepeněžního plnění zaměstnancům na stravování, rekreaci, kulturní a tělovýchovné akce

15 Hospodaření nepodnikateských organizací 15 Schéma účtování o FKSP

16 Hospodaření nepodnikateských organizací 16 Účetní operacetis. Kč MD DAL VUD – zákonný příděl do FKSP 16 Np-zákonné sociální náklady VK- FKSP VBU- převod finančních prostředků mezi bankovními účty 16 OA – běžný účet FKSP OA- PNC VBU- převod finančních prostředků mezi bankovními účty 16 OA- PNCOA- BU FAD – za rekreaci 3 VK – FKSPCZ –dodavatelé VBU – úhrada rekreace 3 CZ – dodavateléOA – BU FKSP VBU – půjčka zaměstnanci 6 OA – pohledávky za zaměstnanci OA – BU FKSP

17 Hospodaření nepodnikateských organizací 17 Účetní operacetis. Kč MD DAL VUD – čerpání FO100 VK-FOVp- zúčtování fondů VUD – použití FO na mzdy 100 Np – hrubé mzdyCZ – závazky k zaměstnancům VUD – použití RF na zákonné odvody z mezd 37 VK – RFVp – zúčtování fondů VUD – zaúčtování zákonného sociálního pojištění 35 Np – pojištěníCZ – ZISZZP VUD – tvorba FKSP z mezd 2 Np – zákonné sociální náklady VK – FKSP VBU – převod mezi běžnými účty (přes PNC ) 2 OA – BU FKSPOA – BU

18 Hospodaření nepodnikateských organizací 18 Ostatní fondy dle ČUS k vyhlášce 505/2002 Sb. Majetkové fondy  903 Fond hospodářské činnosti – zdroje krytí oběžných aktiv pro ÚSC (obdoba 902 pro PO) Finanční fondy  917 Peněžní fondy – např. ÚSC vytvářejí fond rezerv a rozvoje, sociální fond  918 Jiné finanční fondy – tvorba a použití sdružených prostředků a cizích prostředků Zvláštní fondy organizačních složek státu  921 Statní fondy – např. fond životního prostředí, fond kultury, fond rozvoje bydlení a další  922 Ostatní zvláštní fondy  924 Fondy EU

19 Hospodaření nepodnikateských organizací 19 Náklady dle ČUS k vyhlášce 505/2002 Sb. Třída 4 - náklady OSS, SF a ÚSC  Vyjadřují konečnou spotřebu hospodářských prostředků  Neúčtují se zde náklady spojené s provozováním hospodářské činnosti, náklady na dlouhodobý majetek, dotace poskytované příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům.  OSS, SF a ÚSC účtují o veškerých nákladech spojených s provozováním vlastní rozpočtové činnosti na syntetických účtech účtové třídy 4.

20 Hospodaření nepodnikateských organizací 20 Náklady dle ČUS k vyhlášce 505/2002 Sb. Třída 5 - náklady OSS, ÚSC a PO  třída 5 účtují ÚSC náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti,  PO veškeré náklady spojené s jejich činností  OSS náklady spojené s činností podle § 45 odst. 5 zákona č.218/2000 Sb.

21 Hospodaření nepodnikateských organizací 21 Sk. 93 Výsledek hospodaření běžného účetního období  Účtováno podle rozhodnutí zřizovatele  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (vyúčtován výsledek hospodaření předchozího účetního období při otevření účetních knih nového účetního období) K okamžiku uzavírání účetních knih nesmí vykazovat zůstatek  Účetní zápisy prokazujeme vnitřním účetním dokladem.

22 Hospodaření nepodnikateských organizací 22 Rozvaha PO, USC, OSS Rozvaha Stálá aktiva hmotný nehmotný finanční Vlastní zdroje Hospodářský výsledek HV běžného období Nerozd. Zisk, neuhrazená ztráta MO HV ve schvalovacím řízení Oběžná aktivaCizí zdroje Časové rozlišení (Aktiva celkem)(Pasiva celkem)

23 Hospodaření nepodnikateských organizací 23 Rozdělení zisku

24 Hospodaření nepodnikateských organizací 24 Př. Rozdělování výsledku hospodaření - zisku Stavy rozvahových účtů k 31.12.: VH BO 160 tis. Kč, Ztráta minulých let 30 tis. Kč, majetkové fondy 2 000 tis. Kč, BU 2130 tis. Kč, 160 tis.Kč bylo při otevírání účetních knih převedeno na účet VH ve schvalovacím řízení, zaúčtujte:  VÚD – příděl do rezervního fondu Kč 70 000  VÚD – úhrada ztráty minulých let Kč 30 000  VÚD – příděl do fondu odměn Kč 35 000  VÚD – příděl FRIM Kč 25 000

25 Hospodaření nepodnikateských organizací 25 Účetní operacetis. KčMDDAL VUD – příděl do RF70 VZ-výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení VZ – RF (914) VUD-příděl do RF na úhradu ztráty minulých let 30 VZ- VH ve schvalovacím řízení VZ - RF (914) VUD – úhrada ztráty30 VZ- RFVZ- neuhrazená ztráta minulých let VUD – příděl FO35 VK – VH ve schvalovacím řízení VZ –FO (911) VUD – příděl FRIM25 VK – VH ve schvalovacím řízení VZ – FRIM (916)


Stáhnout ppt "Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Vlastní zdroje - fondy."

Podobné prezentace


Reklamy Google