Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví."— Transkript prezentace:

1 Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví

2 Legislativa  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016)  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (novela k 1. 1. 2015)  Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků  Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) (novela k 1. 1. 2015)

3 Legislativa  Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad soudržnosti (účinnost od 1. 1. 2015 a od 1. 1. 2016)  Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek  Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) (účinnost od 1. ledna 2015)

4 Legislativa Předpisy související s hospodařením ÚSC:  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (návrh nového zákona, několikrát odloženo, vloni připomínkové řízení)

5 Legislativa  Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

6 Legislativa  Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (velká novela odložena, novela podepsaná 26. 1. 2015 prezidentem republiky- veřejnosprávní smlouvy a jejich zveřejňování, porušení rozpočtové kázně)

7 Úpravy v legislativě  Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  Účet 342 – změna názvu a obsahu Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (daň sražená z příjmů zaměstnanců, závazky z daně z nabytí nemovitého majetku, daň z nemovitých věcí, silniční daně apod.)

8 Úpravy v legislativě  Účet 344 – změna názvu a obsahu Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - obsahuje pohledávky za účetními jednotkami, které nepatří mezi vybrané účetní jednotky – dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory, peněžité dary

9 Úpravy v legislativě  Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek - sledují se zde věcná břemena zřízená ve prospěch v pořizovací ceně 0,01 – 40 000 Kč (pokud nejsou součástí stavby) (účetní jednotka může vnitřním předpisem snížit hodnotu vykazovaného majetku)

10 Úpravy v legislativě Vždy se zde vykazují: předměty z drahých kovů, pokud nejsou vykazovány na účtu 022, bez ohledu na pořizovací cenu Věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle zákona o účetnictví § 25 nepřevyšuje 40 000 Kč

11 Úpravy v legislativě  Účet 029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek, mimo jiné se patří věcná břemena nad 40 000,- Kč pokud nejsou jako součást ocenění položky Stavby nebo Zásoby (pokud budete přeúčtovávat: 028/029, 406/089, 089/088)

12 Úpravy v legislativě  Účet 375 – nový - Zprostředkování krátkodobých transferů (dříve na účtu 374)  Účet 475 – nový – Zprostředkování dlouhodobých transferů (dříve na účtu 472)

13 Úpravy v legislativě Přijetí transferu 231/375,475, přeposlání transferu 375,475/231 Pojetí krátkodobé a dlouhodobé je diskutabilní (povinnost zprostředkovatele přeposlat, prostředkovatele ani nezajímá, kdy dojde k vyúčtování, jde o problém u příjemce)

14 Úpravy v legislativě  Účet 404 – změna názvu (OSS) - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období  Účet 408 – změna názvu – Opravy předcházejících účetních období  Jednotlivá oprava 0,3 % aktiv nebo částka 260 000 Kč

15 Úpravy v legislativě  Účet 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (transfery – OSS a jimi zřízené příspěvkové organizace státní fondy)  Účet 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím (transfery – kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace a regionální rady regionu soudržnosti)

16 Úpravy v legislativě  Účet 538 – Jiné daně a poplatky – obsahuje zejména náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby, kdy je účetní jednotka poplatníkem s výjimkou daně z příjmů, náklady na doměrky za předcházející zdaňovací období, včetně daně z přidané hodnoty za předcházející zdaňovací období, kdy již nelze zvýšit hodnotu majetku, náklady na soudní poplatky

17 Úpravy v legislativě  Účet 575 –Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů – nově – týká se OSS  Účet 675 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů – nově – týká se OSS

18 Úpravy v legislativě  Zrušení účtu 903 – Ostatní majetek a vykazování na novém účtu 909 – Ostatní majetek – je zde uveden majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší právo hospodaření, ale majetek není vykazován v rozvaze a dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření

19 Úpravy v legislativě  Účet 911 – Vyřazené pohledávky – změna názvu a obsahu Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů  Účet 905 – Vyřazené pohledávky – nově (převod z účtu 911) – obsahuje práva na peněžitá plnění, v případě, že již zanikl nárok na vymáhání, ale je předpoklad, že by mohlo dojít v budoucnu i k částečnému plnění

20 Úpravy v legislativě Úpravy v legislativě  Účet 912 – Vyřazené závazky – změna názvu a obsahu Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  Účet 906 – Vyřazené závazky – nově (převod z účtu 912)

21 Úpravy v legislativě  Účet 913 – Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů – nový účet  Účet 914 – Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů – nový účet  Účet 915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů – nový účet

22 Úpravy v legislativě  Účtová skupina 95 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů (nově) Účet 951 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů (pro OSS - EU)

23 Úpravy v legislativě Účet 952 – Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů (pro OSS - EU) Účet 953 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (pohledávky za subjekty v zahraničí) Účet 954 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů (závazky k subjektům v zahraničí)

24 Úpravy v legislativě Účet 955 – Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů (obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů, které nejsou uvedeny na účtu 951 nebo 953)

25 Úpravy v legislativě Účet 956 – Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů (obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů, které nejsou uvedeny na účtu 952 nebo 954)

26 Úpravy v legislativě  Vyhláška č. 5/2014 Sb.: Měsíčně 20. den následujícího měsíce (vypuštěno kalendářního) Leden až prosinec do 10. února následujícího roku Připadne-li termín na sobotu, neděli nebo svátek je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den

27 Úpravy v legislativě Za období leden a za období červenec se výkazy nepředkládají Údaje o schváleném rozpočtu budou uvedeny ve výkazech za období leden - duben

28 Úpravy v legislativě  Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Nepředávají obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem na počátku bezprostředně předcházejícího období je menší než 10 000 Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015

29 Úpravy v legislativě Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015 První předání konsolidačního záznamu provádí konsolidované jednotky státu ve stavu k 31. prosinci 2016, ve lhůtě do 31. března 2017 (v roce 2016 nebudou vykazovány stavy za minulé období)

30 Úpravy v legislativě První předání konsolidačního záznamu – Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu provádí spravující jednotky ve stavu k 31. prosinci 2014, a to ve lhůtě do 31. března 2015.

31 Úpravy v legislativě Dílčí konsolidační celek obec: zahrnuje obec a účetní jednotky, k nimž plní funkci zřizovatele nebo zakladatele – příspěvkové organizace; školské právnické osoby; veřejné výzkumné instituce; obecně prospěšné společnosti; obchodní společnosti a další účetní jednotky, v nichž má obec vliv;

32 Úpravy v legislativě zahraniční právnické osoby a další zahraniční subjekty, v nichž má obec vliv; dobrovolný svazek obcí, jehož členem je obec

33 Úpravy v legislativě Web OK – Účetnictví ÚSC - Informace ke konsolidaci – Konsolidační vyhláška státu, Konsolidační manuál

34 Úpravy v legislativě Web MFČR – Konsolidační vyhláška, Příloha č. 1 – Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu, Příloha č. 2 – Souhrnný výkaz majetku a závazků, Příloha č. 3 – Souhrnný výkaz nákladů a výnosů, Příloha č. 4 - Výkaz peněžních toků, Příloha č. 5 – Kniha podrozvahových účtů

35 České účetní standardy  ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech  ČÚS č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih (novela od 1. ledna 2015)  ČÚS č. 703 – Transfery (novela od 1. ledna 2015)  ČÚS č. 704 – Fondy

36 České účetní standardy  ČÚS č. 705 – Rezervy (novela od 1. ledna 2015)  ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek (novela od 1. ledna 2015)  ČÚS č. 707 – Zásoby (novela od 1. ledna 2015)  ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku (novela od 1. ledna 2015)

37 České účetní standardy  ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje (novela od 1. ledna 2015)  ČÚS č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (novela od 1. ledna 2015)

38 České účetní standardy - změny  ČÚS č. 702 - bez věcných změn: účet 404 – změna názvu (OSS)  ČÚS č. 705 – bez věcných změn: formální úprava textu  ČÚS č. 706 – bez věcných změn: úprava textu a změna SÚ z 911 na 905 – Vyřazené pohledávky

39 České účetní standardy - změny  ČÚS č.707 – věcná změna, vypuštěno časové rozlišení v případě darů – zásob  ČÚS č. 708 – bez věcných změn: úprava názvu účtu 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  ČÚS č. 709 – bez věcných změn: úprava názvu účtu 404, 408 – Opravy přecházejících účetních období formální úprava textu

40 České účetní standardy - změny  ČÚS č. 710 – bez věcných změn: formální úprava textu oprava chyby názvu účtu 088

41 České účetní standardy - změny ČÚS č. 703 – z hlediska rozsahu největší změny Průtokové dotace vyčleněny z účtu 374 a 472 na účty – 375 a 475. Přečíslování podrozvahy

42 Výkaznictví  Ve výkazu Příloha se ruší pro ÚSC část N – mzdové náklady  Ve výkazu rozvaha se vykazují zůstatky na účtech s kladným znaménkem, výjimka účty 227 (SR), 319 (D), 401, 404 (OSS), 405, 406, 408 a účty účtové skupiny 43 a 49 (výsledky hospodaření a závěrkové účty)

43 Termíny pro rok 2015  výkaz Fin 2-12M a data do automatu KÚ do 12. dne následujícího měsíce  účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha) do 20. dne následujícího měsíce  organizace, které předávají PAP zašlou účetní výkazy včetně PAP do 25. dne následujícího měsíce

44 Děkuji za pozornost RNDr. Vlasta Vaidová


Stáhnout ppt "Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google