Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_DANE_A_FINANCE_08 Cash flow Téma sady:Daně a finance Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník, Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:Červen 2013 Anotace:Tok peněžních prostředků v podniku – Cash Flow Metodický obsah:Výklad nového učiva, příklad na sestavení Cash Flow

2 Právní úprava Výkazu o peněžních tocích

3 Základní struktura Cash Flow

4 Rozdíl mezi tokem peněz a ziskem Rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjem = přírůstek peněžních prostředků Výdaj = úbytek peněžních prostředků Rozdíl mezi výnosy a náklady Výnos = peněžní vyjádření výkonů podniku Náklad = peněžní vyjádření spotřeby výrobních faktorů a cizích výkonů PENĚŽNÍ TOKZISK

5 Náklady, výnosy, příjmy, výdaje - příklady časového nesouladu: Zúčtovací a výplatní listina na konci měsíce = náklad, výplata mezd v následujícím měsíci k výplatnímu dni převodem na účty zaměstnanců = výdaj Faktura vydaná = výnos, úhrada faktury vydané = příjem Přijatá záloha (v hotovosti nebo na běžný účet) = příjem, vyúčtování např. služeb na základě faktury vydané = výnos Platba v hotovosti za kancelářské potřeby = náklad i výdaj nastává ve stejném okamžiku

6 Funkce Cash Flow: Vedle rozvahy a výkazu zisku a ztráty poskytuje základní informace o hospodaření podniku Vyjadřuje změny ve finanční situaci podniku a zdroje tvorby peněžních prostředků Na rozdíl od rozvahy, která vyjadřuje momentální finanční situaci podniku, odráží cash flow tok peněz za určité období Obr. č. 1

7 Peněžní toky podniku jsou pro potřeby účetnictví rozdělovány na: Peněžní tok z provozních činností (především příjmy z prodeje zboží a vlastních výkonů, výdaje na pořízení zásob, výplata mezd, platba daně z příjmů) Peněžní tok z investičních činností (především výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku, příjmy z případného prodeje dlouhodobého majetku) Peněžní tok z finančních činností (především příjmy z přijatých úvěrů a půjček, příjmy z darů a dotací, splátky úvěrů, výplata dividend..)

8 Základní metody sestavování přehledu o peněžních tocích: METODA PŘÍMÁ Přímo v průběhu roku z jednotlivých účetních operací Při účtování běžných účetních operací posouzení, zda se zároveň jedná o pohyb peněz V praxi velice náročné METODA NEPŘÍMÁ Úprava výsledku hospodaření na konci účetního období o transakce, které jsou jeho součástí, ale zároveň nejsou příjmem nebo výdajem (např. odpisy) A naopak: úprava výsledku hospodaření o transakce, které ho neovlivnily, ale zároveň představovaly pohyb peněz (např. splátka úvěru)

9 Metoda NEPŘÍMÁ – hlavní zásady sestavování: Výnosy běžného období upravujeme na příjmy běžného období: - výnosy, které nebyl v běžném období příjmem + příjmy, které nebyly v běžném období výnosem = Příjmy běžného období Náklady běžného období upravujeme na výdaje běžného období: + náklady, které nebyly v daném období výdajem - výdaje, které nebyly v daném období nákladem = Výdaje běžného období

10 Metoda NEPŘÍMÁ – vliv přírůstku aktiv a pasiv na peněžní tok: přírůstek aktiv = peněžní tok minus (tzn. výdaj, např. nákup zboží) úbytek aktiv = peněžní tok plus (tzn. příjem, např. úbytek zboží v důsledku prodeje) přírůstek pasiv = peněžní tok plus (např. přijetí bankovního úvěru) úbytek pasiv = peněžní tok minus (např. snížení závazku vůči dodavatelům, tzn. platby)

11 Metoda NEPŘÍMÁ – schéma sestavování výkazu: ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + náklady, které nebyly výdajem (např. odpisy, tvorba rezerv) + příjmy, které nebyly výnosem (např. úhrada pohledávek z min. období) - výnosy, které nebyly příjmem (např. vystavení faktury) - výdaje, které nebyly nákladem (např. úhrada závazků z minulých = TOK PENĚZ ZA URČITÉ OBDOBÍ

12 Sestavení Cash Flow PŘÍMOU i NEPŘÍMOU metodou – příklad: 1. Faktura vydaná za prodej zboží 140 000,- 2. Úbytek zboží v důsledku prodeje 80 000,- 3. Faktura přijatá za zboží 50 000,- 4. Příjemka zboží na sklad Rozvaha k 1.1. Samostatné movité věci 100 000,-Základní kapitál 300 000,- Bankovní účet 200 000,-Závazky vůči dodavatelům 50 000,- Zboží na skladě 100 000,-Provozní úvěr 50 000,- Aktiva celkem 400 000,-Pasiva celkem 400 000,- 5. Úhrada faktury vydané z bodu 1 (VBÚ) 6. Úhrada faktury přijaté z bodu 3 (VBÚ) 7. Splátka bankovního úvěru (k dispozici oba výpisy VBÚ i VÚU) 8. Odpisy SMV 40 000,- V účetním období nastaly tyto operace:

13 Úkoly: 1.Po zaúčtování účetních operací sestavte účet zisků a ztrát a konečný účet rozvažný – pro zjednodušení neuvažujte transformaci hospodářského výsledku na základ daně a zaúčtování daňové povinnosti 2. Ze zaúčtovaných operací sestavte Cash flow metodou PŘÍMOU 3. Sestavte Cash flow metodou NEPŘÍMOU a oba výsledky porovnejte

14 Řešení – účetní uzávěrka: 710 – účet zisků a ztrát 504 80 000,-604 140 000,- 551 40 000,- Zisk (převod) 20 000,- Celkem 140 000,- 702 – konečný účet rozvažný 022 100 000,-411 300 000,- 082 -40 000,-321 50 000,- 311 0231 30 000,- 221 270 000,-Zisk (převod) 20 000,- 132 70 000,- Aktiva celkem 400 000,-Pasiva celkem 400 000,-

15 Cash flow - řešení: PŘÍMÁ METODA: PS 221: 200 000,- Pohyby peněz: + 140 000,- (bod 5 – úhrada faktury vydané) - 50 000,- (bod 6 – úhrada faktury přijaté) - 20 000,- (bod 7 – splátka úvěru) KS 221: 270 000,- CF (tok peněz) = + 70 000,- NEPŘÍMÁ METODA: Zisk 20 000,- + odpisy 40 000,- + úbytek aktiv: zboží: +30 000,- Úbytek pasiv: úvěr - 20 000,- CF (tok peněz) = + 70 000,-

16 Úkoly: 1.Uvádějte příklady k následujícím situacím v podniku: a)Nejprve nastal náklad, posléze výdaj b)Náklad i výdaj nastal ve stejném okamžiku c)Nejprve nastal příjem, posléze výnos 2. Označte správné odpovědi pro sestavování výkazu metodou NEPŘÍMOU: a)Náklady, které nebyly výdajem, se k účetnímu výsledku hospodaření přičítají / odečítají. b)Výnosy, které nebyly příjmem, se od účetního výsledku hospodaření odečítají / přičítají. c)Výdaje, které nebyly nákladem, se k účetnímu výsledku hospodaření přičítají / odečítají.

17 Zdroje, autorská práva: Knihy: ŠTOHL, Pavel. Učebnice Účetnictví 2012 - 3. díl. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2012, ISBN 978-80- 87237-49-6. ŠTOHL, Pavel. Sbírka řešených příkladů z účetnictví. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2010, ISBN 978-80- 87314-09-8. Obrázky: Obr. č..1.: TARALE. flickr [online]. [cit. 20.5.2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/tarale/7070186981/in/photostream/ Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škola školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autorky. Všechny neocitované grafické objekty jsou součástí MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Petra Kábrtová Máchová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google