Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - okružní křižovatky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - okružní křižovatky."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - okružní křižovatky

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – okružní křižovatky (OK) Okružní křižovatka je křižovatka, na níž je silniční provoz veden jednosměrným objezdem kolem středového ostrova. (ČSN 73 6102) Okružní křižovatka je označována dopravní značkou s názvem kruhový objezd. Křižovatka však není objezd!!!

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – skladebné prvky OK

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Rozměry OK (TP 171) Nejvhodnější metodou ověřování průjezdnosti OK je modelování pomocí specializovaného software! Pohyb vozidla 3 oblouky! vjezd okružní pás výjezd

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Rozměry OK Průjezd mezikružím dle EKH 97/27/SE Tab. viz Slabý, P., Dlouhá, E. 2002

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Rozhledové poměry dle TP 135 - na vjezdu do okružní křižovatky 3,00 m od okraje jízdního pásu na vjezdové větvi měl pro zastavení zajištěn rozhled v úseku 15 m od vnějšího okraje okružního jízdního pásu až po vjezd na okružní jízdní pás do vzdálenosti 25 (m), na okružní jízdní pás, na předchozí vjezd, je-li v této vzdálenosti vjezd připojen, na následující výjezd, pokud je v této vzdálenosti výjezd připojen, - na okružním jízdním pásu křižovatky měl v každém bodu kružnice odsazené 2,00 (m) od okraje středového ostrova (prstence) do vozovky okružního jízdního pásu zajištěn rozhled do délky 25,00 m jak na okružní pás, tak i do nejbližšího vjezdu a výjezdu.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – bezpečnost OK K nehodám však dochází před OK (kolize při popojíždění), u více pruhových OK při výjezdu při křížení dopravních proudů. Nehody však nejsou fatální!!! viz LITERATURA: Súkenník a kol., 2009 Snížení všech nehod v průměru o 51%. Pozn. Počet kolizních bodů je různý dle typu a uspořádání OK (např. cyklistické stezky). Kolizní body

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Rozdělení OK úrovně křižujících se komunikací: úrovňové mimoúrovňové (viz např. 50°8'21.482"N, 15°47'20.528"E) rozměru (vnějšího průměru): miniokružní do 23 [dříve do 25 (m)] malé (MOK)25 – 40 (m) velkénad 40 (m) počtu pruhů na okružním pásu: s jedním pruhem s dvěma pruhy tvaru: spirálové (někdy turbo-okružní viz dále) zvláštní viz obr. http://www.swindonweb.com/index.asp?m=8&s=115&ss=289&t=THE+MAGIC+ROUNDABOUThttp://www.swindonweb.com/index.asp?m=8&s=115&ss=289&t=THE+MAGIC+ROUNDABOUT (dostupné 20.2.2012) dle:

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – spirálovité OK (turbo-okružní K) Zdroj: Krejčí Martin - Kovářík Jan: Okružní křižovatky v Holansku II., Silniční obzor 72, 2011 ()

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – užití OK ČSN 736102 doporučuje užití OK: je-li nutno zajistit pomalý průjezd křižovatkou důvodu bezpečnosti; má-li křižovatka více jak 4 paprsky; je-li třeba tvarem křižovatky zdůraznit konec komunikace s vyšší návrhovou rychlostí; jsou–li křižující se komunikace přibližně stejného dopravního významu; je-li třeba zajistit plynulý provoz na všech paprscích; Návrh musí zajistit: plynulý jednosměrný pohyb vozidel kolem středového ostrova; přednost vozidel na okruhu; dostatečný rozhled na všech vjezdech; průjezd rozměrných vozidel; dostatečný rozhled při zastavení na okruhu;

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – nevhodnost užití OK úhel křížení paprsků OK je velmi ostrý (menší než 30°); na některých ramenech OK je vedena tramvajová trať nebo křižovatkou je vedena autobusová doprava, která má být preferována před automobilovou dopravou; přes OK jsou vedeny intenzívní proudy chodců, zejména pokud intenzita vozidel na vjezdové nebo výjezdové části ramene křižovatky dosahuje v místě přechodu hodnotu větší než 600 voz./h. ve špičce; v okolí okružní křižovatky jsou světelně řízené křižovatky, dávkující příjezd vozidel do okružní křižovatky v kolonách; delším tahu komunikace jsou světelně řízené křižovatky řízené ve vzájemné koordinaci do “zelené vlny”, která by umístěním okružní křižovatky byla přerušena; do OK vstupují čtyř- nebo vícepruhové komunikace a komunikace nestejného významu nebo s velmi rozdílnou intenzitou dopravy; některá z komunikací vstupující do OK má velmi proměnnou intenzitu v průběhu týdne nebo dne, přičemž její hodnota by způsobila nepřiměřené zdržení na vjezdu do okružní křižovatky; současné nebo výhledové nároky dopravy v místě styku vjezdu a okruhu přesáhnou hodnotu 1500 vozidel za hodinu (v součtu vozidel na příslušném vjezdu a na okruhu před místem vjezdu); na některém rameni je vysoký podíl těžkých nákladních vozidel (zejména s přívěsy nebo návěsy) nebo na OK je vysoký podíl vlevo odbočujících vozidel.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – kapacita OK Dle TP 234 výpočet kapacity OK se provádí tehdy, překročí-li stávající nebo prognózovaná intenzita dopravy zjištěná součtem všech vozidel vjíždějících do křižovatky hodnotu více než 15 000 (voz./24h) nebo MOK 10 000 (voz./24h). V odůvodněných případech je třeba posoudit i pravidelné extrémní dopravní zátěže během dne (obchodní a průmyslové zóny apod.). Orientační kapacita dle ČSN 736102 a TP 234 (upřesněno): OK s jedním pruhem na okružním pásu a vjezdu 2000 – 2700 (voz/h) OK s dvěma pruhy na okružním pásu a vjezdu2500 – 3500 (voz/h) Spirálovitá OK2500 – 3500 (voz/h)* *srovnej s údaji Krejčí Martin - Kovářík Jan: Okružní křižovatky v Holansku II., Silniční obzor 72, 2011 viz výše

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – kapacita OK Původní (TP 135) výpočet L e tj. max. kapacity na vjezdu OK vycházel z rovnice: Vliv vzájemné vzdálenosti vjezdu a výjezdu je dán faktorem  dle vzdálenosti b = CC’ přitom pro b=20-28 (m) →  = 0,05-0,15 Q e = 1500 Q k = 0 Q a = 0 Hypotetický příklad všechna voz. odbočí vpravo pro  = 0,1 je L e : Celkem 4245 (voz/h) Hypotetický příklad pro nesplnitelné podmínky! 1500 (voz/h) 1367 (voz/h) 1377 (voz/h) I sk =0 (voz/h)

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – kapacita OK dle TP 234 Postup výpočtu: 1.Základní předpoklady 2.Posouzení kapacity vjezdu stanovenou pro varianty: OK s 1 pruhem na okruhu OK se 2 pruhy na okruhu Miniokružní křižovatka Spirálovité OK (4 typy) 3.Rezerva kapacity vjezdu Rez 4.Stanovení střední doby zdržení t w 5.Stanovení délky fronty (na vjezdu) 6.Posouzení kapacity výjezdu

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – základní předpoklady Výpočet kapacit platí varianty OK (viz výše) s předností jízdy na okruhu; Kapacita OK je dostatečná pokud kapacita všech vjezdů a výjezdů splňuje kritéria ÚKD (tj. t w ) dle ČSN 736102; Metoda předpokládá logaritmicko-normální rozdělení t g a t f; Metoda předpokládá dodržování právních předpisů; OK na MK s tramvajovou dopravou se řeší individuelně; Mikrosimulace nenahrazuje výpočet, ale je jeho vhodným doplňkem.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – vstupní proměnné výpočtu C Pro varianty OK (viz výše) kde : t g = f(b) viz obrázek t f = f(R i ) tj. poloměr vjezdu ∆ = f(D) tj. vnější průměr pásu OK Hodnoty vstupních proměnných jsou uvedeny v TP 234 (význam symbolů t g, t f je totožný s úrovňovými, neřízenými křižovatkami) RiRi D

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – kapacita vjezdu C i

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Rez a t w na OK Rezerva kapacity vjezdu = Rez = C i – I i (pvoz/h) C-kapacita, I-intenzita Střední dobu zdržení t w lze stanovit dle vztahů v TP 234 (Kimber/Holis) nebo lze odečíst z grafů viz přednáška Dop_ing_107.ppt (kapacita křižovatek)

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – délka fronty N 95% Délka fronty na vjezdech OK lze stanovit dle vztahů v TP 234 dle a v nebo lze odečíst z grafů viz přednáška Dop_ing-107.ppt (kapacita křižovatek)

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Posouzení kapacity výjezdu OK Kde: C e – kapacita výjezdu (voz/h) n e,koef – koeficient počtu pruhů (1 nebo u dvoupruhu 1,5) t f – následný časový odstup = f(R e ) tj. poloměr výjezdu viz TP 234 Další vztah pro C e v daných TP 234 zohledňuje vliv chodců na výjezdu viz Pro každý výjezd z OK se stanoví stupeň vytížení a v = I e /C e je-li a v < 0,9 výjezd kapacitně vyhovuje a v ≥ 0,9 výjezd kapacitně nevyhovuje

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – jednotný protokol

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – porovnání metod a měření Edip 2006

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - SROVNÁNÍ KAPACITY OK a SSZ Dle Jian-an Tan: Comparison of capacity between roundabout design and signalised junction design, 2001, Citec Ingénieurs Conseils SA, Geneva MINI MALÁ STŘEDNÍ VELKÁ SSZ – světelné signalizační zařízení

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - SROVNÁNÍ KAPACITY OK a SSZ Pro srovnání kapacity OK a SSZ, koncept plné kapacity byl uplatněn a byly navrženy vztahy (vzorce) počítající plnou kapacitu pro OK a křižovatky SSZ. Bylo shledáno, že pro daný geometrický vzor plná kapacity OK závisí na původním místě (OD – original destination) rozdělení dopravního proudu křižovatky, a čím více vozidel zatáčí doleva tím menší je kapacita OK. Srovnáním plných kapacit uspořádání OK a odpovídajícímu uspořádání SSZ na mini- křižovatky, malé křižovatky, střední křižovatky a velké křižovatky: (1)Na „MINI“, je plná kapacita OK vždy větší než na křižovatce se SSZ; (2)Na „MALÉ “, je plná kapacita OK větší než na křižovatce se SSZ ve většině běžných případů; (3)Na “STŘEDNÍ”, je plná kapacita OK větší než na křižovatce se SSZ když je podíl vozidel zatáčejících vlevo a jedoucích rovně je relativně nízký, jinak bude plná kapacita křižovatky se SSZ větší než OK; (4)Na “VELKÉ ”, je plná kapacita OK menší než na křižovatce se SSZ ve většině běžných případů.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – chyby OK Při úvodním rozhodování mezi malou a velkou okružní křižovatkou. Zcela neopodstatněná nedůvěra v kapacitní možnosti malých okružních křižovatek vede k navrhování velkých okružních křižovatek i tam, kde je to zbytečné ( Malá okružní křižovatka přitom pohodlně zvládá až 25 000 vozidel za den [součet všech vjezdů]. Kapacity velkých okružních křižovatek se naopak přeceňují, mj. i v důsledku idealizovaných a v praxi nereálných kapacit průpletů uváděných v ČSN 73 6102 ) Volba příliš velkého průměru okružní křižovatky (Pro MOK je v ČR i zahraniční obvykle doporučován vnější průměr v rozmezí 25 - 35 m; v extravilánu bývá horní hranice o něco vyšší (40, někdy až 45 m). Za standard a dobrý kompromis z hlediska prostorových nároků a průjezdového komfortu pro řidiče je považována hodnota okolo 30 m. Větší průměr znamená umožnění průjezdu vyšší rychlostí a snižování bezpečnosti provozu.) ; Předimenzované šířky okružního pásu (Šířka okružního pásu musí vycházet z vnějšího průměru křižovatky. Čím je průměr větší, tím menší rozšíření v oblouku potřebujeme a tím by měla být šířka okružního pásu menší). OBR 1 2 OBR Chybějící nebo příliš úzký dlážděný prstenec (Tento prstenec má odradit od přímého průjezdu řidiče osobních automobilů při zachování průjezdnosti rozměrných vozidel. Univerzální chybou v ČR bývá buď vynechání prstence z úsporných důvodů úplně, nebo jeho příliš malá šířka); OBR 3 4 OBR Tangenciální připojení vjezdových a výjezdových větví (Hrubou a fatální (a bohužel častou) chybou ohrožující bezpečnost provozu bývá tangenciální připojení vjezdových, ale někdy i výjezdových větví na okružní pás OBR 5 6 OBR Příliš velká vzdálenost (odsunutí) přechodů pro chodce od okružního pásu (Za standardní vzdálenost přechodů pro chodce od okružního pásu je považováno 5 m (umožňuje čekání jednoho osobního automobilu před přechodem resp. okružním pásem);

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Obrázky 1 a 2 ZPĚT dle Ing. Pavel Skládaný CDV Brno, Email: pavel.skladany@cdv.cz

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Obrázky 3 a 4 dle Ing. Pavel Skládaný CDV Brno, Email: pavel.skladany@cdv.czpavel.skladany@cdv.cz ZPĚT

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Obrázky 5 a 6 dle Ing. Pavel Skládaný CDV Brno, Email: pavel.skladany@cdv.czpavel.skladany@cdv.cz ZPĚT

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – chyby OK Chybějící nebo úzké dělicí ostrůvky (V ČR tyto ostrůvky bohužel často chybí i tam, kde je dostatek místa, což jde na úkor bezpečnosti i funkčnosti. Běžná je i jejich nedostatečná šířka; lze se setkat s ostrůvky širokými pouze 1,25 m, což chodcům při přecházení neposkytuje dostatečnou ochranu. Za minimum se ve světě považuje šířka 2,00 m); OBR 7 8 OBR Nevhodné provedení povrchu ostrůvků (Kromě estetické funkce zeleň zlepšuje viditelnost ostrůvků (zelená tráva či květiny nejrůznějších barev jsou nápadnější než např. šedivá dlažba či asfalt); OBR 9 10 OBR Chybějící odlišení plochy pro čekající chodce na ostrůvcích od vozovky (Porušení zásady zřetelné diferenciace dopravních ploch a chodci nemusí být jasné, kde je chráněn a která plocha slouží výhradně jemu. Je vhodné, aby tyto plochy byly vzhledem k vozovce zvýšeny a zvýrazněny jiným druhem materiálu (např. dlažbou). Aby bylo možno jednoznačně rozlišovat (i právnicky) mezi chodníkem a vozovkou, je potřebný výškový rozdíl 2 cm (větší hodnoty se nedoporučují, neboť se ztrácí bezbariérovost a komplikuje užívání tělesně postiženými).) Nedostatečné zdůraznění křižovatky v terénu vhodným provedením středního ostrova (Výsledkem je pak chudý a „plochý“ vzhled křižovatky, její nedostatečná nápadnost a vysoké příjezdové rychlosti (řidiči křižovatku nevidí s dostatečným předstihem); OBR 11 12 OBR Nevhodné uspořádání přednosti v jízdě (Kuriózní chybou v nedávné minulosti bývala i snaha o provozování malé okružní křižovatky s předností zprava. Toto řešení obvykle požadovali zástupci policie pod vlivem vzoru uvedeného v bývalé vyhlášce MV č. 99/1989 Sb. Přednost zprava ovšem fakticky znamenala upřednostnění vjezdu před provozem na okružním pásu a jeho vyprazdňováním.)

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Obrázky 7 a 8 ZPĚT dle Ing. Pavel Skládaný CDV Brno, Email: pavel.skladany@cdv.czpavel.skladany@cdv.cz

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Obrázky 9 a 10 dle Ing. Pavel Skládaný CDV Brno, Email: pavel.skladany@cdv.czpavel.skladany@cdv.cz ZPĚT

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Obrázky 11 a 12 dle Ing. Pavel Skládaný CDV Brno, Email: pavel.skladany@cdv.czpavel.skladany@cdv.cz ZPĚT

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - LITERATURA TP 171: Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací, Schváleno Ministerstvem dopravy ČR, odborem pozemních komunikací pod č.j.: MD - OPK čj. 582/04-120-RS/1, účinností od 1. ledna 2005 TP 135: "Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích", Ministerstvo dopravy a spojů ČR, platnost od 1.9.2000, Druhé vydání 2005 V-projekt s.r.o. Ostrava TP 234: „Posuzování kapacity okružních křižovatek“ L. Bartoš - EDIP s.r.o., 2011. HB Print s.r.o., Cheb, 56 str. http://obchod.edip.cz/cs/produkt/posuzovani-kapacity-okruznich-krizovatek-tp-234/ Súkenník, P., Hofhansl, P., Zelenková, K., Pistoriusová, Ž., Varhulík, M., Tríska, L., Landa, J. 2009. Prírucka pro navrhování okružních križovatek. Dostupné 20.8.2012 z http://www.cityplan.cz/cz/download/1404042554/?at=1http://www.cityplan.cz/cz/download/1404042554/?at=1 Slabý, P., Dlouhá, E. 2002. Dopravní stavby a systémy 20, 30. Vydavatelství ČVUT. Praha. 161 s. ISBN: 80-01-02453-9 Krejčí Martin- Kovářík Jan: Okružní křižovatky v Holansku I., Silniční obzor, ročník 71, 6/2010, str. 155-159 Krejčí Martin- Kovářík Jan: Okružní křižovatky v Holansku II., Silniční obzor, ročník 72, 5/2011, str. 136 -141 Adámek, Jan – Burgr Richard: Okružní křižovatka Vítězné náměstí – dlouhodobě výrazně nejnehodovější křižovatka v Praze, Silniční obzor, ročník 72, 2/2011 Martolos, Jan – Bartoš,Luděk: Kapacita výjezdu z OK v závislosti na intenzitě přecházejících chodců, Silniční obzor, 2/2011

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – LITERATURA 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, http://moodle.czu.cz - každý rok aktualizované přednáškyhttp://moodle.czu.cz 2.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN 0-7506-5865-7, 232 p. 3.Juan de Dios Ortúzar – Willumsen Luis G.: Modelling transport, John Wiley and sons. LTD, 3rd. Ed. ISBN 13:978-0-471-86110- 2(H/B), 2006, 498 p. 4.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN:978-80-01-04233-5, 142 s., 5.GAVULOVÁ Andrea: Vlyv aktualizácie HBS 2001 na kapacitné posúdenie neriadených križovatek, Dopravní inženýrství 01- 2012, ISSN: 1801-8890, str. 2- 6 Informace o pozemních komunikacích: 1.www.rsd.cz (15.3.2012)www.rsd.cz 2.http://www.dalnice-silnice.cz (15.3.2012)http://www.dalnice-silnice.cz 3.http://www.ceskedalnice.cz/ (15.3.2012)http://www.ceskedalnice.cz/ 4.http://www.dopravniinfo.cz/ (15.3.2012) – doporučené odkazy => správci komunikacíhttp://www.dopravniinfo.cz/ Základní normy: 6.ČSN 73 6100 1-2 Názvosloví 7.ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (2004 oprava 2005, 2009 změna Z1) 8.ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007, změna 2011) 9.ČSN 73 6104. Klasifikace mezinárodních silnic (1990) 10.ČSN 73 6108 Lesní dopraní síť (1996) 11.ČSN 73 6109 Projektování polních cest (2004) 12.ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - okružní křižovatky."

Podobné prezentace


Reklamy Google