Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210"— Transkript prezentace:

1 I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210 http://www.id.vsb.cz Předmět: Organizace a řízení dopravy Připravil: Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Úvodní list

2 Okružní křižovatky patří mezi zvláštní typy usměrněných křižovatek základem řešení je takové usměrnění dopravy na vjezdech, které připouští pouze odbočení vpravo a vymezuje objezd středního ostrůvku proti směru hodinových ručiček vyloučeny křižné kolizní body

3 Grand Boulevards, Paříž 1906

4 „Columbus Circle“, New York City, USA (cca 1915)

5 Použití okružních křižovatek Okružní křižovatky lze účelně použít zejména: je-li nutno zajistit pomalý průjezd křižovatkou z důvodu bezpečnosti (za účelem snížení závažnosti nebo počtu nehod) je-li třeba tvarem křižovatky zdůraznit konec komunikace s vyšší návrhovou rychlostí, popř. změnu dopravního režimu nebo funkce komunikace (např. vjezd do obce apod.) je-li třeba zajistit plynulý provoz na všech paprscích je-li úhel křížení komunikací menší než připouští ČSN 73 6102 v případě křižovatky s větším počtem vjezdů

6 Popis prvků okružní křižovatky

7 Příklad základního dopravního značení na malé okružní křižovatce

8 Velká okružní křižovatka vnější průměr > 40m umožňuje průplet (pod úhlem do 15 o -20 o, při délce min. 40m) extravilán Průpletový úsek TP 135 – Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích (MDS ČR)

9 Velká okružní křižovatka - příklad

10 Malá okružní křižovatka vnější průměr = 25-40m neumožňuje průplet intravilán Příčný řez částečně pojížděného ostrůvku

11 Malá okružní křižovatka – příklad (schéma) (Sokolská tř. – ul. 30. dubna, Prokešovo náměstí, Ostrava)

12 Malá okružní křižovatka – příklad (foto) Prokešovo náměstí Ostrava Sokolská tř. ul. 30. dubna Věž Nové radnice

13 Mini okružní křižovatka s plně pojížděným ostrůvkem vnější průměr < 25m plně pojížděný ostrůvek intravilán

14 Mini okružní křižovatka - příklad

15 Okružní křižovatka Novinářská – Baarova - U stadiónu (u obchodního centra FUTURUM, Moravská Ostrava)

16

17 Mimoúrovňová okružní křižovatka - příklad

18 Kolizní body - - srovnání mezi průsečnou a malou okružní křižovatkou

19 Dopravní značení na okružních křižovatkách v České republice Hlavní pozemní komunikace Stůj, dej přednost v jízdě! Dej přednost v jízdě! Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě“ Kruhový objezd

20 Dopravní značení na okružních křižovatkách v zahraničí Velká Británie: Německo: Rakousko: *****=Na výjezdu Spojené státy americké:

21 Okružní křižovatky ve Velké Británii (1/4) Způsob jízdy na okružní křižovatce s dvoupruhovým okružním pásem podle Highway Code Dvojitá miniokružní křižovatka

22 Okružní křižovatky ve Velké Británii (2/4)

23 Okružní křižovatky ve Velké Británii (3/4) Systém okružních křižovatek

24 Okružní křižovatky ve Velké Británii (4/4)

25 Použití znamení o změně směru jízdy při průjezdu okružní křižovatkou (ČR) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Česká republika:

26 Použití znamení o změně směru jízdy při průjezdu okružní křižovatkou (GB) Velká Británie (jízda vlevo): Možnost použití v ČR (jízda vpravo):

27 Kapacitní výpočty ~ Metoda podle Brilona a Stuweho ~ M A = DB+DC+DD+BB+CB+CC M B = AC+AD+AA+CC+DC+DD M C = AD+AA+BD+BA+BB+DD M D = AA+BA+BB+CA+CB+CC Kapacita jednotlivých vjezdů: M ….... intenzita vozidel na okruhu těsně před vjezdem [j.v./hod.] A, B … koeficienty stanovené regresní analýzou z měřených dat

28 Kapacitní výpočty ~ Metoda EPFL (Ecole Polytechniques Féderale de Lausanne) – 1/3 ~ Kapacita vjezdu: Faktor  (zohlednění počtu pruhů vozovky okružní křižovatky): Stupeň vytížení okružní křižovatky: - stupeň vytížení vjezdu: - stupeň vytížení v kolizním bodě:

29 Kapacitní výpočty ~ Metoda EPFL (Ecole Polytechniques Féderale de Lausanne) – 2/3 ~ Faktor  - zohlednění geometrických poměrů vjezdu okružní křižovatky v závislosti na vzdálenosti „b“ mezi dvěma kolizními body C a C’

30 Kapacitní výpočty ~ Metoda EPFL (Ecole Polytechniques Féderale de Lausanne) – 3/3 ~ Rezerva kapacity: Délka čekací fronty: l voz = 6m pro OA

31 Kapacitní výpočty ~ Metoda VSS (Vereinigung Schweizerische Strassenfachleute) ~ Pouze pro okružních křižovatky malých rozměrů, s jednopruhovým okružním pásem a vjezdy. Kapacita vjezdu: L e1 =1300-0,75.Q k [j.v./hod.] Průměrné zdržení vozidel na vjezdu:

32 Kapacitní výpočty ~ Kapacita celé okružní křižovatky – 1/3 ~ Odhad kapacity: Q 1 [voz/den]…součet průměrných intenzit dvou nejvíce zatížených vjezdů Q 2 [voz/den]…součet průměrných intenzit zbývajících vjezdů Pro okružní křižovatky s jednopruhovým okružním pásem I – zřízení okružní křižovatky je možné bez prokázání kapacity; příznivé poměry dopravních zatížení II - zřízení okružní křižovatky je možné bez prokázání kapacity; nepříznivé poměry dopravních zatížení III - zřízení okružní křižovatky je možné; prokázání kapacity je nezbytné IV - zřízení jednopruhové okružní křižovatky již není možné

33 - pro symetrickou 4-ramennou křižovatku s přibližně rovnoměrnou intenzitou na všech vjezdech: - v extrémním případě, kdy na každém vjezdu 100% vozidel odbočuje vlevo: - v opačném extrému, kdy 100% vozidel odbočuje vpravo: Kapacitní výpočty ~ Kapacita celé okružní křižovatky – 2/3 ~ Pro okružní křižovatky s vícepruhovým okružním pásem (možnost průpletu) ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích Kapacita průpletového úseku: Celková kapacita okružní křižovatky:

34 Kapacitní výpočty ~ Kapacita celé okružní křižovatky 3/3 ~

35 Chodci na okružní křižovatce upravuje ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací nejméně ve vzdálenosti 5m od okružního pásu nesmí být na okružním páse bezbariérové vhodné je řešení s dělícími ostrůvky

36 Cyklistická doprava na okružní křižovatce Pohyb cyklistů se na okružní křižovatce řeší těmito způsoby: Je-li cyklistická doprava vedena po pravém okraji vozovky křížících se komunikací, je pohyb cyklistů v okružní křižovatce veden po vnějším obvodu okružního pásu. Pokud je provoz cyklistů veden samostatnou cyklistickou komunikací, lze ji: buď napojit na okružní pás křižovatky vjezdem a výjezdem obdobným způsobem jako místo ležící mimo pozemní komunikaci - viz „a“, nebo ji vést mimo okružní pás. V tomto případě cyklistická stezka kříží ramena okružní křižovatky kolmo stejně jako přechody pro chodce (souběžně s nimi) - viz „b“ „a“„b“„a+b“

37 Kolejová doprava na okružní křižovatce z bezpečnostních důvodů není vhodná výjimečně lze navrhnout úrovňové křížení vozovky okružního pásu při zajištění dostatečných rozhledových poměrů nutnost dostatečně velkého středního ostrůvku přednost by měla mít vozidla na okružním páse

38 Rozměrná vozidla na okružní křižovatce (1/2) nutný výpočet obalových křivek pro určení potřeby dopravní plochy (software S-SCHLEPPKURVE, který je součástí systému STRATIS  od RIB - stavební software, s.r.o.

39 Rozměrná vozidla na OK (2/2) určení vnitřního obrysového poloměru (R o ’) a šířky jízdního pruhu (s jp ), resp. vybočení přívěsu (x) u přívěsové soupravy

40 Další příklady okružní křižovatce (1/3) Okružní křižovatka na silnici R56 u hypermarketu TESCO Frýdek-Místek, Česká republika dvoupruhový okružní pás dvoupruhové některé výjezdy nebezpečí střetu vozidla vyjíždějící z křižovatky z vnitřního jízdního pruhu okružního pásu s vozidlem jedoucím ve vnějším jízdním pruhu okružního pásu

41 Další příklady okružní křižovatce (2/3) Okružní křižovatka na silnici E462 centrum obce Wadowice, Polsko dvoupruhové některé vjezdy jednopruhový okružní pás, který je sice relativně široký, ale bezpečný průjezd dvou vozidel vedle sebe neumožňuje

42 Další příklady okružní křižovatce (3/3) Okružní křižovatka na silnici E462 centrum obce Kęty, Polsko architektonicky řešený střední ostrůvek nepřiměřeně vysoká zeleň však zhoršuje rozhledové poměry

43 Poděkování


Stáhnout ppt "I N S T I T U T D O P R A V Y VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní 17. listopadu 15; 708 00 Ostrava – Poruba tel.: 59 699 1283; 5210"

Podobné prezentace


Reklamy Google