Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace politiky přípravy na stárnutí Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace politiky přípravy na stárnutí Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)"— Transkript prezentace:

1 Realizace politiky přípravy na stárnutí Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

2 Obsah Stručná informace o projektu „Sociální začleňování“ Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Agenda přípravy na stárnutí Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Závěr

3 Základní informace o projektu Úplný názevPodpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni Zkrácený názevSociální začleňování Reg. č. OP LZZCZ.1.04/3.1.00/04.00016 Oblast podpory3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb Prioritní osa3 – Sociální integrace a sociální služby Termín realizace1.10.2014-31.12.2015

4 Stručný obsah projektu Výstupy v oblasti sociálního začleňování: Metodika vytváření strategií sociálního začleňování a boje s chudobou na regionální a místní úrovni Informační balíček pro osoby v krizové situaci Návrh řešení vybraných ekonomických aspektů problematiky bezdomovectví s vazbou na regionální a místní specifika Návrh řešení vybraných zdravotně- sociálních aspektů problematiky bezdomovectví s vazbou na regionální a místní specifika Výstupy v oblasti přípravy na stárnutí: Metodika vytváření akčních plánů podporujících pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017 na regionální a místní úrovni Analýza zapojení osob 50+ do dobrovolnických aktivit Analýza stávajícího systému nastavení odchodu do důchodu Informační brožury na téma demografického vývoje a problémů s tím spojených 4 workshopy na téma Realizace politiky přípravy na stárnutí (Praha, Brno, Ústí n. L., Olomouc) Hlavní cíl projektu: poskytnutí metodické podpory ze strany státu při realizaci sociálně začleňujících politik na místní a regionální úrovni Závěrečná konference projektu: Praha, 2.11.2015 Přijměte srdečné pozvání!

5 Demografický vývoj

6 vývoj v České republice Demografický vývoj v České republice Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje nejen v České republice, ale i v dalších zemí Evropy. – výrazný nárůst starších věkových kategorií, – celkový pokles obyvatelstva – prodlužující se pravděpodobná doba dožití Z demografických prognóz vyplývá, že: –počet osob nad 65 let v roce 2014 bylo 1,8 mil. a v roce 2050 stoupne jejich počet nad 3,8 mil. –počet osob nad 85 let v roce 2014 bylo 0,2 mil. a v roce 2050 stoupne jejich počet nad 0,6 mil. Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne → 1/3 osob bude starší 65 let

7 Demografická situace Struktura populace dle věkových skupin (rok 2012) Střední délka života neboli naděje dožití (2012) Zdravá délka života – délka života prožitá ve zdraví (2012) Věková skupina0–1415–6465+ EU-2815.6%66.5%17.9% ČR14.7%69.1%16.2% Muži ČR /EU-28/ EU-top62.361.571.9 (Norsko) Ženy ČR /EU-28/ EU-top64.162.172.2 ( Malta) Muži ČR /EU-28/ EU-top75,177,581,6 (Island) Ženy ČR /EU-28/ EU-top81,283.185,5 (Španělsko)

8 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (dále též „NAP“) Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014

9 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) I Vznik mezirezortní pracovní skupiny k aktualizaci NAP (zástupci krajů, měst, ministerstev, ústředních správních úřadů, neziskových organizací) NAP schválen usnesením vlády č. 218 ze dne 30. 3. 2015 č. 218 Oblasti NAP: Realizace politiky přípravy na stárnutí v České republice Zajištění a ochrana lidských práv starších osob Celoživotní učení Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce Kvalitní prostředí pro život seniorů Zdravé stárnutí Péče o seniory s omezenou soběstačností

10 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) II Cíle: Vydefinovat základní priority a opatření ve spolupráci s odpovědnými gestory se zástupci ministerstev, krajské a místní samosprávy a dalšími odborníky), naformulovat reálná opatření a rozdělení gescí Provázanost opatření NAP s koncepčními dokumenty na ministerstvech, následně na krajích Vytvořit prostor pro realizaci politiky přípravy na stárnutí ve společnosti – na úrovni celostátní, úrovni krajské a místní samosprávy Vytvoření stálých kontaktních míst Předpoklad pro zajištění agendy přípravy na stárnutí – personální a finanční posílení

11 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) III Nově: Doplněna část A – Realizace politiky přípravy na stárnutí v ČR Do plnění vybraných opatření jsou jako spolugestoři doplněny další subjekty – sociální partneři – Asociace krajů, odbory, Svaz měst a obcí Role rodiny pro zdravý vývoj společnosti, mezigenerační vztahy, rozvoj mezigeneračních center, podpora neformálně pečujících Age Management a možnosti jeho uplatnění v České republice Oblast celoživotního vzdělávání – vzdělávání seniorů nejenom vzdělávací cíle, ale sociální rozměr, význam knihoven – prostor pro setkávání a sociální komunikaci

12 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) IV Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2015 č. 218 – úkoly Věcně příslušné rezorty (ministerstva) - do 30. června 2015 přijmout opatření k odpovídajícímu zajištění agendy přípravy na stárnutí a k dostatečnému finančnímu a personálnímu zajištění plnění úkolů NAP v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých resortů od roku 12016 MPSV – vyčlenit počínaje rokem 2016 v rámci rozpočtové kapitoly finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč. na zřízení nového dotačního programu pro oblast podpory přípravy na stárnutí na místní úrovni MPSV – zajistit v rozpočtové kapitole finanční prostředky ve výši nejméně 5 mil. Kč k zajištění plnění úkolů uložených v NAP MPSV – každoročně vyčlenit od roku 2015 částku 3, 5 mil. Kč pro vznik a následné zajištění pěti funkčních míst k zajištění agendy pro oblast přípravy na stárnutí

13 Agenda přípravy na stárnutí

14 Agenda přípravy na stárnutí I Současnost – 2015: Organizační a personální změny na MPSV k 1. 5. 2015, vznik samostatného oddělení politiky stárnutí 4 mil. Kč na realizaci aktivit v souladu s opatřeními NAP (aktivity na osvětu, semináře, zpracování analýz) Finanční posílení současného dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2015, zvýšení na celkovou částku 12 mil. Příprava nového dotačního programu, zaměřeného na podporu aktivit krajů v oblasti politiky stárnutí – „Obec vstřícná seniorům“ Zpracování hodnotící zprávy o plnění NAP za rok 2014 - schválena usnesením vlády ze dne 29. 7. 2015 Vydání NAP v tištěné podobě, příprava propagační publikace k problematice stárnutí v ČR

15 Agenda přípravy na stárnutí II Současnost - 2015: Zpracování indikátorů pro hodnocení plnění přípravy na stárnutí projekt TA ČR – Zvyšování efektivnosti NAP pro období let 2013 až 2017 (Mendelova univerzita v Brně) Realizace projektu ESF „Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni“ – OP LZZ (MPSV, FDV) Dotazníkové šetření na seniorech „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ – zpracovatel: Institut evaluací a sociálních analýz, zadavatel: VÚPSV Příprava projektů pro nové programové období 2014 – 2020 (od roku 2016) –Implementace politiky přípravy na stárnutí v České republice –Podpora rozvoje Age Managementu na národní úrovni Připravované analýzy: –Analýza dostupnosti bydlení a analýza stávající bytové situace seniorů –„Senioři – ohrožená sociální skupina exekucemi“ (VÚPSV)

16 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

17 Role Rady vlády pro seniory a stárnutí populace – stálý poradní orgán vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace Založena na základě usnesení vlády č. 288 ze dne 22. března 2006 Rada řeší problematiku seniorské populace. Předsedou Rady je ministryně práce a sociálních věcí, je složena ze zástupců ministerstev, zástupců krajů, zdravotní pojišťovny, předseda Rady vlády České republiky pro lidská práva, odborových svazů, seniorských organizací, nestátních neziskových organizací, odborné veřejnosti, zástupci senátu a Poslanecké sněmovny, podnikatelských svazů, Pracovní skupiny Rady – význam pro prosazování a plnění opatření NAP –PS na ochranu práv seniorů - PS na podporu zaměstnávání starších osob - PS na podporu vzdělávání a dobrovolnictví - PS na podporu rozvoje služeb pro seniory

18 Závěr Stárnutí populace – celosvětový problém, je i výzvou, umět správně využít potenciál starších lidí je předpokladem pro zvládnutí problémů spojených se stárnutím populace v budoucnosti Role rodiny a posílení mezigeneračních vztahů, vytváření podmínek pro slaďování rodinného života Odpovědný přístup člověka ke svému životu a ke svému zdraví – osvěta Naplňování národní strategie (NAP) a provázanost politik na místní a regionální úrovni – provázanost s koncepčními dokumenty na úřadech (ministerstva, kraje, obce) Mediální obraz – významná role médií

19 Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ing. Marta Koucká, e-mail: marta.koucka@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Realizace politiky přípravy na stárnutí Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)"

Podobné prezentace


Reklamy Google