Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012."— Transkript prezentace:

1 Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

2 Proč se ČR k EY 2012 připojila? • Poměr starších osob se bude v budoucnu výrazně měnit • Z demografických prognóz vyplývá, že: • počet osob nad 65 let v roce 2012 je 1,7 milionu a v roce 2050 stoupne jejich počet nad 3 miliony, • počet osob nad 75 let v roce 2012 je 0,7 milionu a v roce 2050 stoupne jejich počet nad 1,6 milionu, • počet osob nad 85 let v roce 2012 je 0,2 milionu a v roce 2050 stoupne jejich počet nad 0,5 milionu. •Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne → 1/3 osob bude starší 65 let, jejich podíl se přibližně zdvojnásobí. Početně se vyrovná velikost kategorie osob v ekonomicky aktivním a neaktivním věku.

3 Proč se ČR k EY 2012 připojila? Prognóza demografického vývoje seniorů

4 Témata EY 2012 • Zaměstnávání starších osob a jejich udržení na trhu práce. • Posilování jejich zaměstnanosti skrze celoživotní učení. • Rozvoj dobrovolnictví, smysluplné využití volného času seniorů. • Posílení participace seniorů v rodině a ve společnosti. • Podpora mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu. • Zvyšování mediální kultury ve vztahu k seniorům. • Boj proti věkové diskriminaci. • Posilování činností vedoucích k důstojnému stárnutí. • Vytváření podmínek pro zdravé stárnutí. • Podpora pozitivního pohledu veřejnosti na stáří.

5 Zajištění EY 2012 v ČR Aktivní přístup ČR Uspořádána řada akcí, které napomáhají ke zvýšení zájmu o problematiku stárnutí v naší společnosti – záštita, často i účast MPSV. Spolupráce s patrony EY 2012. Informace o EY2012 jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/11696.http://www.mpsv.cz/cs/11696 Zřízení přímo webové stránky pro EY 2012: www.active-ageing-2012.euwww.active-ageing-2012.eu (Kalendář akcí a dalších iniciativ v souvislosti s EY 2012).

6 Spolupráce s aktéry v průběhu EY 2012 • Spolupráce s patrony EY 2012: Květa Filová, Helena Haškovcová, Monika Šimůnková, Zuzana Baudyšová, Michal Giboda, Milan Klapetek, Ivo Možný. • Role Rady vlády pro seniory a stárnutí populace - stálý poradní orgán vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace - v rámci Rady v průběhu roku pracují poradní odborné skupiny, které hodnotí jeho výstupy a navrhují jejich využití pro realizaci konkrétních opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí populace. • Koordinační skupina EY 2012 (zástupci ministerstev, krajů, měst, nestátních organizací, zástupců seniorů, aj.) s cílem podpořit rozvoj spolupráce v rámci celé společnosti.

7 Národní akční plán podporující positivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 Na základě společné shody všech zainteresovaných zástupců byly identifikovány následující priority, kterými se bude uvedená strategie zabývat: • Celoživotní učení • Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění • Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce • Kvalitní prostředí pro život seniorů • Zdravé stárnutí • Péče o nejstarší seniory

8 Národní akční plán podporující positivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění Cíl: změnit postoj společnosti ke stárnutí (na základě informování společnosti o věkové diverzitě jakožto konkurenční výhodě pro firmy i společnost, navázat na výstupy EY 2012). Opatření zaměřená na podporu rozvoje Age Managementu: • Realizace informační kampaně k veřejnosti. • Zvýšení povědomí českých zaměstnavatelů, vedoucích pracovníků, a jejich podpora při zavádění konceptu Age Managementu. • Vytvoření konkrétních návrhů na změnu legislativy s cílem propojit Age Management se zákoníkem práce. • Zvýšení povědomí o výhodách mezigenerační spolupráce. • Zvýšení pružnosti na trhu práce - částečné pracovní úvazky, pružná pracovní doba, nové flexibilní formy práce. • Zavedení sdílených pracovních míst mladším a starším zaměstnancem.

9 Národní akční plán podporující positivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 Celoživotní učení Cíl: zvýšení účasti starších pracovníků na dalším vzdělávání, které je předpokladem pro jejich udržení či návrat na trh práce, rozvoj vzdělávacích aktivit mimo zaměstnání. Opatření zaměřená na podporu vzdělávacích aktivit pro seniory: • Široká osvěta o potřebě celoživotního učení. • Rozšíření a podpora nových forem celoživotního učení (např. dobrovolnické aktivity). • Podpora universit 3. věku, jejich dostupnost a nové formy výuky.

10 Národní akční plán podporující positivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce Cíl: zapojit seniory do společnosti, rozšířit možnost účasti seniorů v dobrovolnických službách, podporovat jejich zájem o dobrovolnické aktivity. Opatření zaměřená na podporou solidarity, rozvoj mezigeneračního dialogu a spolupráce: • Práce s médii, zvýšení informovanosti veřejnosti o přínosu seniorů pro společnost. • Podpora rozvoje multigeneračních center, rozvoj projektů na dobrovolnictví seniorů, podpora dobrovolných činností. • Zajištění vhodného právního rámce – zákon o dobrovolnické službě, vydávání certifikátů, definování benefitů pro dobrovolníky).

11 Národní akční plán podporující positivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 Kvalitní prostředí pro život seniorů Cíl: vytvořit prostředí příznivé pro všechny generace - zajistit starším občanům vhodné a dostupné bydlení, vytvářet bezpečné prostředí, zlepšit přístup ke službám – zdravotní, sociální, potraviny, lékárny, rozvíjet fungující bezbariérový systém veřejné dopravy, přístup k moderním technologiím (PC, internet). Opatření : • Podpora dostupnosti veřejné dopravy, zvýšení bezbariérovosti jako důležité podmínky pro aktivní stárnutí a zapojení seniorů do společnosti. • Podpora projektů vícegeneračního bydlení jako jedno z opatřeních směrovaných k omezení samoty a sociálního vyloučení. • Vytvářet výrobky i služby uživatelsky přátelské pro starší generace, rozpoznat specifické potřeby, zájmy a preference seniorů - senioři budou v budoucnu významnou spotřebitelskou skupinou.

12 Národní akční plán podporující positivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 Zdravé stárnutí Cíl: podpora zdravého životního stylu, a to po celý život. Opatření: • Podpora aktivit a projektů zaměřující se na podporu zdravého stárnutí. • Aktivizovat obce a regiony zapojit se do programů Národní sítě Zdravých měst ČR. • Informační kampaně. • Zaměření na prevenci. • Podpora vzdělávacích kursů v oblasti veřejného zdraví.

13 Národní akční plán podporující positivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 Péče o nejstarší seniory Cíl: zajistit kvalitní péči, rozvíjet všechny druhy sociálních služeb, aby si každý mohl zvolit dle svých preferencí a potřeb. Opatření: • Zlepšení systému dlouhodobé péče, vhodná nabídka služeb dle vývoje onemocnění. • Individuální přístup, rozvoj sociální práce na obcích. • Zlepšit podmínky pro pečující rodinné příslušníky a motivovat zaměstnavatele k umožnění využití flexibilních forem práce pro pečující rodinné příslušníky.

14 Závěr Stárnutí populace – celosvětový problém - řeší se nejen v České republice, ale v celém světě. Pro společnost je dlouhodobě nepřijatelné vyloučení starších občanů z pracovního procesu. Vytvoření podmínek pro využití potenciálu našich zkušených spoluobčanů by se mělo stát základním úkolem každé společnosti. Pouze ty země, které si tento potenciál uvědomí, budou v obrovské konkurenční výhodě oproti státům s přetrvávajícím negativním přístupem ke stárnutí obecně.

15 Děkuji za pozornost jan.dobes@mpsv.czjan.dobes@mpsv.cz, marta.koucka@mpsv.czmarta.koucka@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google