Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

tel: +420 221 922 688, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Obsah Evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "tel: +420 221 922 688, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Obsah Evropský."— Transkript prezentace:

1

2 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Obsah Evropský rok 2012 (dále jen „EY 2012“) Zajištění EY 2012 v ČR Národní program přípravy na stárnutí na období let 2013 – 2017 (dále jen „NPPS 2013 – 2017“) Prostor pro Vaše návrhy

3 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Důvod vyhlášení EY 2012: Současné demografické změny = jedno z hlavních politických témat v EU Strategie „Evropa 2020“ – Jedna z priorit: „Růst podporující začlenění“ Cíle: 75% zaměstnanosti obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let a snížení počtu osob ohrožených chudobou o 20 milionů. Tyto cíle nebude možné splnit bez podpoření aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

4 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Webové stránky EY 2012: www.active-ageing-2012.eu

5 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Cíle EY 2012 Zvyšování povědomí o příležitostech, které s sebou stárnutí obyvatelstva přináší; Podněcovat diskuzi, identifikace a šíření příkladů dobré praxe a podpora spolupráce na všech úrovních; Vytvoření inovativních řešení, dlouhodobých strategií, konkrétních cílů a sledování jejich plnění; Bojovat proti diskriminaci na základě věku, překonávat stereotypy související s věkem a odstranit bariéry, zejména pokud jde o zaměstnatelnost starších osob.

6 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Témata EY 2012 Zaměstnávání starších osob a jejich udržení na trhu práce do co nejvyššího možného věku; Posilování jejich zaměstnatelnosti skrze celoživotní učení; Rozvoj dobrovolnictví, smysluplné využití volného času seniorů; Posílení participace seniorů v rodině a ve společnosti; Podpoření mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu; Zvyšování mediální kultury ve vztahu k seniorům; Boj proti věkové diskriminaci; Posilování činností vedoucích k důstojnému stárnutí; Vytváření podmínek pro zdravé stárnutí; Podpora pozitivního pohledu veřejnosti na stáří.

7 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Rozpočet EY 2012: Na úrovni EU: 5 mil. € – organizování konferencí, setkání, podpora sdílení informací a koordinace s ČS Na úrovni ČS: Nebyly vyčleněny zvláštní prostředky Financování ze stávajících zdrojů - např.: - ESF, PROGRESS, programy pro rozvoj ICT, programy v oblasti zdraví, apod.

8 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit EY 2012 v ČR: K dosažení cílů obsažených v rozhodnutí bude kladen důraz na spolupráci s relevantními aktéry Regionální a místní samosprávy – znalost místního prostředí a potřeb svých občanů Neziskové organizace – potenciál realizovat zajímavé, inovativní projekty na podporu aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Ostatní ministerstva – téma EY 2012 přesahuje působnost jednoho ústředního orgánu státní správy – k dosažení cílů EY 2012 vyžaduje spolupráci všech ministerstev a dalších orgánů státní správy. Ostatní subjekty – např. firmy ziskové povahy – reflektování age- managementu, podpora NGO, uživatelsky přátelské výrobky a služby ke starším lidem

9 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit EY 2012 v ČR: Za účelem podpoření rozvoje spolupráce: Pracovní skupina EY 2012 složená ze subjektů, kteří se k EY 2012 přihlásili Pracovní skupina složená z osob zastupujících jednotlivá ministerstva, kraje a města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) Rada vlády pro seniory a stárnutí populace → kromě otázek k EY 2012, budou mít možnost podílet na tvorběnového Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 – 2017

10 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit ESF OP LZZ Individuální projekt – v OP LZZ v oblasti podpory 3.3 zaměřené na pomoc a posílení pracovní integrace osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením s cílem odstranit bariéry, které jim brání nalézt uplatnění na trhu práce. Rozpočet projektu: 15 000 000 Kč Působnost: Ústecký, Liberecký, Karlovarský kraj Grantové projekty – zohlednění v jednotlivých oblastech podpory formou informace o EY 2012 do stávajících nebo plánovaných výzev, z nichž některé budou zvýhodněny formou specifických kritérií Publicita v rámci ESF – na www.esfcr.cz bude vytvořena sekce s informacemi o podpořených projektech zaměřených na cílovou skupinu 50+ a o jejich přínosuwww.esfcr.cz

11 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Individuální projekt MPSV – Podpora pracovního uplatnění starších osob - CÍLE Zvýšit zaměstnatelnost 50+ prostřednictvím zajištění vzdělávání dle jejich specifických potřeb, rekvalifikací a pomocí individuálního poradenství Zvýšit šance na získání zaměstnání prostřednictvím finanční motivace zaměstnavatele Podpořit interakci mezi uchazeči o zaměstnání a potenciálními zaměstnavateli Navrhnout nové metody vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti starších osob na trhu práce se zapojením sociálních partnerů a spolupracujících organizací

12 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Individuální projekt MPSV – Podpora pracovního uplatnění starších osob - AKTIVITY Interaktivní setkání všech důležitých aktérů na TP – předvýběr uchazečů Individuální vzdělávání uchazečů se zaměřením na specifika starších osob – 3 okruhy: měkké dovednosti, získání pracovního místa a počítačové dovednosti Rekvalifikace a poradenství Kulaté stoly k přípravě doporučení vedoucích ke zvýšení zaměstnanosti starších osob Sdílená pracovní místa – starší a mladší pracovník na 1 pracovní pozici Závěrečná konference – shrnutí výstupů projektu

13 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Komunikační strategie Vytvoření partnerství – podpora publicity subjektů zapojených do EY 2012 Jmenování ambasadorů – zvýšení povědomí o EY 2012 a motivování veřejnosti, aby se tématy AA a MS zabývala Konference – otevírací konference – březen Medializace EY 2012 – spolupráce s tiskem, TV, odborně zaměřenými časopisy, apod. → soutěž mezi novináři Webové stránky EY 2012 a MPSV Tvorba a překlad materiálů – zmapování příkladů dobré praxe a uvedení na stránkách MPSV, popř. vydání brožury; překlad cizojazyčných materiálů

14 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit 11. Globální konference Mezinárodní Federace pro stárnutí Termín: 28. 5. až 1. 6. 2012 v Praze Pořadatel: o. s. Život 90. (spolu s IFA) Konání konference má velký význam pro seznámení zainteresovaných partnerů s nejmodernějšími přístupy v dané oblasti a v oblastech souvisejících a pro rozvoj politiky a problematiky stárnutí na mezinárodní úrovni Vzhledem k významnosti této akce se vláda ČR svým usnesením ze dne 22. března 2010 č. 232 zavázala finančně podpořit konání globální konference Mezinárodní federace pro stárnutí v Praze ve výši 2 644 000 Kč. Více informací na: www.ifa2012.comwww.ifa2012.com

15 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Národní program přípravy na stárnutí 2013 - 2017: Výstupy EY 2012 budou reflektovány v NPPS na období let 2013 -2017 Hlavní oblasti: Zaměstnávání / zvýšení zaměstnatelnosti / přizpůsobení pracovního místa starším osobám Vzdělávání / Celoživotní učení Dobrovolnictví starších osob a seniorů Mezigenerační dialog / Mezigenerační solidarita Participace seniorů ve společnosti a boj proti věkové diskriminaci Média a veřejnost Zdraví / Zdravé stárnutí

16 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Zaměstnávání / přizpůsobení pracovního místa starším osobám Nelze jen prodlužovat věk odchodu do důchodu → nezbytné: Přizpůsobovat pracovní podmínky specifikům starších pracovníků Rozvíjet nové formy age-managementu / flexibilní pracovní úvazky Ochrana zdraví při práci a prevence zdraví na pracovišti Boj proti věkové diskriminaci (při přijímání nových pracovníků především) → s tím souvisí také slaďování nabídky a poptávky na TP Spolupráce: AIVD, Byznys pro společnost

17 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Vzdělávání / Celoživotní učení Význam CVU: Přímý ekonomický dopad → zvyšování zaměstnatelnosti Nepřímý ekonomický dopad →podpora integrace, participace ve společnosti a celková pohoda („well-being“) člověka → a proto je nezbytné: Podporovat další vzdělávání v průběhu celého života – a to se zaměřením na ICT, jazyky a dle požadavků konkrétní prac. pozice Rozvoj U3V – rozšíření do menších měst skrze využití ICT (e-learning/přednášky přes video, aj.) Spolupráce: Asociace U3V, Ústav CŽV, NNO – akademie seniorů, kurzy PC

18 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Dobrovolnictví starších osob a seniorů Senioři nejsou „jen“ příjemci × sami dobrovolné aktivity poskytují Dobrovolnictví formální × neformální (péče o vnoučata) Po odchodu do důchodu → dobrovolnictví poskytuje alternativní příležitosti pro aktivní zapojení do společnosti →důležitý nástroj prevence sociálního vyloučení ve vyšším věku Důraz: Využití potenciálu pro rozvoj dobrovolnictví seniorů – navázání na EY 2011 Zajištění vhodného právního rámce Podpora dobrovolníků – seniorů (školení) Spolupráce – Hestia, Dobrovolnické centrum, o.s.

19 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Mezigenerační dialog/solidarita Měnící se demografická struktura a pravděpodobně nastupující ekonomická recese může vyvolávat: PNUTÍ MEZI GENERACEMI A PŘEDSTAVOVAT VÝZVU (OHROŽENÍ) PRO EXISTUJÍCÍ SOLIDARITU A SPOLUPRÁCI MEZI LIDMI V ROZDÍLNÝCH VĚKOVÝCH SKUPINÁCH → Nezbytné zabezpečit: Věkově přátelské prostředí Vhodné bydlení Reflektovat specifické potřeby starších osob Umožnit seniorům stát se aktivními členy v komunitě Spolupráce: Brno, kraj Vysočina, aj. - stěžejní roli mají místní a regionální samosprávy

20 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Zdraví a zdravé stárnutí Zvyšující se počet starších osob (hl.80+) – tlak na poskytování zdravotní péče → Dobré zdraví a prevence nemoci v průběhu života je důležitým předpokladem pro dobré zdraví ve starším věku: Pro všechny - podporovat zdravý životní styl Pro pracující - prevence nemoci v zaměstnání a vhodné nastavení pracovního místa Pro starší občany - umožnit přístup k preventivním zdravotním vyšetřením, osvěta, vytvářet vhodné prostředí Pro ty, co péči potřebují – dlouhodobá péče v komunitě – zajistit důstojné stárnutí, individuální potřeby, podpora pečujících, vhodné residenční služby Spolupráce: Národní síť zdravých měst, Českomoravská psychologická společnost, Státní zdravotní ústav, aj.

21 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Participace, boj proti věk. diskriminaci, média a veřejnost Senioři – ohroženi vyloučením (chudoba, chabé zdraví, nízké vzdělání, nedostatečná dopravní dostupnost, přístup ke službám, věková diskriminace, stereotypy) × Všechny věkové skupiny musí mít možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich týkají → Zajistit participaci – sociální, politickou, ekonomickou Finanční a místní dostupnost k dopravě, bydlení a kultuře → senioři budou v budoucnu významnou spotřebitelskou skupinou rozpoznat specifické potřeby, zájmy a preference Zlepšování mediální kultury o seniorech, kampaně, semináře pro veřejnost, apod. Spolupráce: Diakonie, Eplida, o.s.,

22 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Co by rozhodně nemělo v novém NPPS 2013 – 2017 chybět? Zaměstnávání Celoživotní učení Dobrovolnictví Mezigenerační dialog / solidarita Participace seniorů a boj proti věkové diskriminaci Média a veřejnost Zdraví / Zdravé stárnutí SOUHLASÍTE? JAKÁ DALŠÍ TÉMATA ČI KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ BY NEMĚLA PODLE VÁS CHYBĚT?

23 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit


Stáhnout ppt "tel: +420 221 922 688, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Obsah Evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google