Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

tel: +420 221 922 688, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Obsah Evropský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "tel: +420 221 922 688, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Obsah Evropský."— Transkript prezentace:

1

2 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Obsah Evropský rok 2012 (dále jen „EY 2012“) Zajištění EY 2012 v ČR Národní strategie podporující pozitivní stárnutí 2013 – 2017 („NSPPS 2013 – 2017“) Diskuze

3 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Cíle EY 2012 Zvyšování povědomí o příležitostech, které s sebou stárnutí obyvatelstva přináší; Podněcovat diskuzi, identifikace a šíření příkladů dobré praxe a podpora spolupráce na všech úrovních; Vytvoření inovativních řešení, dlouhodobých strategií, konkrétních cílů a sledování jejich plnění; Bojovat proti diskriminaci na základě věku, překonávat stereotypy související s věkem a odstranit bariéry, zejména pokud jde o zaměstnatelnost starších osob.

4 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Témata EY 2012 Zaměstnávání starších osob a jejich udržení na trhu práce do co nejvyššího možného věku; Posilování jejich zaměstnatelnosti skrze celoživotní učení; Rozvoj dobrovolnictví, smysluplné využití volného času seniorů; Posílení participace seniorů v rodině a ve společnosti; Podpoření mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu; Zvyšování mediální kultury ve vztahu k seniorům; Boj proti věkové diskriminaci; Posilování činností vedoucích k důstojnému stárnutí; Vytváření podmínek pro zdravé stárnutí; Podpora pozitivního pohledu veřejnosti na stáří.

5 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Webové stránky EY 2012: www.active-ageing-2012.eu

6 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit http://www.mpsv.cz/cs/11696

7 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Proč se ČR k EY 2012 připojila? Současné demografické změny = jedno z hlavních politických témat v EU Strategie „Evropa 2020“

8 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Demografická predikce v ČR ČSÚ, 2009 Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne → 1/3 osob bude starší 65 let, jejich podíl se více jak zdvojnásobí Početně se vyrovná velikost kategorie osob v ekonomicky aktivním a neaktivním věku.

9 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Proč se ČR k EY 2012 připojila? Srovnání stromů života – věková skladba obyvatel ČR 2010 2050

10 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Střední délka života ve zdraví Def.: odhad délky život v plném zdraví kombinující procesy úmrtnosti a nemocnosti 2005 2012 Muži57,962,2 Ženy59, 964, 6

11 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Strategie „Evropa 2020“ Cíl: dosažení 75% zaměstnanosti ve věku 20 až 64 let a snížení počtu osob ohrožených chudobou o 20 milionů. Dílčí cíle v ČR:  Zvýšit zaměstnanost žen ve věku 20 - 64 let na 65%  Zvýšit zaměstnanost starších pracovníků ve věku 55 - 64 let na 55%  Snížit nezaměstnanost mezi mladými lidmi ve věku 15 - 24 let o 1/3 úrovně r. 2010  Snížit podíl nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o ¼ úrovně r. 2010 V 1. pol. 2011 Česká republika dosáhla úrovně 47,7% ve věkové skupině 55 až 64 let.

12 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit EY 2012 v ČR: K dosažení cílů obsažených v rozhodnutí bude kladen důraz na spolupráci s relevantními aktéry Regionální a místní samosprávy – znalost místního prostředí a potřeb svých občanů Neziskové organizace – potenciál realizovat zajímavé, inovativní projekty na podporu aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Ostatní ministerstva – téma EY 2012 přesahuje působnost jednoho ústředního orgánu státní správy – k dosažení cílů EY 2012 vyžaduje spolupráci všech ministerstev a dalších orgánů státní správy. Ostatní subjekty – např. firmy ziskové povahy – reflektování age- managementu, podpora NGO, uživatelsky přátelské výrobky a služby ke starším lidem

13 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit EY 2012 v ČR: Za účelem podpoření rozvoje spolupráce: Koordinační skupina EY 2012 (zástupci ministerstev, krajů, měst, nestátních organizací, zástupců seniorů, aj.) Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Národní strategie podporující positivní stárnutí na období let 2013 až 2017

14 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Národní strategie podporující pozitivní stárnutí 2013 - 2017: Ekonomický růst a sociální soudržnost Adekvátní péče o seniory Kvalitní prostředí pro život seniorů Senioři jako zdroj moudrosti, vysoké odbornosti, know-how Účast na trhu práce Rozvoj občanské společnosti Stárnutí populace - výzvy i potenciál pro společnost Celoživotní učeníZdravé stárnutí

15 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Národní strategie podporující positivní stárnutí 2013 - 2017 Společnost pro všechny generace Hodonty společnosti Lidská práva seniorů

16 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Zdravé stárnutí …rozvoj a udržení optimálního duševní, sociální a fyzické pohody a fungování u starších osob… Jak toho dosáhnout: Bezpečné prostředí Celoživotní přístup Prevence či minimalizace nemoci skrze využití služeb a komunitních / edukačních programů

17 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Celoživotní učení …kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností v průběhu celého života… Formy: formální, neformální, informální Význam CŽU: Přímý ekonomický dopad → zvyšování uplatnitelnosti na TP Nepřímý ekonomický dopad →integrace, participace ve společnosti

18 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Celoživotní učení - diskuze 1.Další vzdělávání starších pracovníků Nízká priorita zaměstnavatelů Slabá motivace zaměstnanců 2.Rozvoj U3V Posun ze zájmového na kompetenční vzdělávání Rozvoj tzv. virtuálních univerzit  Podpora ICT znalostí  Rozvoj do menších měst  Prostor jak pro společné setkávání, tak i pro následné učení dle individuálních potřeb  Přenositelnost vzdělávacích oborů

19 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Zaměstnávání starších osob Rozvoj age-managementu: …vytvoření podmínek, které zohledňují věk v řízení pracovních procesů v oblasti fyzického a sociálního prostředí... Příklady konkrétních opatření:  Péče o zdraví  Rozvoj pracovního prostředí  Přizpůsobení organizace práce (směnný provoz)  Ergonomická řešení  Rozvoj mezigenerační spolupráce

20 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Rozvoj age-managementu v ČR Dlouhodobá práce → postupovat po malých krocích Kampaně směrem k veřejnosti Koordinace aktivity mezi jednotlivými resorty Diskuze s podniky – motivovat v zavádění jednotlivých opatření AM (společenská odpovědnost firem) Vzdělávací programy směřované na různé cílové skupiny včetně žáků a studentů Školení manažerů a personalistů Pilotní projekty a výzkum → následná evaluace Propojení AM s legislativou

21 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Zapojení do společnosti Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce Senioři nejsou „jen“ příjemci × sami dobrovolné aktivity poskytují Po odchodu do důchodu → dobrovolnictví poskytuje alternativní příležitosti pro aktivní zapojení do společnosti →důležitý nástroj prevence sociálního vyloučení ve vyšším věku

22 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Zapojení do společnosti Diskutovaná témata: Zajištění vhodného právního rámce – zákon o dobrovolnické službě (MŠMT a MV) Podpora rozvoje dobrovolnictví → nové strategie pro zapojení a jejich udržení dobrovolníků Podpora aktivizačních programů zaměřených na rozvoj mezigeneračního dialogu a spolupráce Práce s médii → časté negativní zobrazování populačního stárnutí → vyvolávání paniky a ohrožování mezigenerační solidarity

23 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Kvalitní prostředí pro život seniorů Starší spoluobčané se mohou stát jednou ze skupin ohrožených sociálním vyloučením × Všechny věkové skupiny musí mít možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich týkají →

24 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Kvalitní prostředí pro život seniorů Vhodné a dostupné bydlení Vytvářet bezpečné prostředí Přístup ke službám – zdravotní, sociální, potraviny, lékárny Rozvíjet fungující, bezbariérový systém veřejné dopravy Přístup k moderním technologiím (PC) Vytvářet výrobky i služby uživatelsky přátelské pro starší generace → senioři budou v budoucnu významnou spotřebitelskou skupinou - rozpoznat specifické potřeby, zájmy a preference

25 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Péče o seniory Nejrychleji bude přibývat osob v nejvyšším věku → počet osob ve věku nad 85 let se do roku 2066 zvýší na 7,5 násobek Funkční systém dlouhodobé péče (s ohledem na důstojnost) Vhodná nabídka služeb dle vývoje onemocnění Individuální přístup a komplexní hodnocení zdravotního stavu seniorů Neklást důraz jen na klasifikaci nemoci, ale zohledňovat i tzv. „křehkost“ seniorů, která se s rostoucím věkem zvyšuje Využití ICT a služeb asistovaného života pro seniory

26 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Co by rozhodně nemělo v novém NSPPS 2013 – 2017 chybět? JAKÁ DALŠÍ TÉMATA ČI KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ BY NEMĚLA PODLE VÁS CHYBĚT? Napište nám! lenka.bockova@mpsv.czlenka.bockova@mpsv.cz nebo jan.dobes@mpsv.czjan.dobes@mpsv.cz

27 tel: +420 221 922 688, e-mail: Lenka.Bockova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit


Stáhnout ppt "tel: +420 221 922 688, Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit Obsah Evropský."

Podobné prezentace


Reklamy Google