Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012"— Transkript prezentace:

1 Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

2 Obsah Evropský rok 2012 (dále jen „EY 2012“) Zajištění EY 2012 v ČR
Národní strategie podporující pozitivní stárnutí 2013 – 2017 („NSPPS 2013 – 2017“) Diskuze Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

3 Cíle EY 2012 Zvyšování povědomí o příležitostech, které s sebou stárnutí obyvatelstva přináší; Podněcovat diskuzi, identifikace a šíření příkladů dobré praxe a podpora spolupráce na všech úrovních; Vytvoření inovativních řešení, dlouhodobých strategií, konkrétních cílů a sledování jejich plnění; Bojovat proti diskriminaci na základě věku, překonávat stereotypy související s věkem a odstranit bariéry, zejména pokud jde o zaměstnatelnost starších osob. Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

4 Témata EY 2012 Zaměstnávání starších osob a jejich udržení na trhu práce do co nejvyššího možného věku; Posilování jejich zaměstnatelnosti skrze celoživotní učení; Rozvoj dobrovolnictví, smysluplné využití volného času seniorů; Posílení participace seniorů v rodině a ve společnosti; Podpoření mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu; Zvyšování mediální kultury ve vztahu k seniorům; Boj proti věkové diskriminaci; Posilování činností vedoucích k důstojnému stárnutí; Vytváření podmínek pro zdravé stárnutí; Podpora pozitivního pohledu veřejnosti na stáří. Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

5 Webové stránky EY 2012: www.active-ageing-2012.eu
Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

6 Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

7 Proč se ČR k EY 2012 připojila?
Současné demografické změny = jedno z hlavních politických témat v EU Strategie „Evropa 2020“ Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

8 Demografická predikce v ČR ČSÚ, 2009
Obyvatelstvo ČR výrazně zestárne → 1/3 osob bude starší 65 let, jejich podíl se více jak zdvojnásobí Početně se vyrovná velikost kategorie osob v ekonomicky aktivním a neaktivním věku. Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

9 Proč se ČR k EY 2012 připojila?
Srovnání stromů života – věková skladba obyvatel ČR                                  2010                              2050 Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

10 Střední délka života ve zdraví
Def.: odhad délky život v plném zdraví kombinující procesy úmrtnosti a nemocnosti 2005 2012 Muži 57,9 62,2 Ženy 59, 9 64, 6 Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

11 Strategie „Evropa 2020“ Cíl: dosažení 75% zaměstnanosti ve věku 20 až 64 let a snížení počtu osob ohrožených chudobou o 20 milionů. Dílčí cíle v ČR: Zvýšit zaměstnanost žen ve věku let na 65% Zvýšit zaměstnanost starších pracovníků ve věku let na 55% Snížit nezaměstnanost mezi mladými lidmi ve věku let o 1/3 úrovně r. 2010 Snížit podíl nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o ¼ úrovně r. 2010 V 1. pol Česká republika dosáhla úrovně 47,7% ve věkové skupině 55 až 64 let. Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

12 EY 2012 v ČR: K dosažení cílů obsažených v rozhodnutí bude
kladen důraz na spolupráci s relevantními aktéry Regionální a místní samosprávy – znalost místního prostředí a potřeb svých občanů Neziskové organizace – potenciál realizovat zajímavé, inovativní projekty na podporu aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity Ostatní ministerstva – téma EY 2012 přesahuje působnost jednoho ústředního orgánu státní správy – k dosažení cílů EY 2012 vyžaduje spolupráci všech ministerstev a dalších orgánů státní správy. Ostatní subjekty – např. firmy ziskové povahy – reflektování age- managementu, podpora NGO, uživatelsky přátelské výrobky a služby ke starším lidem Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

13 EY 2012 v ČR: Za účelem podpoření rozvoje spolupráce: Koordinační skupina EY 2012 (zástupci ministerstev, krajů, měst, nestátních organizací, zástupců seniorů, aj.) Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Národní strategie podporující positivní stárnutí na období let 2013 až 2017 Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

14 Národní strategie podporující pozitivní stárnutí 2013 - 2017:
Stárnutí populace - výzvy i potenciál pro společnost Celoživotní učení Zdravé stárnutí Senioři jako zdroj moudrosti, vysoké odbornosti, know-how Účast na trhu práce Rozvoj občanské společnosti Ekonomický růst a sociální soudržnost Adekvátní péče o seniory Kvalitní prostředí pro život seniorů Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

15 Národní strategie podporující positivní stárnutí 2013 - 2017
Společnost pro všechny generace Hodonty společnosti Lidská práva seniorů Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

16 Zdravé stárnutí Jak toho dosáhnout:
…rozvoj a udržení optimálního duševní, sociální a fyzické pohody a fungování u starších osob… Jak toho dosáhnout: Bezpečné prostředí Celoživotní přístup Prevence či minimalizace nemoci skrze využití služeb a komunitních / edukačních programů Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

17 Celoživotní učení …kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností v průběhu celého života… Formy: formální, neformální, informální Význam CŽU: Přímý ekonomický dopad → zvyšování uplatnitelnosti na TP Nepřímý ekonomický dopad →integrace, participace ve společnosti Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

18 Celoživotní učení - diskuze
Další vzdělávání starších pracovníků Nízká priorita zaměstnavatelů Slabá motivace zaměstnanců Rozvoj U3V Posun ze zájmového na kompetenční vzdělávání Rozvoj tzv. virtuálních univerzit Podpora ICT znalostí Rozvoj do menších měst Prostor jak pro společné setkávání, tak i pro následné učení dle individuálních potřeb Přenositelnost vzdělávacích oborů Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

19 Zaměstnávání starších osob
Rozvoj age-managementu: …vytvoření podmínek, které zohledňují věk v řízení pracovních procesů v oblasti fyzického a sociálního prostředí... Příklady konkrétních opatření: Péče o zdraví Rozvoj pracovního prostředí Přizpůsobení organizace práce (směnný provoz) Ergonomická řešení Rozvoj mezigenerační spolupráce Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

20 Rozvoj age-managementu v ČR
Dlouhodobá práce → postupovat po malých krocích Kampaně směrem k veřejnosti Koordinace aktivity mezi jednotlivými resorty Diskuze s podniky – motivovat v zavádění jednotlivých opatření AM (společenská odpovědnost firem) Vzdělávací programy směřované na různé cílové skupiny včetně žáků a studentů Školení manažerů a personalistů Pilotní projekty a výzkum → následná evaluace Propojení AM s legislativou Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

21 Zapojení do společnosti
Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce Senioři nejsou „jen“ příjemci × sami dobrovolné aktivity poskytují Po odchodu do důchodu → dobrovolnictví poskytuje alternativní příležitosti pro aktivní zapojení do společnosti →důležitý nástroj prevence sociálního vyloučení ve vyšším věku Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

22 Zapojení do společnosti
Diskutovaná témata: Zajištění vhodného právního rámce – zákon o dobrovolnické službě (MŠMT a MV) Podpora rozvoje dobrovolnictví → nové strategie pro zapojení a jejich udržení dobrovolníků Podpora aktivizačních programů zaměřených na rozvoj mezigeneračního dialogu a spolupráce Práce s médii → časté negativní zobrazování populačního stárnutí → vyvolávání paniky a ohrožování mezigenerační solidarity Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

23 Kvalitní prostředí pro život seniorů
Starší spoluobčané se mohou stát jednou ze skupin ohrožených sociálním vyloučením × Všechny věkové skupiny musí mít možnost podílet se na rozhodování o věcech, které se jich týkají → Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

24 Kvalitní prostředí pro život seniorů
Vhodné a dostupné bydlení Vytvářet bezpečné prostředí Přístup ke službám – zdravotní, sociální, potraviny, lékárny Rozvíjet fungující, bezbariérový systém veřejné dopravy Přístup k moderním technologiím (PC) Vytvářet výrobky i služby uživatelsky přátelské pro starší generace → senioři budou v budoucnu významnou spotřebitelskou skupinou - rozpoznat specifické potřeby, zájmy a preference Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

25 Péče o seniory Nejrychleji bude přibývat osob v nejvyšším věku → počet osob ve věku nad 85 let se do roku 2066 zvýší na 7,5 násobek Funkční systém dlouhodobé péče (s ohledem na důstojnost) Vhodná nabídka služeb dle vývoje onemocnění Individuální přístup a komplexní hodnocení zdravotního stavu seniorů Neklást důraz jen na klasifikaci nemoci, ale zohledňovat i tzv. „křehkost“ seniorů, která se s rostoucím věkem zvyšuje Využití ICT a služeb asistovaného života pro seniory Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

26 Co by rozhodně nemělo v novém NSPPS 2013 – 2017 chybět?
JAKÁ DALŠÍ TÉMATA ČI KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ BY NEMĚLA PODLE VÁS CHYBĚT? Napište nám! nebo Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,

27 Děkujeme za pozornost Ministry of Labour and Social Affairs, Social Inclusion Policy Unit tel: ,


Stáhnout ppt "Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google