Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje pro výzkum (INFOZ). Informace pro uchazeče k vyhlášení programu podpory výzkumu, vývoje a inovací „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje pro výzkum (INFOZ). Informace pro uchazeče k vyhlášení programu podpory výzkumu, vývoje a inovací „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ)"— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)

2 Informace pro uchazeče k vyhlášení programu podpory výzkumu, vývoje a inovací „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ) I. Úvod II. Základní informace o programu III. Elektronický formulář žádosti o podporu – aplikace ePROJEKT IV. Odpovědi na doručené dotazy V. Závěr 21.7.2009 - JaHa 2 Odbor programů výzkumu a vývoje

3  Název programu: INFOZ - Informační zdroje pro výzkum  Podpora infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací  Program nemá výzkumný charakter  Program není členěn na podprogramy  Kategorizace projektů: Infrastruktura výzkumu a vývoje (kód IF)  Kód programu (IS VaVaI): VZ  Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 21.7.2009 - JaHa 3 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

4 Právní rámec:  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“).  Usnesení vlády ČR č. 171 ze dne 25. 2. 2008.  Slučitelnost se společným trhem ES a soulad s článkem č. 87 Smlouvy o založení ES ( - program nepředstavuje veřejnou podporu ve smyslu právního rámce ES).  Na poskytnutí podpory není právní nárok.  Poskytovatel si vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit. 21.7.2009 - JaHa 4 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

5  Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Administrátor programu (kontaktní místo) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor 31 – programů výzkumu a vývoje Karmelitská 7, P.O. Box 78, 118 12 Praha 1, tel.: 234 811 547 (sekretariát odboru), e-mail: odbor31@msmt.cz,odbor31@msmt.cz  úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30  kontaktní pracovník: Ing. Jana Hakenová (hakenova@msmt.cz)hakenova@msmt.cz  Při kontaktu s administrátorem vždy důsledně uvádět akronym programu: INFOZ a identifikační číslo projektu VZ09xxx od okamžiku jeho přidělení!!! 21.7.2009 - JaHa 5 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

6  Místo převzetí zadávací dokumentace: http://www.msmt.cz/vyzkum/dotace-grantyhttp://www.msmt.cz/vyzkum/dotace-granty, tj. internetové stránky poskytovatele (www.msmt.cz) v oddíle Výzkum a vývoj / Podpora výzkumu a vývoje / Programy na podporu výzkumu a vývoje/ Program INFOZ, nebo u administrátora programuwww.msmt.cz  Softwarová přihláška: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/infoz/http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/infoz/  Technická pomoc:hot-line - tel: 731 411 404 (9-13h v pracovní dny) e-mail: ePROJEKT@msmt-vyzkum.cz  Informace: http://www.msmt.cz/vyzkum/dotace-grantyhttp://www.msmt.cz/vyzkum/dotace-granty) www.msmt.czwww.msmt.cz - Výzkum a vývoj / Podpora výzkumu a vývoje / Programy na podporu výzkumu a vývoje http://www.vyzkum.czhttp://www.vyzkum.cz (IS VaVaI) 21.7.2009 - JaHa 6 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

7  Způsob podání žádostí o podporu (tj. návrhů programových projektů): Kompletní návrh projektu musí být předán v tištěné podobě v uzavřené obálce označené adresou poskytovatele a nápisem se symbolem programu „INFOZ - veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ul. 7, 118 12 Praha 1, v době soutěžní lhůty, a to nejpozději do 6. srpna 2009 do14:30 hodin.  Identický návrh projektu musí být zároveň ve stejném termínu elektronicky odeslán poskytovateli prostřednictvím webové aplikace ePROJEKT, tj. nejpozději do 6. srpna 2009 do 14:30 hodin  Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty! 21.7.2009 - JaHa 7 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

8 Termíny :  Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích: 1. července 2009  Soutěžní lhůta: 2. července 2009 - 6. srpna 2009 (14:30 )  Hodnotící lhůta: 7. srpna 2009 - 21. září 2009 (končí zveřejněním výsledků na internetových stránkách poskytovatele: http://www.msmt.cz/vyzkum/dotace-granty)  Uzavření smluv: do 21. října 2009  Poskytnutí podpory na r. 2009 se předpokládá do 21. listopadu 2009 (zákonná lhůta až do 21. 12. 2009)  Zahájení realizace projektů: nejdříve v den vyhlášení výsledků veřejné soutěže a nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s poskytovatelem 21.7.2009 - JaHa 8 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

9  Poskytnutí podpory na další roky vždy do 60 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku  Ukončení čerpání podpory, ukončení realizace projektu (ukončení věcně zaměřených projektových aktivit), předložení smlouvy o využití výsledků příjemcem: nejpozději do 31. prosince 2011  Účetní ukončení projektu, včetně vypořádání příjemce se státním rozpočtem (dle pokynů poskytovatele) nejpozději do 15. února 2012  Zhodnocení realizace jednotlivých projektů a jejich výsledků na úrovni příjemce; závěrečná oponentní řízení projektů: leden-únor 2012  Odevzdání závěrečných zpráv o realizaci projektů, včetně zápisů ze závěrečných oponentních řízení, poskytovateli nejpozději do 15. března 2012  Zhodnocení programu INFOZ a vyhodnocení jeho přínosů odborným poradním orgánem na úrovni poskytovatele nejpozději do 30. dubna 2009  Účinnost smlouvy o poskytnutí podpory: do 30. května 2012 21.7.2009 - JaHa 9 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

10 Předmět veřejné soutěže : Předmětem veřejné soutěže je podpora projektů VaVaI za účelem naplňování cílů programu INFOZ. Ve veřejné soutěži budou posuzovány návrhy projektů (= “žádost o podporu“) předkládané uchazeči v souladu s vyhlášenými podmínkami programu a pravidly veřejné soutěže. Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska popisovaných cílů, plánovaných aktivit, potřebnosti, účelnosti a možnosti využití jejich předpokládaných výsledků a výstupů za účelem výběru nejkvalitnějších a nejefektivnějších způsobů realizace a naplňování cílů programu INFOZ. 21.7.2009 - JaHa 10 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

11 Stručný přehled cílů programu INFOZ: Obecný cíl (stručně) - zabezpečení kontinuity a aktualizace informačních zdrojů pro výzkum, včetně komplexních služeb, při efektivním a hospodárném využiti veřejných prostředků na podporu VaVaI. Specifické cíle (stručný přehled): a) pořízení a zabezpečení celostátních licencí a národních multilicencí b) plošné informační zabezpečení vědních oborů c) zpřístupňování propojováním existujících a nových informačních kanálů a sítí vědeckých informací až tzv. „výzkumníkovi na stůl“ d) účelná implementace nových technologií a služeb s cílem maximálního zvýšení kvalitativní úrovně pro koncového uživatele-výzkumníka Specifické cíle uvedené pod písmeny c) a d) lze uplatnit vždy pouze v přímé návaznosti na a) a b) ! 21.7.2009 - JaHa 11 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

12 Stručný přehled cílů programu INFOZ: Přehled oblastí podpory a) pořizování primárních a sekundárních celoplošných a oborových IZ a/nebo nákup celostátních/národních licencí a multilicencí s podmínkou dlouhodobého sdílení, společného využívání nebo veřejného zpřístupnění b) pořizování, aktualizace, provoz a popularizace nákladných konsorciálních multilicencí c) zabezpečení národního přístupu do DB pro hodnocení VaVaI v ČR a se světem d) podpora a rozvoj nových technologií výhradně jen v návaznosti na a) až c) 21.7.2009 - JaHa 12 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

13 Přehled oblastí podpory e) provoz a rozvoj centrálních národních portálů a udržování celostátních DB informačních zdrojů (vyhledávání a metadata o IZ pořízených z veřejných prostředků), jen v přímé návaznosti na pořizované zdroje f) provoz a rozvoj a vzájemné propojování do národního hierarchického integrovaného systému IZ v přímé návaznosti na pořizované zdroje g) časopisecké, knižní a elektronické fondy celostátního /národního významu (koordinace, optimalizace v pořizování a zpřístupňování) 21.7.2009 - JaHa 13 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

14  Uchazeč: Uchazečem ve smyslu definice uvedené v § 2 odst. 2 písm. b) Zákona se rozumí libovolná právnická osoba, dále organizační složky České republiky nebo územních samosprávných celků, organizační jednotky některého ministerstva, která se přihlásí do veřejné soutěže a která se uchází o poskytnutí podpory v roli příjemce podpory. Uchazeč se může účastnit veřejné soutěže pouze individuálně jako příjemce podpory. (V případě konsorciálních licencí vystupuje uchazeč v příslušném konsorciu jako jeho hlavní koordinátor a administrátor (dále jen „koordinátor“.) (Příjemcem podpory se však může stát jen takový uchazeč, který splňuje všechny podmínky programu INFOZ vyhlášené ve veřejné soutěži.) 21.7.2009 - JaHa 14 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

15  Povolený okruh příjemců podpory a uživatelů výstupů: Povolený okruh příjemců a okruh uživatelů výstupů (tj. uživatelů zpřístupňovaných licenčně omezených a dalších informačních zdrojů pro výzkum, finančně podpořených v rámci programu INFOZ): veřejné vysoké školy ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, výzkumné organizace, které mají právní subjektivitu a splňující definici Rámce Společenství, odborné a vědecké knihovny, které mají právní subjektivitu a jejichž hlavní činností je poskytování knihovních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 21.7.2009 - JaHa 15 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

16  Finanční náležitosti O poskytnutí účelové podpory rozhodne poskytovatel na základě výsledků veřejné soutěže programu INFOZ. Podkladem pro rozhodnutí poskytovatele je hodnocení návrhu projektu ve veřejné soutěži odborným poradním orgánem. Poskytovatel může rozhodnout v rozporu s doporučením odborného poradního orgánu, pokud toto rozhodnutí písemně zdůvodní v protokolu a zveřejní své rozhodnutí v souladu s § 21 odst. 7 Zákona. 21.7.2009 - JaHa 16 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

17  Způsob poskytování podpory  na základě smlouvy o poskytnutí podpory  jen na způsobilé náklady  pouze příjemci  formou dotace právnickým osobám (vystavením platebního poukazu z účtu poskytovatele) nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstev zabývajících se výzkumem a vývojem (rozpočtovým opatřením)  jednorázově na daný kalendářní rok (nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu k regulaci čerpání rozpočtu) 21.7.2009 - JaHa 17 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

18  Použití podpory  Použití podpory podléhá Zákonu (zejména ustanovení § 8).  Poskytuje se jen na uznané náklady.  Z přidělené účelové podpory projektu lze hradit pouze 75% z celkových uznaných nákladů projektu vynaložených příjemcem na realizaci projektu podle smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s poskytovatelem.  Uznanými náklady jsou dle § 2 odst. 2 písm. m) Zákona takové způsobilé náklady nebo výdaje ve VaVaI, které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné. 21.7.2009 - JaHa 18 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

19  Použití podpory Příjemce musí vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro každý projekt podporovaný z veřejných prostředků podle § 3 odst. 2 a 3 Zákona oddělenou evidenci o všech vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Způsob této evidence stanoví na základě výše uvedeného zákona o účetnictví příjemce. Příjemce podporu eviduje zároveň v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 21.7.2009 - JaHa 19 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

20  Použití podpory Pořízený informační zdroj musí sloužit pouze k primárním činnostem (bod 3.1.1. Rámce Společenství) uživatelů (včetně uchazeče/příjemce). Uchazeč/příjemce se zaváže formou prohlášení, že pořízené informační zdroje pro výzkum podpořené z veřejných prostředků v rámci programu INFOZ zpřístupní (dle podmínek licenční smlouvy) dalším uživatelům jen na nekomerční bázi (tj. bezplatně nebo v případě poskytnutí zvláštní služby pouze za úhradu skutečně vynaložených nákladů) bez rozdílu a za stejných podmínek tak, aby nebyly narušeny tržní podmínky a umožnilo se plošné využití takto zpřístupněných informačních zdrojů pro výzkum. 21.7.2009 - JaHa 20 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

21  Použití podpory V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení hmotného nebo nehmotného majetku ve VaVaI, včetně ceny a kurzu platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje příjemce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čerpání podpory musí být ukončeno nejpozději k 31. 12. 2011.  Výše podpory: - maximálně 75% z celkových uznaných nákladů projektu. V případě, kdy z podpory konkrétního informačního zdroje má prospěch více subjektů-uživatelů (např. omezená konsorciální licence), nesmí míra jejich výhody (včetně finanční) překročit u žádného z nich povolenou 75% hranici maximální míry podpory. 21.7.2009 - JaHa 21 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

22  Způsobilost nákladů na realizaci projektu Způsobilými náklady projektů programu INFOZ jsou v souladu s § 2 odst. 2 písm. l) Zákona takové náklady nebo výdaje ve VaVaI, které příjemce vynaloží na činnosti ve VaVaI nebo v souvislosti s nimi. Do způsobilých nákladů projektu lze zahrnout náklady a výdaje pouze prokazatelně přímo spojené s realizací projektu a nezbytné pro projekt. Mohou vzniknou nejdříve v den zveřejnění výsledků soutěže nebo po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami. Jejich položky musí být konkrétně specifikované, zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke konkrétním projektovým aktivitám příjemce a musí odpovídat schváleným oblastem podpory programu INFOZ. 21.7.2009 - JaHa 22 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

23 Do způsobilých nákladů lze zahrnout:  osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na VaVaI podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,  náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,  další provozní náklady nebo výdaje,  náklady nebo výdaje na služby,  doplňkové náklady nebo výdaje. Způsobilým nákladem nezbytným pro realizaci projektu může být též předplatné, (jako výdaj běžného roku), a to i v posledním roce realizace projektu. 21.7.2009 - JaHa 23 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

24  Změnová řízení: Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo v době vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory a které se dotýkají jeho právní subjektivity, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu, včetně finančních a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 21.7.2009 - JaHa 24 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

25 Změnová řízení:  V průběhu veřejné soutěže - nelze akceptovat změnu návrhu projektu ani požadovat navýšení podpory na úhradu kurzovních rozdílů.  Během realizace projektu, tj. po uzavření smlouvy, lze o případnou změnu výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory požádat poskytovatele jen v souladu se Zákonem. Na změnu výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory nemá příjemce právní nárok.  Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo v době vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory a které se dotýkají jeho právní subjektivity, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. 21.7.2009 - JaHa 25 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

26  Výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory poskytnuté na řešení projektu na celou dobu řešení nesmí být v průběhu řešení změněny o více než 50 % výše uznaných nákladů nebo výše podpory z veřejných prostředků uvedených ve smlouvě o poskytnutí podpory nebo v rozhodnutí o poskytnutí podpory, jak o nich poskytovatel rozhodl při vyhodnocení veřejné soutěže. Změny výše uznaných nákladů a s tím související výše podpory musí být zdůvodněné, podložené schválenými činnostmi a změnou smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a musí splňovat podmínky podpory uvedené v Zákoně. 21.7.2009 - JaHa 26 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

27 Vymezení údajů ke zveřejnění: Veškeré údaje uvedené v návrhu projektu jsou v období veřejné soutěže považovány za informace důvěrného charakteru. Po ukončení veřejné soutěže a při vyhlášení jejího výsledku budou v souladu s § 30 a § 31 Zákona u úspěšných návrhů projektů, v jejichž prospěch poskytovatel rozhodl o poskytnutí účelové podpory, zveřejněny tyto údaje:  název a přidělené evidenční číslo projektu,  příjemce,  jméno řešitele, (v případě více účastníků projektu se uvádí jméno řešitele- koordinátora),  anotace projektu,  cíle projektu,  doba realizace projektu,  výše uznaných nákladů a výše podpory poskytované na realizaci projektu. 21.7.2009 - JaHa 27 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

28 Vymezení údajů ke zveřejnění: Po ukončení realizace projektu budou kromě údajů uvedených v předchozím odstavci pod písmeny a) až g) v souladu s § 30 a § 31 Zákona zveřejněny ještě následující údaje:  tisková zpráva obsahující výsledky projektu v češtině a angličtině,  závěrečné zhodnocení projektu a jeho výsledků poskytovatelem. 21.7.2009 - JaHa 28 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

29 Hodnocení návrhů projektů Předmět hodnocení Předmětem hodnocení při výběru projektů ve vyhlášené veřejné soutěži programu INFOZ je pouze návrh projektu, včetně současně doručených příloh a dokumentů prokazujících způsobilost uchazeče, předložený poskytovateli v soutěžní lhůtě a podle požadavků stanovených při vyhlášení veřejné soutěže v zadávací dokumentaci. Hodnotící kritéria  Potřebnost výsledků projektu.  Přínos a kvalita projektu.  Proveditelnosti projektu. 21.7.2009 - JaHa 29 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

30 Shrnutí:  Musí být splněny všechny podmínky pro přijetí návrhu projektu. V případě nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu vyhlášených poskytovatelem při veřejné soutěži poskytovatel návrh projektu z veřejné soutěže vyloučí.  Věcný obsah návrhu projektu musí odpovídat vyhlášeným soutěžním podmínkám programu INFOZ. Nesplnění některé z podmínek nebo povinnosti informovat o změnách je důvodem k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže.  Úspěšnost návrhu projektu ve veřejné soutěži závisí na schopnosti správně popsat všechny části projektu. Podrobnosti a vysvětlující instrukce k obsahu návrhu projektu a definice pojmů jsou součástí nápovědy softwarové přihlášky. 21.7.2009 - JaHa 30 Odbor programů výzkumu a vývoje II. Základní informace o programu

31 III.Elektronický formulář žádosti o podporu – aplikace ePROJEKT IV.Odpovědi na doručené dotazy V.Závěr 21.7.2009 - JaHa 31 Odbor programů výzkumu a vývoje Další body programu

32  Děkuji Vám za pozornost! kontaktní osoba: Ing. Jana Hakenová hakenova@msmt.cz Tel.: 234 811 560 21.7.2009 - JaHa 32 Odbor programů výzkumu a vývoje


Stáhnout ppt "Informační zdroje pro výzkum (INFOZ). Informace pro uchazeče k vyhlášení programu podpory výzkumu, vývoje a inovací „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google