Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie a bariéry při využívání prostředků OPD2 a CEF k realizaci infrastrukturních projektů Mgr. Milan Feranec Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie a bariéry při využívání prostředků OPD2 a CEF k realizaci infrastrukturních projektů Mgr. Milan Feranec Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti."— Transkript prezentace:

1 Strategie a bariéry při využívání prostředků OPD2 a CEF k realizaci infrastrukturních projektů Mgr. Milan Feranec Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ

2 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Operační program Doprava 2014-2020 – hlavní cíle a východiska –Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 2007-2013 a představuje největší z operačních programů v ČR (celková alokace cca 4,7 mld. EUR) –Hlavním tematickým cílem je Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách –Základním strategickým východiskem jsou Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2), na které navazují (event. naváží) další dokumenty strategického charakteru pro oblasti, které nejsou v DSS2 řešeny (nebo jsou řešeny v nedostatečné míře detailu)

3 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Princip partnerství –Princip partnerství byl důrazně dodržován již od začátku přípravných prací na OPD2 –Klíčovými partnery byly subjekty odpovědné za nastavování pravidel a přípravu na národní úrovni stejně jako klíčové subjekty na evropské úrovni (jednotlivá DG) –Zájmy všech zainteresovaných subjektů byly brány v úvahu, přesto je nutné již od počátku očekávat problémy v některých oblastech (zejména se jedná o oblast životního prostředí)

4 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Popis prioritních os Struktura Operačního programu Doprava reflektuje zkušenosti ze současného období a předchází rizikům horšího čerpání v některých oblastech v první řadě tím, že oproti šesti věcným prioritním osám OPD 2007-2013 soustředí podporu do tří věcných os: –PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (Fond soudržnosti, 51 % celkové alokace – cca 2,45 mld. EUR), zahrnující investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T (po roce 2016), multimodální nákladní dopravy (terminály), drážní infrastruktury pro městskou a příměstskou dopravu, dopravního parku železniční a vodní dopravy –PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu (Fond soudržnosti, 28,3 % celkové alokace – cca 1,55 mld. EUR), zahrnující investice do výstavby a modernizace dálnic a rychlostních silnic včetně jejich vybavení ITS, systémů řízení městského silničního provozu a do rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti –PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (Evropský fond regionálního rozvoje, 19,2 % celkové alokace – cca 0,9 mld. EUR) zaměřená na investice do výstavby a modernizace silnic mimo síť TEN-T

5 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Implementace OPD2 –Implementační systém OPD2 v maximální možné míře naváže na dobrou praxi z končícího programového období –Obecně jsou postupy v rámci OPD2 ve srovnání s programovým obdobím 2007-2013 více „svázány“ pravidly nastavenými ne centrální úrovni (vazba na jednotné metodické prostředí) –Jako zprostředkující subjekt byl určen Státní fond dopravní infrastruktury –Novela zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI – možnost financovat všechny intervence do infrastruktury v OPD2

6 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Integrované přístupy a podpora městské mobility –OPD2 počítá s využitím obou relevantních integrovaných nástrojů aplikovaných v podmínkách ČR - Integrovaných územních investic (ITI) i integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a to zejména v souvislosti s podporou infrastruktury městské drážní dopravy (tramvaje a trolejbusy) a rovněž i s telematikou na městské silniční síti –Se zástupci měst probíhají pravidelná jednání, na nichž jsou řešeny nejvýznamnější problémy přípravy a konzultovány jednotlivé projektové záměry

7 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Hlavní rizika při implementaci OPD2 –Posouzení vlivu staveb na životní prostředí - u nezanedbatelného množství zejména silničních staveb je nutné vyřešit aktuálnost posouzení, která byla původně provedena podle zákona 244/1992 Sb., v němž ještě nebyla transponována evropská směrnice EIA –Tato problematika je s velkým nasazením aktuálně řešena ve spolupráci příjemců, MD a MŽP –Dalším významným rizikem je kontinuita procesu projektové přípravy a schvalování velkých projektů, při kterém lze v některých případech očekávat značná zdržení

8 Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Nástroj pro propojení Evropy –Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie k podpoře projektů společného zájmu – nejvýznamnější podporovanou oblastí je doprava –Na ČR v tzv. kohezní části CEF připadá 1,1 mld. EUR, tj. cca 30 mld. Kč (národní obálka) –V oblasti dopravní infrastruktury je financování nástroje CEF zaměřeno zejména na koridory hlavní sítě TEN-T, s důrazem na železniční dopravu –Klíčová prioritou pro ČR v rámci čerpání prostředků z CEF zajištění zasmluvnění kohezní část CEF (původně převedená z Fondu soudržnosti) do konce 2016; v případě, že by nebyla pokryta závazky, které připadají na schválené projekty v CEF, byla by dána k dispozici ostatním kohezním státům EU

9 Děkuji za pozornost www.opd.cz


Stáhnout ppt "Strategie a bariéry při využívání prostředků OPD2 a CEF k realizaci infrastrukturních projektů Mgr. Milan Feranec Ministerstvo dopravy ČR Fond soudržnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google