Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NO – související pojmy Legislativa: Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Fyzická osoba (§ 7-16 O.z.) – znaky: Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NO – související pojmy Legislativa: Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Fyzická osoba (§ 7-16 O.z.) – znaky: Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost."— Transkript prezentace:

1 NO – související pojmy Legislativa: Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Fyzická osoba (§ 7-16 O.z.) – znaky: Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům (zbavení, omezení) Ochrana osobnosti

2 NO – související pojmy Právnická osoba (§§ 18-20) – vymezeny pouze znaky: název, sídlo, předmět činnosti Typy právnických osob:  Sdružení FO/PO  Účelová sdružení majetku  Jednotky územní samosprávy  Jiné subjekty (ze zákona)

3 Právnické osoby Právní způsobilost PO (okamžikem vzniku) Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům Jednání PO: Osobně (statutární zástupce) V zastoupení (zákonné/plná moc)

4 NO v rámci národního hospodářství Členění NH podle principu financování:  Ziskový (tržní) sektor  Neziskový (netržní) sektor  Neziskový veřejný sektor  Neziskový soukromý sektor  Sektor domácností

5 Princip financování v NH Národní hospodářství ziskový sektor neziskový sektor domácnosti soukromý sektor veřejný sektor

6 Členění NH podle Pestoffa NEZISKOVÝ SOUKROMÝ SEKTOR NEZISKOVÝ VEŘEJNÝ SEKTOR NEZISKOVÝ SEKTOR DOMÁCNOSTÍ ZISKOVÝ SOUKROMÝ SEKTOR formální sektor veřejné organizace ziskové organizace neziskové organizace hraniční organizace

7 Organizace v jednotlivých sektorech Podle Pestoffova členění Sektor: Charakteristika organizací: Ziskový ziskové,formální, soukromé Neziskový veřejný neziskové,formální, veřejné Neziskový soukromý neziskové, formální, soukromé Neziskový (domácnosti) neziskové,neformální,soukromé

8 Základy teorie NO  Teorie vládních a tržních selhání  Teorie informační asymetrie  Teorie státu blahobytu (teorie sociálního státu)  Teorie vzájemné závislosti (teorie selhání NO)  Teorie kolektivní identity

9 Prvky rozhodné pro fungování NO Vize = 1.krok k založení jakékoli organizace Charakteristika formulace vize: hledí do daleké budoucnosti její definice je krátká je srozumitelná pro každého popisuje neměnný stav

10 Poslání Modifikace činností, které NO realizuje.  Vychází z filozofie NO (uspokojování potřeb)  Ctí morální zásady a altruistický pohled na svět  Přispívá k dosažení cílů organizace  Je konkrétní vzhledem ke strategii činnosti NO  Vychází z prokazatelných potřeb potenciálních klientů  Je srozumitelné všem cílovým skupinám

11 Poslání Je obsaženo ve většině povinných dokumentů NO:  žádost o registraci  zakládací/zřizovací listina  zápis do rejstříku  statut, stanovy, organizační řády  výroční zprávy o hospodaření Důraz na kvalitně formulované poslání NO

12 Funkce Naplňována souborem činností  produkce statků (služeb) vytvoření podmínek pro tuto produkci Funkce primární Funkce sekundární (personální, provozní, správní..)

13 Cíle Odvozeny od poslání Členění cílů podle různých kritérií Kritérium adresnosti Kritérium času  Cíle dlouhodobé (10-15 let)  Cíle střednědobé (3-10 let)  Cíle krátkodobé (méně než 3 roky)  Cíle operativní

14 Užitky a efektivnost Míra uspokojení potřeby uživatele statku (služby) Každá NO – vlastní ukazatelé užitku Provázanost s posláním a cílem

15 Vnější faktory efektivnosti Upořádání společnosti Fungování tržního sektoru Konkurenční prostředí Financování NO

16 Vnitřní faktory efektivnosti Věda a technika Struktura činností v organizaci Různé formy dělby práce uvnitř NO Kvalifikace pracovníků Iniciativa pracovníků Systém řízení

17 Základní charakteristika NO Není jasně definována Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu: „… organizace charakteru právnické osoby, která není založena za účelem podnikání..“

18 Typy organizací podle zákona 586/1992 Sb.  zájmová sdružení právnických osob  občanská sdružení včetně odborových organizací  politické strany a hnutí  státem uznané církve a náboženské společnosti  nadace a nadační fondy  příspěvkové organizace  státní fondy  obecně prospěšné společnosti  veřejné vysoké školy

19 Jiné třídící znaky NO Kritérium zakladatele: Organizace založené státní správou (ministerstvo, ústřední úřad státní správy) nebo samosprávou (obec, magistrát, kraj) Organizace založené soukromou fyzickou/právnickou osobou  nazývají se soukromoprávní organizace. Organizace, jež vznikly jako veřejnoprávní instituce – výkon účelu veřejné služby je dán ze zákona (např. veřejná vysoká škola).

20 Kritérium charakteru poslání Organizace veřejně prospěšné – jsou založeny za účelem poslání, uspokojující potřeby veřejnosti (charita, ekologie, vzdělávání, zdravotnictví…) Organizace vzájemně prospěšné – založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů. Tyto skupiny občanů jsou spjaty společným zájmem.

21 Kritérium financování Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územních celků) Organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů – na příspěvek mají legislativní nárok (příspěvkové organizace, církve, politické strany a hnutí, náboženské společnosti) Organizace financované z různých zdrojů (dary, sbírky, sponzoring, granty, vlastní činnost) Organizace financované především z výsledků realizace svého poslání.

22 Oborové členění NO Mezinárodní klasifikace NO (v ČR od roku 1996) Členění podle různých skupin znaků:  Znaky společné pro všechny NO  Znaky společné jen pro soukromé NO

23 Pět typů skupin NO I.Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné II.Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné III.Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků IV.Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace V.Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných (jde o výjimečné případy NO)


Stáhnout ppt "NO – související pojmy Legislativa: Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Fyzická osoba (§ 7-16 O.z.) – znaky: Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost."

Podobné prezentace


Reklamy Google