Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neziskové organizace a jejich financování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neziskové organizace a jejich financování"— Transkript prezentace:

1 Neziskové organizace a jejich financování

2 Neziskové organizace (NO)
neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, výše příjmu z něj stojí až na druhém místě neziskové organizace jsou právnické osoby, mají svého zřizovatele, zakládají se podle daných právních předpisů NOZ jasně definovaná pravidla pro vymezení NO (pobočné spolky)

3 Počet NO v ČR Procent z celkových NO Počet organizací Spolky 60 850
89,28% Nadace 388 0,57% Nadační fondy 1 030 1,51% Obecně prospěšné společnosti 1 441 2,11% Církevní právnické osoby 4 447 6,52% Neziskové organizace celkem 68 156 100,00%

4

5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIVIT NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
1. Vnitřní zdroje, vlastní zdroje 2. Vnější zdroje Příspěvky od veřejné správy (stát, ÚSC, EU) Příspěvky od soukromého sektoru Příspěvky od jednotlivců

6 1. Vnitřní zdroje, vlastní zdroje
Členské příspěvky Příjmy z vlastní činnosti (přednášky, prodej vlastních výrobků apod.) + Pravidelný příjem Příjem, který lze plánovat do budoucna Garance samostatnosti, autonomie - Nedostatečná kapacita z hlediska velkých projektů Záleží na typu organizace (svaz rybářů x DROP IN)

7 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy
EU, ministerstva, kraje, obce a města Přidělení příspěvků dle priorit jednotlivých institucí Hlavním motivem: servisní funkce + NO jako konzultant

8 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy
2 formy pomoci: přímá x nepřímá PŘÍMÁ POMOC Prostřednictvím grantů a dotačních titulů + Relativně stabilní příjem Dobrá finanční základna pro projekty NO - Sklon k byrokracii Nekonzistentnost financí (návaznost projektů) Sklon k přeceňování rozpočtu

9

10

11 2. Vnější zdroje příspěvky od veřejné správy
2 formy pomoci: přímá x nepřímá NEPŘÍMÁ POMOC Daňové výjimky a zvýhodnění Daňové asignace + Relativně stabilní příjem Motivace soukromého sektoru - Narušení pravidel tržního prostředí, znevýhodnění určitých firem

12 2. Vnější zdroje příspěvky soukromého sektoru
Sponzorské dary a příspěvky + Může být pravidelný příjem Může se jednat o velké částky - Propojení s mafií, korupce, nelegální aktivity U velkých firem – změna vedení (o2) Kontrola prostředků Motivy dárců

13 2. Vnější zdroje příspěvky od jednotlivců
Sponzorské dary a příspěvky + Může se jednat o menší částky ale pravidelné - Menší finanční kapacita místní organizace x velké organizace Motivy dárců

14 Fokus Vysočina

15 Nadační jmění Struktura Částka % Peněžní prostředky 1 209 830 35,81
Cenné papíry 28,80 Nemovitosti 25,29 Movité věci 55 419 1,64 Jiná práva 8,46 CELKEM 100,00

16 Majetek nadačních fondů
Údaje za 263 nadačních fondů Struktura Částka % Peněžní prostředky 72,62 Cenné papíry 22 165 11,30 Nemovitosti 10 960 5,59 Movité věci 20 585 10,49 Jiná práva 0,00 CELKEM 100,00

17 PŘÍJMY Nadace i nadační fondy Sledované ukazatele:
Dary v tom dědictví; fyzické osoby; soukromé obchodní společnosti; ostatní právnické osoby. Dotace a granty, v tom granty; dotace od státu; dotace od kraje; dotace od obce. Ostatní příjmy, v tom úroky; dividendy; příjmy z pronájmu; příjmy z prodeje majetku; příjmy z reklamy; příjmy z loterie, tomboly a veřejné sbírky; příjmy z kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí; půjčky; jiné příjmy.

18 Příjmy nadací Údaje za 187 nadací Struktura Částka % Dary 545 394
48,71 Dotace a granty 32,11 Ostatní příjmy 19,17 CELKEM 100,00

19 Příjmy nadačních fondů
Údaje za 263 nadačních fondů Struktura Částka % Dary 67,16 Dotace a granty 55 669 21,85 Ostatní příjmy 18 419 7,23 CELKEM 100,00

20 Struktura dárců nadačních fondů

21 PODÍL JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA PŘÍJMECH NO V ČR

22 Porovnání financování ČR x EU
Zdroje PŘ ČR Průměr EU Veřejné zdroje 33.5% 42% Vlastní příjmy 35.1% 47% dárcovství 31.4% 11%

23 Zhodnocení Nejednoznačné koncepce a priority podpory NO
Mezirezortní spolupráce Jednoleté dotace Finanční kapacita regionálních a lokálních samospráv Komunikace a partnerství v území Nutnost hledání dalších zdrojů - fundraising

24 Fundraising vlastní přesvědčení umění hledání podpory
fundraising je pojem zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost neziskových organizací získávání zdrojů je velice obtížný a vzhledem k legislativním omezením namáhavý proces, který musí pro svou úspěšnost splňovat základní předpoklady: vlastní přesvědčení umění hledání podpory znalost důvodu dárcovství

25 Vztahy mezi neziskovou organizací a veřejností
. Dodavatel, resp. poskytovatel služby Donátor, Veřejný rozpočet, Daňový příjem Spotřebitel,klient, Návštěvník, Daňový odvod

26 Postup fundrasingu 1. Definovat stručně a jasně poslání organizace
2. Určit konkrétní a měřitelné cíle 3. Vybrat vhodné metody pro získávání finančních prostředků 4. Sestavit seznam zdrojů 5. Požádat o dar 6. spolupráce s dárci 8. Zpětné hodnocení fundraisingu


Stáhnout ppt "Neziskové organizace a jejich financování"

Podobné prezentace


Reklamy Google