Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)"— Transkript prezentace:

1 Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)

2 CVNS podporují Charles Stewart Mott Foundation Embassy of the United States of America Vzdělávací nadace Jana Husa Nadace Open Society Fund Praha Trust pro střední a východní Evropu prostřednictvím Nadace Via

3 Základní údaje o výzkumném projektu Zmapování neziskového sektoru v ČR Ekonomika nadačních subjektů Ekonomika obecně prospěšných společností Ekonomika církví a náboženských společností Ekonomika politických stran a hnutí Společný projekt s Fórem dárců Asociace nadací a Asociace nadačních fondů

4 Cíle výzkumného projektu 1.Provedení základního ekonomického empirického výzkumu nadačních subjektů Vyhledat existující data o nadačních subjektech Provést dotazníkové šetření a vytvořit tak sběr nových, dosud neznámých dat 2.Analýza dat 3.Nastavení metodiky trvalého sběru dat

5 Nadační subjekty jako objekt výzkumu Výhody Jasně definované subjekty – zákon 227/97 Nízký počet subjektů - 1225 Povinnost registrace Výroční zprávy Fórum dárců Existující údaje Ekvivalent v zahraničí Úskalí Subjekty bez zaměstnanců Sídlo Přerušení aktivity

6 Metodika Sledované období: rok 2002 Rozhodný den: 31.12.2002 Rozsah: 346 nadací, 879 nadačních fondů Zdroje dat: Dotazníkové šetření (15.10. 2003 – 31.1.2004) 55 nadací (15,90%) 66 nadačních fondů (7,51%) Nadační rejstřík Výpisy z nadačního rejstříku (www.justice.cz) Sbírka listin (rejstříkové soudy - výroční zprávy)

7 Zdroje dat Zdroj datRozsahÚdaje Dotazníkové šetření NS-02 pro nadace NS-02 pro nadační fondy 121Lidské zdroje (včetně přepočtů a orgánů) Majetek k datu registrace, k 1.1.2002 a 31.12 2002 Příjmy za rok 2002 Výdaje za rok 2002 Nadační příspěvky (příjemci a oblast) v roce 2002 Typologie (odvětvová a územní působnost) Sbírka listin387Lidské zdroje Majetek k 31.12.2002 Příjmy za rok 2002 Výdaje za rok 2002 Typologie (odvětvová působnost) Nadační rejstřík všechny nadace 346Nadační jmění (výše a struktura) Nadační rejstřík všechny nadační subjekty 1225Zřizovatelé Sídlo (doplněno dle databáze Fóra dárců) Výroční zprávy422Informační hodnota výročních zpráv

8 Zpracování dat Jednoduché vs. podvojné účetnictví Různé zdroje dat Výjimečný rok II. kolo NIF Katastrofální povodně Vyjmuty jedinečné nadační fondy Česko-německý fond budoucnosti Nadační fond obětem holocaustu

9 Typologie Nadační subjekty podle zřizovatele nadační rejstřík Nadační subjekty podle činnosti, kterou vykonávají klasifikace ICNPO  Vicekriteriální typologie kritérium instituce kritérium zřizovatele kritérium způsobu dosahování poslání

10 Typologie KritériumTypologie NadaceNadační fondy Počet% % Instituce Školské308,6733237,86 Zdravotně-sociální236,6513415,28 Kulturní216,07475,36 Církevní72,02303,42 Zřizovatele Firemní3911,27495,59 Vládní257,2335353,99 Způsobu dosahování poslání Grantující9326,8840404,56 Operující4011,56293,31 Ostatní6819,6518120,64 CELKEM346100,00877100,00

11 Počty nadací podle typologie

12 Počty nadačních fondů podle typologie

13 Počty nadací podle krajů

14 Počty nadačních fondů podle krajů

15 LIDSKÉ ZDROJE Nevhodnost sběru dat Sledované ukazatele: Zaměstnanci na plný úvazek (Zaměstnanci na zkrácený úvazek) (Civilní služba) (Dobrovolníci)

16 MAJETEK Nadace: Nadační jmění – nadační rejstřík Ostatní majetek Nadační fondy: Majetek Sledované ukazatele: Peněžní prostředky Cenné papíry Nemovitosti Movité věci Jiná práva (Jiné hodnoty)

17 Nadační jmění Údaje za všech 346 nadací včetně NIF II. StrukturaČástka% Peněžní prostředky1 209 83035,81 Cenné papíry973 25228,80 Nemovitosti854 57425,29 Movité věci55 4191,64 Jiná práva285 7198,46 CELKEM3 378 794100,00

18 Struktura nadačního jmění dle typologie

19 Struktura nadačního jmění dle typologie II

20 Nadační jmění na 1 nadaci dle typologie

21 Struktura nadačního jmění dle velikosti

22 Srovnání podílů z počtu a velikosti jmění

23 Velikost a struktura jmění dle krajů

24 Jmění na 1 nadaci dle krajů

25 Ostatní majetek Údaje za 187 nadací StrukturaČástka% Peněžní prostředky662 30760,85 Cenné papíry89 5018,22 Nemovitosti245 65822,57 Movité věci89 2668,20 Jiná práva1 6390,15 CELKEM1 088 371100,00

26 Struktura majetku dle typologie

27 Struktura majetku dle velikosti

28 Výše nadačního jmění a ostatního majetku na 1 nadaci dle typologie

29 Majetek nadačních fondů Údaje za 263 nadačních fondů StrukturaČástka% Peněžní prostředky142 44972,62 Cenné papíry22 16511,30 Nemovitosti10 9605,59 Movité věci20 58510,49 Jiná práva00,00 CELKEM196 159100,00

30 Struktura majetku dle typologie

31 Velikost majetku na 1 fond dle typologie

32 Struktura majetku dle velikosti

33 Srovnání podílů z počtu a velikosti majetku

34 Počty fondů podle velikosti majetku

35 Srovnání nadací a nadačních fondů

36 PŘÍJMY Nadace i nadační fondy Sledované ukazatele: Dary v tom dědictví; fyzické osoby; soukromé obchodní společnosti; ostatní právnické osoby. Dotace a granty, v tom granty; dotace od státu; dotace od kraje; dotace od obce. Ostatní příjmy, v tom úroky; dividendy; příjmy z pronájmu; příjmy z prodeje majetku; příjmy z reklamy; příjmy z loterie, tomboly a veřejné sbírky; příjmy z kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí; půjčky; jiné příjmy.

37 Příjmy nadací Údaje za 187 nadací StrukturaČástka% Dary545 39448,71 Dotace a granty359 42832,11 Ostatní příjmy214 64219,17 CELKEM1 119 464100,00

38 Struktura příjmů nadací dle typologie

39 Struktura příjmů nadací dle velikosti

40 Počty nadací podle velikosti příjmů

41 Příjem na 1 nadaci dle typologie

42 Struktura příjmu nadací dle NIF

43 Příjmy nadačních fondů Údaje za 263 nadačních fondů StrukturaČástka% Dary171 09467,16 Dotace a granty55 66921,85 Ostatní příjmy18 4197,23 CELKEM254 747100,00

44 Struktura dárců nadačních fondů

45 Struktura příjmů fondů dle velikosti

46 Počet fondů dle velikosti

47 Velikost příjmů na 1 fond dle typologie

48 VÝDAJE Nadace i nadační fondy Sledované ukazatele: Poskytnuté nadační příspěvky Výdaje na vlastní projekty = výdaje vynaložené na dosahování poslání nikoli třetím osobám Režie (náklady na správu)

49 Výdaje nadací Údaje za 187 nadací StrukturaČástka% Nadační příspěvky705 49073,43 Vlastní projekty117 89112,27 Režie137 37814,30 CELKEM960 759100,00

50 Struktura výdajů nadací podle typologie

51 Struktura výdajů nadací dle velikosti

52 Počty nadací podle velikosti výdajů

53 Nadační příspěvky dle kritéria NIF

54 Výdaje nadačních fondů Údaje za 263 nadačních fondů StrukturaČástka% Nadační příspěvky174 52074,93 Vlastní projekty38 85516,68 Režie19 5258,39 CELKEM232 900100,00

55 Struktura výdajů fondů dle typologie

56 Struktura výdajů fondů podle velikosti

57 Počty fondů podle velikosti výdajů

58 Data výzkumného projektu MAJETEK STRUKTURA: peníze, cenné papíry, nemovitosti, movité věci, jiná práva SROVNÁNÍ: kraje, typologie, velikost majetku, NIF, TYP ÚDAJŮ: nadační jmění, ostatní majetek, majetek nadačních fondů PŘÍJMY STRUKTURA: dary, granty a dotace, ostatní příjmy SROVNÁNÍ: kraje, typologie, velikost příjmů, NIF TYP ÚDAJŮ: nadace, nadační fondy DODATEK: podrobná struktura darů, dotací a ostatních příjmů VÝDAJE STRUKTURA: nadační příspěvky, vlastní projekty, režie SROVNÁNÍ: kraje, typologie, velikost výdajů, NIF TYP ÚDAJŮ: nadace, nadační fondy DODATEK: podrobná struktura nadačních příspěvků

59 Výroční zprávy ve sbírce listin

60 Informační hodnota výročních zpráv a)přehled o majetku a závazcích b)způsob uveřejňování nadačních darů c)způsob uveřejňování nadačních příspěvků d)přehled o použití majetku e)účetní závěrka f)výrok auditora g)pravidlo stanovené pro omezení nákladů související se správou nadace

61 Způsob získávání údajů 1.Dotazníkové šetření Výhody: jednotná struktura Nevýhody: pracnost pro respondenty 2.Strukturovaná výroční zpráva Výhody: připravená data z účetnictví Nevýhody: požadavky na strukturu 3.Finanční úřady Příklad z USA (990-PF)


Stáhnout ppt "Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti)"

Podobné prezentace


Reklamy Google