Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a řízení neziskových organizací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a řízení neziskových organizací"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a řízení neziskových organizací
PE 415

2 Obsah 1. Veřejný sektor a neziskové organizace
– základní pojmy a definice 2. Legislativní rámec pro existenci neziskových organizací (NNO)

3 1. Veřejný sektor a neziskové organizace
Bedřich Vonásek Práce Všeho druhu Občanské sdružení Proti všem Nezáviská Erotická iniciativa IBM Nadace Zábava Pro všechny Rozkoš bez Rizika o.s. Spolek Božích Dětí Církevní org. Zameťme si před vlastním prahem o.p.s. Ženy za plotnu o.s. Junák VŠE Dědek&Peřina s.r.o. Létající kachny a.s. Nadační Fond Péťi Prdivce Obec Řitka Spolek hasičů z Hodokvas Fotbalový klub Morová rána

4 Ekonomický pohled: Národní hospodářství
Neziskový sektor Ziskový sektor veřejný soukromý domácnosti viz Rektořík NNO – nestátní nezisková organizace existence neziskového sektoru je odvozována jako terciální (Ing. Radim Bačuvčík), je umožněna nevyplněným prostorem mezi státem, trhem a domácnostmi je tedy vymezena negativně jako ne-zisková ne-státní organizace Odtud vychází pojem TŘETÍ SEKTOR, jako sektor, jemuž zbylo to co „nechtěl“ trh ani stát Čtvrtým sektorem pak bývá označován sektor domácností, popř. šedá ekonomika, což se nemusí vylučovat 

5 Neziskový sektor je prvek společnosti
Sociologický pohled: Neziskový sektor je prvek společnosti Neziskový sektor je projev občanské společnosti Podle Solomona: Pozitivní vymezení nestátního neziskového sektoru jako prvek občanské společnosti, který je: Organizovaný Soukromý Ne-ziskový Samosprávný Nese prvek dobrovolnosti

6 Vymezení podle právních forem
Typologie neziskových organizací v ČR Členění neziskových organizací podle právní normy Toto členění vychází z důrazu kladeného v praxi na institucionální formu neziskových organizací, která je vymezena jen danou legislativou. V právním systému je vymezení neziskové organizace nejblíže zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, který v § 18, odstavci 7 definuje tzv. organizaci charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání. Zákon sem řadí tyto organizace: • zájmová sdružení právnických osob, pokud tato sdružení mají právní subjektivitu, • občanská sdružení včetně odborových organizací, • politické strany a politická hnutí, • registrované církve a náboženské společnosti, • nadace, nadační fondy, • obecně prospěšné společnosti, • veřejné vysoké školy, • obce, • vyšší územní samosprávné celky, • organizační složky státu a územních samosprávných celků (do roku 2001 rozpočtové organizace), • příspěvkové organizace, • státní fondy • subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.3

7 Vymezení podle charakteru poslání
či předmětu činnosti Charakter poslání: 1. Organizace veřejně prospěšné (Public Benefit Organzations - PBO), které jsou založeny za účelem poslání spočívající v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti - společnosti (příkladně charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, veřejná správa) Organizace vzájemně prospěšné (Mutual Benefit Organizations - MBO), které jsou založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je tedy uspokojování svých vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, které jsou ve vztahu k veřejnosti korektní, tedy neodporují zájmům druhých občanů a právnických osob. Jde například o realizaci aktivit v kultuře, sportu, konfesních a profesních zájmů, ochrany zájmů skupin apod. Předmět činnosti: Mezinárodní klasifikace ICNPO Systém klasifikace netržních Činností OSN – COPNI Odvětvová klasifikace nevýrobních ekonomických činností OKEČ Používá Český statistický úřad

8 2. Legislativní rámec pro existenci NNO
Hlavním účelem nadací je spravovat majetek (nadační jmění) a poskytovat příspěvky (granty) třetím osobám, jak jednotlivcům, tak organizacím. Tímto se stávají jedním z možných zdrojů financování ostatních NNO. Nadace Nadační fondy sdružují majetek, ale na rozdíl od nadací přímo ke konkrétně definovanému, krátkodobému cíli (např. zakoupení lékařského přístroje). Nevytvářejí trvalé finanční zdroje, ale slouží k bezprostřednímu rozdělování získaných finančních prostředků. Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech (novelizován zák. č. 210/2002 Sb.) Nadační fondy

9 2. Legislativní rámec pro existenci NNO
Poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Vedle své neziskové činnosti mohou provozovat i činnost za účelem zisku, který ovšem musí rozpustit ve své nevýdělečné činnosti. Zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných organizacích (novelizován zákony č. 208/2002 Sb. a 320/2002 Sb.) Obecně prospěšné společnosti Nejčastější právní forma fungování neziskové organizace. Co se týče zákonných omezení jedná se o jedno z nejvolnějších možných. Hlavní náplní je prosazování a plnění vzájemně a veřejně prospěšných cílů. Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (novelizován zákony č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb. 68/1993 Sb. a 151/2002 Sb.) Občanská sdružení

10 2. Legislativní rámec pro existenci NNO
Jsou zřizována církví k realizaci humanitárních, charitativních a vzdělávacích záměrů. Zákon č. 3/2002 Sb.o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společnost ve znění pozdějších předpisů Účelová zařízení církví. K ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické osoby (nadace, občanská sdružení…) vytvářet zájmová sdružení právnických osob, a to s vlastní právní subjektivitou, či bez právní subjektivity. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Zájmové sdružení právnických osob Možnost založit tuto NNO vycházela z  Obchodního zákoníku, kde na se na krátký čas po jeho uvedení v platnost objevila prakticky nevyužitá možnost založit společnost s ručením omezeným či akciovou společnost i za jiným účelem než je podnikání. Což v podstatě odporovalo hlavní myšlence těchto subjektů. Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Obchodní společnost založená za jiným než podnikatelským účelem

11 Case study 1. Jako velice mladá/ý (a krásná/ý ) jste se zamiloval(a) do poněkud staršího multimiliardáře (multimiliardářky). Po jeho smrti chcete pár miliónů věnovat na charitu. Protože ale chcete mít nad penězi kontrolu, chcete mít vlastní organizaci. Jaké máte možnosti….? 2. Jste parta nadšenců do volejbalu. Víte o dobrém pozemku, který ale potřebuje rekonstrukci, na kterou nemáte peníze. Můžete se ucházet o grant města, ale nikoli jako fyzická osoba, co uděláte…?


Stáhnout ppt "Ekonomika a řízení neziskových organizací"

Podobné prezentace


Reklamy Google