Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie neziskových organizací v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie neziskových organizací v ČR"— Transkript prezentace:

1 Typologie neziskových organizací v ČR

2 1. Kritérium globálního charakteru poslání
Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví). Organizace vzájemně prospěšné (profesní komory, ochrana zájmů skupin, aktivity v kultuře).

3 2. Kritérium zakladatele
Organizace založené veřejnou správou, tj. Státní správa, Samospráva. Organizace založené FO nebo PO, Organizace, které vznikly jako veřejnoprávní instituce.

4 3. Kritérium právně organizační normy
Organizace založené na základě zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv, Organizace založené podle ostatních zákonů platných pro NO, Organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem.

5 4. Kritérium financování
Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů, Organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů, Organizace financované z různých zdrojů, Organizace financované převážně z výsledků realizace svého poslání.

6 5. Kritérium předmětu činnosti
Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (International of Nonprofit Organization – ICNPO); Systém klasifikace netržních činností OSN – COPNI; OKEČ.

7 5. Kritérium předmětu činnosti
Kultura, mládež, volný čas, tělovýchova, Vzdělání, výzkum, věda, Zdraví, Sociální služby, Životní prostředí, Regionální rozvoj, Právo, prosazování a obhajoba práv, politika, Mezinárodní aktivity, Náboženské aktivity, Obchodní a profesní komory, svazy, odbory, Ostatní.

8 Srovnání struktury v klasifikacích ICNPO, COPNI a OKEČ
Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Systém klasifikace netržních činností OSN COPNI Odvětvová klasifikace činností (nevýrobních) OKEČ 1. Kultura, sport a volný čas 03. Rekreace a kultura Rekreační, kulturní a sportovní činnost 2. Vzdělání a výzkum 04. Vzdělávání Školství, výzkum 3. Zdraví 02. Zdraví 4. Sociální služby 05. Sociální péče Sociální služby 5. Ochrana životního prostředí 08. Ochrana životního prostředí Činnosti společenských organizací (odbory, politické strany, církve a profesní spolky) 6. Komunitní rozvoj a bydlení 01. Bydlení 7. Ochrana práv, obhajoba zájmů, politika 07. Politické strany, odborové a profesní organizace - část 8. Filantropie a dobrovolnictví 9. Mezinárodní aktivity 10. Náboženství a církve 06. Náboženství 11. Hospodářská a profesní sdružení 12. Činnosti jinde neuvedené 09. Služby jinde neuvedené Ostatní osobní služby

9 6. Členění podle hlavní dotační politiky vlády pro r. 2009
poskytování sociálních služeb (MPSV, MO), ochrana zdraví a jeho podpora – prevence nákazy AIDS, poskytování první pomoci, drogová problematiky (MZ, MK, MPSV), ochrana životního prostředí (MŽP, MMR, MZE), vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (MŠMT, MK), rozvoj, podpora a prezentace kultury, záchrana kulturního dědictví (MK), zapojení do programu EU (MZV), rozvoj sportu a tělovýchovy (MŠMT) – antidopingový program, údržby sportovních zařízení, rovné příležitosti mužů a žen (MPSV), rozvoj dobrovolnické služby (MV), podpora programů příslušníků národnostních a etnických menšin (MK), péče o ohrožené a problémové skupiny (MV), informační společnost (MV) apod.

10 7. Členění dle RNNO Státní neziskové organizace,
Nestátní neziskové organizace.

11 Společné znaky pro všechny NO
jsou právnickými osobami, nejsou založeny za účelem podnikání, nejsou založené za účelem produkce zisku, uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit, mohou, ale nemusí být financovány z veřejných zdrojů.

12 Společné znaky jen pro soukromé NO
mají ze zákona povolenou svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, členství v těchto organizacích je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti, vytváří většinou neformální strukturu sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy, podle které byly založeny a podle které realizují svoji činnost.

13 Typologie neziskových organizací
Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek příspěvkových organizací států a samosprávních územních celků s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšná činnost. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.

14 Typ I. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné
Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) Občanská sdružení vč. odborových org. 83/1990, o sdružování občanů Zájmová sdružení právnických osob 40/1964, občanský zákoník, § 20f - 20j Sdružení bez právní subjektivity 40/1964, občanský zákoník, § Komora daňových poradců 523/1992, o daňovém poradenství Komora auditorů 524/1992, o auditorech Česká lékařská komora Česká stomatologická komora Česká lékárnická komora 220/1991, o ČLK, ČSK, ČLéK Česká advokátní komora 85/1996, o advokacii Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 275/1994, o výkonu povolání … Notářská komora a regionální notářské komory 358/1992, o notářích a jejich činnosti Komora patentových zástupců 237/1991, o patentových zástupcích Komora veterinárních lékařů 381/1991, o komoře VL Hospodářská komora ČR (regionálně) Agrární komora ČR 301/1992, o HK ČR a AK ČR Exekutorská komora 120/2001, o exekutorech

15 Typ II. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné
Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) Obecně prospěšné společnosti 248/1995, o o.p.s. Nadace Nadační fondy 227/1997, o nadacích a NF Politické strany a politická hnutí 424/1991, o sdružování v PS a PH Církve a náboženské společnosti 3/2002, o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností Organizace s cizím prvkem 116/1985, o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR

16 Základní legislativa (zákon č. Sb.)
Typ III. Neziskové veřejnoprávní organizace typu OS a PO státu a územně samosprávných celků Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) Organizační složky státu a ÚSC 218/2000, rozpočtová pravidla 219/2000, o majetku ČR 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příspěvkové organizace státu a ÚSC Obce 128/2000, o obcích Kraje 129/2000, o krajích Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 201/2002 Svazky obcí Akademie věd ČR 283/1992, o AV ČR Vězeňská služba Justiční stráž 555/1992, o VS a JS Grantová agentura ČR 300/1992, o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií Ústavní soud ČR 182/1993, o Ústavním soudu ČR Nejvyšší kontrolní úřad 166/1993, o NKÚ

17 Typ IV. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace
Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) Český rozhlas 484/1991, o Českém rozhlasu Česká televize 483/1991, o ČT Státní podnik 77/1997, o státním podniku Veřejná vysoká škola 111/1998, o VVŠ Česká národní banka 6/1993, o ČNB Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 551/1991, o VZP ČR Státní fond životního prostředí 388/1991, o SFŽP Státní fond kultury ČR 239/1992, o SFK Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie 241/1992, o SFPRČK Státní zemědělský intervenční fond 256/2000, o SZIF Státní fond dopravní infrastruktury 104/2000, o SFDI Státní fond rozvoje bydlení 211/2000, o SFRB Pozemkový fond ČR 569/1991, o PF

18 Základní legislativa (zákon č. Sb.)
Typ V. Neziskové organizace typu obchodních společností a jim podobných Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) NO zřízené za jiným účelem než k podnik. 513/1991, obchodní zákoník, § 56 Společnost s ručením omezeným § 105 – 153 Akciová společnost § 154 – 220 Družstvo § 221 – 260 Společnost vlastníků jednotek (bytových) 72/1994, o vlastnictví bytů

19 Typologie neziskových organizací
Klientský typ neziskových organizací Nízké administrativní schopnosti Personalizace řízení Špatná či neexistující komunikace s dárci ani s cílovou skupinou Moderní typ neziskových organizací Administrativně schopné Jasná struktura řízení Pravidelná komunikace s dárci Flexibilně reagují na proměny zájmů

20 Nestátní neziskové organizace
Založení Vznik Zrušení Zánik

21 Navrhovaná právní úprava.
Občanská sdružení Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovy sdružení: Název sdružení, Sídlo, Cíl sdružení, Orgány a způsob jejich ustanovení, Určení orgánů a funkcionářů jednat jménem sdružení, Ustanovení o organizačních jednotkách, Zásady hospodaření. Likvidace sdružení, Navrhovaná právní úprava.

22 Občanská sdružení Problémy: Zákon je příliš obecný,
Negativní vymezení působnosti, Chybí zajištění práv třetích osob, Neúplná úprava zániku sdružení.

23

24


Stáhnout ppt "Typologie neziskových organizací v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google