Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Typologie neziskových organizací v ČR.  Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví).  Organizace vzájemně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Typologie neziskových organizací v ČR.  Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví).  Organizace vzájemně."— Transkript prezentace:

1  Typologie neziskových organizací v ČR

2  Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví).  Organizace vzájemně prospěšné (profesní komory, ochrana zájmů skupin, aktivity v kultuře).

3  Organizace založené veřejnou správou, tj.  Státní správa,  Samospráva.  Organizace založené FO nebo PO,  Organizace, které vznikly jako veřejnoprávní instituce.

4  Organizace založené na základě zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv,  Organizace založené podle ostatních zákonů platných pro NO,  Organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem.

5  Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů,  Organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů,  Organizace financované z různých zdrojů,  Organizace financované převážně z výsledků realizace svého poslání.

6  Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (International of Nonprofit Organization – ICNPO);  Systém klasifikace netržních činností OSN – COPNI;  OKEČ.

7  Kultura, mládež, volný čas, tělovýchova,  Vzdělání, výzkum, věda,  Zdraví,  Sociální služby,  Životní prostředí,  Regionální rozvoj,  Právo, prosazování a obhajoba práv, politika,  Mezinárodní aktivity,  Náboženské aktivity,  Obchodní a profesní komory, svazy, odbory,  Ostatní.

8 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Systém klasifikace netržních činností OSN COPNI Odvětvová klasifikace činností (nevýrobních) OKEČ 1. Kultura, sport a volný čas03. Rekreace a kulturaRekreační, kulturní a sportovní činnost 2. Vzdělání a výzkum04. VzděláváníŠkolství, výzkum 3. Zdraví02. Zdraví 4. Sociální služby05. Sociální péčeSociální služby 5. Ochrana životního prostředí08. Ochrana životního prostředíČinnosti společenských organizací (odbory, politické strany, církve a profesní spolky) 6. Komunitní rozvoj a bydlení01. Bydlení 7. Ochrana práv, obhajoba zájmů, politika07. Politické strany, odborové a profesní organizace - část 8. Filantropie a dobrovolnictví 9. Mezinárodní aktivity 10. Náboženství a církve06. Náboženství 11. Hospodářská a profesní sdružení07. Politické strany, odborové a profesní organizace - část 12. Činnosti jinde neuvedené09. Služby jinde neuvedenéOstatní osobní služby

9  poskytování sociálních služeb (MPSV, MO),  ochrana zdraví a jeho podpora – prevence nákazy AIDS, poskytování první pomoci, drogová problematiky (MZ, MK, MPSV),  ochrana životního prostředí (MŽP, MMR, MZE),  vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (MŠMT, MK),  rozvoj, podpora a prezentace kultury, záchrana kulturního dědictví (MK),  zapojení do programu EU (MZV),  rozvoj sportu a tělovýchovy (MŠMT) – antidopingový program, údržby sportovních zařízení,  rovné příležitosti mužů a žen (MPSV),  rozvoj dobrovolnické služby (MV),  podpora programů příslušníků národnostních a etnických menšin (MK),  péče o ohrožené a problémové skupiny (MV),  informační společnost (MV) apod.

10  Státní neziskové organizace,  Nestátní neziskové organizace.

11 jsou právnickými osobami, nejsou založeny za účelem podnikání, nejsou založené za účelem produkce zisku, uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit, mohou, ale nemusí být financovány z veřejných zdrojů.

12 mají ze zákona povolenou svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, členství v těchto organizacích je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti, vytváří většinou neformální strukturu sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy, podle které byly založeny a podle které realizují svoji činnost.

13 1. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti. 2. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. 3. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek příspěvkových organizací států a samosprávních územních celků s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. 4. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšná činnost. 5. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.

14 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) Občanská sdružení vč. odborových org.83/1990, o sdružování občanů Zájmová sdružení právnických osob40/1964, občanský zákoník, § 20f - 20j Sdružení bez právní subjektivity40/1964, občanský zákoník, § 829 - 841 Komora daňových poradců523/1992, o daňovém poradenství Komora auditorů524/1992, o auditorech Česká lékařská komora Česká stomatologická komora Česká lékárnická komora 220/1991, o ČLK, ČSK, ČLéK Česká advokátní komora85/1996, o advokacii Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 275/1994, o výkonu povolání … Notářská komora a regionální notářské komory358/1992, o notářích a jejich činnosti Komora patentových zástupců237/1991, o patentových zástupcích Komora veterinárních lékařů381/1991, o komoře VL Hospodářská komora ČR (regionálně) Agrární komora ČR 301/1992, o HK ČR a AK ČR Exekutorská komora120/2001, o exekutorech

15 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) Obecně prospěšné společnosti248/1995, o o.p.s. Nadace Nadační fondy 227/1997, o nadacích a NF Politické strany a politická hnutí424/1991, o sdružování v PS a PH Církve a náboženské společnosti3/2002, o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností Organizace s cizím prvkem116/1985, o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR

16 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) Organizační složky státu a ÚSC218/2000, rozpočtová pravidla 219/2000, o majetku ČR 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příspěvkové organizace státu a ÚSC218/2000, rozpočtová pravidla 219/2000, o majetku ČR 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce128/2000, o obcích Kraje129/2000, o krajích Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových201/2002 Svazky obcí128/2000, o obcích 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Akademie věd ČR283/1992, o AV ČR Vězeňská služba Justiční stráž 555/1992, o VS a JS Grantová agentura ČR300/1992, o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií Ústavní soud ČR182/1993, o Ústavním soudu ČR Nejvyšší kontrolní úřad166/1993, o NKÚ

17 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) Český rozhlas484/1991, o Českém rozhlasu Česká televize483/1991, o ČT Státní podnik77/1997, o státním podniku Veřejná vysoká škola111/1998, o VVŠ Česká národní banka6/1993, o ČNB Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR551/1991, o VZP ČR Státní fond životního prostředí388/1991, o SFŽP Státní fond kultury ČR239/1992, o SFK Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie241/1992, o SFPRČK Státní zemědělský intervenční fond256/2000, o SZIF Státní fond dopravní infrastruktury104/2000, o SFDI Státní fond rozvoje bydlení211/2000, o SFRB Pozemkový fond ČR569/1991, o PF

18 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) NO zřízené za jiným účelem než k podnik.513/1991, obchodní zákoník, § 56 Společnost s ručením omezeným§ 105 – 153 Akciová společnost§ 154 – 220 Družstvo§ 221 – 260 Společnost vlastníků jednotek (bytových)72/1994, o vlastnictví bytů

19  Klientský typ neziskových organizací  Nízké administrativní schopnosti  Personalizace řízení  Špatná či neexistující komunikace s dárci ani s cílovou skupinou  Moderní typ neziskových organizací  Administrativně schopné  Jasná struktura řízení  Pravidelná komunikace s dárci  Flexibilně reagují na proměny zájmů

20  Založení  Vznik  Zrušení  Zánik

21  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.  Stanovy sdružení:  Název sdružení,  Sídlo,  Cíl sdružení,  Orgány a způsob jejich ustanovení,  Určení orgánů a funkcionářů jednat jménem sdružení,  Ustanovení o organizačních jednotkách,  Zásady hospodaření.  Likvidace sdružení,  Navrhovaná právní úprava.

22  Problémy:  Zákon je příliš obecný,  Negativní vymezení působnosti,  Chybí zajištění práv třetích osob,  Neúplná úprava zániku sdružení.

23

24


Stáhnout ppt " Typologie neziskových organizací v ČR.  Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví).  Organizace vzájemně."

Podobné prezentace


Reklamy Google