Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie neziskových organizací v ČR.  Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví).  Organizace vzájemně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie neziskových organizací v ČR.  Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví).  Organizace vzájemně."— Transkript prezentace:

1 Typologie neziskových organizací v ČR

2  Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví).  Organizace vzájemně prospěšné (profesní komory, ochrana zájmů skupin, aktivity v kultuře).

3  Organizace založené veřejnou správou, tj.  Státní správa,  Samospráva.  Organizace založené FO nebo PO,  Organizace, které vznikly jako veřejnoprávní instituce.

4  Organizace založené na základě zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů,  Organizace založené podle ostatních zákonů platných pro NO,  Organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem.

5  Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů,  Organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů,  Organizace financované z různých zdrojů,  Organizace financované převážně z výsledků realizace svého poslání.

6  Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (International of Nonprofit Organization – ICNPO),  Systém klasifikace netržních činností OSN – COPNI,  OKEČ.

7 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Systém klasifikace netržních činností OSN COPNI Odvětvová klasifikace činností (nevýrobních) OKEČ 1. Kultura, sport a volný čas1. Rekreační, kulturní služby 92. Rekreační, kulturní a sportovní činnost 2. Vzdělání a výzkum2. Vzdělávací služby, výzkum 80. Školství 73. Výzkum 3. Zdravotnictví3. Služby zdravotnické85.1 Zdravotnictví 4. Sociální služby4. Sociální péče85.3 Sociální služby 5. Ochrana životního prostředí 6. Komunitní rozvoj a bydlení 7. Ochrana práv, obhajoba zájmů, politika 8. Filantropie a dobrovolnictví 9. Mezinárodní nadační aktivity 10. Náboženství a církve5. Náboženství a církve 11. Hospodářská a profesní sdružení 6. Organizace profesní, odborářské a občanská sdružení 91. Činnost společenských organizací (odbory, politické strany, církve a profesní spolky) 12. Nespecifikované, ostatní09. Služby jinde neuvedené93. Ostatní osobní služby Zdroj: ŠKARABELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní nezisková organizace. In: Centrum pro výzkum neziskového sektoru.

8  Tělesná výchova a sport,  Kultura,  Životní prostředí a udržitelný rozvoj,  Sociální služby,  Zahraniční aktivity,  Národnostní menšiny a etnické skupiny,  Romská menšina,  Péče o zdraví a zdravotní prevence,  Rizikové chování,  Protidrogová politika,  Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů,  Vzdělávání a lidské zdroje,  Děti a mládež,  Rodinná politika,  Ostatní (nezařazené).

9  Státní neziskové organizace,  Nestátní neziskové organizace.

10  jsou právnickými osobami,  nejsou založeny za účelem podnikání,  nejsou založené za účelem produkce zisku,  uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit,  mohou, ale nemusí být financovány z veřejných zdrojů.

11  mají ze zákona povolenou svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí,  členství v těchto organizacích je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti,  vytváří většinou neformální strukturu sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy, podle které byly založeny a podle které realizují svoji činnost.

12 1. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti. 2. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. 3. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek příspěvkových organizací států a samosprávních územních celků s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. 4. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšná činnost. 5. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.

13 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) Občanská sdružení vč. odborových org.83/1990, o sdružování občanů Zájmová sdružení právnických osob40/1964, občanský zákoník, § 20f - 20j Sdružení bez právní subjektivity40/1964, občanský zákoník, § 829 - 841 Komora daňových poradců523/1992, o daňovém poradenství Komora auditorů524/1992, o auditorech Česká lékařská komora Česká stomatologická komora Česká lékárnická komora 220/1991, o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Česká advokátní komora85/1996, o advokacii Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 360/1992, o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě Notářská komora a regionální notářské komory358/1992, o notářích a jejich činnosti Komora patentových zástupců237/1991, o patentových zástupcích Komora veterinárních lékařů 381/1991, o Komoře veterinárních lékařů České republiky Hospodářská komora ČR (regionálně) Agrární komora ČR 301/1992, o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Exekutorská komora120/2001, o exekutorech

14 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) Obecně prospěšné společnosti248/1995, o obecně prospěšných společnostech Nadace Nadační fondy 227/1997, o nadacích a nadačních fondech Politické strany a politická hnutí 424/1991, o sdružování v politických stranách a politických hnutích Církve a náboženské společnosti 3/2002, o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností Organizace s cizím prvkem 116/1985, o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR

15 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) Organizační složky státu a ÚSC 218/2000, rozpočtová pravidla 219/2000, o majetku ČR 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příspěvkové organizace státu a ÚSC 218/2000, rozpočtová pravidla 219/2000, o majetku ČR 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce128/2000, o obcích Kraje129/2000, o krajích Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 201/2002 Sb., o Úřadu o zastupování státu ve věcech majetkových Svazky obcí 128/2000, o obcích 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Akademie věd ČR283/1992, o Akademii věd České republiky Vězeňská služba Justiční stráž 555/1992, o vězeňské službě a justiční stráži Grantová agentura ČR 300/1992, o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií Ústavní soud ČR182/1993, o Ústavním soudu ČR Nejvyšší kontrolní úřad166/1993, o Nejvyšším kontrolním úřadu

16 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) Český rozhlas484/1991, o Českém rozhlasu Česká televize483/1991, o České televizi Státní podnik77/1997, o státním podniku Veřejná vysoká škola111/1998, o vysokých školách Česká národní banka6/1993, o České národní bance Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR551/1991, o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR Státní fond životního prostředí388/1991, o Státním fondu životního prostředí ČR Státní fond kultury ČR239/1992, o Státní fondu kultury ČR Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie 241/1992, o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Státní zemědělský intervenční fond256/2000, o Státním zemědělském intervenčním fondu Státní fond dopravní infrastruktury104/2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury Státní fond rozvoje bydlení211/2000, o Státním fondu rozvoje bydlení

17 NázevZákladní legislativa (zákon č. Sb.) NO zřízené za jiným účelem než k podnikání513/1991, obchodní zákoník, § 56 Společnost s ručením omezeným§ 105 – 153 Akciová společnost§ 154 – 220 Družstvo§ 221 – 260 Společnost vlastníků jednotek (bytových)72/1994, o vlastnictví bytů

18  Klientský typ neziskových organizací  Nízké administrativní schopnosti,  Personalizace řízení,  Špatná či neexistující komunikace s dárci ani s cílovou skupinou.  Moderní typ neziskových organizací  Administrativně schopné,  Jasná struktura řízení,  Pravidelná komunikace s dárci,  Flexibilně reagují na proměny zájmů.

19  Založení,  Vznik,  Zrušení,  Zánik.

20  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,  Stanovy sdružení:  Název sdružení,  Sídlo,  Cíl sdružení,  Orgány a způsob jejich ustanovení,  Určení orgánů a funkcionářů jednat jménem sdružení,  Ustanovení o organizačních jednotkách,  Zásady hospodaření.  Likvidace sdružení,  Navrhovaná právní úprava.

21


Stáhnout ppt "Typologie neziskových organizací v ČR.  Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví).  Organizace vzájemně."

Podobné prezentace


Reklamy Google