Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typologie neziskových organizací v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typologie neziskových organizací v ČR"— Transkript prezentace:

1 Typologie neziskových organizací v ČR

2 1. Kritérium globálního charakteru poslání
Organizace veřejně prospěšné (charita, ekologie, veřejná správy, vzdělání, zdravotnictví). Organizace vzájemně prospěšné (profesní komory, ochrana zájmů skupin, aktivity v kultuře).

3 2. Kritérium zakladatele
Organizace založené veřejnou správou, tj. Státní správa, Samospráva. Organizace založené FO nebo PO, Organizace, které vznikly jako veřejnoprávní instituce.

4 3. Kritérium právně organizační normy
Organizace založené na základě zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů, Organizace založené podle ostatních zákonů platných pro NO, Organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a organizace s obdobným charakterem.

5 4. Kritérium financování
Organizace financované zcela z veřejných rozpočtů, Organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů, Organizace financované z různých zdrojů, Organizace financované převážně z výsledků realizace svého poslání.

6 5. Kritérium předmětu činnosti
Mezinárodní klasifikace neziskových organizací (International of Nonprofit Organization – ICNPO), Systém klasifikace netržních činností OSN – COPNI, OKEČ.

7 5. Srovnání struktury v klasifikacích ICNPO, COPNI a OKEČ
Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Systém klasifikace netržních činností OSN COPNI Odvětvová klasifikace činností (nevýrobních) OKEČ 1. Kultura, sport a volný čas 1. Rekreační, kulturní služby 92. Rekreační, kulturní a sportovní činnost 2. Vzdělání a výzkum 2. Vzdělávací služby, výzkum 80. Školství 73. Výzkum 3. Zdravotnictví 3. Služby zdravotnické 85.1 Zdravotnictví 4. Sociální služby 4. Sociální péče 85.3 Sociální služby 5. Ochrana životního prostředí 6. Komunitní rozvoj a bydlení 7. Ochrana práv, obhajoba zájmů, politika 8. Filantropie a dobrovolnictví 9. Mezinárodní nadační aktivity 10. Náboženství a církve 5. Náboženství a církve 11. Hospodářská a profesní sdružení 6. Organizace profesní, odborářské a občanská sdružení 91. Činnost společenských organizací (odbory, politické strany, církve a profesní spolky) 12. Nespecifikované, ostatní 09. Služby jinde neuvedené 93. Ostatní osobní služby Zdroj: ŠKARABELOVÁ, Simona. Vymezení pojmu nestátní nezisková organizace. In: Centrum pro výzkum neziskového sektoru.

8 6. Členění podle hlavní dotační politiky vlády pro rok 2013
Tělesná výchova a sport, Kultura, Životní prostředí a udržitelný rozvoj, Sociální služby, Zahraniční aktivity, Národnostní menšiny a etnické skupiny, Romská menšina, Péče o zdraví a zdravotní prevence, Rizikové chování, Protidrogová politika, Ochrana spotřebitele a nájemních vztahů, Vzdělávání a lidské zdroje, Děti a mládež, Rodinná politika, Ostatní (nezařazené).

9 7. Členění dle RNNO Státní neziskové organizace,
Nestátní neziskové organizace.

10 Společné znaky pro všechny NO
jsou právnickými osobami, nejsou založeny za účelem podnikání, nejsou založené za účelem produkce zisku, uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit, mohou, ale nemusí být financovány z veřejných zdrojů.

11 Společné znaky jen pro soukromé NO
mají ze zákona povolenou svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, členství v těchto organizacích je realizováno výhradně na principu dobrovolnosti, vytváří většinou neformální strukturu sympatizantů, ale vždy v rámci legislativy, podle které byly založeny a podle které realizují svoji činnost.

12 Typologie neziskových organizací
Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním vzájemně prospěšné činnosti. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním veřejně prospěšné činnosti. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek příspěvkových organizací států a samosprávních územních celků s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně prospěšná činnost. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.

13 Typ I. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné
Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) Občanská sdružení vč. odborových org. 83/1990, o sdružování občanů Zájmová sdružení právnických osob 40/1964, občanský zákoník, § 20f - 20j Sdružení bez právní subjektivity 40/1964, občanský zákoník, § Komora daňových poradců 523/1992, o daňovém poradenství Komora auditorů 524/1992, o auditorech Česká lékařská komora Česká stomatologická komora Česká lékárnická komora 220/1991, o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Česká advokátní komora 85/1996, o advokacii Česká komora architektů Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 360/1992, o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě Notářská komora a regionální notářské komory 358/1992, o notářích a jejich činnosti Komora patentových zástupců 237/1991, o patentových zástupcích Komora veterinárních lékařů 381/1991, o Komoře veterinárních lékařů České republiky Hospodářská komora ČR (regionálně) Agrární komora ČR 301/1992, o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Exekutorská komora 120/2001, o exekutorech

14 Typ II. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné
Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) Obecně prospěšné společnosti 248/1995, o obecně prospěšných společnostech Nadace Nadační fondy 227/1997, o nadacích a nadačních fondech Politické strany a politická hnutí 424/1991, o sdružování v politických stranách a politických hnutích Církve a náboženské společnosti 3/2002, o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností Organizace s cizím prvkem 116/1985, o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR

15 Typ III. Neziskové veřejnoprávní organizace typu OS a PO státu a územně samosprávných celků
Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) Organizační složky státu a ÚSC 218/2000, rozpočtová pravidla 219/2000, o majetku ČR 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příspěvkové organizace státu a ÚSC Obce 128/2000, o obcích Kraje 129/2000, o krajích Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 201/2002 Sb., o Úřadu o zastupování státu ve věcech majetkových Svazky obcí Akademie věd ČR 283/1992, o Akademii věd České republiky Vězeňská služba Justiční stráž 555/1992, o vězeňské službě a justiční stráži Grantová agentura ČR 300/1992, o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií Ústavní soud ČR 182/1993, o Ústavním soudu ČR Nejvyšší kontrolní úřad 166/1993, o Nejvyšším kontrolním úřadu

16 Typ IV. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace
Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) Český rozhlas 484/1991, o Českém rozhlasu Česká televize 483/1991, o České televizi Státní podnik 77/1997, o státním podniku Veřejná vysoká škola 111/1998, o vysokých školách Česká národní banka 6/1993, o České národní bance Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 551/1991, o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR Státní fond životního prostředí 388/1991, o Státním fondu životního prostředí ČR Státní fond kultury ČR 239/1992, o Státní fondu kultury ČR Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie 241/1992, o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie Státní zemědělský intervenční fond 256/2000, o Státním zemědělském intervenčním fondu Státní fond dopravní infrastruktury 104/2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury Státní fond rozvoje bydlení 211/2000, o Státním fondu rozvoje bydlení

17 Typ V. Neziskové organizace typu obchodních společností a jim podobných
Název Základní legislativa (zákon č. Sb.) NO zřízené za jiným účelem než k podnikání 513/1991, obchodní zákoník, § 56 Společnost s ručením omezeným § 105 – 153 Akciová společnost § 154 – 220 Družstvo § 221 – 260 Společnost vlastníků jednotek (bytových) 72/1994, o vlastnictví bytů

18 Typologie neziskových organizací
Klientský typ neziskových organizací Nízké administrativní schopnosti, Personalizace řízení, Špatná či neexistující komunikace s dárci ani s cílovou skupinou. Moderní typ neziskových organizací Administrativně schopné, Jasná struktura řízení, Pravidelná komunikace s dárci, Flexibilně reagují na proměny zájmů.

19 Nestátní neziskové organizace
Založení, Vznik, Zrušení, Zánik.

20 Občanská sdružení Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Stanovy sdružení: Název sdružení, Sídlo, Cíl sdružení, Orgány a způsob jejich ustanovení, Určení orgánů a funkcionářů jednat jménem sdružení, Ustanovení o organizačních jednotkách, Zásady hospodaření. Likvidace sdružení, Navrhovaná právní úprava.

21


Stáhnout ppt "Typologie neziskových organizací v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google