Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NOVATIVNÍ P ROSTŘEDÍ P RO U ČENÍ Innovative Learning Environments (ILE) deset základních principů pro vše, co obklopuje efektivně učící se jedince ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NOVATIVNÍ P ROSTŘEDÍ P RO U ČENÍ Innovative Learning Environments (ILE) deset základních principů pro vše, co obklopuje efektivně učící se jedince ve."— Transkript prezentace:

1 I NOVATIVNÍ P ROSTŘEDÍ P RO U ČENÍ Innovative Learning Environments (ILE) deset základních principů pro vše, co obklopuje efektivně učící se jedince ve smyslu fyzickém i psychickém

2 Následujících deset snímků má napomoci pochopit základní principy inovativního prostředí pro učení 1.Vzdělávání směřuje k adaptivní kompetenci 2.Znalost je aktivně konstruována žákem 3.Učení navazuje na předchozí znalosti, dovednosti a zkušenosti žáka/studenta. 4.Vzdělávání je citlivé ke každému jednotlivci. 5.Prostředí je strukturované, vytváří podporu pro učení. 6.Prostředí pro učení stimuluje porozumění vlastnímu učení. 7.Prostředí pro učení zohledňuje motivační a emoční profil jednotlivce. 8.Součástí učení je zpětná vazba. 9.Učení je pojato jako sociální proces. 10.Prostředí je propojeno s reálným světem i dalšími příležitostmi pro učení

3 Posloupnost témat není nahodilá. Bod první – adaptivní kompetence – je leitmotivem celého projektu. Je definována jako schopnost efektivně aplikovat nabyté dovednosti, znalosti a zkušenosti v co nejširší škále situací a souvislostí; výsledky učení tedy maximálně prakticky zužitkovávat a propojovat tak „formální“ prostředí pro učení, tj. prostředí školní, s reálným světem plným každodenních problémů, které je potřeba řešit. Dokázat si poradit, umět překonávat překážky a být si vědom cílů, průběhu a výsledků své vlastní práce, to je oč tu běží….

4 1. Vzdělávání směřuje k adaptivní kompetenci Adaptivní kompetence = schopnost smysluplně aplikovat získané vědomosti a dovednosti v různých situacích a souvislostech vzdělávání aktivně podporuje rozvoj adaptivní kompetence „účelné“ (smysluplné) učení je založeno na kritickém myšlení, řešení problémů, využití dříve nabytých znalostí a dovedností

5 2. Znalost je aktivně konstruována žákem učící se jedinec je tím, kdo konstruuje nové znalosti a dovednosti (nikoli je jen přebírá) úloha interakce jedince a prostředí pro proces učení je neoddiskutovatelná je zde důležitý prvek seberegulace – žák/student potřebuje řídit vlastní učení úloha učitele – jeho přiměřených intervencí, vnějších zdrojů, informačních technologií není rozhodně opomíjena

6 3. Učení navazuje na předchozí znalosti, dovednosti a zkušenosti žáka/studenta dochází k „nabalování“ dalších souvisejících znalostí a dovedností namísto osvojování jednotlivých izolovaných, nepropojených poznatků – lidská přirozenost velí napojovat nové poznatky na řetězce předchozích zkušeností předchozí zkušenost zásadně ovlivňuje proces učení předchozí zkušenost (jiné rodinné prostředí, jiné koníčky, jiné skupiny, jichž je žák/student členem atd.) je pro učení tím nejpodstatnějším a zároveň nejvíce rozlišujícím aspektem

7 4. Vzdělávání je citlivé ke každému jednotlivci rozdíly mezi žáky a studenty jsou dány předchozími zkušenostmi, kulturními kořeny, mateřským jazykem, sociálním původem, schopnostmi, styly učení, zájmy, motivací, sebevědomím žáci se učí nejlépe tehdy, jsou-li bráni v úvahu jako jedinečné bytosti učení chápeme jako výzvu k pokořování dosavadních hranic každého jednotlivého žáka/studenta, k překonávání jeho vlastní „laťky“

8 5. Prostředí je strukturované, vytváří podporu pro učení svět jako soubor rozmanitých struktur je prostorem pro další individuální rozvoj existuje mnoho variant podpory pro snazší učení: časový rozvrh, srozumitelné zadání úkolů, knihy a učebnice, pracovní materiály, názorné pomůcky, online encyklopedie, slovníky, multimédia, vzdělávací počítačové hry informační technologie a další formy podpory je nutno využívat vždy vzhledem k individualitě jedince (je nutno využívat takové struktury, které danému žákovi skutečně pomáhají)

9 Prostředí pro učení stimuluje porozumění vlastnímu učení rozvíjejí se metakognitivní dovednosti – přemýšlení o vlastním učení, tedy sledování, vyhodnocování, optimalizace procesu vlastního učení seberegulace slouží jako opora při překonávání překážek řízení vlastního učení je podstatnou součástí adaptivní kompetence žák/student řídí své vlastní učení, pokud má pro něj smysl C o s e v l a s t n ě d ě j e, k d y ž s e p r á v ě t e ď u č í m ?

10 7. Prostředí pro učení zohledňuje motivační a emoční profil jednotlivce učení je výsledkem dynamické souhry emocí, motivace a kognice motivace podporuje „hlad“ po nových dovednostech a znalostech nelze se omezit jen na kognitivní stránku, snažíme-li se pochopit proces učení

11 8. Součástí učení je zpětná vazba žáci/studenti potřebují k lepšímu porozumění a zlepšení své práce zpětnou vazbu volba strategie sledování a vyhodnocování žákova pokroku má zcela zásadní význam pro učení, určuje nároky na práci žáka ◦ „Co se ode mě očekává?“ typ hodnocení musí být v souladu s cíli učení a individuálními charakteristikami jedince lze využívat různých forem hodnocení, klíčové postavení mezi nimi by mělo mít hodnocení formativní hodnocení by mělo být autentické a vícerozměrné, nemělo by být vyjadřováno jen jednou známkou ◦ „CO? – JAK? – PROČ?“ namísto škály, jejíž krajní body znějí „správně x špatně“

12 9. Učení je pojato jako sociální proces ke konstrukci znalosti dochází v procesu vzájemné interakce, vyjednávání, diskuse, spolupráce při kooperativním učení je každý učitelem i žákem, osvojujícím si jak kognitivní znalosti a dovednosti, tak i sociální kompetence sociálním dovednostem se musejí žáci učit – ze samotného vytvoření skupiny ještě nevyplývá, že žáci se budou učit efektivně kooperativní učení může být funkční pouze tehdy, jsou-li naplňovány principy ◦ pozitivního vzájemného propojení, ◦ individuální viditelnosti, ◦ individuální zodpovědnosti

13 10. Prostředí je propojeno s reálným světem a ostatními příležitostmi pro učení řešení reálných problémů je nejpřirozenějším způsobem, jak se učit učení není vázáno na školní prostředí, propojuje se s vnějším světem, každodenní realitou, společností, kulturou – dalšími prostředími nejbližším a nejdůležitějším prostředím je rodina rodina má vliv na osobní očekávání, ctižádost, postoje ke škole, její chápání a posuzování; vždy je tedy nutno usilovat o úzkou spolupráci rodiny se školou a formální prostředí pro učení propojovat s prostředím rodiny pokud se však rodiče nemohou nebo nechtějí zapojit do procesu učení svého dítěte, měla by jim příležitosti pro přípravu na další školní dny poskytovat škola


Stáhnout ppt "I NOVATIVNÍ P ROSTŘEDÍ P RO U ČENÍ Innovative Learning Environments (ILE) deset základních principů pro vše, co obklopuje efektivně učící se jedince ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google