Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO)‏ Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO)‏ Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO)‏ Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie

2 Co se dnes dozvíte ? Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství AEO jako součást PRV Srovnáních „starých“ a „nových“ agro-envi Nové AEO : charakteristika opatření Změny v nařízení vlády o podmínkách provádění AEO Příklady AEO z jiných zemí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Kolektivizace v 50. letech změnila krajinu Rozorávání mezí, scelování pozemků, likvidace krajinné zeleně Další vlna scelování v 70. letech, úprava reliéfu krajiny Narušení odtokových poměrů, snížení četnosti a zastoupení druhů v krajině Erozně ohroženo více než 42% půdy Vysoké procento zornění : v současnosti kolem 70%

4 Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

5 Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství - PŮDA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Problémy : zatížení půdy chemikáliemi (umělá hnojiva, pesticidy)‏ eroze (odnos) půdy Cíle : omezení vstupu chemikálií do půdy ochrana půdy před odnosem Opatření : omezení hnojení, vyloučení agrochemikálií (např. TTP, EZ)‏ zatravnění či zalesnění orné půdy, pěstování meziplodin

6 Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství - VODA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Problémy : vyplavování agrochemikálií do spodních i povrchových vod zvýšený odtok vody z krajiny Cíle : omezení vstupu chemikálií do půdy a zamezení vyplavování zadržení vody v krajině Opatření : omezení agrochemikálií (péče o TTP)‏ snížení intenzity hospodaření na podmáčených porostech (péče o podmáčené louky)‏ zatravnění orné půdy, pěstování meziplodin

7 Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství - BIODIVERZITA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Problémy : úbytek druhů (rostlin i živočichů) vázaných na zemědělskou krajinu vlivem intenzity hospodaření Nedostatek životního prostoru, hnízdišť a úkrytu pro živočichy nedostatek přirozené potravní nabídky pro živočichy zemědělské krajiny Cíle : celkové snížení intenzity hospodaření (především na TTP)‏ úprava hospodaření respektující životní prostor živočichů zachování či vytvoření potravní nabídky pro živočichy

8 Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství - BIODIVERZITA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Opatření : min. 1-2 seče ročně (dle managementu), nastavení vhodné intenzity pastvy, vyloučení pesticidů (péče o TTP)‏ posuny seče, vyloučení či omezení pastvy při péči o ptačí lokality (chřástal, bahňáci)‏ biopásy, meziplodiny, omezení a posun seče u TTP (nektar pro hmyz, dozrání semen)‏

9 Poslání AEO v podmínkách českého zemědělství Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Za co jsou zemědělci v AEO placeni ? „Zemědělci jsou hrazeny služby společnosti, které poskytuje tím, že hospodaří šetrným způsobem a tím chrání přírodu a krajinu, vodu a půdu nad rámec běžné praxe a požadavky právních předpisů“ Platby jsou stanoveny tak, že pokrývají : Náklad, který je s účastí na opatření spojen (např. výsev travní směsi při zatravňování)‏ Ztráta příjmů, vyvolanou účastí na opatření (např. ztráta příjmů z orné půdy, která byla zatravněna po dobu pěti let)

10 AEO jako součást PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 určuje směr rozvoje venkova (a tím i zemědělství) na území ČR v uvedeném období 4. osy : 1. Zlepšení konukrenceschopnosti zemědělství a lesnictví 2. Zlepšování životního prostředí a krajiny 3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 4. LEADER

11 Podmínky pro možnost využití dotací AEO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dodržování podmínek GAEC (viz přednáška C-C) : Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis

12 Podmínky pro možnost využití dotací AEO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech

13 Srovnání „starých“ a „nových“ AEO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí „Staré“ AEO : 2004 – 2006 Opatření : Ekologické zemědělství Ošetřování travních porostů Péče o krajinu Osevní postupy kolem jeskyní Integrované pěstování ovoce a vinné révy

14 Srovnání „starých“ a „nových“ AEO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí „Nové“ AEO : 2007 – 2013 Opatření : Postupy šetrné k ŽP Ošetřování travních porostů Péče o krajinu

15 „Nové“ AEO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Postupy šetrné k životnímu prostředí : zůstal titul Ekologické zemědělství přibyla položka Integrovaná produkce : ovoce, víno, zelenina Ošetřování travních porostů : Louky : základní, mezofilní a vlhkomilné, horské a suchomilné, trvale podmáčené a rašelinné, ptačí lokality na TP – bahňák, ptačí lokality na TP – chřástal Pastviny : základní, druhově bohaté, suché stepní trávníky a vřesoviště Meziplodiny, biopásy

16 „Nové“ AEO : charakteristika opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Ekologické zemědělství : Orná půda TTP Trvalé kultury Zelenina Integrovaná produkce : Ovoce Réva vinná Zelenina Postupy šetrné k životnímu prostředí :

17 „Nové“ AEO : charakteristika opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Louky : Základní management ‏ Mezofilní a vlhomilné l. ‏ Horské a suchomilné l. ‏ Trvale podmáčené a rašlinné l. ‏ Ptačí lokality – bahňák ‏ Ptačí lokality – chřástal ‏ Pastviny : Základní management ‏ Druhově bohaté pastviny ‏ Suché stepní trávníky a vřesoviště ‏ Ošetřování travních porostů :

18 „Nové“ AEO : charakteristika opatření Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zatravňování OP : Zatravňování OP Z. podél vodního toku Z. regionální směsí Z. regionál. směsí podél vodního toku Pěstování meziplodin ‏ Biopásy Péče o krajinu :

19 Některé změny v „nových“ AEO (nař. vlády 114/2008 Sb.)‏ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Minimální plochy pro zařazení do AEO : 0,5 ha EZ Dotační titul Ptačí lokality – chřástal : Je umožněno přepasení Dotační titul zatravňování podél vodního toku : Charakteristika vodního toku – v úvahu je brán pouze povrchový vodní tok !

20 Příklady AEO v jiných zemích EU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Velká Británie (Entry level stewardship) vstupní, jednoduchá úroveň zemědělec si přihlášku zpracovává sám dotace nároková součástí přihlášky je mapa farmy se zakreslením určitých přírodních a historických prvků na farmě (13 - živé ploty, rybníky, tradiční zemědělské budovy atd.) a zvolených opatření („options“) - cca 50 jednotlivá opatření bodována, zemědělec musí dosáhnout určitého počtu bodů podle velikosti farmy varianta pro ekologické zemědělství OELS – dvojnásobné platby

21 Příklady AEO v jiných zemích EU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Velká Británie (Higher level stewardship) vyšší nadstavbová úroveň přihlášku pomáhá zpracovávat poradce přihláška formou projektu – prochází výběrovým řízením součástí je FEP – zakresluje se 14 základních kategorií prvků (ke každému existuje popis, způsob identifikace a kritéria hodnocení stavu prvku) na základě doporučení ve FEP zemědělec zakreslí do mapy vybraná opatření (kolem 100)‏ hodnocení přihlášky podle toho, jak přispívá k regionálním cílům součástí smlouvy nezávázné indikátory úspěchu; využívány i při asistenčních návštěvách poradců 1x za 1-2 roky

22 Příklady AEO v jiných zemích EU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Velká Británie ESL a HSL se vzájemně doplňují, většinou v HSL jen část farmy, zbytek v ESL

23 Problematika kontrol SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí při poklesu ploch oproti kontrolovanému stavu se musíte pohybovat do 5% (týká se každého půdního bloku, nelze výměry kompenzovat !)‏ před vstupem do 5-ti letého závazku je vhodné pojistit si nájemní smlouvy (prodloužení, potvrzení aj.). Kde si nejste jisti, radši plochy do závazku nedávejte (u nově vstoupivších či při přechodu ze „starých“ do „nových“ AEO) pozor na plánování krajinných opatření (výsadba stromů, keřů aj.), hospodářských zařízení (budování napajedel, přístupů k vodě aj.)

24 Problematika kontrol SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí rozptýlená zeleň je součástí LPIS (a je možné na ni žádat dotace) když : souvislá plocha porostu na neobhospodařované půdě nepřekročí 100 m² se na pozemku s TTP vyskytují samostatně či v menších skupinkách rostoucí dřeviny s hustotou do 50 ks/1 ha a zároveň nezabírají souvislou plochu větší než 1000 m² a plocha pod nimi je obhospodařována tyto plochy v LPIS potvrzuje ZA

25 Problematika kontrol SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AEO HRDP („staré“) od tohoto roku sankce 100 % jen za nevedení evidence hnojiv, zapravení hnojiv s N (orná půda, svah nad 3°), chybnou evidenci dusíku; za ostatní chyby (P, K, …) sankce 25 % (dříve také 100 %)‏ Natura 2000, AEO PRV („nové“) od tohoto roku sankce 100 % jen za nevedení evidence hnojiv, zapravení kejdy a močůvky (orná půda, svah nad 3°), chybnou evidenci dusíku

26 Snížení plochy AEO bez sankcí ze strany SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Restituce Provedení pozemkové úpravy Zásah vyšší moci Provedení změny v LPIS do 5% z výměry PB či jeho části 1. zalesnění zemědělské půdy na PB či jeho části Zřízení stavby ve veřejném zájmu Pozbytí právního důvodu užívání pozemku, max. do 5% celkové výměry ZP Výše dotace bude upravena dle nových podmínek

27 Zásah vyšší moci Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí úmrtí žadatele dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělské plochy zemědělského podniku náhodné zničení chovatelských budov zemědělského podniku nákaza, která postihne část nebo všechna hospodářská zvířata zemědělce

28 Děkuji za pozornost Ing. Milan Kouřil Daphne ČR – Institut aplikované ekologie milan.kouril@daphne.cz 774 650 518 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí AGRO-ENVI OPATŘENÍ (AEO)‏ Ing. Milan Kouřil DAPHNE ČR – Institut aplikované."

Podobné prezentace


Reklamy Google