Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Bučovice, ORP Kuřim, ORP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Bučovice, ORP Kuřim, ORP."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Bučovice, ORP Kuřim, ORP Rosice, ORP Slavkov u Brna, ORP Šlapanice, ORP Tišnov a ORP Židlochovice Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

2 Struktura / členění ZÚR JMK V kapitolách ZÚR JMK jsou obsaženy: - záměry zpřesněné z PÚR ČR 2008 - záměry nadmístního významu sledované krajem Popis záměru je strukturován: - popis o jaký záměr se jedná - územní vymezení (identifikace ORP a obcí dotčených záměrem) - požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách (vlastní „zásady“) - úkoly pro územní plánování Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

3 Stavební zákon stanovuje základní zásady: § 43 odst. 3 : … územní plány v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňují a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR …. § 54 odst. 5: „Obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD následně vydanou krajem….“ Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK

4 Existuje-li ÚPD obce: - koridor je v podrobnější ÚPD obsažen (i schválené před vydáním ZÚR JMK) a není se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle této ÚPD obce - koridor je v podrobnější ÚPD obsažen (i schválené před vydáním ZÚR JMK) a j e se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle Z Ú R JMK Neexistuje-li ÚPD obce: - p okud není koridor zpřesněn v podrobnější ÚPD - rozhodovat podle Z Ú R JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK

5 OS9 OB3 OS10 OS11 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

6 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK ZÚR JMK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a os vymezených v PÚR ČR 2008: OB3 – v území ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov, Židlochovice OS9 – v území ORP Blansko, Boskovice OS10 – v území ORP Břeclav, Hustopeče, Pohořelice, Vyškov OS11 – v území ORP Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

7 N-OS1 N-OS2 N-OS3 N-OS4 Rozvojové oblasti a osy a území Brněnské aglomerace vymezené ZÚR JMK území Brněnské aglomerace Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

8 ZÚR JMK nevymezují žádné rozvojové oblasti nadmístního významu. ZÚR JMK stanovují rozvojové osy nadmístního významu: N-OS1 Znojemská – ORP Znojmo N-OS2 Pohořelická – ORP M. Krumlov, Pohořelice, Znojmo N-OS3 Vídeňská – ORP Mikulov, Pohořelice N-OS4 Kyjovská – ORP Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov, Hodonín ZÚR JMK stanovují území Brněnské aglomerace podle ÚS aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí z roku 2010 (území ORP Blansko, Brno, Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Židlochovice) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Rozvojové oblasti a osy vymezené ZÚR JMK

9 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Specifické oblasti dle PÚR ČR a ZÚR JMK N- S OB1 N-SOB2 N- S OB3 N- S OB4 N-SOB5 N-SOB6

10 Specifické oblasti vymezené ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují specifické oblasti nadmístního významu: N-SOB1 Vranovsko – ORP Znojmo N-SOB2 Jevišovicko – ORP Moravský Krumlov, Znojmo N-SOB3 Střední Podyjí – ORP Mikulov, Znojmo N-SOB4 Hovoransko – ORP Hodonín, Kyjov N-SOB5 Horňácko – ORP Veselí nad Moravou N-SOB6 Olešnicko – ORP Boskovice Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

11 Aplikace rozvojových a specifických oblastí, rozvojových os a území Brněnské aglomerace Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR JMK v odůvodnění textové části - může ovlivnit rozsah navrženého rozvoje sídla - může ovlivnit získání finanční podpory z veřejných rozpočtů (dotace) Při rozhodování v území: - lze využít při odůvodňování rozhodnutí Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

12 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Dopravní infrastruktury Technické infrastruktury Výroby Ú SES Územních rezerv ZÚR JMK v ymezují plochy a koridory:

13 D1 – rychlostní silnice R43 D18 – silnice I/43 D8 – rozšíření D1 D10, D11, D12 – JZT, JT, JVT D24 – silnice I/50 D37 – silnice II/416 Koridory dopravní infrastruktury SILNICE

14 DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území Koridor D1 – rychlostní silnice R43, rozčleněn na 4 úseky, šířka koridoru 600 m s výjimkou území Brna, vedení bylo prověřováno variantně po úsecích, výsledný koridor vesměs koresponduje s řešeními ve stávajících územních plánech, podáno množství námitek a připomínek Koridor D8 – rozšíření dálnice D1 Kývalka – Holubice na 6-pruh, je už upřesněno a zapracováno v územních plánech jednotlivých obcí Koridor D10 – JZT Troubsko – Rajhrad, čtyřpruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 600 m, z variant vybrána varianta Modřická, není zapracována v územních plánech, podáno množství námitek a připomínek Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

15 Koridor D11 – JT Modřice – Chrlice, čtyřpruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 600 m, není zapracována v územních plánech, podáno množství námitek a připomínek Koridor D12 – JVT Chrlice – MÚK Tuřany, čtyřpruhová silnice II. třídy, šířka koridoru 600 m, není zapracována v územních plánech, na základě výsledků veřejného projednání byl koridor zkrácen a úsek MÚK Tuřany – Šlapanice byl převeden do územních rezerv, podáno množství námitek a připomínek V prostoru MÚK Troubsko-Bosonohy a území Šlapanicka byla definována území s kumulativními vlivy na veřejné zdraví, je nutno oborovou studií posoudit očekávané zátěže všech záměrů v dotčeném území, vyhodnotit před realizací staveb Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území 6. prosince 2011

16 Koridor D18 – silnice I/43 Česká – Kuřim, čtyřpruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 200 m, rozšíření stávající I/43 v návaznosti na koridor R43, obchvat Kuřimi a VMO Brno, podány námitky preferující jižní obchvat, nebylo vyhověno Koridor D24 – I/50 Bučovice, přeložka, dvoupruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 200 m, je zapracována v ÚP města Bučovice, podány námitky OS a města Bučovice proti přeložce, požadující obchvat vzdálenější od města námitkám nebylo vyhověno Koridor D36 – II/602 Bosonohy, obchvat, podány námitky požadující jiné řešení, na které není žádná studie, proto nebylo námitkám vyhověno Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území 6. prosince 2011

17 Koridor D37 – II/416 Hrušovany – Vojkovice – Blučina, šířka koridoru 150 m, přeložka s obchvaty sídel, bude prověřeno spolu s územní rezervou DR35 Vojkovice – Žabčice v rámci ÚS propojení R52 a I/53 s dálnicí D2 (v prostoru ORP Hustopeče Pohořelice, Židlochovice), podány námitky obcí Unkovice, nebylo jim vyhověno, ale řešení bude dále prověřováno v rámci výše uvedené ÚS Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území 6. prosince 2011 DI – cyklistická doprava Vzhledem k měřítku ZÚR JMK (1:100 000) cyklostezky nejsou v grafické části zobrazeny, nutno využívat rezortní podklady (zejména krajský Program rozvoje sítě cyklistických komunikací…)

18 D42 – optimalizace trati č. 250 D47 – úpravy trati č. 240 DR36 – VRT D46 – křenovická spojka D43 – nová přerovská trať Koridory dopravní infrastruktury ŽELEZNICE DR37 – VRT DR39 – VRT

19 Koridor D42 – konveční železnice, trať č. 250 Tišnov – Brno, optimalizace, šířka koridoru 150 m, zapracovat do ÚPD dle podkladů poskytnutých MD Koridor konvenční železnice, trať č. 260 Brno – Česká Třebová, ZÚR respektují koridor vymezený v PÚR ČR 2008, bude prověřen ÚS územních podmínek pro zvýšení rychlosti této železniční trati (ÚS č. 4), není graficky vymezen v ZÚR JMK Koridor D46 – „Křenovická spojka“, propojení trati č. 300 a 340 Zbýšov – Slavkov u Brna, šířka koridoru 150 m, podány námitky obcemi Křenovice a Zbýšov, na základě jednání se zástupci obcí bude v příštím roce řešení prověřováno novou ÚS Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – železniční doprava Vybrané záměry a problémy v území 6. prosince 2011

20 Koridor D47 – konveční železnice, trať č. 240 Brno – Rapotice – hranice kraje, elektrizace a zdvojkolejnění úseku Střelice – Zastávka a přeložka úseku Zastávka – Okříšky, šířka koridoru 600 m (kromě k. ú. Tetčice – 200 m), respektovat v ÚPD dle příslušných podkladů Koridor D43 – konvenční železnice, trať č. 300, 340 – „Nová přerovská trať“ Brno – Vyškov – hranice kraje, je zpracována dokumentace pro ÚR, kterou je koridor upřesněn a takto je zapracován do příslušných ÚPD Koridory územních rezerv DR36 – DR39 vysokorychlostní dopravy, šířka koridorů 600 m (s výjimkou DR39 v prostoru letiště a Šlapanic), pokud není upřesněn v ÚPD, respektovat v plné šíři, při pořizování nové ÚPD nutná konzultace s MD Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 DI – železniční doprava Vybrané záměry a problémy v území

21 Aplikace ploch a koridorů DI Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR v textové i grafické části - při pořizování ÚP (změn ÚP) zpřesňovat šířky a vedení koridorů ve spoluprácí se správci infrastruktury, dohodnout s příslušnými DO - při zpřesňování šířky a vedení koridorů vycházet zejména z ÚPP (ÚAP a ÚS vložené do evidence územně plánovací činnosti) - při zpřesňování koridorů dbát na koordinaci s vymezením koridorů v navazujících územích (širší vztahy) Při rozhodování v území: - pokud je koridor zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR, není-li se ZÚR v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není koridor zpřesněn již v podrobnější ÚPD, respektovat šířku koridoru navrženou v ZÚR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

22 TE5 – rozvodna Čebín TE3 – Čebín – Přibyslavice TE6 – rozvodna Sokolnice Koridory technické infrastruktury ELEKTROENERGETIKA TE2 – Slavětice – Sokolnice

23 Koridor TE2 – (Slavětice) – hranice kraje – Sokolnice, šířka koridoru 400 m, prochází i přes zastavěná a zastavitelná území, do zpřesnění v územních plánech respektovat Koridor TE3 – Čebín – Přibyslavice – hranice kraje, šířka koridoru 400 m, prochází i přes zastavěná a zastavitelná území, do zpřesnění v územních plánech respektovat Doporučení k TE2 a TE3: pořídit co nejrychleji změny územních plánů, po konzultaci se správci infrastruktury koridory upřesnit (zúžit) Plochy TE5 – rozšíření rozvodny Čebín, TE6 – rozšíření rozvodny Sokolnice, plocha 10 ha, do zpřesnění v územních plánech respektovat, zpřesnit v ÚPD na základě podkladů od správců Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 TI – elektroenergetika Vybrané záměry a problémy v území (400 kV)

24 TE42 – horkovod z JED TE30 – Kralice – Bezměrov TE34 – zdvojení ropovodu Družba Koridory technické infrastruktury PLYNÁRENSTVÍ, DÁLKOVODY

25 Koridor TE30 – VVTL DN 700 Kralice – Bezměrov, šířka koridoru 400 m, do zpřesnění v územních plánech respektovat Koridor TE34 – zdvojení ropovodu Družba Hodonín – Klobouky – Rajhrad, šířka koridoru 200 m, do zpřesnění v územních plánech respektovat Koridor TE42 – horkovod z elektrárny Dukovany – hranice kraje – Brno, šířka koridoru 400 m, do zpřesnění v územních plánech respektovat Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 TI – plynárenství, dálkovody Vybrané záměry a problémy v území

26 LAR13 – Želešice LAR5 – Kuřimské Jestřabí Koridory technické infrastruktury VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PO3 – plocha pro protipovodňová opatření

27 Lokality pro akumulaci povrchových vod (LAPV), územní rezervy: LAR5 – Kuřimské Jestřabí, LAR13 – Želešice Doporučení k LAR5 a LAR13: zpřesňovat v rámci pořizování ÚPD obcí ve spolupráci s MZe – nutno využívat rezortní podklad (Generel LAPV…) Plochy pro protipovodňová opatření (VPS i VPO): PO3 – jednotlivá prioritní oblast č.9 PPO povodí Svratky po soutok se Svitavou Doporučení a upozornění k PO: - protipovodňová opatření konkretizovat dle podkladů OŹP KrÚ JMK - neztotožňovat hranice vymezených PO s hranicemi záplavových území Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 TI – vodní hospodářství Vybrané záměry a problémy v území

28 Aplikace ploch a koridorů TI Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR v textové i grafické části - při pořizování ÚP (změn ÚP) zpřesňovat šířky a vedení koridorů ve spoluprácí se správci infrastruktury, dohodnout s příslušnými DO - při zpřesňování šířky a vedení koridorů vycházet zejména z ÚPP (ÚAP), neopomíjet rezortní podklady (např. ÚEK, Plán rozvoje VaK) - při zpřesňování koridorů dbát na koordinaci s vymezením koridorů v navazujících územích (širší vztahy) Při rozhodování v území: - pokud je koridor zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR, není-li se ZÚR v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není koridor zpřesněn již v podrobnější ÚPD, respektovat šířku koridoru navrženou v ZÚR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

29 ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu

30 Aplikace ploch a koridorů ÚSES Při územně plánovací činnosti: V ÚPD zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního ÚSES při dodržování principů projektování ÚSES a dle pravidel stanovených v ZÚR JMK (zejména v úkolech územního plánování) Při rozhodování v území: - pokud je ÚSES zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR JMK, není-li se ZÚR JMK v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není ÚSES zpřesněn v podrobnější ÚPD, respektovat plochy a koridory ÚSES vymezené v ZÚR JMK, zejména chránit před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické stability Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011

31 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Územní studie dle ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují potřebu zpracování 8 územních studií na území kraje

32 ZÚR JMK ukládají ve vybraných plochách a koridorech prověření změn jejich využití územní studií = ukládají zpracovat 8 územních studií: 1 – ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny 2 – ÚS rozvoje rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 3 – ÚS vymezení sídelní struktury JMK 4 – ÚS prověření železniční tratě Brno – Česká Třebová 5 – ÚS propojení silnic R52 a I/53 s D2 6 – ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna 7 – ÚS rozvoje lázeňství Pasohlávky 8 – ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Územní studie dle ZÚR JMK

33 ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny JMK je zpracována a zaevidována (územně plánovací podklad) ÚS vymezení sídelní struktury JMK je zpracovávána, I.etapa v roce 2011, dokončení v roce 2012 (řeší kategorizaci sídelní struktury kraje, charakterizuje funkční regiony a vymezí kooperační vazby mezi sídly) ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč, ÚS Křenovické spojky proběhla výběrová řízení, výběr zhotovitelů schválila RJMK v prosinci 2011, budou zpracovávány a dokončeny v roce 2012 ÚS přeložky silnice I/50 Brankovice – Kožušice bude řešena v roce 2012 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Územní studie dle ZÚR JMK

34 Při územně plánovací činnosti: - pořízená a zaevidovaná ÚS bude sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR, z této aktualizace vyplynou případné požadavky pro ÚPD (či jejich změny) dotčených obcí Při rozhodování v území: - teprve pořízená a zaevidovaná ÚS je územně plánovacím podkladem Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Aplikace požadavků na prověření území ÚS

35 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 6. prosince 2011 Děkujeme za pozornost Ing. arch. Ji ř í Klva ň a, stanoviska k ÚPD obcí Ing. arch. Zuzana Ludvíková, stanoviska k ÚPD obcí Ing. Stanislav Lunga, stanoviska k ÚPD obcí


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Bučovice, ORP Kuřim, ORP."

Podobné prezentace


Reklamy Google