Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro obce správního území ORP Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro obce správního území ORP Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro obce správního území ORP Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

2 Zastupitelstvo JMK vydalo ZÚR JMK na svém 25. zasedání dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25. Vydané ZÚR JMK byly zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, v sekci Krajský úřad / Dokumenty odborů krajského úřadu / OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu / Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, v elektronické podobě na adrese:www.kr-jihomoravsky.cz http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=171853&TypeID=2 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

3 Stavební zákon stanovuje základní zásady: § 43 odst. 3: …územní plány v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňují a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR…. § 54 odst. 5: „Obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD následně vydanou krajem….Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem...“ Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

4 Existuje-li územní plán: -koridor je v územním plánu obsažen (i ve schváleném před vydáním ZÚR JMK) a není se ZÚR JMK v rozporu – není nutné zpřesňovat, rozhoduje se podle územního plánu -koridor je v územním plánu obsažen (i ve schváleném před vydáním ZÚR JMK) a je se ZÚR JMK v rozporu – je nutné pořídit změnu ÚP nebo nový ÚP, rozhoduje se podle ZÚR JMK do doby vydání změny ÚP nebo ÚP - koridor není v územním plánu obsažen – je nutné pořídit změnu ÚP nebo nový ÚP, rozhoduje se podle ZÚR JMK do doby vydání změny ÚP nebo ÚP Neexistuje-li ÚPD obce: - pokud není koridor zpřesněn v územním plánu – rozhoduje se podle ZÚR JMK Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

5 Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK Příklad upřesnění koridoru (vymezeného v ZÚR JMK) územním plánem šířka koridoru dle ZUR JMK

6 Struktura / členění ZÚR JMK V kapitolách ZÚR JMK jsou obsaženy: - záměry zpřesněné z PÚR ČR 2008 - záměry nadmístního významu sledované krajem Popis záměru je strukturován: - popis o jaký záměr se jedná - územní vymezení (identifikace ORP a obcí dotčených záměrem) - požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách (vlastní „zásady“) - úkoly pro územní plánování Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

7 -Dopravní infrastruktury -Technické infrastruktury -Výroby -ÚSES -Územních rezerv ZÚR JMK vymezují rozvojové oblasti rozvojové osy specifické oblasti plochy a koridory: Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

8 Aplikace rozvojových a specifických oblastí a rozvojových os Rozvojové oblasti a osy: jsou území, kde se předpokládá rozvojový potenciál, nesoucí s sebou zvýšené nároky na změny v území - může pozitivně ovlivnit rozsah navrženého rozvoje sídla - může ovlivnit získání finanční podpory z veřejných rozpočtů (dotace) Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

9 OS9 OB3 OS10 OS11 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

10 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK ZÚR JMK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a os vymezených v PÚR ČR 2008: OB3 – v území ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov, Židlochovice OS9 – v území ORP Blansko, Boskovice OS10 – v území ORP Břeclav, Hustopeče, Pohořelice, Vyškov OS11 – v území ORP Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

11 N-OS1 N-OS2 N-OS3 N-OS4 Rozvojové oblasti a osy a území Brněnské aglomerace vymezené ZÚR JMK území Brněnské aglomerace Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

12 ZÚR JMK nevymezují žádné rozvojové oblasti nadmístního významu. ZÚR JMK stanovují rozvojové osy nadmístního významu: N-OS1 Znojemská – ORP Znojmo N-OS2 Pohořelická – ORP M. Krumlov, Pohořelice, Znojmo N-OS3 Vídeňská – ORP Mikulov, Pohořelice N-OS4 Kyjovská – ORP Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov, Hodonín Rozvojové oblasti a osy vymezené ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

13 Specifické oblasti dle PÚR ČR a ZÚR JMK N-SOB6 N-SOB2 N-SOB1 N-SOB4 N-SOB3 N-SOB5 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

14 Specifické oblasti vymezené ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují specifické oblasti nadmístního významu: N-SOB1 Vranovsko – ORP Znojmo N-SOB2 Jevišovicko – ORP Moravský Krumlov, Znojmo N-SOB3 Střední Podyjí – ORP Mikulov, Znojmo N-SOB4 Hovoransko – ORP Hodonín, Kyjov N-SOB5 Horňácko – ORP Veselí nad Moravou N-SOB6 Olešnicko – ORP Boskovice Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

15 Koridory dopravní infrastruktury SILNICE D5 – rychlostní silnice R55 DR42 – I/55, přeložka s obchvaty DR15 – II/426, obchvat D31 – I/71, přestavba

16 DI – silniční doprava Záměry a problémy v území Koridor D5 – rychlostní silnice R55 Moravský Písek (hranice kraje) - Rohatec, šířka koridoru Moravský Písek (hranice kraje) – MÚK Bzenec, Přívoz 400 m, MÚK Bzenec, Přívoz – MÚK Rohatec 600m Koridor D31 – silnice I/71 Blatnice pod Svatým Antonínkem (hranice kraje) – Javorník (hranice ČR/SR), přestavba, dvoupruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 100 m Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

17 DI – cyklistická doprava Vzhledem k měřítku ZÚR JMK (1:100 000) cyklostezky nejsou v grafické části zobrazeny, nutno využívat rezortní podklady (zejména krajský Program rozvoje sítě cyklistických komunikací…) DI – silniční doprava Záměry a problémy v území Koridor územní rezervy DR42 silnice I/55 (výhledová II/655) Veselí nad Moravou – Sudoměřice, přeložka s obchvaty sídel, šířka koridoru 400 m Koridor územní rezervy DR15 silnice II/426 Strážnice, obchvat, šířka koridoru 400 m, varianta za podmínky odmítnutí přeložky silnice I/55 – DR42 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

18 Koridory dopravní infrastruktury ŽELEZNICE

19 Koridory technické infrastruktury ELEKTROENERGETIKA TE1 – VVN Rohatec – hr. kraje TE12 – VVN Veselí nad Moravou – hr. kraje TE9 – VVN Rohatec – Veselí nad Moravou

20 Koridor TE1 – vedení 400 kV, Rohatec – hranice kraje (- Otrokovice) a nasmyčkování vedení V242 do TR Rohatec, šířka koridoru 400 m Koridor TE9 – vedení 110 kV, Rohatec – Veselí nad Moravou, vazba na PS/VVN (400/110 kV) Rohatec, šířka koridoru 400 m Koridor TE12 – vedení 110 kV, Veselí nad Moravou – hranice kraje (Vésky – Uherské Hradiště), vazba na PS/VVN (400/110 kV) Rohatec, šířka koridoru 400 m TI – elektroenergetika Záměry a problémy v území (400 kV) Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

21 Koridory technické infrastruktury PLYNÁRENSTVÍ, DÁLKOVODY

22 Koridory technické infrastruktury VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ TV4 – skupinový vodovod TV11 – skupinový vodovod

23 Koridor TV4 skupinový vodovod Bzenec – Kyjov – Hodonín, připojení obcí Kněždub a Žeraviny, šířka koridoru 400 m Koridor TV11 skupinový vodovod Horňácko – Velká nad Veličkou, obce Javorník, Nová Lhota, Suchov, šířka koridoru 400 m TI – vodní hospodářství Záměry a problémy v území Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

24 Koridory OSTATNÍ SKR1 – hájení mezinárodních závazků státu Koridor územní rezervy SKR1 pro hájení mezinárodních závazků státu Veselí nad Moravou (hranice kraje) – Hodonín – hranice ČR /Rakousko/ Slovensko, šířka koridoru 300 m

25 Ú zemní s ystém e kologické s tability ÚSES ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES

26 Územní studie dle ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují potřebu zpracování 8 územních studií na území kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

27 ZÚR JMK ukládají ve vybraných plochách a koridorech prověření změn jejich využití územní studií = ukládají zpracovat 8 územních studií: 1 – ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny 2 – ÚS rozvoje rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 3 – ÚS vymezení sídelní struktury JMK 4 – ÚS prověření železniční tratě Brno – Česká Třebová 5 – ÚS propojení silnic R52 a I/53 s D2 6 – ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna 7 – ÚS rozvoje lázeňství Pasohlávky 8 – ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč Územní studie dle ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

28 ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny JMK je zpracována a zaevidována (územně plánovací podklad) ÚS vymezení sídelní struktury JMK je zpracovávána, I.etapa v roce 2011, dokončení v roce 2012 (řeší kategorizaci sídelní struktury kraje, charakterizuje funkční regiony a vymezí kooperační vazby mezi sídly) ÚS rozvoje rekreace v širším prostoru Baťova kanálu prověření podmínek, limitů a územních dopadů záměru na prodloužení Baťova kanálu po soutok Moravy s Dyjí ve vztahu k rozvoji a zhodnocení celkového rekreačního potenciálu Územní studie dle ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

29 Při územně plánovací činnosti: - pořízená a zaevidovaná ÚS bude sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR, z této aktualizace vyplynou případné požadavky pro ÚPD (či jejich změny) dotčených obcí Při rozhodování v území: - ÚS je územně plánovacím podkladem Aplikace požadavků na prověření území ÚS Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

30 Účelem semináře je seznámit obce se záměry obsaženými ve vydaných ZÚR JMK (závazných pro rozhodování v území) a s jejich aktualizací. Nejpozději do 2 let po vydání ZÚR (dle § 42 odst. 1 SZ) předloží pořizovatel zastupitelstvu kraje zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období. Na základě této zprávy se ZÚR JMK mohou aktualizovat. Zpráva o uplatňování ZÚR nahrazuje zadání, které se zpracovává při pořízení prvních ZÚR. Obce mohou podávat podněty pro aktualizaci průběžně. Podnětem může být návrh na vymezení nového záměru nadmístního významu, podnět pro vypuštění záměru, podnět pro upřesnění záměru a pod… Informace o aktualizaci ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

31 květen 2012 – červen 2012, září 2012 - semináře k ZÚR JMK - vypracování zprávy o uplatňování ZÚR JMK září 2012 – říjen 2012 dle § 42 odst. 1 SZ konzultace návrhu zprávy s obcemi kraje a s dotčenými orgány, vyhodnocení a případné zapracování podnětů do zprávy březen 2013 předložení zprávy o uplatňování ZÚR JMK Zastupitelstvu Jihomoravského kraje pořízení aktualizace ZÚR JMK Informace o aktualizaci ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

32 Návrhy na aktualizaci ZÚR JMK Průběžně lze podávat podněty na aktualizaci ZÚR JMK - písemně na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - datovými schránkami - e-mailem na adresu:svobodova.jana@kr-jihomoravsky.czsvobodova.jana@kr-jihomoravsky.cz derdova.jana@kr-jihomoravsky.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

33 Děkujeme za pozornost Ing. Jana Svobodová, po ř izovatel ZÚR Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

34 Zastupitelstvo JMK vydalo ZÚR JMK na svém 25. zasedání dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25. ZÚR JMK nabyly účinnosti 17.02.2012. Rozšířený senát NSS usnesením 9 Ao 7/2011 – 489 ze dne 06.03.2012 rozhodl, že ZÚR nabývají účinnosti 15-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se oznamuje vydání opatření obecné povahy, na úřední desce kraje. Zastupitelstvo JMK proti usnesení NSS podalo ústavní stížnost Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

35 Informace o žalobách proti ZÚR JMK Koncem roku 2011 byly podány tři žaloby proti ZÚR JMK. Dvě žaloby:(navrhovatel obec Tetčice, fyzická osoba) navrhují zrušení části opatření obecné povahy ZÚR JMK. Důvody návrhů: nesouhlas s vymezením horkovodu z elektrárny Dukovany, hranice kraje – Brno konvenční železnice tratě č. 240 Brno – Rapotice – hranice kraje, elektrizace a zdvojkolejnění územní rezervy pro koridor vysokorychlostní trati VRT Brno – Vyškov – hranice (- Přerov – Ostrava) nadregionálního biokoridoru NRBK 08 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

36 Informace o žalobách proti ZÚR JMK Třetí žaloba:(navrhovatelé 14 obcí + 15 osob) navrhuje zrušení opatření obecné povahy v celém jeho rozsahu. Důvody návrhu: Nesouhlas s vymezením koridorů staveb páteřní silniční infrastruktury JMK zejména s vymezením rychlostní silnice R43 jihozápadní, jižní a jihovýchodní tangenty města Brna rychlostní silnice R52 Pohořelice – Mikulov dílčích úseků rychlostní silnice R55 silnice I/38 Blížkovice (hranice kraje) – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko. Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

37 Informace o žalobách proti ZÚR JMK 24.04.2012 proběhlo jednání u NSS v právní věci navrhovatele obce Tetčice (k záměrům TE42 horkovod a D47 konvenční železnice tratě č. 240 Brno – Rapotice – hranice kraje, elektrizace a zdvojkolejnění) Soud dal odpůrci za pravdu v posouzení „regionálnosti“ obou záměrů ocenil vypořádání námitek zamítnul návrh navrhovatele v části týkající se záměru D47 vyhověl návrhu navrhovatele v části týkající se záměru TE42 (ze závěrů zjišťovacího řízení EIA dovodil nezbytnost prověření variantní trasy koridoru a současně argumentoval absencí vedení horkovodu na území města Brna) Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro obce správního území ORP Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google