Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Břeclav, ORP Hodonín, ORP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Břeclav, ORP Hodonín, ORP."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Břeclav, ORP Hodonín, ORP Kyjov a ORP Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

2 Struktura / členění ZÚR JMK V kapitolách ZÚR JMK jsou obsaženy: - záměry zpřesněné z PÚR ČR 2008 - záměry nadmístního významu sledované krajem Popis záměru je strukturován: - popis o jaký záměr se jedná - územní vymezení (identifikace ORP a obcí dotčených záměrem) - požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách (vlastní „zásady“) - úkoly pro územní plánování Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

3 Stavební zákon stanovuje základní zásady: § 43 odst. 3 : … územní plány v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňují a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR …. § 54 odst. 5: „Obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD následně vydanou krajem….“ Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 20. prosince 2011

4 Existuje-li ÚPD obce: koridor je v podrobnější ÚPD obsažen (i schválené před vydáním ZÚR JMK) a není se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle této ÚPD obce koridor je v podrobnější ÚPD obsažen (i schválené před vydáním ZÚR JMK) a j e se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle Z Ú R JMK Neexistuje-li ÚPD obce: p okud není koridor zpřesněn v podrobnější ÚPD - rozhodovat podle Z Ú R JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 20. prosince 2011

5 § 54 odst. 2 SZ: Zastupitelstvo obce vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR a ZÚR pokud by zastupitelstvo vydalo ÚP v rozporu se ZÚR, je vydán v rozporu s právními předpisy (se SZ) důvod ke zrušení takto vydaného ÚP § 52 odst. 4 SZ: ( veřejné projednání návrhu ÚP ) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR, se nepřihlíží ustanovení využívat při rozhodnutí o obdobných námitkách, jaké byly podány při veřejném projednání ZÚR JMK (viz OOP ZÚR JMK), nebo při vypořádání uplatněných připomínek Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 20. prosince 2011

6 Zapracování záměrů ze ZÚR JMK do projednávaného návrhu ÚP Návrh ÚP musí být v souladu se Zadáním ÚP je-li Koncept - musí být Návrh ÚP v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu schválené Zadání / Pokyny pro zpracování návrhu musí „umožňovat“ zapracování záměrů plynoucích ze ZÚR JMK do návrhu ÚP, jinak je nutno je přepracovat, znovu projednat a schválit návrh ÚP, který se předkládá zastupitelstvo obce pro ověření a vydání, musí být v souladu se ZÚR, jinak je ÚP vydán v rozporu s právními předpisy (se SZ) viz předchozí snímek Teprve poté může pořizovatel může rozhodnout o dalším postupu při pořizování, tj. zda je nutno přepracovat Zadání / Pokyny.., vzhledem k podstatné úpravě řešení provést opakované projednání návrhu nebo lze pokračovat v procesu pořizování Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 20. prosince 2011

7 OS9 OB3 OS10 OS11 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

8 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK ZÚR JMK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a os vymezených v PÚR ČR 2008: OB3 – v území ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov, Židlochovice OS9 – v území ORP Blansko, Boskovice OS10 – v území ORP Břeclav, Hustopeče, Pohořelice, Vyškov OS11 – v území ORP Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

9 N-OS1 N-OS2 N-OS3 N-OS4 Rozvojové oblasti a osy a území Brněnské aglomerace vymezené ZÚR JMK území Brněnské aglomerace Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

10 ZÚR JMK nevymezují žádné rozvojové oblasti nadmístního v ýznamu. ZÚR JMK stanovují rozvojové osy nadmístního významu: N-OS1 Znojemská – ORP Znojmo N-OS2 Pohořelická – ORP M. Krumlov, Pohořelice, Znojmo N-OS3 Vídeňská – ORP Mikulov, Pohořelice N-OS4 Kyjovská – ORP Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov, Hodonín ZÚR JMK stanovují území Brněnské aglomerace podle ÚS aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí z roku 2010 (území ORP Blansko, Brno, Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Židlochovice) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Rozvojové oblasti a osy vymezené ZÚR JMK 20. prosince 2011

11 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Specifické oblasti vymezené ZÚR JMK N-SOB1 N-SOB2 N-SOB3 N-SOB4 N-SOB5 N-SOB6 20. prosince 2011

12 Specifické oblasti vymezené ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují specifické oblasti nadmístního významu: N-SOB1 Vranovsko – ORP Znojmo N-SOB2 Jevišovicko – ORP Moravský Krumlov, Znojmo N-SOB3 Střední Podyjí – ORP Mikulov, Znojmo N-SOB4 Hovoransko – ORP Hodonín, Kyjov N-SOB5 Horňácko – ORP Veselí nad Moravou N-SOB6 Olešnicko – ORP Boskovice Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

13 Aplikace rozvojových a specifických oblastí, rozvojových os a území Brněnské aglomerace Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR JMK v odůvodnění textové části - může ovlivnit rozsah navrženého rozvoje sídla - m ůže ovlivnit získání finan ční podpory z veřejných rozpočtů (dotace) Při rozhodování v území: - l ze využít při odůvodňování rozhodnutí Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

14 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Dopravní infrastruktury Technické infrastruktury Výroby Ú SES Územních rezerv ZÚR JMK v ymezují plochy a koridory: 20. prosince 2011

15 Koridory dopravní infrastruktury SILNICE D31 – silnice I/71 D29 – silnice I/54 D9 – MÚK V. Pavlovice D68 – silnice I/40 D66 – silnice R55 D5,D6 – silnice R55 DR15,DR42 – silnice I/55 DR49 – silnice I/54 D26 – silnice I/51

16 DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území Koridor D5, D6, D66 – koridor rychlostní čtyřpruhové silnice R52 Moravský Písek – Rohatec – Hrušky – Břeclav, bylo prověřeno variantně, koridor členěný do 3 úseků, šířka koridorů dle úseků 400, resp. 600 m, v průchodu PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví plné překrytí v délce cca 11,5 km, vesměs zapracováno do územních plánů, podáno množství námitek a připomínek Plocha D9 – MÚK Velké Pavlovice na D2, kružnice o poloměru 400m, upřesnit a zapracovat do územních plánů Koridor D68 – silnice I/40 Mikulov – Břeclav, přeložka s obchvaty sídel, šířka koridoru 300 m (mimo dotyk s EVL Slanisko u Nesytu a EVL Rendezvous), upřesnit do územních plánů Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

17 DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území Koridor D26 – koridor dvoupruhové silnice I/51 Hodonín, obchvat, šířka koridoru 200 m, odvedení dálkové přeshraniční dopravy směr Trnava, je zapracováno do územního plánu Hodonín Koridor D31 – koridor dvoupruhové silnice I/71 Blatnice – Javorník (hranice ČR/SR), přestavba, šířka koridoru 100 m, je zapracován v územních plánech obcí Koridor D29 – koridor dvoupruhové silnice I/54 Kyjov – Bzenec, přeložka s obchvaty sídel, šířka koridoru 200 m, nutno upřesnit do územních plánů Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

18 DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území – územní rezervy Koridor DR49 – silnice I/54 Kyjov, obchvat, šířka koridoru 300 m, bylo prověřeno v rámci pořizování ÚP Kyjov územní studií a bude upřesněn (zúžen) koridor po dohodě s MD a ŘSD Koridory DR15, DR42 – silnice II/426 Strážnice, obchvat, resp. silnice I/55 (výhledově II/655) Veselí nad Moravou – Sudoměřice, přeložka s obchvaty sídel, šířka koridoru 400 m, upřesnit do územních plánů, podána námitka města Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

19 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – cyklistická doprava Vzhledem k měřítku ZÚR JMK (1:100 000) cyklostezky nejsou v grafické části zobrazeny, nutno využívat rezortní podklady (zejména krajský Program rozvoje sítě cyklistických komunikací…) 20. prosince 2011

20 Koridory dopravní infrastruktury ŽELEZNIČNÍ, VODNÍ A LOGISTIKA D50 – „Baťův kanál“ D64 – log. centrum DR38 – VRT DR37 – VRT

21 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – železniční doprava Vybrané záměry a problémy v území Koridor územní rezervy DR37 vysokorychlostní dopravy Brno – Břeclav – hranice ČR/Rakousko, šířka koridoru 600 m, pokud není upřesněn v ÚPD, respektovat v plné šíři, při pořizování nové ÚPD nutná konzultace s MD Koridor územní rezervy DR38 vysokorychlostní dopravy Břeclav – hranice ČR/Slovensko, šířka koridoru 600 m, pokud není upřesněn v ÚPD, respektovat v plné šíři, při pořizování nové ÚPD nutná konzultace s MD 20. prosince 2011

22 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – vodní doprava a logistika Vybrané záměry a problémy v území Koridor D50 – vodní cesta Rohate – Hodonín – soutok Morava/Dyje, prodloužení „Baťova kanálu“, šířka koridoru 100 m, posílení rozvoje turistického ruchu v okolí bude prověřeno územní studií, zapracovat do územních plánů Plocha D64 – veřejné logistické centrum Břeclav, plocha 36,8 ha, upřesnit v územním plánu 20. prosince 2011

23 Aplikace ploch a koridorů DI Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR v textové i grafické části - při pořizování ÚP (změn ÚP) zpřesňovat šířky a vedení koridorů ve spoluprácí se správci infrastruktury, dohodnout s příslušnými DO - při zpřesňování šířky a vedení koridorů vycházet zejména z ÚPP (ÚAP a ÚS vložené do evidence územně plánovací činnosti) - při zpřesňování koridorů dbát na koordinaci s vymezením koridorů v navazujících územích (širší vztahy) Při rozhodování v území: - pokud je koridor zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR, není-li se ZÚR v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není koridor zpřesněn již v podrobnější ÚPD, respektovat šířku koridoru vymezenou v ZÚR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

24 Koridory technické infrastruktury ELEKTROENERGETIKA TE11 – Rohatec - Břeclav TE10 – Rohatec - Čejč TE9 – Rohatec - Veselí TE14 – TS Rohatec TE1 – Rohatec - Otrokovice

25 Koridor TE1 – Rohatec – hranice kraje (– Otrokovice), šířka koridoru 400 m, koridor prochází i přes zastavěná území, do zpřesnění v územních plánech respektovat Plocha TE14 transformační stanice TS 400/110 kV Rohatec, plocha 10 ha, nutno upřesnit v územních plánech dle údajů správců sítí Koridor TE9 – Rohatec – Veselí nad Moravou, v souběhu s TE1 Koridor TE10 – Rohatec – Čejč, ve vazbě na TR Rohatec Koridor TE11 – Rohatec – Břeclav, ve vazbě na TR Rohatec - šířka koridorů 400 m, upřesnit v územních plánech po konzultaci se správci sítí a po dohodě s DO Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – elektroenergetika Vybrané záměry a problémy v území (400 kV, navazující 110 kV) 20. prosince 2011

26 TER1 – VVTL Podivín – D. Bojanovice TE29 – VVTL Břeclav - Kyjov TE33 – VVTL D.Dunajovice - Břeclav TE38 – PZP Dambořice TE35 – PZP Podivín Koridory technické infrastruktury PLYNÁRENSTVÍ, DÁLKOVODY TE37 – PZP Hrušky TE34 – ropovod Družba

27 Plocha TE35 – rozšíření PZP Podivín-Prušánky, plocha 30,9 ha, respektovat a upřesnit v územních plánech Plocha TE37 – PZP Hrušky, plocha 40,1 ha, respektovat a upřesnit v územních plánech Plocha TE38 – rozšíření PZP Uhřice-Dambořice, plocha 1,03 ha, upřesnit v územních plánech Koridor TE34 – zdvojení ropovodu Družba Hodonín – Klobouky – Rajhrad, šířka koridoru 200 m, do zpřesnění v územních plánech respektovat Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – plynárenství, dálkovody Vybrané záměry a problémy v území 20. prosince 2011

28 Koridor TE29 – VVTL plynovod Břeclav – Hrušky – Kyjov – hranice kraje, zdvojení plynovodu, šířka koridoru 400 m, do zpřesnění v územních plánech koridor respektovat Koridor TE33 – VVTL plynovod Dolní Dunajovice – Břeclav, propojovací plynovod z PZP Dolní Dunajovice a hranici ČR/Rakousko, šířka koridoru 400 m, do zpřesnění v územních plánech koridor respektovat Koridor TER1 – koridor územní rezervy VVTL plynovodu Podivín – Hrušky – Prušánky – Dolní Bojanovice, propojení PZP Podivín, Hrušky Dolní Bojanovice a sítě VVTL, šířka koridoru 400 m, do zpřesnění v územních plánech koridor respektovat, vymezeno dle PÚR 2008, námitka obce Dolní Bojanovice, požadavek KrÚ JMK na aktualizaci PÚR a vypuštění koridoru Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – plynárenství, dálkovody Vybrané záměry a problémy v území 20. prosince 2011

29 SKR1 – hájení mezinár. závazků LAR10 - Terezín PO2 – plocha pro protipovodňová opatření PO1 – plocha pro protipovodňová opatření TV25 – KS Milotice - Kelčany TV11 – SV Horňácko Koridory technické infrastruktury VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

30 Koridory pro hlavní vodovodní řady nadmístního významu TV11 – SV Horňácko - šířka koridorů 400 m - zpřesňovat ve spolupráci se správci sítí, dohodnout s DO Koridory pro kmenové stoky kanalizačních soustav (KS) TV25 – KS Milotice – Kelčany - šířka koridoru 400 m - zpřesňovat ve spolupráci se správci sítí, dohodnout s DO Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – vodní hospodářství Vybrané záměry a problémy v území 20. prosince 2011

31 Plochy pro protipovodňová opatření (VPS i VPO): PO1 – jednotlivá prioritní oblast, pod kterou patří i zásadní opatření č. 5 Rekonstrukce suchých nádrží a řízených inundací pod vodním dílem Nové Mlýny PO2 – jednotlivá prioritní oblast č. 6 Zvýšení retence soutoku Moravy a Dyje Doporučení a upozornění k PO: - protipovodňová opatření konkretizovat dle podkladů OŽP KrÚ JMK - neztotožňovat hranice vymezených protipovodňových oblastí (PO) s hranicemi záplavových území (hranice inundace) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – vodní hospodářství Vybrané záměry a problémy v území 20. prosince 2011

32 Lokality pro akumulaci povrchových vod (LAPV), územní rezervy: LAR10 – Terezín Doporučení k LAR: zpřesňovat v rámci pořizování ÚPD obcí ve spolupráci s MZe – nutno využívat rezortní podklad (Generel LAPV…) Koridor pro hájení mezinárodních závazků státu, územní rezerva: SKR1 – Veselí nad Moravou – Hodonín – hranice ČR, rezerva pro průplav D-O-L, v úseku Hodonín – hranice ČR ve dvou větvích, šířka koridoru 300 m - respektovat tuto územní rezervu v územních plánech Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – vodní hospodářství Vybrané záměry a problémy v území 20. prosince 2011

33 Aplikace ploch a koridorů TI Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR v textové i grafické části - při pořizování ÚP (změn ÚP) zpřesňovat šířky a vedení koridorů ve spoluprácí se správci infrastruktury, dohodnout s příslušnými DO - při zpřesňování šířky a vedení koridorů vycházet zejména z ÚPP (ÚAP), neopomíjet rezortní podklady (např. ÚEK, Plán rozvoje VaK) - při zpřesňování koridorů dbát na koordinaci s vymezením koridorů v navazujících územích (širší vztahy) Při rozhodování v území: - pokud je koridor zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR, není-li se ZÚR v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není koridor zpřesněn již v podrobnější ÚPD, respektovat šířku koridoru vymezenou v ZÚR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

34 ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES 20. prosince 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu

35 Aplikace ploch a koridorů ÚSES Při územně plánovací činnosti: V ÚPD zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního ÚSES při dodržování principů projektování ÚSES a dle pravidel stanovených v ZÚR JMK (zejména v úkolech územního plánování) Při rozhodování v území: - pokud je ÚSES zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR JMK, není-li se ZÚR JMK v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není ÚSES zpřesněn v podrobnější ÚPD, respektovat plochy a koridory ÚSES vymezené v ZÚR JMK, zejména chránit před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické stability Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 20. prosince 2011

36 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Územní studie dle ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují potřebu zpracování územních studií na území kraje 20. prosince 2011

37 ZÚR JMK ukládají ve vybraných plochách a koridorech prověření změn jejich využití územní studií = ukládají zpracovat 8 územních studií : 1 – ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny 2 – ÚS rozvoje rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 3 – ÚS vymezení sídelní struktury JMK 4 – ÚS prověření železniční tratě Brno - Česká Třebová 5 – ÚS propojení silnic R52 a I/53 s D2 6 – ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna 7 – ÚS rozvoje lázeňství Pasohlávky 8 – ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč Řešená území jsou vymezena na celá dotčená katastrální území. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Územní studie dle ZÚR JMK 20. prosince 2011

38 ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny JMK je zpracována a zaevidována (územně plánovací podklad) ÚS vymezení sídelní struktury JMK je zpracovávána, I.etapa v roce 2011, dokončení v roce 2012 (řeší kategorizaci sídelní struktury kraje, charakterizuje funkční regiony a vymezí kooperační vazby mezi sídly) ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč, ÚS Křenovické spojky proběhla výběrová řízení, výběr zhotovitelů schválila RJMK v prosinci 2011, budou zpracovávány a dokončeny v roce 2012 ÚS přeložky silnice I/50 Brankovice – Kožušice bude řešena v roce 2012 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Územní studie dle ZÚR JMK 20. prosince 2011

39 Při územně plánovací činnosti: - pořízená a zaevidovaná ÚS bude sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR JMK, z této aktualizace vyplynou případné požadavky pro ÚPD (či jejich změny) dotčených obcí Při rozhodování v území: - teprve pořízená a zaevidovaná ÚS je územně plánovacím podkladem Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Aplikace požadavků na prověření území ÚS 20. prosince 2011

40 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Děkujeme za pozornost Ing. arch. Ji ř í Klva ň a, stanoviska k ÚPD obcí Ing. arch. Zuzana Ludvíková, stanoviska k ÚPD obcí Ing. Stanislav Lunga, stanoviska k ÚPD obcí 20. prosince 2011


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Břeclav, ORP Hodonín, ORP."

Podobné prezentace


Reklamy Google