Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Územní plánování a územní rozhodování pozemkové právo podzim 2011 Ivana Průchová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Územní plánování a územní rozhodování pozemkové právo podzim 2011 Ivana Průchová."— Transkript prezentace:

1 1 Územní plánování a územní rozhodování pozemkové právo podzim 2011 Ivana Průchová

2 2 Prameny právní úpravy Zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Pozn. návrh novely StZ – více než 200 změnových bodů Pozn. návrh novely StZ – více než 200 změnových bodů prováděcí předpisy prováděcí předpisy Zák.č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (zejména vazba na dotčené orgány – závazná stanoviska) Zák.č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (zejména vazba na dotčené orgány – závazná stanoviska) proces proces správní řád správní řád soudní řád správní soudní řád správní Pozor! – novela ve věci soudního přezkumu opatření obecné povahy – novela ust. § 101a násl. ve spoj. s přechodnými ustanoveními novely s.ř.s. Pozor! – novela ve věci soudního přezkumu opatření obecné povahy – novela ust. § 101a násl. ve spoj. s přechodnými ustanoveními novely s.ř.s. týká se nástrojů územního plánování, které jsou svojí formou OOP (viz dále) týká se nástrojů územního plánování, které jsou svojí formou OOP (viz dále)

3 3 Organizace veřejné správy na úseku územního plánování a územního rozhodování orgány územního plánování orgány územního plánování stavební úřady stavební úřady

4 4 Orgány územního plánování orgány obcí orgány obcí orgány obcí ve věcech územního plánování vykonávají svoji působnost jako působnost přenesenou, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce – pak se jedná o samostatnou působnost orgány obcí ve věcech územního plánování vykonávají svoji působnost jako působnost přenesenou, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce – pak se jedná o samostatnou působnost agenda územních plánů a regulačních plánů, s nimi souvisejících územně plánovacích podkladů, vymezení zastavěného území, územní opatření agenda územních plánů a regulačních plánů, s nimi souvisejících územně plánovacích podkladů, vymezení zastavěného území, územní opatření Rada obcí pro udržitelný rozvoj území – zvláštní orgán Rada obcí pro udržitelný rozvoj území – zvláštní orgán orgány krajů orgány krajů orgány krajů ve věcech územního plánování vykonávají svoji působnost jako působnost přenesenou, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že o věci rozhoduje zastupitelstvo kraje – pak se jedná o samostatnou působnost orgány krajů ve věcech územního plánování vykonávají svoji působnost jako působnost přenesenou, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že o věci rozhoduje zastupitelstvo kraje – pak se jedná o samostatnou působnost agenda zásad územního rozvoje, regulačních plánů nadmístního významu a souvisejících územně plánovacích podkladů, popř. agenda územních opatření agenda zásad územního rozvoje, regulačních plánů nadmístního významu a souvisejících územně plánovacích podkladů, popř. agenda územních opatření Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj Dozor ve věcech územního plánování, pořizuje politiku územního rozvoje Dozor ve věcech územního plánování, pořizuje politiku územního rozvoje Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany Území vojenských újezdů Území vojenských újezdů

5 5 Ad orgány územního plánování Obce s rozšířenou působností („úřad územního plánování“) – přenesená působnost Obce s rozšířenou působností („úřad územního plánování“) – přenesená působnost pořizují pořizují územně plánovací podklady územně plánovací podklady Územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu Územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu

6 6 Ad orgány územního plánování Zastupitelstvo obce v samostatné působnosti Zastupitelstvo obce v samostatné působnosti Rozhoduje o pořízení územního a regulačního plánu Rozhoduje o pořízení územního a regulačního plánu Schvaluje zadání, popř. pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Schvaluje zadání, popř. pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Schvaluje a vydává územní plán a regulační plán (někdy názor, že regulační plán obce schvalován v přenesené působnosti) Schvaluje a vydává územní plán a regulační plán (někdy názor, že regulační plán obce schvalován v přenesené působnosti) Projednává zprávu o uplatňování územního plánu Projednává zprávu o uplatňování územního plánu Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce Vydává vymezení zastavěného území Vydává vymezení zastavěného území Schvaluje žádost obce o pořízení územního plánu, regulačního plánu Schvaluje žádost obce o pořízení územního plánu, regulačního plánu Vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře Vydává územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře Uplatňuje námitky k zásadám územního rozvoje Uplatňuje námitky k zásadám územního rozvoje Uplatňuje připomínky k územnímu plánu sousední obce Uplatňuje připomínky k územnímu plánu sousední obce

7 7 Ad orgány územního plánování Krajský úřad v přenesené působnosti Krajský úřad v přenesené působnosti Pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu Pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu Pořizuje územně plánovací podklady Pořizuje územně plánovací podklady Zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti Zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti Vydává zásady územního rozvoje Vydává zásady územního rozvoje Schvaluje zadání, popř.pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje Schvaluje zadání, popř.pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje Schvaluje zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje Schvaluje zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje

8 8 Stavební úřady Stavební úřad: Stavební úřad: Vydává územní rozhodnutí, není-li stanoveno jinak Vydává územní rozhodnutí, není-li stanoveno jinak Vydává územní souhlas Vydává územní souhlas Poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace Vykonává další činnosti podle stavebního zákona Vykonává další činnosti podle stavebního zákona

9 9 Stavební úřady stavební úřady „obecné“ stavební úřady „obecné“ Obecní úřady či městské úřady, které tuto působnost vykonávaly ke dni 31.12.2006, pověřené obecní úřady, magistráty statutárních měst a magistrát hl.města Prahy, u územně členěných statutárních měst a v hl.městě Praze dále úřady městských částí, určené statutem, krajské úřady a Ministerstvo pro místní rozvoj Obecní úřady či městské úřady, které tuto působnost vykonávaly ke dni 31.12.2006, pověřené obecní úřady, magistráty statutárních měst a magistrát hl.města Prahy, u územně členěných statutárních měst a v hl.městě Praze dále úřady městských částí, určené statutem, krajské úřady a Ministerstvo pro místní rozvoj Kraj může nařízením kraje určit obecným stavebním úřadem na žádost obce takový obecní úřad, který bude splňovat podmínky pro řádný výkon své činnosti a bude tuto činnost vykonávat pro ucelený správní obvod – vždy k 1. lednu běžného roku Kraj může nařízením kraje určit obecným stavebním úřadem na žádost obce takový obecní úřad, který bude splňovat podmínky pro řádný výkon své činnosti a bude tuto činnost vykonávat pro ucelený správní obvod – vždy k 1. lednu běžného roku Kraj může nařízením odejmout působnost stavebního úřadu tomu obecnímu úřadu, který dosud tuto působnost vykonával a nebude nadále splňovat podmínky pro řádný výkon činnosti Kraj může nařízením odejmout působnost stavebního úřadu tomu obecnímu úřadu, který dosud tuto působnost vykonával a nebude nadále splňovat podmínky pro řádný výkon činnosti speciální stavební úřady speciální stavební úřady vojenské a jiné stavební úřady (např. orgány ministerstva obrany. Ministerstva vnitra…) vojenské a jiné stavební úřady (např. orgány ministerstva obrany. Ministerstva vnitra…)

10 10 Další subjekty subjekty oprávněné uplatňovat stanoviska subjekty oprávněné uplatňovat stanoviska dotčené orgány dotčené orgány subjekty oprávněné uplatňovat námitky subjekty oprávněné uplatňovat námitky subjekty oprávněné podávat připomínky subjekty oprávněné podávat připomínky Subjekty oprávněné ke konzultaci Subjekty oprávněné ke konzultaci

11 11 Dotčené orgány subjekty oprávněné podávat stanoviska obecné vymezení ve správním řádu obecné vymezení ve správním řádu orgány územního plánování a stavební úřady s nimi postupují ve vzájemné součinnosti orgány územního plánování a stavební úřady s nimi postupují ve vzájemné součinnosti poslání dotčených orgánů poslání dotčených orgánů chránit v územním plánování veřejné zájmy podle zvláštních předpisů chránit v územním plánování veřejné zájmy podle zvláštních předpisů vydávají vydávají závazná stanoviska závazná stanoviska stanoviska stanoviska koordinovaná závazná stanoviska koordinovaná závazná stanoviska koordinovaná stanoviska koordinovaná stanoviska projednání protichůdných stanovisek projednání protichůdných stanovisek

12 12 Subjekty oprávněné podávat námitky jejich okruh stanoven u příslušného nástroje územního plánování jejich okruh stanoven u příslušného nástroje územního plánování obce obce vlastníci pozemků a staveb vlastníci pozemků a staveb bližší specifikace jejich okruhu stanovena vždy u příslušného nástroje územního plánování bližší specifikace jejich okruhu stanovena vždy u příslušného nástroje územního plánování zástupce veřejnosti zástupce veřejnosti specifická konstrukce: námitka na základě věcně shodné připomínky kvalifikovaného počtu osob (viz dále) specifická konstrukce: námitka na základě věcně shodné připomínky kvalifikovaného počtu osob (viz dále)

13 13 Subjekty oprávněné podávat připomínky „KAŽDÝ“ „KAŽDÝ“ veřejnost (fyzické, právnické osoby) veřejnost (fyzické, právnické osoby) v praxi: v praxi: často ty osoby, které buď vůbec nebo až v pozdějších procesních stadiích získají postavení subjektu oprávněného podávat námitku nebo tuto pozici opět ztratí často ty osoby, které buď vůbec nebo až v pozdějších procesních stadiích získají postavení subjektu oprávněného podávat námitku nebo tuto pozici opět ztratí Např. Např. Obce (pokud není oprávněna podat námitku) Obce (pokud není oprávněna podat námitku) vlastníci pozemků a dalších nemovitostí (pokud nejsou oprávněny podat námitku) vlastníci pozemků a dalších nemovitostí (pokud nejsou oprávněny podat námitku) subjekty s podnikatelskými, užívacími a jinými specifickými právy v území, které je však nelegitimují uplatnit námitku subjekty s podnikatelskými, užívacími a jinými specifickými právy v území, které je však nelegitimují uplatnit námitku subjekty bez vlastnických a jiných majetkových práv subjekty bez vlastnických a jiných majetkových práv FO, PO FO, PO osoba, která následně v postavení zástupce veřejnosti osoba, která následně v postavení zástupce veřejnosti zde pak jako „každý“ s podporou od dalších osob zde pak jako „každý“ s podporou od dalších osob

14 14 Zástupce veřejnosti může zastupovat veřejnost při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace (blíže u jednotlivých nástrojů územního plánování) může zastupovat veřejnost při pořizování návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace (blíže u jednotlivých nástrojů územního plánování) zástupcem veřejnosti může být zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně 1/10 občanů obce s méně než 2000obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně 1/10 občanů obce s méně než 2000obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo 1/10 občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 200 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo 1/10 občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 200 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje Zmocnění se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku a podpisovou listinou, která splňuje zákonné náležitosti a dále prohlášení, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k jejímu projednání podle stavebního zákona. Zmocnění se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku a podpisovou listinou, která splňuje zákonné náležitosti a dále prohlášení, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k jejímu projednání podle stavebního zákona. Judikatura NSS k aktivní žalobní legitimaci zástupce veřejnosti jako osoby, která vznesla námitku na základě věcně shodné připomínky Judikatura NSS k aktivní žalobní legitimaci zástupce veřejnosti jako osoby, která vznesla námitku na základě věcně shodné připomínky

15 15 Subjekty oprávněné ke konzultaci sousední státy, jejichž území může být dotčeno sousední státy, jejichž území může být dotčeno

16 16 Územně plánovací informace § 21 StZ § 21 StZ charakter předběžné informace podle správního řádu charakter předběžné informace podle správního řádu poskytuje krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon pořizovatele a stavební úřad poskytuje krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon pořizovatele a stavební úřad územně plánovací informace o: územně plánovací informace o: podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně dotčených orgánů podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně dotčených orgánů podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu územně plánovací informace se poskytuje na žádost územně plánovací informace se poskytuje na žádost žadatel musí uvést konkrétní požadavky na informaci žadatel musí uvést konkrétní požadavky na informaci Poskytnutá územně plánovací informace má časově omezenou dobu platnosti – platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána Poskytnutá územně plánovací informace má časově omezenou dobu platnosti – platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána

17 17 Územní plánování cíle a úkoly územního plánování cíle a úkoly územního plánování koordinované vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území koordinované vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území docílení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území docílení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území určení podmínek pro využívání zastavěného území určení podmínek pro využívání zastavěného území ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků vymezení zastavitelných ploch vymezení zastavitelných ploch vyhodnocování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí vyhodnocování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí

18 18 zpracovala: Ivana Průchová Nástroje územního plánování přehled nástroje územního plánování v užším smyslu: nástroje územního plánování v užším smyslu: územně plánovací podklady územně plánovací podklady územně analytické podklady územně analytické podklady územní studie územní studie politika územního rozvoje politika územního rozvoje územně plánovací dokumentace územně plánovací dokumentace zásady územního rozvoje zásady územního rozvoje územní plán územní plán regulační plán regulační plán obsah územně plánovací dokumentace se nadále nedělí na závaznou a na směrnou část, a dokumentace je propříště koncipována závazná jako celek obsah územně plánovací dokumentace se nadále nedělí na závaznou a na směrnou část, a dokumentace je propříště koncipována závazná jako celek právních účinků nabývá schválená územně plánovací dokumentace jako opatření obecné povahy svým doručením veřejnou vyhláškou, regulační plán vydaný na žádost se také doručuje jednotlivě žadateli právních účinků nabývá schválená územně plánovací dokumentace jako opatření obecné povahy svým doručením veřejnou vyhláškou, regulační plán vydaný na žádost se také doručuje jednotlivě žadateli vymezení zastavěného území vymezení zastavěného území územní opatření územní opatření územní opatření o stavební uzávěře územní opatření o stavební uzávěře územní opatření o asanaci území územní opatření o asanaci území nástroje územního plánování v širším smyslu nástroje územního plánování v širším smyslu nástroje výše uvedené včetně problematiky územních rozhodnutí a územních souhlasů(viz dále) nástroje výše uvedené včetně problematiky územních rozhodnutí a územních souhlasů(viz dále)

19 19 Blíže k jednotlivým nástrojům územního plánování osnova osnova Pojem, obsah a význam konkrétního nástroje ÚP, forma Pojem, obsah a význam konkrétního nástroje ÚP, forma vztah k ostatním nástrojům územního plánování vztah k ostatním nástrojům územního plánování proces pořizování, schvalování proces pořizování, schvalování subjekty a forma jejich zapojení subjekty a forma jejich zapojení stanoviska stanoviska námitky námitky připomínky připomínky vztah k ostatním nástrojům územního plánování vztah k ostatním nástrojům územního plánování Přezkum Přezkum správní správní soudní soudní

20 20 Územně plánovací podklady podklad k pořízení politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně podklad k pořízení politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně podklad pro rozhodování v území podklad pro rozhodování v území zákon výslovně nepředepisuje územně plánovací podklady jako povinné nástroje územního plánování, z určitých souvislostí lze však dovodit, že jejich pořizování se předpokládá zákon výslovně nepředepisuje územně plánovací podklady jako povinné nástroje územního plánování, z určitých souvislostí lze však dovodit, že jejich pořizování se předpokládá územně analytické podklady územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav v území zjišťují a vyhodnocují stav v území pořizují se na úrovni obcí, krajů, v případě potřeby na úrovni republiky pořizují se na úrovni obcí, krajů, v případě potřeby na úrovni republiky pořizovateli jsou příslušné orgány územního plánování pořizovateli jsou příslušné orgány územního plánování pořizují se na základě průzkumu území a na základě údajů o území pořizují se na základě průzkumu území a na základě údajů o území poskytovatelé údajů – příslušné orgány veřejné správy, jimi řízené právnické osoby, vlastníci dopravní a technické infrastruktury poskytovatelé údajů – příslušné orgány veřejné správy, jimi řízené právnické osoby, vlastníci dopravní a technické infrastruktury na úrovni obcí a krajů - výkon přenesené působnosti na úrovni obcí a krajů - výkon přenesené působnosti územně analytické podklady se neevidují v územně plánovací dokumentaci územně analytické podklady se neevidují v územně plánovací dokumentaci

21 21 Ad územně plánovací podklady územní studie územní studie pořizována úřady územního plánování, krajskými úřady, újezdními úřady pořizována úřady územního plánování, krajskými úřady, újezdními úřady pořizování pořizování z vlastního podnětu pořizovatele z vlastního podnětu pořizovatele z jiného podnětu – tj. na žádost z jiného podnětu – tj. na žádost povinně se územní studie pořizuje tehdy, pokud to bylo uloženo územně plánovací dokumentací povinně se územní studie pořizuje tehdy, pokud to bylo uloženo územně plánovací dokumentací navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav v území navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav v území urbanistické studie, územní generely a územní prognózy pořízené podle předchozího stavebního zákona se považují za územní studie podle nového stavebního zákona urbanistické studie, územní generely a územní prognózy pořízené podle předchozího stavebního zákona se považují za územní studie podle nového stavebního zákona pořizování v přenesené působnosti pořizování v přenesené působnosti

22 22 Politika územního rozvoje (PÚR) Obsah PÚR: Obsah PÚR: stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové ose vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, to je rozvojové oblasti a rozvojové ose vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho kraje, stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika, stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum, preference a rizika,

23 23 Politika územního rozvoje zpracovává se pro území celé republiky zpracovává se pro území celé republiky pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj schvaluje vláda svým usnesením, Sdělení o schválení politiky územního rozvoje se uveřejňuje ve Sbírce zákonů (viz dále), PÚR NENÍ opatřením obecné povahy (ani formálně, ani materiálně – viz blíže judikatura NSS a Ústavního soudu) schvaluje vláda svým usnesením, Sdělení o schválení politiky územního rozvoje se uveřejňuje ve Sbírce zákonů (viz dále), PÚR NENÍ opatřením obecné povahy (ani formálně, ani materiálně – viz blíže judikatura NSS a Ústavního soudu) funkce funkce určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech koordinuje tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady koordinuje tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady zpracovává se na základě zpracovává se na základě územně plánovacích podkladů územně plánovacích podkladů dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje zprávy o stavu životního prostředí zprávy o stavu životního prostředí dalších podkladů dalších podkladů Ministerstvo pro místní rozvoj rozhoduje ve spolupráci s dalšími ministerstvy, specifické postavení má Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj rozhoduje ve spolupráci s dalšími ministerstvy, specifické postavení má Ministerstvo životního prostředí

24 24 Stanoviska a připomínky Stanoviska Stanoviska ministerstva a jiné ústřední správní úřady ministerstva a jiné ústřední správní úřady kraje kraje Připomínky Připomínky Veřejnost Veřejnost rozuměj – „každý“ – v rámci ní FO, PO vč. obcí rozuměj – „každý“ – v rámci ní FO, PO vč. obcí Námitky Námitky NE – u PÚR se institut námitek neuplatňuje NE – u PÚR se institut námitek neuplatňuje

25 25 Ad politika územního rozvoje veřejnost veřejnost může k návrhu politiky územního rozvoje, a to do 90 dnů od zveřejnění návrhu, uplatnit připomínky. Připomínky se podávají Ministerstvu pro místní rozvoj může k návrhu politiky územního rozvoje, a to do 90 dnů od zveřejnění návrhu, uplatnit připomínky. Připomínky se podávají Ministerstvu pro místní rozvoj přeshraniční projednávání návrhu politiky územního rozvoje přeshraniční projednávání návrhu politiky územního rozvoje Spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí Spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí Upravený návrh se opětovně projedná se zástupci ministerstev, jiných ústředních orgánů a krajů Upravený návrh se opětovně projedná se zástupci ministerstev, jiných ústředních orgánů a krajů povinnost předložit vládě ke schválení do 2 let od nabytí účinnosti stavebního zákona povinnost předložit vládě ke schválení do 2 let od nabytí účinnosti stavebního zákona Sdělení o schválení politiky územního rozvoje se uveřejňuje ve Sbírce zákonů Sdělení o schválení politiky územního rozvoje se uveřejňuje ve Sbírce zákonů - viz č. 270/2009 Sb. - viz č. 270/2009 Sb. Dále se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup Dále se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup aktualizace politiky územního rozvoje – každé 4 roky aktualizace politiky územního rozvoje – každé 4 roky Politika Územního rozvoje v soudní judikatuře (NSS, ÚS) Politika Územního rozvoje v soudní judikatuře (NSS, ÚS)

26 26 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zásady územního rozvoje stanoví zejména Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (dále jen "územní rezerva"). Zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (dále jen "územní rezerva"). Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

27 27 ad Zásady územního rozvoje ad Zásady územního rozvoje pořizují a vydávají se pro celé území kraje pořizují a vydávají se pro celé území kraje povinný nástroj – všechny kraje mají povinnost pro svoje území je pořídit a přijmout do 5 let od nabytí účinnosti stavebního zákona povinný nástroj – všechny kraje mají povinnost pro svoje území je pořídit a přijmout do 5 let od nabytí účinnosti stavebního zákona aktualizace – každé 2 roky aktualizace – každé 2 roky návrh zásad územního rozvoje na základě zadání schváleného zastupitelstvem kraje návrh zásad územního rozvoje na základě zadání schváleného zastupitelstvem kraje posouzení návrhu zásad územního rozvoje ministerstvem posouzení návrhu zásad územního rozvoje ministerstvem řízení o zásadách územního rozvoje – je vedeno jako řízení o opatření obecné povahy řízení o zásadách územního rozvoje – je vedeno jako řízení o opatření obecné povahy veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu zásad veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu zásad přizváni budou dotčené orgány, obce v řešeném území a sousední kraje přizváni budou dotčené orgány, obce v řešeném území a sousední kraje po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky musí být návrh zásad územního rozvoje vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky musí být návrh zásad územního rozvoje vystaven k veřejnému nahlédnutí

28 28 ad Zásady územního rozvoje - stanoviska, námitky, připomínky stanoviska stanoviska dotčené orgány dotčené orgány námitky námitky obce v řešeném území obce v řešeném území obce sousedící s řešeným území obce sousedící s řešeným území zástupce veřejnosti zástupce veřejnosti Tj. NE: osoby s vlastnickými právy v řešeném či dotčeném území (event. pouze jako „každý“ – připomínky) Tj. NE: osoby s vlastnickými právy v řešeném či dotčeném území (event. pouze jako „každý“ – připomínky) připomínky připomínky každý každý

29 29 Ad zásady územního rozvoje koncentrace: koncentrace: dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené obce a zástupce veřejnosti musí být na tuto skutečnost upozorněny. dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené obce a zástupce veřejnosti musí být na tuto skutečnost upozorněny. ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schvalování politiky územního rozvoje, se nepřihlíží ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schvalování politiky územního rozvoje, se nepřihlíží krajský úřad krajský úřad zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách. zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách. je-li to nezbytné, zajistí úpravu návrhu zásad územního rozvoje v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popř. s výsledkem řešení rozporů je-li to nezbytné, zajistí úpravu návrhu zásad územního rozvoje v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popř. s výsledkem řešení rozporů opakované projednání návrhu opakované projednání návrhu dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu zásad územního rozvoje dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu zásad územního rozvoje přepracování zásad územního rozvoje přepracování zásad územního rozvoje je-li to nutné na základě projednání návrhu zásad územního rozvoje je-li to nutné na základě projednání návrhu zásad územního rozvoje

30 30 Ad zásady územního rozvoje návrh zásad územního rozvoje s odůvodněním předkládá krajský úřad zastupitelstvu kraje návrh zásad územního rozvoje s odůvodněním předkládá krajský úřad zastupitelstvu kraje zastupitelstvo kraje si ověří, zda nejsou v rozporu s zastupitelstvo kraje si ověří, zda nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje politikou územního rozvoje stanovisky dotčených orgánů stanovisky dotčených orgánů výsledkem řešení rozporu výsledkem řešení rozporu stanoviskem ministerstva stanoviskem ministerstva Schválené zásady územního rozvoje Schválené zásady územního rozvoje dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je kraj povinen úvést zásady územního rozvoje do souladu s tímto rozhodnutím. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí zásad územního rozvoje, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách dojde-li ke změně nebo zrušení rozhodnutí o námitkách, je kraj povinen úvést zásady územního rozvoje do souladu s tímto rozhodnutím. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí zásad územního rozvoje, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následně schválenou politikou územního rozvoje kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následně schválenou politikou územního rozvoje zásady územního rozvoje nelze změnit v přezkumném řízení podle správního řádu zásady územního rozvoje nelze změnit v přezkumném řízení podle správního řádu Aktualizace zásad územního rozvoje Aktualizace zásad územního rozvoje krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po vydání zásad územního rozvoje krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po vydání zásad územního rozvoje

31 31 Územní plán Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje Stanoví základní koncepci rozvoje území obce Stanoví základní koncepci rozvoje území obce

32 32 zpracovala: Ivana Průchová Územní plán obsah Územní plán stanoví základní koncepci Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán může Územní plán může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využ ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využ územní studií nebo územní studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách v území stanoví podmínky pro pořízení regulačního plánu a pro jeho vydání, které jsou zadáním regulačního plánu. stanoví podmínky pro pořízení regulačního plánu a pro jeho vydání, které jsou zadáním regulačního plánu. pořízení regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá pro vybranou plochu nebo koridor platnosti, pokud nedojde k vydání regulačního plánu do 2 let od podání úplné žádosti v souladu s právními předpisy a zadáním regulačního plánu. pořízení regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá pro vybranou plochu nebo koridor platnosti, pokud nedojde k vydání regulačního plánu do 2 let od podání úplné žádosti v souladu s právními předpisy a zadáním regulačního plánu.

33 33 Ad územní plán o pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce: o pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce: z vlastního podnětu, z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, na návrh občana obce, na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce

34 34 Kroky po rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu Zadání územního plánu Zadání územního plánu Koncept územního plánu Koncept územního plánu Návrh územního plánu Návrh územního plánu Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem Řízení o územním plánu Řízení o územním plánu Vydání územního plánu Vydání územního plánu Vyhodnocování územního plánu a jeho změny Vyhodnocování územního plánu a jeho změny

35 35 Zadání územního plánu Zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelstvem Zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelstvem Obsah: Obsah: Hlavní cíle a požadavky na zpracování územního plánu Hlavní cíle a požadavky na zpracování územního plánu Pořizovatel zašle Pořizovatel zašle Dotčeným orgánům Dotčeným orgánům Sousedním obcím Sousedním obcím Krajskému úřadu Krajskému úřadu Zajistí zveřejnění Zajistí zveřejnění Každý může uplatnit připomínky Každý může uplatnit připomínky Dotčené orgány, krajský úřad – požadavky Dotčené orgány, krajský úřad – požadavky Sousední obce – podněty Sousední obce – podněty Požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj vč. Vlivů na ŽP – za podmínek podle § 47 odst. 3 StZ Požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj vč. Vlivů na ŽP – za podmínek podle § 47 odst. 3 StZ Úprava návrhu zadání, předložení ke schválení zastupitelstvu obce, pro jejíž území územní plán zpracováván Úprava návrhu zadání, předložení ke schválení zastupitelstvu obce, pro jejíž území územní plán zpracováván Může být uloženo zpracovat variantní řešení územního plánu Může být uloženo zpracovat variantní řešení územního plánu

36 36 Koncept územního plánu zpracovává se tehdy, pokud je to stanoveno v zadání zpracovává se tehdy, pokud je to stanoveno v zadání Veřejné projednání Veřejné projednání Do 15 dnů od konání: Do 15 dnů od konání: Stanoviska Stanoviska Dotčené orgány Dotčené orgány Připomínky Připomínky Každý Každý Sousední obce Sousední obce Námitky Námitky vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch do 30 dnů od konání do 30 dnů od konání Krajský úřad stanovisko s podmínkami pro zajištění koordinace Krajský úřad stanovisko s podmínkami pro zajištění koordinace na základě výsledků projednání konceptu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelstvem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu na základě výsledků projednání konceptu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelstvem návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu

37 37 Návrh územního plánu na základě na základě Schváleného zadání nebo Schváleného zadání nebo Schválených pokynů (pokud se zpracovával koncept) Schválených pokynů (pokud se zpracovával koncept) společné jednání o návrhu územního plánu společné jednání o návrhu územního plánu Stanoviska Stanoviska Dotčené orgány Dotčené orgány Připomínky Připomínky Sousední obce Sousední obce návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání krajský úřad návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání krajský úřad

38 38 Řízení o územním plánu Veřejné projednání územního plánu Veřejné projednání územního plánu Stanoviska Stanoviska Dotčené orgány Dotčené orgány Námitky Námitky Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch zástupce veřejnosti zástupce veřejnosti Připomínky Připomínky každý každý Vyhodnocení výsledků projednání Vyhodnocení výsledků projednání Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu a návrhu územního plánu Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu a návrhu územního plánu Důsledky vyhodnocení: Důsledky vyhodnocení: Možná úprava návrhu, pokud podstatná, tak Možná úprava návrhu, pokud podstatná, tak Opakované veřejné projednání Opakované veřejné projednání Opět připomínky, stanoviska, námitky jako viz výše Opět připomínky, stanoviska, námitky jako viz výše Přepracování územního plánu Přepracování územního plánu Celý proces znovu Celý proces znovu

39 39 Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu Pořizovatel Pořizovatel Závěr, že Závěr, že návrh ÚP v rozporu se zákonem nebo s požadavky dle § 53 odst. 4 StZ návrh ÚP v rozporu se zákonem nebo s požadavky dle § 53 odst. 4 StZ Pořizovatel předloží návrh na jeho zamítnutí zastupitelstvu obce Pořizovatel předloží návrh na jeho zamítnutí zastupitelstvu obce Návrh ÚP není v rozporu se zákonem a požadavky dle § 53 odst 4 StZ Návrh ÚP není v rozporu se zákonem a požadavky dle § 53 odst 4 StZ pořizovatel předloží zastupitelstvu návrh na vydání ÚP pořizovatel předloží zastupitelstvu návrh na vydání ÚP Zastupitelstvo obce vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR, ÚPD, stanovisky DOSS, KÚ Zastupitelstvo obce vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR, ÚPD, stanovisky DOSS, KÚ Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem vrátí pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání (tj. zastupitelstvo nesmí samo měnit!) vrátí pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání (tj. zastupitelstvo nesmí samo měnit!)

40 40 Regulační plán Stanoví v řešené ploše podrobnosti pro využití pozemků, pro umístěné a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí Stanoví v řešené ploše podrobnosti pro využití pozemků, pro umístěné a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí VŽDY stanoví: VŽDY stanoví: podmínky pro vymezení a využití pozemků podmínky pro vymezení a využití pozemků podmínky pro umístění a prostorové umístění staveb veřejné infrastruktury podmínky pro umístění a prostorové umístění staveb veřejné infrastruktury Vymezí veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření Vymezí veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření RP NAHRAZUJE v řešené ploše ve schválené rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území RP NAHRAZUJE v řešené ploše ve schválené rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území RP vydaný krajem je závazný pro ÚP a RP vydávané obcemi RP vydaný krajem je závazný pro ÚP a RP vydávané obcemi RP nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území RP nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území RP může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav RP může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav

41 41 Ad regulační plán pořízení regulačního plánu pořízení regulačního plánu z podnětu z podnětu na žádost na žádost tato skutečnost ovlivňuje průběh pořízení regulačního plánu tato skutečnost ovlivňuje průběh pořízení regulačního plánu

42 42 Ad regulační plán pořízení regulačního plánu z podnětu pořízení regulačního plánu z podnětu náležitosti podnětu náležitosti podnětu zastupitelstvo (obce, kraje) zastupitelstvo (obce, kraje) Rozhodne o pořízení regulačního plánu Rozhodne o pořízení regulačního plánu Předá návrh zadání pořizovateli Předá návrh zadání pořizovateli Odmítne podnět k pořízení regulačního plánu Odmítne podnět k pořízení regulačního plánu Zpracování návrhu zadání Zpracování návrhu zadání Schválení návrhu zadání Schválení návrhu zadání Zpracování návrhu regulačního plánu Zpracování návrhu regulačního plánu Společné jednání o návrhu regulačního plánu Společné jednání o návrhu regulačního plánu Stanoviska Stanoviska Dotčené orgány Dotčené orgány

43 43 Ad regulační plán Pořízení regulačního plánu na žádost Pořízení regulačního plánu na žádost žádost se podává u příslušného pořizovatele žádost se podává u příslušného pořizovatele žádost žádost náležitosti žádosti náležitosti žádosti obecné náležitosti podání obecné náležitosti podání základní údaje o požadovaném záměru, základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu a důvody a účel pořízení regulačního plánu a návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí. návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí. žádost se podává u příslušného pořizovatele. žádost se podává u příslušného pořizovatele. přílohy žádosti přílohy žádosti Stanoviska popř. rozhodnutí dotčených orgánů Stanoviska popř. rozhodnutí dotčených orgánů doklady o vlastnickém právu nebo právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo souhlas vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohoda o parcelaci doklady o vlastnickém právu nebo právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo souhlas vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohoda o parcelaci

44 44 Ad regulační plán Dohoda o parcelaci Dohoda o parcelaci Specifikum u regulačního plánu na žádost Specifikum u regulačního plánu na žádost Žadatel může uzavřít s vlastníky pozemků a staveb, které jsou dotčeny navrhovaným záměrem dohodu o parcelaci Žadatel může uzavřít s vlastníky pozemků a staveb, které jsou dotčeny navrhovaným záměrem dohodu o parcelaci Jejím obsahem mj. i souhlas těchto subjektů s dotčeným záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů z jeho realizací Jejím obsahem mj. i souhlas těchto subjektů s dotčeným záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů z jeho realizací Plánovací smlouva Plánovací smlouva Kraj nebo obce mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením tzv. plánovací smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo úpravách stávající veřejné infrastruktury Kraj nebo obce mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením tzv. plánovací smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo úpravách stávající veřejné infrastruktury

45 45 Řízení o regulačním plánu (pravidla stejná u RP pořizovaného z podnětu i na žádost) Veřejné projednání návrhu regulačního plánu Veřejné projednání návrhu regulačního plánu stanoviska stanoviska dotčené orgány dotčené orgány námitky námitky Osoby dle § 85 odst. 1 a 2 StZ Osoby dle § 85 odst. 1 a 2 StZ tj. okruh osob oprávněných podat námitky odpovídá okruhu účastníků územního řízení tj. okruh osob oprávněných podat námitky odpovídá okruhu účastníků územního řízení připomínky připomínky každý každý

46 46 Ad regulační plán Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení a vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu, která je vyvolána tímto regulačním plánem Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení a vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu, která je vyvolána tímto regulačním plánem

47 47 Zastavěné území na území obce se vymezuje jedno nebo více zastavěných území na území obce se vymezuje jedno nebo více zastavěných území do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic,chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic,chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to zastavěné stavební pozemky zastavěné stavební pozemky stavební proluky stavební proluky pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území Ostatní veřejná prostranství Ostatní veřejná prostranství Další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic, zahradnictví Další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic, zahradnictví

48 48 Ad zastavěné území Zastavěné území Zastavěné území Vymezuje se Vymezuje se v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou samostatně - není-li vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není vyznačen v katastrální mapě samostatně - není-li vydán územní plán, může obec požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není vyznačen v katastrální mapě zastavěné území se vydává formou opatření obecné povahy zastavěné území se vydává formou opatření obecné povahy úřad územního plánování navrhne do 60 dnů od obdržení žádosti vymezení zastavěného území a svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů úřad územního plánování navrhne do 60 dnů od obdržení žádosti vymezení zastavěného území a svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů dotčené orgány uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode dne místního šetření dotčené orgány uplatní svá stanoviska do 30 dnů ode dne místního šetření námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků v dotčeném území a vlastníci sousedících pozemků námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků v dotčeném území a vlastníci sousedících pozemků úřad územního plánování na základě uplatněných stanovisek a námitek upraví návrh zastavěného území úřad územního plánování na základě uplatněných stanovisek a námitek upraví návrh zastavěného území Vymezené zastavěného území pozbývá platnosti vydáním územního plánu, který toto zastavěné území převzal. Vymezené zastavěného území pozbývá platnosti vydáním územního plánu, který toto zastavěné území převzal. Nemá-li obec vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí Nemá-li obec vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1.9.1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí

49 49 Územní opatření o stavební uzávěře Vydává se jako opatření obecné povahy podle správního řádu Vydává se jako opatření obecné povahy podle správního řádu Omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území Omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce Územním opatřením o stavební uzávěře nelze omezit nebo zakázat udržovací práce

50 50 Územní opatření o asanaci území Vydává se jako opatření obecné povahy podle správního řádu Vydává se jako opatření obecné povahy podle správního řádu Vydává se na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území a je nezbytné stanovit podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území Vydává se na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území a je nezbytné stanovit podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území Územní opatření o asanaci území se dále vydává rovněž pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné stavby, u nichž je ve veřejném zájmu nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území Územní opatření o asanaci území se dále vydává rovněž pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné stavby, u nichž je ve veřejném zájmu nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území

51 51 Přezkoumání aktů územního plánování, vydaných ve formě opatření obecné povahy akty vydávané ve formě opatření obecné povahy (OOP): akty vydávané ve formě opatření obecné povahy (OOP): zásady územního rozvoje zásady územního rozvoje územní plán územní plán regulační plán regulační plán vymezení zastavěného území vymezení zastavěného území územní opatření o stavební uzávěře územní opatření o stavební uzávěře územní opatření o asanaci území územní opatření o asanaci území přezkoumávání rozhodnutí o námitkách (je součástí odůvodnění opatření obecné povahy) přezkoumávání rozhodnutí o námitkách (je součástí odůvodnění opatření obecné povahy) podle správního řádu podle správního řádu nelze se odvolat příp.podat rozklad nelze se odvolat příp.podat rozklad možná je obnova řízení možná je obnova řízení v případě, že by bylo zrušeno nebo změněno některé ze závazných stanovisek dotčených orgánů, o něž se rozhodnutí o námitkách opíralo – výsledkem - nové rozhodnutí o námitkách v případě, že by bylo zrušeno nebo změněno některé ze závazných stanovisek dotčených orgánů, o něž se rozhodnutí o námitkách opíralo – výsledkem - nové rozhodnutí o námitkách možné je přezkumné řízení možné je přezkumné řízení pro rozpor rozhodnutí o námitkách se zákonem pro rozpor rozhodnutí o námitkách se zákonem pro vady řízení pro vady řízení ve správním soudnictví ve správním soudnictví

52 52 Ad přezkoumávání aktů územního plánování, vydaných ve formě opatření obecné povahy přezkoumávání samotných opatření obecné povahy přezkoumávání samotných opatření obecné povahy nelze se odvolat příp.podat rozklad nelze se odvolat příp.podat rozklad nelze obnova řízení na návrh nelze obnova řízení na návrh možná obnova řízení z moci úřední možná obnova řízení z moci úřední v případech zrušení či změny závazných stanovisek dotčených orgánů v případech zrušení či změny závazných stanovisek dotčených orgánů možnost přezkumného řízení podle správního řádu možnost přezkumného řízení podle správního řádu V úvahu přichází pouze zrušení opatření obecné povahy (ne jeho změna) V úvahu přichází pouze zrušení opatření obecné povahy (ne jeho změna) Není možné u ZÚR (§ 41 odst. 5 StZ) Není možné u ZÚR (§ 41 odst. 5 StZ) přezkoumatelnost ve správním soudnictví přezkoumatelnost ve správním soudnictví návrh na zrušení OOP nebo jeho části ze strany toho, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy zkrácen návrh na zrušení OOP nebo jeho části ze strany toho, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy zkrácen ten, kdo je oprávněn ve věci, ve které bylo opatření obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh – navrhnout zrušení OOP jen společně s takovým návrhem ten, kdo je oprávněn ve věci, ve které bylo opatření obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh – navrhnout zrušení OOP jen společně s takovým návrhem Ministerstvo vnitra, pokud jde o OOP vydané krajem nebo obcí Ministerstvo vnitra, pokud jde o OOP vydané krajem nebo obcí příslušný rozhodnout je Nejvyšší správní soud příslušný rozhodnout je Nejvyšší správní soud (pozn. novela s.ř.s. obsahuje změny – krajské soudy) (pozn. novela s.ř.s. obsahuje změny – krajské soudy) § 101a s.ř.s. + související judikatura NSS, ÚS § 101a s.ř.s. + související judikatura NSS, ÚS

53 53 Specifika majetkoprávních vztahů v území předkupní právo, náhrady za změnu v území Předkupní právo obce, kraje, státu k pozemkům Předkupní právo obce, kraje, státu k pozemkům K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření Obec dále: Obec dále: K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství Vlastník pozemku je v případě zamýšleného prodeje nabídnout obci, kraji, státu ke koupi za obvyklou cenu zjištěnou posudkem znalce Vlastník pozemku je v případě zamýšleného prodeje nabídnout obci, kraji, státu ke koupi za obvyklou cenu zjištěnou posudkem znalce Týká-li se předkupní právo části pozemku, je předmětem nabídky příslušná část pozemku Předkupní právo může být uplatněno do 6 měsíců ode dne doručení nabídky. Uplynutím této lhůty zaniká. Týká-li se předkupní právo části pozemku, je předmětem nabídky příslušná část pozemku Předkupní právo může být uplatněno do 6 měsíců ode dne doručení nabídky. Uplynutím této lhůty zaniká. Oprávněná obce, kraj, stát se může předkupního práva výslovně vzdát i před uplynutím 6 měsíční lhůty Oprávněná obce, kraj, stát se může předkupního práva výslovně vzdát i před uplynutím 6 měsíční lhůty

54 54 Ad Specifika majetkoprávních vztahů v území předkupní právo, náhrady za změnu v území Náhrada za změnu v území přísluší Náhrada za změnu v území přísluší vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání pozemku nebo stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře omezena vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání pozemku nebo stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře omezena vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního plán na základě změny územního plán vydáním nového územního plánu vydáním nového územního plánu vydáním regulačního plánu vydáním regulačního plánu zrušením územního rozhodnutí zrušením územního rozhodnutí Výše náhrady Výše náhrady Ve výši rozdílu mezi cenou stavebního pozemku v kupní smlouvě a cenou obvyklou zjištěnou znaleckým posudkem Ve výši rozdílu mezi cenou stavebního pozemku v kupní smlouvě a cenou obvyklou zjištěnou znaleckým posudkem Náhrada vlastníkovi nenáleží, jestliže k uvedené změně došlo na základě návrhu vlastníka Náhrada vlastníkovi nenáleží, jestliže k uvedené změně došlo na základě návrhu vlastníka Náhrada se poskytuje v penězích Náhrada se poskytuje v penězích Účinnost k 1.1.2012 Účinnost k 1.1.2012

55 55 Územně plánovací dokumentace a přechodná ustanovení StZ Pořizování ÚPD podle nového StZ navazuje na předchozí stav Pořizování ÚPD podle nového StZ navazuje na předchozí stav území, kde nebyla ÚPD pořízena nebo její pořízení se nacházelo v určitém rozpracování území, kde nebyla ÚPD pořízena nebo její pořízení se nacházelo v určitém rozpracování území, kde byla ÚPD pořízena území, kde byla ÚPD pořízena Pozor Pozor § 188 odst. 4 StZ – povaha obecně závazných vyhlášek, jimiž byla vydávána závazná část ÚPD podle zák.č. 50/1976 Sb. –“starého“ stavebního zákona – povaha OOP – viz i judikatura NSS, ÚS § 188 odst. 4 StZ – povaha obecně závazných vyhlášek, jimiž byla vydávána závazná část ÚPD podle zák.č. 50/1976 Sb. –“starého“ stavebního zákona – povaha OOP – viz i judikatura NSS, ÚS

56 56 Evidence územně plánovací činnosti § 162 StZ § 162 StZ Předmět evidence územně plánovací činnosti jsou data o: Předmět evidence územně plánovací činnosti jsou data o: územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování Zastavitelných plochách nad 10 ha a účelu jejich využití Zastavitelných plochách nad 10 ha a účelu jejich využití Územní studiích Územní studiích Evidenci vede MMR, popř. jím pověřená osoba (Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně) Evidenci vede MMR, popř. jím pověřená osoba (Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně) § 163 a násl. sTz § 163 a násl. sTz Pravidla ukládání jednotlivých dokumentů Pravidla ukládání jednotlivých dokumentů do evidence územně plánovací činnosti do evidence územně plánovací činnosti Pro ukládání na úrovni jednotlivých orgánů územního plánování Pro ukládání na úrovni jednotlivých orgánů územního plánování Podrobnosti vyhl.č. 500/2006 Sb.o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Podrobnosti vyhl.č. 500/2006 Sb.o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

57 57 Územní rozhodování jde o rozhodování o konkrétních subjektivních právech a povinnostech (výsledkem je ISA nebo akt jej nahrazující – např. veřejnoprávní smlouva) jde o rozhodování o konkrétních subjektivních právech a povinnostech (výsledkem je ISA nebo akt jej nahrazující – např. veřejnoprávní smlouva) musí být v souladu s obsahem územně plánovací dokumentace a s dalšími nástroji územního plánování musí být v souladu s obsahem územně plánovací dokumentace a s dalšími nástroji územního plánování

58 58 Územní rozhodnutí - § 76 a násl. Územní rozhodnutí Územní rozhodnutí ÚR o umístění stavby nebo zařízení ÚR o umístění stavby nebo zařízení ÚR o změně využití území ÚR o změně využití území ÚR o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území ÚR o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území ÚR o dělení nebo scelování pozemků ÚR o dělení nebo scelování pozemků ÚR o ochranném pásmu ÚR o ochranném pásmu Územní rozhodnutí se nevydává pro území, pro které byl schválen regulační plán (viz výše), a to v rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí Územní rozhodnutí se nevydává pro území, pro které byl schválen regulační plán (viz výše), a to v rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v řízení jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán Stavební úřad může podle správního řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v řízení jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení

59 59 Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva (VPS) Veřejnoprávní smlouva (VPS) o umístění stavby o umístění stavby o změně využití území o změně využití území o změně vlivu stavby na využití území o změně vlivu stavby na využití území Se souhlasem dotčeného orgánu Se souhlasem dotčeného orgánu Nahrazuje územní rozhodnutí Nahrazuje územní rozhodnutí Subjekty VPS – stavební úřad a žadatel Subjekty VPS – stavební úřad a žadatel

60 60 Územní řízení Zvláštní druh správního řízení Zvláštní druh správního řízení Příslušné k vedení územních řízení jsou Příslušné k vedení územních řízení jsou stavební úřady stavební úřady podle zvláštních předpisů u územního rozhodnutí o změně využití území nebo o ochranném pásmu mohou být příslušné jiné orgány (např. horní zákon) podle zvláštních předpisů u územního rozhodnutí o změně využití území nebo o ochranném pásmu mohou být příslušné jiné orgány (např. horní zákon) za určitých podmínek si pravomoc vydat územní rozhodnutí může vyhradit nadřízený orgán za určitých podmínek si pravomoc vydat územní rozhodnutí může vyhradit nadřízený orgán

61 61 Účastníci územního řízení vždy: vždy: žadatel žadatel obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn dále: dále: vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Nález ÚS č. 96/2000 Sb. Nález ÚS č. 96/2000 Sb. osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.

62 62 Územní řízení územní řízení se zahajuje na žádost územní řízení se zahajuje na žádost náležitosti žádosti a její přílohy náležitosti žádosti a její přílohy jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření ke stavbě, předloží namísto toho souhlas jejich vlastníka nebo dohodu o parcelaci. Tuto povinnost nemá v případě, že lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit jestliže žadatel nemá vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření ke stavbě, předloží namísto toho souhlas jejich vlastníka nebo dohodu o parcelaci. Tuto povinnost nemá v případě, že lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit vztah k posuzování vlivu na životní prostředí – stanovisko přílohou žádosti vztah k posuzování vlivu na životní prostředí – stanovisko přílohou žádosti Oznámení zahájení územního řízení Oznámení zahájení územního řízení dotčeným orgánům, žadateli, obci – oznámení jednotlivě dotčeným orgánům, žadateli, obci – oznámení jednotlivě Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou Zásada ústnosti – veřejné ústní jednání Zásada ústnosti – veřejné ústní jednání Námitky Námitky Připomínky Připomínky stanoviska dotčených orgánů stanoviska dotčených orgánů Zásada koncentrace řízení Zásada koncentrace řízení Námitky, stanoviska, připomínky – uplatnění nejpozději při veřejném ústním jednání Námitky, stanoviska, připomínky – uplatnění nejpozději při veřejném ústním jednání Přihlíženo není k závazným stanoviskům a námitkám, uplatněným při pořizování a projednávání územního plánu nebo regulačního plánu Přihlíženo není k závazným stanoviskům a námitkám, uplatněným při pořizování a projednávání územního plánu nebo regulačního plánu

63 63 Práva k pozemkům Možné situace: Možné situace: A) žadatel je vlastníkem pozemku A) žadatel je vlastníkem pozemku B) žadatel má jiné právo k uskutečnění záměru B) žadatel má jiné právo k uskutečnění záměru tj. doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě) např. právo odpovídající věcnému břemeni tj. doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě) např. právo odpovídající věcnému břemeni C) Žadatel nemá vlastnické ani jiné právo uvedené sub B) C) Žadatel nemá vlastnické ani jiné právo uvedené sub B) Povinnost předložit souhlas vlastníka nebo Povinnost předložit souhlas vlastníka nebo Dohodu o parcelaci Dohodu o parcelaci Není třeba právo dokládat v průběhu územního řízení: Není třeba právo dokládat v průběhu územního řízení: lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vyměnit

64 64 Územní řízení Územní rozhodnutí Územní rozhodnutí náležitosti náležitosti textová část textová část grafická příloha grafická příloha Doba platnosti územního rozhodnutí Doba platnosti územního rozhodnutí ÚR o umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech delší lhůtu ÚR o umístění stavby, změně využití území nebo změně stavby a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech delší lhůtu Doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena Doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena ÚR pozbývá platnosti ÚR pozbývá platnosti nebyla-li ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštního zákona nebyla-li ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštního zákona nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel Bylo-li stavební nebo obdobné povolovací řízení zastaveno Bylo-li stavební nebo obdobné povolovací řízení zastaveno Byla-li podaná žádost zamítnuta po době platnosti územního rozhodnutí Byla-li podaná žádost zamítnuta po době platnosti územního rozhodnutí Opravné prostředky proti územnímu rozhodnutí Opravné prostředky proti územnímu rozhodnutí

65 65 Územní řízení změna či zrušení územního rozhodnutí změna či zrušení územního rozhodnutí na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí Dosavadní část se nahradí novým rozhodnutí Dosavadní část se nahradí novým rozhodnutí změna či zrušení ÚR o ochranném pásmu - specifika změna či zrušení ÚR o ochranném pásmu - specifika na žádost oprávněného na žádost oprávněného na návrh povinného na návrh povinného z podnětu dotčeného orgánu z podnětu dotčeného orgánu pro řízení o změně nebo zrušení územního rozhodnutí se použijí obdobně ustanovení o územním řízení pro řízení o změně nebo zrušení územního rozhodnutí se použijí obdobně ustanovení o územním řízení

66 66 Zjednodušené územní řízení Stavební úřad může rozhodnout o Stavební úřad může rozhodnout o O umístění stavby O umístění stavby O změně využití území O změně využití území O změně stavby O změně stavby O dělení a scelování pozemků O dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže ve zjednodušeném územním řízení, jestliže Záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území Záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území Záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí Záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí Žádost je doložena Žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů závaznými stanovisky dotčených orgánů Souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají s těmito pozemky společnou hranici a stavbám na nich Souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají s těmito pozemky společnou hranici a stavbám na nich Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení Pokud žádost nesplňuje podmínky pro zjednodušené územní řízení, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení územního řízení

67 67 Ad zjednodušené územní řízení Jsou-li dány podmínky pro zjednodušené územní řízení Jsou-li dány podmínky pro zjednodušené územní řízení Stavební úřad zveřejní návrh výroku rozhodnutí Stavební úřad zveřejní návrh výroku rozhodnutí Stavební úřad návrh výroku doručí žadateli a dotčeným orgánům Stavební úřad návrh výroku doručí žadateli a dotčeným orgánům Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku byl vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má uskutečnit Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku byl vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má uskutečnit Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu Připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu Připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci Pokud nebyly ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci Po nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti Po nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti Územní rozhodnutí zašle stavební úřad také obci, pokud není stavebním úřadem a popř. speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení Územní rozhodnutí zašle stavební úřad také obci, pokud není stavebním úřadem a popř. speciálnímu stavebnímu úřadu, který povede stavební řízení

68 68 Územní souhlas Může jej vydat stavební úřad na základě oznámení o záměru, pokud Může jej vydat stavební úřad na základě oznámení o záměru, pokud Je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše Je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše Poměry v území se podstatně nemění Poměry v území se podstatně nemění Záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Územní souhlas nelze vydat Územní souhlas nelze vydat obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky nebo obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky nebo Je-li závazným stanoviskem vysloven nesouhlas Je-li závazným stanoviskem vysloven nesouhlas Pokud záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí Pokud záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí Stavební zákon obsahuje výčet aktivit, kdy postačí územní souhlas Stavební zákon obsahuje výčet aktivit, kdy postačí územní souhlas Obsah oznámení o záměru Obsah oznámení o záměru Obecné náležitosti Obecné náležitosti Identifikační údaje dotčených pozemků a staveb Identifikační údaje dotčených pozemků a staveb Doklady prokazující vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám Doklady prokazující vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám Závazná stanoviska, popř.rozhodnutí dotčených orgánů Závazná stanoviska, popř.rozhodnutí dotčených orgánů Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury Stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury Jednoduchý technický popis záměru Jednoduchý technický popis záměru Souhlasy vlastníků pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn Souhlasy vlastníků pozemků nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn Souhlas osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno Souhlas osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno

69 69 Ad územní souhlas Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to po dobu nejméně 30 dnů Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to po dobu nejméně 30 dnů Záměr je v souladu s požadovanými zákonnými předpoklady Záměr je v souladu s požadovanými zákonnými předpoklady stavební úřad vydá územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení a opatří situační nákres ověřovací doložkou stavební úřad vydá územní souhlas se záměrem, a to do 30 dnů ode dne jeho oznámení a opatří situační nákres ověřovací doložkou Záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu nebo je třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci Záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu nebo je třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci Rozhodne stavební úřad usnesením ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru o projednání záměru v územním řízení. Rozhodne stavební úřad usnesením ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru o projednání záměru v územním řízení. Usnesení se doručuje oznamovateli a příslušné obci Usnesení se doručuje oznamovateli a příslušné obci Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání Územní souhlas platí 12 měsíců ode dne jeho vydání Územní souhlas pozbývá platnosti Územní souhlas pozbývá platnosti nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních předpisů nebyla-li v této lhůtě podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních předpisů Nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel Nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel Pokud bylo stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno nebo byla-li žádost zamítnuta Pokud bylo stavební nebo jiné povolovací řízení po lhůtě platnosti územního souhlasu zastaveno nebo byla-li žádost zamítnuta Viz blíže i judikatura a odborná literatura k povaze a přezkoumatelnosti územního souhlasu Viz blíže i judikatura a odborná literatura k povaze a přezkoumatelnosti územního souhlasu


Stáhnout ppt "1 Územní plánování a územní rozhodování pozemkové právo podzim 2011 Ivana Průchová."

Podobné prezentace


Reklamy Google