Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulační plán 4.12.2014 porada KÚ LK s ÚÚP. RP x novela zák. o posuzování vlivů na ŽP  RP nenahrazuje (nesmí) ÚR pro záměr vyžadující posouzení vlivů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulační plán 4.12.2014 porada KÚ LK s ÚÚP. RP x novela zák. o posuzování vlivů na ŽP  RP nenahrazuje (nesmí) ÚR pro záměr vyžadující posouzení vlivů."— Transkript prezentace:

1 Regulační plán 4.12.2014 porada KÚ LK s ÚÚP

2 RP x novela zák. o posuzování vlivů na ŽP  RP nenahrazuje (nesmí) ÚR pro záměr vyžadující posouzení vlivů na ŽP a soustavu Natura 2000  RP záměr obsahuje – posouzení vlivů na ŽP (soustavu Natura) až v ÚŘ  Důsledky: zjednodušit pořizování RP, vztah ÚŘ a RP komplikovanější

3 Zadání RP  Zadání RP v ZÚR nebo v ÚP (po přijetí novely zák. o posuzování vlivu na ŽP: 1.Záměr vyžaduje EIA, nahrazuje ÚR – nelze v Zadání stanovit 2.Nezpracovává se oznámení záměru 3.Zadání RP a oznámení záměru příslušnému DO ke zjišťovacímu řízení a orgánu ochrany přírody ke stanovisku se nezasílá

4 Dopady novely EIA  Nezpracovává se dokumentace EIA a vyhodnocení vlivů na Natura  Hrazení dokumentace se vypouští  Okruh obesílaných DO se ze SZ zmenší, dle zák. o posuz. vl. Ne  Rozsah vystavování se zužuje  Procesy projednání RP z podnětu a posuzování vlivů se nespojují  RP na žádost – nevyžaduje se přikládat dokumentaci EIA ani vyhodnocení vlivů  Odpadají z odůvodnění RP některé body  Kompenzační opatření (Natura) odpadají

5 RP z podnětu Kdo je příslušný k pořízení a vydání: 1.ZÚR stanovená podmínka vydání RP a jeho zadání krajem – jen v dohodě s obcemi v řešeném území - § 36 odst. 2 SZ (návrh se s obcemi už nedohoduje). Pořízení RP z podnětu: rozhoduje z vlastního nebo jiného podnětu ZK v ploše koridoru nebo vymezeném v ZÚR § 62 odst.2 písm. a) SZ 2.RP vydávaný ZO: o pořízení RP z podnětu rozhoduje ZO z vlastního nebo jiného podnětu v ploše koridoru řešeném ÚP § 62 odst. 2 písm. b) SZ. Pokud ÚP není vydán, v zastavěném nebo v nezastavěném území pouze v případě pokud se nemění jeho charakter - § 62 odst. 2 písm. c) SZ 3.Vojenský RP: o pořízení rozhoduje MO v ploše vojenského újezdu - § 62 odst. 2 písm. d) SZ Pozn.: RP v nezastavěném území nesmí vymezit novou zastavitelnou plochu

6 Náležitosti jiného podnětu  § 64 odst. 1 SZ, př. Č. 8 V 500/2006 Sb. – formulář  Podnět může podat:  fyzická osoba (dále jen FO): jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo jiná adresa pro doručování;  FO podnikající: jméno, příjmení, druh podnikání, IČ, adresa z obchodního rejstříku;  Právnická osoba: název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby;  Správní orgán: označení správního orgánu, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby.

7 Náležitosti jiného podnětu (2)  Popsaný záměr (co se bude řešit)  Identifikace pozemků (výčet nebo zákres řešené plochy do katastrální mapy)  Důvod a účel pořízení RP  Dosavadní využití plochy  Návrh Zadání (pokud už není součástí ZÚR nebo ÚP)  Návrh, která ÚR RP nahradí  Návrh úhrady nákladů (§ 63 odst.1 SZ)

8 Další náležitosti RP z podnětu Nezapomínat na evidenci ÚPČ: návrh na vklad ÚÚP nebo OÚ splňující podmínky pro výkon pořizovatele; vkládá KÚ Pozor: pokud bude zažádáno o dotace, je nutné zaevidovat ihned po rozhodnutí o pořízení jinak dotace nemusí být přiznány Registrační list: př. č. 17 k V 500/2006 Sb. Úhrada nákladů: § 63 odst. 1 a 3 SZ. Náklady na zpracování RP projektantem hradí obec nebo kraj příslušný k vydání; pokud RP vyvolán výhradní potřebou jiné osoby, může ZO v rozhodnutí podmínit částečnou nebo úplnou úhradou (musí být prokázaná výhradní potřeba); náklady projednání RP hradí pořizovatel Měřítka a mapové podklady: § 19 odst. 2 V 500/2006 Sb.; M: 1:1000 popř. 1:500 (už s jednoznačným zaměřením); RP nahrazující ÚR 1:200; výkres VPS, VPO měřítko katastrální mapy

9 Zadání RP Obsah Zadání RP z podnětu: př. č. 9 V 500/2006 Sb. vymezení řešeného území – výčet pozemků nebo katastrální mapa s vymezením řešeného území Obsah RP nesmí být zkrácený pod minimálně přípustný obsah – § 61 odst. 1 SZ Projednání návrhu Zadání: § 64 odst.2 a 3 SZ, § 20 SZ. Pořizovatel musí zajistit seznámení se s návrhem Zadání RP ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky; každý do 15 dnů ode dne doručení písemné požadavky;DO do 30 dnů po obdržení požadavky na obsah Zadání (DO dávají vyjádření ne stanovisko – může se odchýlit od požadavku DO) Doručení veřejnou vyhláškou: § 25 a §172 odst. 2 správního řádu Oznámení - rozhodující úřední deska pořizovatele; vydání – úřední deska obce

10 Zadání RP 2, zpracování návrhu RP Na základě požadavků a vyjádření pořizovatel Zadání upraví a ZO schvaluje § 64 odst.4 SZ Opět zaevidovat do Evidence ÚPČ – pozor dotace, důležitý údaj! § 65 odst.1 SZ: pořizovatel zajistí zpracování RP vč. údajů vlivu záměru na území a jeho nárocích na veřejnou, dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury Zpracovatel: § 158 odst.1 SZ, § 2 zák. č. 360/1994 Sb.. Autorizovaný architekt s autorizací: architektura, územní plánování, všeobecná působnost

11 Projednání návrhu RP, Řízení o RP § 65 odst. 2, 3 a 4 SZ (Společné jednání): pořizovatel oznámí konání SJ jednotlivě DO a dotčeným obcím nejméně 15 dnů předem Pořizovatel doručí návrh RP veřejnou vyhláškou Pořizovatel zajistí podle výsledků projednání upravení návrhu RP Řízení o RP: § 67 odst.1 SZ: upravený návrh RP a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou Pokud vzhledem k rozsahu návrhu není možné jej zveřejnit na úřední desce tak musí být na úřední desce uvedeno o jaké OOP jde, čích zájmů se přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se lze s ním seznámit. Úplné znění návrhu včetně odůvodnění však musí být zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

12 Veřejné projednání návrhu RP § 22 SZ Na VP pořizovatel zajistí ve spolupráci s projektantem výklad návrhu RP Nezapomínat na písemný záznam Stanoviska námitky a připomínky se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji s podpisem. Pokud jsou uplatněny před nebo po VP, připojí se k záznamu § 67 odst.2 SZ: Řízení o RP: nejpozději do 7 dnů ode dne VP každý připomínky; námitky obec pro níž je pořizován RP KÚ; vlastníci pozemků nebo staveb v řešeném území; nebo ti kteří jsou návrhem přímo dotčeny; osoby které stanoví zvláštní předpis; DO uplatní stanovisko k částem řešení které se od SJ změnily § 67 odst. 4 SZ, § 172 odst. 5 : pořizovatel, určený zastupitel vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění a návrh na vyhodnocení připomínek

13 Úpravy po VP Podstatná úprava RP. Jsou-li úpravou nově dotčeny veřejné zájmy (např. DO nemohl uplatnit své stanovisko) nebo dotčena vlastnická práva (vlastník nemohl uplatnit námitku) Pokud dojde na základě VP k podstatné úpravě návrhu RP projedná se upravený návrh v rozsahu těchto úprav na opakovaném veřejném projednání Posouzení RP pořizovatelem: zejména s PÚR a ÚPD, cíli a úkoly ÚP, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území, s požadavky SZ, požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky DO Odůvodnění RP zpracované projektantem doplní pořizovatel zejména o posouzení výše uvedené, zdůvodnění přijatého řešení s ohledem na výsledky projednání, vyhodnocení připomínek, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění, náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., které nezpracoval projektant

14 Vydání RP Pořizovatel předloží zastupitelstvu návrh na vydání ZO vydá v samostatné působnosti OOP. ZO může nesouhlasit a vrátit s pokyny pro jeho přepracování Účinnost: pořizovatel zveřejní veřejnou vyhláškou na své úřední desce a na úřední desce obce pro kterou byl RP vydán; oznámení zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup; OOP nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obce (kraje) RP včetně grafické části pořizovatel opatří záznamem o účinnosti Záznam do evidence ÚPČ Ukládaní a poskytování RP: RP včetně dokladů o pořizování uklaádá pořizovatel u obce; dále RP se záznamem o účinnosti: SÚ, KÚ,ÚÚP Od nabytí účinnosti RP lze rozhodovat Zveřejnění RP: způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydaném RP a místech kde je k nahlédnutí – toto oznámí jednotlivě DO, kterým se RP poskytuje

15 RP na žádost 1 Lze vydat RP na žádost fyzické nebo právnické osoby stanoví-li tak ZÚR nebo ÚP a je-li jejich součástí zadání RP (§ 62 odst. 3 SZ) RP na žádost hradí, zajišťuje jeho zpracování, projednání s DO žadatel (§ 63 odst. 2 SZ) Žadatel na základě zadání ze ZÚR nebo ÚP zajistí zpracování návrhu projektantem, projednání s DO a zajistí úpravu návrhu RP Žádost o vydání RP (§ 66 odst.1 až 3 a § 5 SZ, § 18 a př. č. 10 k V 500/2006 Sb.) : I.identifikační údaje žadatele: fyzická osoba (jméno příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu); fyzická osoba podnikající: jméno, příjmení, druh podnikání, IČ, adresa z obchodního rejstříku); právnická osoba: název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla, osoba oprávněná jednat. Žádá li více žadatelů jejich údaje se uvádí v příloze. II. základní údaje o požadovaném záměru

16 RP na žádost 2 Lze vydat RP na žádost fyzické nebo právnické osoby stanoví-li tak ZÚR nebo ÚP a je-li jejich součástí zadání RP (§ 62 odst. 3 SZ) RP na žádost hradí, zajišťuje jeho zpracování, projednání s DO žadatel (§ 63 odst. 2 SZ) Žadatel na základě zadání ze ZÚR nebo ÚP zajistí zpracování návrhu projektantem, projednání s DO a zajistí úpravu návrhu RP Žádost o vydání RP (§ 66 odst.1 až 3 a § 5 SZ, § 18 a př. č. 10 k V 500/2006 Sb.) : I.identifikační údaje žadatele: fyzická osoba (jméno příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu); fyzická osoba podnikající: jméno, příjmení, druh podnikání, IČ, adresa z obchodního rejstříku); právnická osoba: název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla, osoba oprávněná jednat. Žádá li více žadatelů jejich údaje se uvádí v příloze. II. základní údaje o požadovaném záměru

17 RP na žádost 3 III. Identifikace pozemků v řešené ploše IV. Vlastnická práva k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše V. Jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám VI. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy VII. Důvody a účel pořízení RP VIII. Návrh která ÚR RP nahradí Podpis žadatele Přílohy k žádosti o vydání RP: stanoviska DO; upravený návrh RP; vyhodnocení souladu RP se zadáním; údaje o vlivů záměru na území a jeho nárocích na VI, DI, TI; vyjádření vlastníků VI, DI, TI k možnosti a způsobu napojení; doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu stavby nebo smlouva o právu provést opatření, nebo souhlas vlastníků nebo dohoda o parcelaci; návrh plánovací smlouvy; při splnění podmínek v § 66 odst.3 písm. f) SZ může místo ní doložit smlouvy s příslušnými vlastníky DI nebo TI

18 Dohoda o parcelaci; plánovací smlouva; žádost Dohoda o parcelaci: smlouva s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejím obsahem je souhlas se záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací Obsah dohody: př. č. 12 k V č. 500/2006 Sb.) Plánovací smlouva: obec, kraj můžou podmínit vydání RP uzavřením plánovací smlouvy tj. smlouvy o spoluúčast žadatele na vybudování nové nebo úpravách stávající veřejné infrastruktury. Obsah plánovací smlouvy: př. č. 13 k V č. 500/2006 Sb. Žádost a podání: žádost se podává u příslušného pořizovatele; pořizovatel posoudí úplnost žádosti a soulad předložených stanovisek; pořizovatel zajistí předložení návrhu plánovací smlouvy příslušnému zastupitelstvu

19 Řízení o RP a další postupy Řízení o RP, VP – postup shodný s pořizováním RP z podnětu Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek, stanoviska DO: shodný RP z podnětu Úprava RP na žádost zajišťuje na základě předání výsledků projednání žadatel Opakované VP nebo přepracování návrhu RP případné SJ i VP – postup shodný jako u RP z podnětu Posouzení a vydání RP: postup shodný s RP z podnětu jen pořizovatel předkládá ZO taky schválenou plánovací smlovu Vydání shodný postup Podmínka vydání RP na žádost pozbývá platnosti pokud k vydání nedojde do 1 roku od podání úplné žádosti v souladu se zadáním Další kroky shodné s pořizováním RP z podnětu

20 Děkuji za pozornost Ing. Gabriela Šípková Odbor územního plánování a stavebního řádu Oddělení územního plánování gabriela.sipkova@kraj-lbc.cz 485 226 651


Stáhnout ppt "Regulační plán 4.12.2014 porada KÚ LK s ÚÚP. RP x novela zák. o posuzování vlivů na ŽP  RP nenahrazuje (nesmí) ÚR pro záměr vyžadující posouzení vlivů."

Podobné prezentace


Reklamy Google