Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EIA novela 2015 STAVEBNÍ ÚŘADY2. 10. 2015. Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (viz zákon č. 39/2015 Sb.,), účinná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EIA novela 2015 STAVEBNÍ ÚŘADY2. 10. 2015. Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (viz zákon č. 39/2015 Sb.,), účinná."— Transkript prezentace:

1 EIA novela 2015 STAVEBNÍ ÚŘADY2. 10. 2015

2 Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (viz zákon č. 39/2015 Sb.,), účinná od 1. 4. 2015, přináší významné změny:  v právní úpravě samotného procesu EIA  výrazně zasahuje do navazujících řízení, které na proces EIA navazují

3 Příloha č. 1 zákona 100/2001 Sb.  Kategorie I  Záměry VŽDY podléhají celému procesu posuzování vlivů na životní prostředí  Kategorie II  Záměry podléhají ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ

4

5 Novela zavádí nové pojmy a definice: Navazující řízení (§ 3 písm. g) zákona) Veřejnost (§ 3 písm. h) zákona) Dotčená veřejnost (§ 3 písm. i) zákona) Podporující podpisová listina (§ 3 písm. j) zákona)

6 Navazující řízení Řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona Navazující řízení podle SZ je:  Územní řízení,  Stavební řízení,  Řízení o změně stavby před dokončením Je-li vedeno u záměru posuzovaného podle z. 100/2001 Sb. Změna příslušnosti SÚ u posuzovaných záměrů – obce III (§ 13 odst. 8 SZ) SÚ, který vedl řízení, bezodkladně postoupí celý spis příslušnému SÚ Veřejnost Jedna nebo více osob

7 Dotčená veřejnost Buď osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech, nebo právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je ochrana ŽP nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení, případně přede dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona nebo kterou podporuje svými podpisy více než 200 osob Podporující podpisová listina Listina s podpisy nejméně 200 osob

8 § 7 Zjišťovací řízení – změny Negativní závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí Záměr nebude posuzován v procesu EIA Pozitivní závěr zjišťovacího řízení Záměr bude posuzován v procesu EIA

9 § 7 Zjišťovací řízení – změny Negativní závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí Neobsahuje žádné podmínky Nově se vydává formou správního rozhodnutí podle § 67 správního řádu. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost.

10 § 7 Zjišťovací řízení – změny Pozitivní závěr zjišťovacího řízení Záměr bude posuzován v procesu EIA. Výsledkem procesu EIA je závazné stanovisko se všemi důsledky z toho vyplývajícími (§ 149 správního řádu).

11 Nový § 9a zákona - Závazné stanovisko Ustanovení § 10 původního zákona bylo zrušeno a nahrazeno tímto ustanovením. Toto závazné stanovisko a podmínky v něm uvedeny jsou závazné. V případě negativního závazného stanoviska EIA nelze žádosti v navazujícím řízení vyhovět. Toto závazné stanovisko je přezkoumatelné u nadřízeného orgánu. Lze se odvolat i proti rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení, které převzalo podmínky ze závazného stanoviska.

12 § 9a - Závazné stanovisko Toto závazné stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o 5 let, a to i opakovaně.

13 Nový § 9a odst. 4 a 5 zákona – verifikační závazné stanovisko (coherence stamp) k ověření změn záměru § 9a odst. 4 = před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení (např. ÚŘ)  Coherence stamp je vydáván pro záměry, pro které již bylo vydáno stanovisko EIA nebo závazné stanovisko EIA (vydané dle § 9a odst.1, § 10 odst.1 nebo dle zákona č. 244/1992 Sb. ZPV) a to před zahájením navazujícího řízení.  Prostřednictvím coherence stamp příslušný úřad ověří změny záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí.  Došlo k významným změnám – příslušný úřad vydá NESOUHLASNÉ ZS  Nedošlo ke změnám - příslušný úřad ZS nevydá § 9a odst. 5 = navazujícím řízením je stavební řízení a řízení o změně stavby před jejím dokončením  Příslušný úřad vydá ZS vždy (souhlasné x nesouhlasné)

14 Nový § 9a odst. 4 a 5 zákona – verifikační závazné stanovisko k ověření změn (coherence stamp) Investor nejméně 30 dní před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení předloží dokumentaci pro navazující řízení včetně úplného popisu změn záměru, kterými se nynější záměr liší od záměru posuzovaného v procesu EIA. Pokud investor nedodrží 30 dní nebo popis změn není úplný, může příslušný úřad vydat nesouhlasné závazné stanovisko.

15 Závazné stanovisko k ověření souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU  Čl. II zákona č. 39/2015 Sb. Přechodná ustanovení  Stanoviska vydaná přede dnem nabytí účinnosti novely ZPV se tímto zezávazní.  Příslušný úřad v závazném stanovisku k ověření souladu stanoví, které z podmínek uvedených v původním stanovisku, jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí.  Nelze-li vydat souhlasné závazné stanovisko, musí být záměr předmětem nového posuzování podle § 4 ZPV.  Závazné stanovisko k ověření souladu a k ověření změn záměru lze vydat jedním závazným stanoviskem.

16 § 9b zákona – navazující řízení  Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje podle § 25 SŘ spolu s oznámením o zahájení řízení a) Žádost + upozornění, že se jedná o záměr posuzovaný podle ZPV + informace, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení b) Informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno c) Informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 ZPV (IS CENIA) d) Informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení § 9c ZPV (možnost podávat připomínky) + informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání + o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o důsledcích zmeškání lhůty + informace o tom zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí + informace o dotčených orgánech + informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle SŘ. Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud jde o podklady pro rozhodnutí, vychází také z dokumentace EIA, popřípadě oznámení EIA, připomínek veřejnosti a výsledků veřejného ústního jednání, bylo-li konáno.

17 § 9c zákona – Veřejnost připomínky  Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší.  Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti.  Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací dle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení také: a) Obec dotčená záměrem, nebo b) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2  Odvolání proti rozhodnutí vydané v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

18 § 9d zákona – soudní ochrana Dotčená veřejnost se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. O žalobách proti rozhodnutí vydaným v navazujícím řízení rozhodne soud do 90 dnů. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního.

19 Děkuji za pozornost Okres Zlín:Okres Kroměříž + Vsetín: Ing. Miroslava JanáčkováIng. Eva Gregušová 577 043 371577 043 373 Okres Uherské Hradiště + ORP Bystřice pod Hostýnem: Ing. Vlasta Urbánková 577 043 379


Stáhnout ppt "EIA novela 2015 STAVEBNÍ ÚŘADY2. 10. 2015. Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (viz zákon č. 39/2015 Sb.,), účinná."

Podobné prezentace


Reklamy Google