Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

05/10/2010 Mnichovo Hradiště Mgr. Jaroslav Gramel Veřejné zakázky spolufinancované z ROP Střední Čechy Jak předejít chybám?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "05/10/2010 Mnichovo Hradiště Mgr. Jaroslav Gramel Veřejné zakázky spolufinancované z ROP Střední Čechy Jak předejít chybám?"— Transkript prezentace:

1 05/10/2010 Mnichovo Hradiště Mgr. Jaroslav Gramel Veřejné zakázky spolufinancované z ROP Střední Čechy Jak předejít chybám?

2 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 2 Obsah prezentace 1. Zakázky spolufinancované z ROP Střední Čechy 2. Nejčastější chyby a problémy zjištěné při kontrolách veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP SČ 3. Důsledky porušování pravidel pro zadávání zakázek spolufinancovaných z ROP SČ, uplatňování finančních korekcí 4. Novela zákona o veřejných zakázkách

3 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 3 1. Zakázky spolufinancované z ROP Střední Čechy  Zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadavatelé, kteří jsou povinni postupovat dle zákona ( § 2 ) města, obce, příspěvkové organizace, školy, zdravotnická zařízení zřízená či ovládaná krajem, městem, obcí  Zakázky v režimu závazných pravidel ROP metodický pokyn č. 15 _ Pravidla pro zadávání zakázek spolufinancovaných z ROP Střední Čechy, metodický pokyn č. 23 ( 75 % kriterium – nabídková cena ) podnikatelé, občanská sdružení ( nejsou - li financována převážně z veřejných zdrojů ) všichni zadavatelé v případě zadávání zakázek malého rozsahu (předpokládaná hodnota pod 2mil a 6 mil Kč bez DPH )

4 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 4 1. Zakázky spolufinancované z ROP Střední Čechy  Jak probíhá kontrola zadávacích řízení na Úřadu regionální rady ? kontrola zadávací dokumentace na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení kontrola zadávací dokumentace po ukončení zadávacího řízení na hlavní předmět projektu před uzavřením smlouvy s dodavatelem uzavření smlouvy s dodavatelem smlouva s dodavatelem se předkládá ke kontrole až v rámci žádosti o platbu zadávací řízení na související zakázky se kontrolují v rámci předložení žádosti o platbu

5 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 5 2. Nejčastější problémy a chyby zjištěné při kontrole veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP SČ  Neodůvodněné dělení předmětu zakázky, obcházení limitů pro daný typ zadávacího řízení  Problém s prokazováním stanovení předpokládané hodnoty zakázky  Nevhodně zvolená hodnotící kriteria, netransparentní způsob hodnocení nabídek

6 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 6 2. Nejčastější problémy a chyby zjištěné při kontrole veřejných zakázek spolufinancovaných z ROP SČ  Nekompletní nebo neprůkazná dokumentace o průběhu zadávacího řízení, netransparentnost postupu zadavatele  Uvádění specifických označení zboží a služeb, obchodní názvy  Smlouva s vybraným dodavatelem neodpovídá výsledku zadávacího řízení

7 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 7 3. Důsledky porušování pravidel pro zadávání zakázek spolufinancovaných z ROP SČ, uplatňování finančních korekcí  Možnost přezkoumání postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Úřad regionální rady podává podnět ve sporných případech, kdy nelze spolehlivě určit, zda postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky či zda došlo ke spáchání správního deliktu

8 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 8 3. Důsledky porušování pravidel pro zadávání zakázek spolufinancovaných z ROP SČ, uplatňování finančních korekcí  Možnost uplatnění finanční korekce výdajů vztahujících se k dané veřejné zakázce Finanční korekce je snížení výdajů vynaložených na realizaci zakázky jako postih za závažné porušení pravidel pro zadávání zakázek ÚRR postupuje podle Závazného postupu pro uplatňování finančních korekcí – schváleno VRR v lednu 2010 Korekce se provádí v případě závažných porušení pravidel, formální pochybení se nepostihují korekcí

9 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 9 4. Novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 417/2009 Sb. )  Novela zákona o veřejných zakázkách č. 417/2009 Sb. platí od 1. ledna 2010  Hlavní změny : § 59, odst. 4 - posouzení kvalifikace zadavatel může požadovat doplnění dokladů k prokázání kvalifikace i v případech, kdy splnění určité části kvalifikace nebylo prokázáno vůbec. § 68, odst. 2 - prohlášení o vázanosti nabídkou ruší se povinnost uchazeče dokládat v nabídce prohlášení o vázanosti obsahem nabídky po dobu běhu zadávací lhůty § 81, odst. 2 - oznámení o výběru nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se odesílá všem dotčeným zájemcům

10 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 10 4. Novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 417/2009 Sb. ) § 110 - nová úprava podávání námitek –námitky lze podat proti všem úkonům zadavatele –možno podat námitky proti zadávacím podmínkám –před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí zadavatel uzavřít smlouvu § 112 - dohled nad zadáváním veřejných zakázek § 118 – nápravná opatření –ÚOHS může na návrh uložit zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku

11 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 11 4. Novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 417/2009 Sb. ) § 120 – správní delikty: nově je správním deliktem též: –uzavření smlouvy na veřejnou zakázku bez uveřejnění oznámení o –zahájení zadávacího řízení –uzavření smlouvy na veřejnou zakázku před uplynutím lhůty pro podání námitek –odmítnutí námitek v rozporu s § 110 nebo jejich nevyřízení v souladu s § 111 § 120 a) správní delikty dodavatelů –prokázání kvalifikace doklady, které neodpovídají skutečnosti a mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení –nepodání žádosti o změnu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů –kromě pokuty může ÚOHS uložit zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let

12 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E C H Y WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 12 4. Novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 417/2009 Sb. ) Do části 6 zákona se vkládá hlava IV – Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek - Do rejstříků jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl uložen ÚOHS zákaz plnění veřejných zakázek - Rejstřík je veřejně přístupný, i elektronicky na www.isvz.czwww.isvz.cz Změna limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky

13 Děkuji za pozornost Mgr. Jaroslav Gramel, odd. Smluvní vztahy Úřad Regionální rady Karlovo náměstí 313/8, Praha 2 tel.: 222 749 728 email: gramel@ropsc.cz www.ropstrednicechy.cz 05/10/2010 Mnichovo Hradiště


Stáhnout ppt "05/10/2010 Mnichovo Hradiště Mgr. Jaroslav Gramel Veřejné zakázky spolufinancované z ROP Střední Čechy Jak předejít chybám?"

Podobné prezentace


Reklamy Google