Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova 2014 - 2020 Veřejné zakázky – v Pravidlech (vybrané části) 1. kolo PRV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova 2014 - 2020 Veřejné zakázky – v Pravidlech (vybrané části) 1. kolo PRV."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova 2014 - 2020 Veřejné zakázky – v Pravidlech (vybrané části) 1. kolo PRV

2 Doložení a kontrola příloh výběrového/zadávacího řízení (1/2) Předložení (26. 1. – 22. 2. 2016): Kompletní dokumentace dle Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci Cenové marketingy se předkládají až k Žádosti o platbu V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat a stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace (dokládá se pouze pokud již nebylo předloženo v rámci povinných nebo nepovinných příloh předkládaných po zaregistrování Žádosti o dotaci) Předložení příloh elektronicky prostřednictvím PF, nebo v listinné podobě (v listinné podobě lze předložit pouze přílohy specifikované v Seznamu dokumentace z výběrového/zadávacího řízení) Podrobný postup: www.eagri.cz/prv, www.szif.czwww.eagri.cz/prvwww.szif.cz 26. 1. - 22. 2. 2016

3 Doložení a kontrola příloh výběrového/zadávacího řízení (2/2) Kontrola ze strany SZIF - nekompletní dokumentace:  Výzva do konce 22. týdne od ukončení příjmu žádostí Opravy již předložených příloh nejsou umožněny Odstranění nedostatků – do 5 pracovních dnů od vyhotovení Žádosti o doplnění dokumentace Neodstranění nedostatků – ukončení administrace Větší podrobnosti viz Obecná část Pravidel, kap. 5.7. Doložení příloh po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů 14. 3. 2016

4 Členění zakázek podle výše předpokládané hodnoty Zakázky „mimo režim“ Příručky pro zadávání veřejných zakázek předpokládaná hodnota činí méně než 500.000,- Kč bez DPH (400.000,- v případě veřejných a dotovaných zadavatelů) Zakázky malé hodnoty předpokládaná hodnota činí nejméně 500.000,- Kč bez DPH (400.000,- v případě veřejných a dotovaných zadavatelů) předpokládaná hodnota nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby (6.000.000, Kč v případě stavebních prací) Zakázky vyšší hodnoty předpokládaná hodnota činí nejméně 2.000.000,- Kč bez DPH (6.000.000, Kč v případě stavebních prací) Přímá objednávka (smlouva)/nákup

5 Přímé nákupy Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 20 000,- Kč (bez DPH), může žadatel/příjemce dotace zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem, a to do maximální výše 100 000,- Kč bez DPH součtu těchto samostatných zakázek na projekt: Jde použít pouze pro zakázky pod bodem Obecné části Pravidel, kap. 9 b) (oblast cenového marketingu, Příručky) tedy mimo působnost ZVZ 100 tis. limit neplatí zvlášť pro zakázky na služby, zvlášť pro zakázky na dodávky a zvlášť pro zakázky na stavební práce, ale na jednu Žádosti o dotaci dohromady – nedělí se podle druhu zakázky Příklad: projekt na služby, které spolu věcně, místně a časově souvisí celkem za 550 tis. Kč bez DPH. Nedotovaný žadatel hodlá plně využít limit 100 tis. Kč na přímé nákupy, tzn., že zbylých 450 tis. Kč musí zadat dle Příručky min. v uzavřené výzvě (překročil v součtu 500 tis. Kč)

6 Stanovení předmětu zakázky 1. Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v Pravidlech PRV a k zadání zakázky v jiném (mírnějším) druhu výběrového řízení, než jaký odpovídá celkové předpokládané hodnotě. 2. Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných dodávek, služeb či stavebních prací, které spolu věcně, místně a časově souvisí. 3. Zadavatel může v rámci jednoho projektu provést více výběrových řízení na dodávky/služby/stavební práce. Při výběrových řízeních je však povinen vycházet z vyšší částky, která je součtem všech hodnot za předmět zakázky (dle bodu 2). V opačném případě by se jednalo o nepřípustné dělení zakázky.

7 Souvislost předmětů zakázky 1. Určení, zda rozdílné předměty plnění (technologie x stavební práce) spolu nějak souvisí, či jsou na sobě nezávislé. Pokud si zde žadatel odpoví, že nesouvisí (nejsou funkčním celkem), jsou to dvě samostatné zakázky. Jednu zadá žadatel jako dodávky, druhou jako stavební práce. 2.Pokud je jedno plnění bezpodmínečně a funkčně vázáno na plnění druhé, nelze je realizovat bez sebe, pak je to jedna zakázka a může být zadána dohromady či zvlášť. Pokud je zadána zvlášť na 2 smlouvy, žadatel musí pro obě zakázky byť zadávané zvlášť dodržet režim výběrového řízení dle součtu obou zakázek. To, zda je to zakázka na dodávky – technologie (limit výše režimu a tedy hranice zda uzavřená či otevřená výzva je 2 mil. Kč bez DPH) nebo na stavební práce (limit výše režimu je 6 mil. Kč bez DPH) určuje žadatel sám a musí být schopen toto rozhodnutí případně obhájit. Vždy je nutné posoudit a vyjasnit, co je základním účelem zadávání takovéto zakázky, tedy proč se realizuje. V případě, že plnění, které má být předmětem veřejné zakázky, bude kombinací dodávky a výkonu stavebních prací, pak bude rozhodné, jaký charakter dodavatelova plnění je plněním základním (zadavatelem primárně poptávaným) a který zřetelně a primárně převažuje (jedná se o tzv. princip těžiště). Pokud žadatel určí, že „těžiště“ je na technologiích a vše to stojí dohromady přes 2 mil. Kč bez DPH, pak musí obě zakázky zadat v otevřené výzvě (pokud bude zakázky dělit)..

8 Otázka Nedotovaný/neveřejný žadatel plánuje postavit stáj v celkové investici 7 mil. Kč (způsobilých výdajů). Část stavby (základy) by ještě rád zrealizoval před podáním žádosti o dotaci v hodnotě 2 mil. Kč. V žádosti o dotaci by žádal pouze na realizaci dostavby (5 mil. Kč způsobilých výdajů), která by podléhala otevřené výzvě. Je zapotřebí zrealizovat také výběrové řízení i na stavební část, která proběhne před podáním žádosti o dotaci (tedy v hodnotě 2 mil. Kč)? Pokud je žadatel schopen projektově dostavbu přehledně oddělit, pak výdaje, na které nebude žadatel nárokovat dotaci nám nebude muset dokladovat. V případech, že se jedná o funkční celek, tak z pohledu zakázek (obecný výklad) musí byť rozdělením na více zakázek, zadat každou zakázku dle součtu všech hodnot těchto zakázek – nezadávat je v mírnějším druhu výběrového řízení. V tomto konkrétním případě jsou to stavební výdaje za 7 mil. Kč, je tedy v pořádku, že bude dostavba za 5 mil. Kč zadána otevřenou výzvou.

9 Příručka – Procesní postup Zadavatel může zadat zakázku: 1. V otevřené výzvě na profilu zadavatele, nebo ve věstníku veřejných zakázek nebo prostřednictvím Portálu Farmáře (přes www.eagri.cz/prv či www.szif.cz)www.eagri.cz/prvwww.szif.cz 2. Na elektronickém tržišti – podle pravidel elektronického tržiště V takovém případě se ustanovení upravující zadávání zakázek dle Příručky nepoužijí 3. V případě zakázek malé hodnoty v uzavřené výzvě pouze v případě zakázek malé hodnoty výběr minimálně ze 3 nabídek (jinak otevřená výzva) výzva pouze na takové zájemce, o kterých má zadavatel informace, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout

10 Příručka - Kvalifikace Příručka neupravuje povinnost zadavatele požadovat v zadávacích podmínkách kvalifikaci uchazeče (viz bod 3.2.2 Příručky) Pokud se zadavatel rozhodne kvalifikaci požadovat, musí dodržet základní zásady: je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky zadavatel není oprávněn stanovit takové kvalifikační předpoklady, které by vedly k podstatnému omezení hospodářské soutěže kvalifikace dodavatele nemůže být předmětem hodnotících kritérií

11 Příručka – Lhůta pro podání nabídek Lhůta stanovená podle Příručky počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Rozhodnou událostí je uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení/odeslání výzvy k podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než: 10 kalendářních dnů u zakázek malé hodnoty 15 kalendářních dnů u zakázek vyšší hodnoty

12 Příručka – Posouzení a hodnocení nabídek Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení. (viz Příručka, bod 4.3.3) V případě, že uchazeč nabídku v dodatečné lhůtě nedoplní nebo neobjasní, případně zadavatel nepromine pozdní doplnění nebo objasnění, musí být tato nabídka vyřazena. (viz Příručka, bod 4.3.4) Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením. V takovém případě dojde následně k posouzení nabídky, která byla podána uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva (nejlepší nabídka vzešlá z hodnocení nabídek). Nabídky ostatních uchazečů nemusí být již následně posuzovány. (viz Příručka, bod 4.3.5)

13 Stanovení finančních oprav Podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Výše finanční opravy se vypočítá z částky dotace, která byla SZIF poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení Pravidel, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy nejzávažnější porušení.

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova 2014 - 2020 Veřejné zakázky – v Pravidlech (vybrané části) 1. kolo PRV."

Podobné prezentace


Reklamy Google