Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (s ohledem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (s ohledem."— Transkript prezentace:

1 Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (s ohledem na aktuální vývoj rozhodovací praxe UOHS a auditních orgánů) Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Mgr. Antonín HAJDUŠEK Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava právník Odboru kontroly a plateb Tel.: 587 333 355 Mobil: 731 636 180 E-mail: antonin.hajdusek@rr-strednimorava.cz

2 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Rozhodnutí ÚOHS sp.zn.: S 660/2012 „… pokud zákonodárce v § 56 odst. 5 písm. c) zákona omezil rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací na 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, bylo by proti smyslu citovaného ustanovení a rovněž v rozporu s § 6 odst. 1 zákona, kdyby zadavatel mohl požadovat prokázání zkušeností dodavatele (či vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací) se stavbami rozsahem přesahujícími 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky v rámci jiných kvalifikačních předpokladů … Pokud zákon limituje rozsah prokazování zkušeností dodavatele s obdobnými zakázkami, pak z logiky věci nelze připustit, aby se toto omezení nevztahovalo rovněž na prokazování zkušeností vedoucích zaměstnanců dodavatele a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, přestože to zákon explicitně nestanoví.“ Zkušenost stavbyvedoucího se stavbami, jejichž investiční náklady přesahují 50% předpokládané hodnoty zakázky

3 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Rozhodnutí ÚOHS sp.zn. S 660/2012 „ … v případě, kdy je zakázka (na stavební práce) složena z více samostatných celků, které mohou být realizovány i odděleně, mělo by se padesátiprocentní omezení vyplývající z § 56 odst. 5 písm. c) zákona z logiky věci vztahovat na každý takový celek samostatně. Opačný výklad by mohl mít opět za následek obcházení § 56 odst. 5 písm. c) zákona.“ K hranici 50% předpokládané hodnoty u referenčních stavebních zakázek

4 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Zadavatel stanovením fixních cen, či fixního cenového rámce u některých položek slepého rozpočtu neodůvodněně omezuje cenotvorbu a cenovou soutěž mezi uchazeči, čímž dochází k faktickému vyloučení, popřípadě omezení soutěže u části zakázky. Veřejná zakázka je tak zadávána na základě zkresleného hodnocení nabídek, což může podstatně ovlivnit výběr nejvhodnějšího dodavatele. Pokud by zadavatel umožnil (úplnou) soutěž mezi uchazeči i v části týkající se fixně stanovených položek, pak nelze předvídat, jaké by byly nabídkové ceny ve srovnání s nabídkami obdrženými. Stanovení fixních cen, popřípadě fixního cenového rámce u některé z položek slepého rozpočtu

5 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Zadavatel u zakázky na stavební práce (revitalizace veřejných ploch) požadoval po všech členech realizační týmu dodavatele, aby měli pracovní znalost českého jazyka. Auditní orgán MF ČR však s ohledem na rozhodnutí ÚOHS sp. zn. S339/2012 konstatoval, že tuto znalost lze požadovat pouze po vedoucích členech realizačního týmu, nikoli po všech členech, a předmětný požadavek zadavatele kvalifikoval jako diskriminační. Požadavek na znalost českého jazyka u všech členů realizačního týmu v rámci technických kvalifikačních předpokladů

6 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Rozhodnutí ÚOHS sp.zn. S 556/2012 „Jestliže tedy zadavatel již v oznámení zadávacího řízení takto omezil dodavatele, kteří se mohou o veřejnou zakázku ucházet, tím, že tito dodavatelé musí již v okamžiku, kdy se o veřejnou zakázku začnou ucházet podáním nabídky, disponovat obalovnou nebo smlouvou o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny, a podle požadavků zadavatele vstoupit do smluvního vztahu, ve vztahu konkurenčním, je důvodu tento požadavek vnímat coby nástroj omezující počet možných dodavatelů, což je projevem skryté diskriminace. Nepochybně totiž existovali dodavatelé, kteří obalovnou nedisponovali, a nepodařilo se jim uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s vlastníkem obalovny, a přesto byli schopni veřejnou zakázku řádně a v rozsahu požadovaném splnit. “ Požadavek zadavatele na dispozici s obalovnou živičných směsí, betonárnou či obdobným technickým zařízením v rámci technických kvalifikačních předpokladů

7 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Požadavek zadavatele na předložení příslibu o poskytnutí bankovní záruky již ve fázi podávání nabídek Tento požadavek svou povahou odpovídá ekonomické a finanční kvalifikaci, avšak po 1. dubnu 2012 lze splnění tohoto druhu kvalifikace prokazovat pouze předložením čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Sám gestor zákona o veřejných zakázkách (MMR) považuje tento požadavek za vysoce rizikový. K dnešnímu datu nám není známo, že by bylo vydáno pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které by se uvedenou problematikou zabývalo v souvislosti se zadávacím řízením zahájeným po 1.4.2012, nicméně výše uvedený požadavek výslovně nedoporučujeme do zadávacích podmínek implementovat. Pro úplnost uvádíme, že k požadavku na zajištění povinností vítězného dodavatele formou bankovní záruky v přiměřené výši, ale až ke dni podpisu smlouvy - jako součásti obchodních podmínek, které zavazují pouze jednoho vítězného uchazeče - nemáme připomínek.

8 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Neuvádění požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů v Oznámení o zakázce uveřejňovaném ve Věstníku veřejných zakázek Jedná se o problematickou praxi zadavatelů, kteří často v uveřejňovacím formuláři (Oznámení o zakázce) neuvádí úplný výčet kvalifikačních předpokladů, nýbrž pouze odkazují na zadávací dokumentaci. Tento postup zadavatelů je považován za neodůvodněně riskantní, a to s ohledem na nález auditu Evropské komise, který výše uvedený problém považuje za pochybení a uděluje za něj finanční opravu ve výši 25% způsobilých výdajů vztahujících se k dané zakázce.

9 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Stanovení termínu dokončení veřejné zakázky pevným termínem V poslední době se především u stavebních zakázek v návrhu smluv objevuje termín dokončení prací, který je stanoven pevným datem (např. 1. 6. 2014). Zhotovitel však nemůže v době podání nabídky vědět, ke kterému dni bude zadávací řízení ukončeno, a kdy v návaznosti na předání staveniště bude moci zahájit stavební práce. Při jakémkoli prodlení s uzavřením smlouvy oproti původnímu harmonogramu tak bude zhotovitel oprávněně požadovat prodloužení tohoto termínu, což může být kontrolou považováno buď za porušení § 82 odst. 2 ZVZ (povinnost uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce), nebo za podstatnou změnu smlouvy dle § 82 odst. 7 ZVZ. Pokud navíc zadavatel sváže nesplnění pevného termínu realizace díla s povinností úhrady nezanedbatelné smluvní pokuty, následkem bude pravděpodobně odrazení velkého množství dodavatelů od účasti v soutěži. Příjemci by dle našeho názoru tak měli v návrhu smluv stanovit termín dokončení jiným, vhodnějším způsobem (např. délka realizace v měsících, kalendářních dnech), případně by smlouvy měly obsahovat ustanovení o posunu pevného termínu v závislosti na zpoždění zahájení stavebních prací.

10 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ V zadávací dokumentaci jsou uvedeny požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, ačkoliv to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Zadavatelé často neoprávněně užívají výjimku dle § 44 odst. 11 zákona o veřejných zakázkách, ačkoliv to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky a požadavkem na vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek. Do výkazu výměr pak umísťují odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, ochranné známky atd. Samotné uvedení klauzule, ve které zadavatel prohlašuje, že umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, není všespásné, a pokud požadavky zadavatele na specifické označení výrobků apod. nejsou odůvodněny specifickým předmětem veřejné zakázky, jedná se vždy o pochybení. Zadavatel by tak měl vždy užít maximální snahy popsat předmět veřejné zakázky za použití obecného popisu. Nedodržení této snahy pak může vést k porušení zásady zákazu diskriminace.

11 PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Neoprávněné dělení zakázekNeoprávněné dělení zakázek Při posouzení, zda došlo k nepřípustnému dělení předmětu veřejných zakázek, se přihlíží k věcným, časovým a místním (geografickým) souvislostem a případně též ke skutečnosti, že předmět plnění veřejné zakázky je tvořen jedním souvislým funkčním celkem. Rovněž lze použít obecné pravidlo, dle kterého platí, že je-li plnění, jež má být ve prospěch zadavatele podle předmětu veřejné zakázky uskutečňováno, svým charakterem totožné či obdobné, pak jde o plnění stejného nebo srovnatelného druhu, a tedy jde o plnění, které je jedinou veřejnou zakázkou.Upozornění: Velice často se neoprávněné dělení zakázek vyskytuje u zadávání zakázek nebo veřejných zakázek na zpracování různých stupňů projektové dokumentace k téže stavbě. Pokud tedy zadavatel má v úmyslu zadat více zakázek na zpracování projektové dokumentace k téže stavbě v průběhu jednoho účetního období, pak tyto jednotlivé zakázky spolu souvisejí, neboť předmětem těchto (veřejných) zakázek má být komplexní zpracování projektové dokumentace, a to v různých stupních a fázích této dokumentace, přičemž cílem všech těchto činností je projekčně připravit a zabezpečit podmínky pro přípravu vlastní realizace stavebního projektu. V tomto případě tak předpokládaná hodnota obou zakázek musí být stanovena jako vzájemný součet jednotlivých po sobě jdoucích zakázek, které má zadavatel v úmyslu zadat, a dle tohoto součtu rovněž patřičně zadána v odpovídající kategorii MP ZZ, či dle ZVZ.

12 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Prostor pro Vaše případné dotazy

13 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek Nejčastější chyby a problémy při realizaci veřejných zakázek a zakázek (s ohledem."

Podobné prezentace


Reklamy Google