Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011)"— Transkript prezentace:

1 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2010) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2010) PRAKTICKÝ DOPAD NOVELY ZVZ NA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE Adéla Havlová / Romana Derková 5.4.2012

2 PRAKTICKÉ OTÁZKY U ZMĚN V KVALIFIKACI A HODNOCENÍ 2

3 § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady jsou nahrazeny čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku o Zůstává možnost stanovit EFKP sektorovým zadavatelům? o Lze uložit zákaz plnění veřejných zakázek (zápis na black list) v případech, kdy se prokáže, že čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti neodpovídá skutečnosti? o Lze v budoucnu uplatnit možnost zadavatele odstoupit od smlouvy? 3 1.Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

4 vypuštění požadavků na předložení pojistné smlouvy v rámci ekonomické a technické kvalifikace o může zadavatel vyžadovat pojistnou smlouvu jako zvláštní podmínku na plnění veřejné zakázky? vypuštění požadavků na předložení certifikátů ISO a EMAS v rámci technické kvalifikace o může zadavatel vyžadovat předložení těchto certifikátů jako zvláštní podmínku na plnění veřejné zakázky? omezení u referenčních zakázek na 50% hodnoty veřejné zakázky může zadavatel klást přísnější požadavky u členů odborného týmu? může zadavatel rozšiřovat období, za které se prokazuje? 4 2.Kvalifikační předpoklady

5 § 56 odst. 1 písm. a) bod 3 ZVZ nový alternativní způsob prokázání referenčních zakázek v případě, že od soukromého objednatele nelze získat osvědčení o řádné realizaci - dodavatel může v takových případech předložit smlouvu s tímto objednatelem a doklad o uskutečnění plnění namísto současného čestného prohlášení o Jakým způsobem lze prokázat uskutečnění plnění u kontinuálních služeb? 5 3.Osvědčení o referenčních zakázkách

6 Při stanovení kvalifikačních předpokladů (§ 50): zákaz stanovení předpokladů, které podstatně omezují hospodářskou soutěž a mohou být nahrazeny smluvními podmínkami KP musí být dle výkladové praxe ÚOHS stanoveny v “minimálním“ rozsahu, aby byla v ZŘ umožněna účast všem dodavatelům, kteří jsou objektivně schopni předmět VZ splnit Při stanovení hodnotících kritérií (§ 78/4): kvalifikace dodavatele nemůže být předmětem hodnotících kritérií (§50/5 – výklad?) dílčími hodnotícími kritérii nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky (nelze hodnotit smluvní pokuty, bankovní záruky, dobu splatnosti faktur) JAK ZAJISTÍ ZADAVATEL PŘEDLOŽENÍ ČI VÝBĚR NABÍDKY SROVNATELNÝCH, SILNÝCH, STABILNÍCH A KVALITNÍCH DODAVATELŮ? 4.Vztah kvalifikace a hodnocení 6

7 DOPADY ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ NA DODAVATELE 7

8 § 147a odst. 1 ZVZ povinnost součinnosti dodavatele ke zveřejnění informací o subdodavatelích a jejich akcionářích o Na jaké smlouvy se vztahuje? Které limity jsou určující? o Jak zajistit získání informací od subdodavatelů? o Kterému účastníku sdružení bude Úřadem uložena pokuta v případech, kdy některý subdodavatel neposkytne potřebnou součinnost ke zveřejnění zákonem vymezených informací? 8 5.Zveřejňování informací

9 § 152 odst. 1 ZVZ omezení ochrany důvěrných informací zrušeno ustanovení § 152 odst. 1 ZVZ, podle kterého je „zadavatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých dodavatelem, pokud byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné.“ o Jakým způsobem bude zadavatel nově zajišťovat ochranu důvěrných informací? 9 6.Ochrana důvěrných informací

10 ZAKÁZANÉ DOHODY A BLACK LIST 10

11 § 68 odst. 3 - povinná součást nabídky: prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu - (tzv. bid rigging) – v případě prokázání opaku bude uchazeč sankcionován pokutou podle ZoOHS a zapsáním na black list podle ZVZ Pozn.: připravovaná novela ZoOHS – uzavření zakázané dohody v souvislosti se ZŘ (i VZ malého rozsahu) nebo koncesním řízením – black-list o Může Úřad přistoupit k neuložení zákazu plnění veřejných zakázek v případě účastníka zakázané dohody, který přistoupí na tzv. leniency program? 11 7.Bid rigging

12 Nemožnost hodnocení jediné nabídky (zejm. v otevřených řízeních veřejných zadavatelů) pokud je podána pouze 1 nabídka, obálka se neotevírá o zadavatel si tuto nabídku ponechá pro účely archivace, avšak neotevírá ji o zadavatel uchazeče bezodkladně informuje o tom, že byla podána jediná nabídka a že je povinen v takovém případě ZŘ zrušit povinnost zrušit ZŘ je i v případě, kdy po posouzení nabídek zůstane k hodnocení pouze 1 nabídka (je podáno více nabídek, ale v rámci posouzení jsou vyřazeny) o Jaký bude další postup zadavatele? o Co s podklady v nabídce (originál bankovní záruky)? 8.Jediná nabídka 12

13 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 13

14 § 112 odst. 1 ZVZ ustanovení § 112 odst. 1 ZVZ ve znění „Úřad vykonává dohled nad dodržováním zákona“ bylo nahrazeno formulací „Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh.“ o Znamená současné znění, že Úřad bude muset přezkoumávat i veřejné zakázky malého rozsahu? 14 9.Přezkum veřejných zakázek malého rozsahu

15 AKTUÁLNÍ ROZHODNUTÍ 15

16 S195/2010 o otázka běhu lhůty 5 dnů pro námitky u dvoukolových řízení (ale: S144/2011) Rozsudek KS sp. zn. 62 Af 50/2010 o povinnost zadavatele k vyjasňování v případě zřejmé, lehce vysvětlitelné a odstranitelné chyby S9/2012 o zajištění zásady rovnosti – doručení dodatečných informací všem zájemcům S381/2010 + R114/2011 o při posouzení nabídek lze přihlížet pouze k dokumentům zařazeným v nabídce, nikoli k dokumentům doloženým až po uplynutí lhůty pro podání nabídek o rovný přístup zadavatele ke všem uchazečům při vyjasňování S332/2009 o komunikace prostřednictvím „prostého“ e-mailu je doručováním jiným způsobem dle § 184 odst. 2 ZVZ Rozsudek KS sp. zn. 62 Af 36/2010 o preference objektivních hodnotících kritérií 10.Aktuální rozhodovací praxe (1/3) 16

17 S65/2011 + R165,166/2011 o čestné prohlášení spolu s příslibem pojišťovny nelze považovat za rovnocenný doklad k pojistné smlouvě S046/2011 + R95/2011 o požadavek na referenční zakázky za dobu kratší než 3/5 let o zadavatel může zvolit určitý způsob prokázání technických kvalifikačních předpokladů, nesmí tak však učinit přísněji než ZVZ Rozsudek NSS sp. zn. 9 Afs 37/2011 o neodůvodněný požadavek na minimální úroveň kvalifikačního předpokladu – dvacetiletá advokátní praxe o na dodavatelích nelze spravedlivě požadovat, aby plnili požadavek, který je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, natož aby tak činili formou subdodavatelskou, která jim zpravidla zvyšuje náklady a snižuje zisk. 17 10.Aktuální rozhodovací praxe (2/3)

18 S31/11 + R119,120/2011 o zrušení zadávacího řízení po oznámení výsledků s odkazem na nepřiměřené KP – je v souladu s § 84/2 e) o nevyřízení námitek ve lhůtě – zadavatel vůbec nepřezkoumal (pokuta 60 tisíc) S324/2011 o zadavatel je povinen v žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny uchazeči sdělit, které části jeho nabídkové ceny vykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, jaké důvody jej vedly k pochybnostem o výši nabídkové ceny a zejména jaké podklady bude od uchazeče pro potřeby posouzení zdůvodnění jeho nabídkové ceny vyžadovat 10.Aktuální rozhodovací praxe (3/3) 18

19 19 © 2012 Autorská práva vyhrazena Mgr. Adéla Havlová, LL.M., advokátka Adela.Havlova@havelholasek.cz +420 224 895 929 Mgr. Romana Derková, seniorní právník Romana.Derkova@havelholasek.cz +420 545 423 450 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google