Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Veřejné zakázky v OPŽP 2014+ a nejčastější pochybení Odbor právní Státní fond životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Veřejné zakázky v OPŽP 2014+ a nejčastější pochybení Odbor právní Státní fond životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Veřejné zakázky v OPŽP 2014+ a nejčastější pochybení Odbor právní Státní fond životního prostředí ČR

2 Základní předpisy pro zadávání veřejných zakázek Předpisy EU: Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o ERDF, ESF, FS, EAFRD a EMFF, o obecných ustanoveních o ERDF, ESF, FS a EMFF a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Směrnice EP a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Směrnice EP a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES 2

3 Základní předpisy pro zadávání veřejných zakázek v režimu zákona Předpisy ČR: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách → od 17. dubna 2016 má vstoupit v účinnost Zákon o zadávání veřejných zakázek Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 3

4 Základní předpisy pro zadávání veřejných zakázek v režimu zákona Předpisy ČR – stavební práce: Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 4

5 Základní předpisy pro zadávání veřejných zakázek v režimu i mimo režim zákona Předpisy OPŽP: Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (MMR) Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020, kapitola D.3 „Zadávání veřejných zakázek“ → nesmí stanovit mírnější povinnosti, než stanoví Metodický pokyn MMR 5

6 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Upravují povinnosti a postup zadavatelů při zadávání: VZ mimo režim zákona (např. VZMR, FO/PO s dotací 50 % a méně, sektorový zadavatel nezadávající nadlimitní VZ) VZ zadávaných v režimu zákona, pokud tak ustanovení PrŽaPu výslovně stanoví 6

7 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Druhy VZ dle předpokládané hodnoty: VZ vyšší hodnoty ­ dodávky/služby – nejméně ≥ 2.000.000,- Kč bez DPH ­ stavební práce – nejméně ≥ 6.000.000,- Kč bez DPH VZ malé hodnoty ­ dodávky/služby – nedosáhne < 2.000.000,- Kč bez DPH ­ stavební práce – nedosáhne < 6.000.000,- Kč bez DPH ­ Zadavatel je povinen je zadávat dle kapitoly D.3 PrŽaPu 7

8 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Výjimky z povinnosti zadavatele zadávat dle kapitoly D.3 PrŽaPu: VZ malé hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 400.000,- Kč bez DPH VZ malé hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 500.000,- Kč bez DPH u zadavatele, který není veřejným/sektorovým zadavatelem a zároveň dotace není vyšší než 50 % VZ malé hodnoty/vyšší hodnoty, které splňují podmínky dle § 18 odst. 1 až 4 a § 19 zákona (např. utajované informace) -> Zadavatel využije přímé objednávky 8

9 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Zásady postupu zadavatele: Transparentnost Rovné zacházení Zákaz diskriminace Hospodárnost Efektivnost Účelnost Zákaz omezovat účast zahraničním dodavatelům (sídlo/místo podnikání v EU, mezinárodní smlouva) 9

10 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Druhy výběrových řízení: Uzavřená výzva ­ pouze pokud se jedná o VZ malé hodnoty ­ zahajuje se písemnou výzvou k podání nabídky minimálně 3 zájemcům → veřejný zadavatel uveřejní výzvu ve stejný den na svém profilu Otevřená výzva ­ zahajuje se uveřejněním oznámení výběrového řízení na profilu zadavatele nebo odesláním formuláře „Oznámení o zakázce“ k uveřejnění do VVZ ­ rozhodná je ta skutečnost, která nastala dříve 10

11 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Druhy výběrových řízení: Elektronické tržiště ­ povinně v případě komodit, které upravuje Příloha č. 1 k usnesení vlády ČR č. 451/2011(např. fotokopírovací stroje, zásobníky tonerů, mobilní telefony, zápisníky, fixy atd.) ­ zadavatel postupuje podle výše uvedeného usnesení vlády Obdoba JŘBÚ ­ po splnění podmínek dle § 23 odst. 4 až 6 a 8 zákona ­ zahajuje se odesláním písemné výzvy k jednání jednomu/omezenému počtu zájemců ­ řádně odůvodnit použití tohoto postupu 11

12 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Vícepráce/víceslužby objektivně nepředvídatelné okolnosti (bude upraveno na zadavatel jednající s náležitou péčí) a nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky zadané stávajícímu dodavateli, pokud nemohou být technicky nebo ekonomicky oddělené od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli nebo oddělení je možné, ale dodatečné práce/služby jsou zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky a celkový rozsah nepřekročí 30 % ceny původní zakázky 12

13 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Oprávnění zadavatele Jednání o nabídkách ­ musí být vyhrazeno v zadávacích podmínkách ­ definovat způsob a zásady jednání s uchazeči ­ způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání, rozhodne-li se zadavatel postupně omezovat počet uchazečů ­ otevírání obálek → posouzení a hodnocení nabídek → předběžný výsledek hodnocení → jednání → protokol z jednání/protokol o konečném výsledku hodnocení ­ možné jednat o všech podmínkách, zejména těch, které jsou předmětem hodnocení → zadavatel nesmí měnit zadávací podmínky 13

14 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Oprávnění zadavatele možnost provést hodnocení nabídek před jejich posouzením možnost požadovat doplnění/objasnění nabídek → nesmí být změněna nabídková cena a/nebo údaje, které jsou předmětem hodnocení zrušení výběrového řízení s uvedením výhrady tohoto zrušení v zadávacích podmínkách 14

15 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Ustanovení společná pro veřejné zakázky zadávané dle zákona i mimo režim zákona informace, že projekt je spolufinancován ze zdrojů EU, uvést symbol EU (vlajka) spolu s odkazem na EU (slovy vypsat „Evropská unie“) a odkaz na OPŽP při stanovení základního hodnotícího kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií: ­ dodávky a/nebo služby: minimálně 60 % nabídková cena ­ stavební práce: minimálně 80 % nabídková cena 15

16 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Ustanovení společná pro veřejné zakázky zadávané dle zákona i mimo režim zákona subdodavatel, který prokázal určitou část kvalifikace za dodavatele, se musí podílet na plnění veřejné zakázky v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci → výměna subdodavatel možná pouze v případě, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel veřejná zakázka na stavební práce musí obsahovat v zadávacích podmínkách obchodní podmínky (např. pojištění díla, zajištění závazku atd.) 16

17 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 Ustanovení společná pro veřejné zakázky zadávané dle zákona i mimo režim zákona sektorový zadavatel musí v užším řízení vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokáží kvalifikaci použití elektronické aukce – pouze se souhlasem SFŽP ČR uchování dokumentace nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026 17

18 Nejčastější pochybení před zahájením zadávacího řízení 1.Nedostatečné vymezení předmětu zakázky a zadávacích podmínek 2.Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky a předpokládané hodnoty veřejné zakázky 3.Nesprávné dělení zakázek 4.Stanovení nevhodných kvalifikačních předpokladů 5.Stanovení a specifikace nevhodných hodnotících kritérií 6.Nezákonná značková specifikace 18

19 AD 1. Nedostatečné vymezení předmětu zakázky a zadávacích podmínek nedostatečná projektová příprava – opomenutí části stavebních prací/dodávek/služeb, návrh nerealizovatelných postupů/technologií – viz. dále vícepráce (nová úprava od 6. 3. 2015) nedostatečně vymezené dodací a technické podmínky zmatečné vymezení podmínek na zpracování nabídkové ceny (požadavek na zahrnutí dalších položek neuvedených v ZD, přičemž každý uchazeč má individuálně posoudit o jaké jde) 19

20 AD 2. Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky a její předpokládané hodnoty nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby jsou chybně označeny jako podlimitní zakázky na stavební práce (případně jako zakázky malého rozsahu) např. „zahradnické“ služby označovány jako krajinné úpravy – stavební práce 20

21 Limity veřejných zakázek dle zákona Nadlimitní ­ finanční limity dle nařízení vlády č. 77/2008 Sb. ­ dodávky/služby - 3.395.000,- Kč (ČR a s.p.o.) - 5.244.000,- Kč (ÚSC, jiná PO, dot. z.) ­ stavební práce – 131.402.000,- Kč Podlimitní ­ dodávky/služby – nejméně ≥ 2.000.000,- Kč ­ stavební práce – nejméně ≥ 6.000.000,- Kč Malého rozsahu ­ dodávky/služby – nedosáhne < 2.000.000,- Kč ­ stavební práce – nedosáhne < 6.000.000,- Kč ­ zadavatel není povinen je zadávat dle zákona 21

22 AD 3. Nesprávné dělení zakázek nadlimitní zakázku na stavební práce na několik objektů nelze rozdělit na více podlimitních pokud mezi jednotlivými plněními prokazatelně existuje věcná, časová, místní i funkční souvislost, jedná se o jednu veřejnou zakázku 22

23 AD 4. Stanovení nevhodných kvalifikačních předpokladů stanovení takových předpokladů, které neodpovídají předmětu a rozsahu zakázky neuvedení „limitních“ hodnot těchto předpokladů 23

24 AD 5. Stanovení a specifikace nevhodných hodnotících kritérií (1/2) reference – zkušenosti plán organizace výstavby (bez další specifikace) termín (bez další specifikace) sankce (od 1. 4. 2012 zákonem výslovně zakázáno) 24

25 AD 5. Stanovení a specifikace nevhodných hodnotících kritérií (2/2) Dílčí hodnotící kritéria: cena (60%), termín (40%). Vítězí nabídka s cenou 19 milionů a termínem zhotovení 3 měsíce, jako druhá se umístila nabídka s cenou 14 milionů a termínem 5 měsíců a jako třetí nabídka s cenou 13,5 milionů a termínem 6 měsíců. Je toto ekonomicky výhodné? 25

26 Nejčastější pochybení vzniklá v průběhu zadávacího řízení vyřazení nabídek z důvodu nesplnění formálních požadavků (např. nesvázaná nabídka) nedodržení zásady rovného zacházení (vyzvat k doplnění/nevyzvat vždy všechny uchazeče) nedodržování zákonných lhůt nebo jejich nesprávné počítání neodeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům neodeslání rozhodnutí o vyloučení uchazečům neodeslání oznámení o uzavření smlouvy na výzvě k předložení nabídek chybí datum vyvěšení a sejmutí z úřední desky 26

27 Změny smluv na plnění VZ je možné provádět pouze nepodstatné změny - změna VZ během doby trvání je podstatná, pokud by: ­ rozšířila předmět VZ o služby (dodávky, stavební práce), které původně nebyly předpokládány, ­ za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných uchazečů než těch, kteří byli původně připuštěni, nebo mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, ­ způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky předpokládán, měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče 27

28 Změny smluv na plnění VZ - příklady Vícepráce - musí být splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle 23 odst. 7 ZVZ Méněpráce - musí zůstat zachováno pořadí uchazečů: nemůže být ze zakázky vyjmuta část, kterou měl vítězný uchazeč „naceněnu“ méně než uchazeč jiný a při hodnocení nabídek bez této části by zvítězil uchazeč jiný, např.: zakázka má 2 části, vítěz obě nacení za 5 mil. Kč, druhý nacení část A za 4,9 mil. a část B za 5,2 mil. Následně nemůže dojít k situaci, že by byla realizována pouze část A. termínové změny především v případě, kdy termín byl jedním z hodnotících kritérií změny dodavatele (přípustné pouze v případě právního nástupce dodavatele) 28

29 Novela ZVZ od 6. 3. 2015 (1/6) Podmínky JŘBÚ: Doposud podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ: „aby potřeba dodatečných stavebních prací/služeb vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností“ Nově: pokud nutnost dodatečných stavebních prací/služeb vznikne v důsledku „okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat“ (po zadavateli není možné požadovat vyšší než obvyklou míru péče) navýšení limitu pro dodatečné stavební práce/služby dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) bodu 3. ZVZ, a to z původních 20 % na 30 % 29

30 Novela ZVZ od 6. 3. 2015 (2/6) Obdržení jediné nabídky: Dříve dle § 71 odst. 6 ZVZ zadavatel obálku s touto nabídkou neotevíral a podle § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ zrušil zadávací řízení Nově je zrušení zadávacího řízení zákonem ponecháno jako možnost (§ 84 odst. 3 písm. b) ZVZ) (tato výhrada by však měla být uvedena v zadávacích podmínkách) 30

31 Novela ZVZ od 6. 3. 2015 (3/6) Dílčí hodnotící kritéria u ekonomické výhodnosti nabídky: v případě, že se zadavatel rozhodne hodnotit nabídky dle jejich ekonomické výhodnosti, je na základě ustanovení § 78 odst. 4 ZVZ povinen stanovit dílčí hodnotící kritéria, přičemž toto ustanovení přináší demonstrativní výčet těchto kritérií novela ZVZ rozšířila jedno stávající dílčí hodnotící kritérium, kdy původní „vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením“ rozšířila na „vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením a osob se ztíženým přístupem na trh práce“. 31

32 Novela ZVZ od 6. 3. 2015 (4/6) v demonstrativním výčtu dílčích hodnotících kritérií jedno kritérium nové: „Dílčími hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na jejich plnění“ nové dílčí hodnotící kritérium připadá v úvahu dle důvodové zprávy u tzv. intelektuálních služeb (např. služby architektů, konzultantů, projektantů, restaurátorů apod.) požadavek na kvalifikaci v rámci hodnotících kritérií by se neměl krýt s technickými kvalifikačními předpoklady (dle § 50 odst. 5 kvalifikace nesmí být předmětem hodnotících kritérií) 32

33 Novela ZVZ od 6. 3. 2015 (5/6) Zakotvení povinnosti posuzovat nabídkové ceny s ohledem na možnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu i při použití elektronické aukce dle předchozí právní úpravy spadala povinnost posoudit výši nabídkových cen do tzv. předběžného hodnocení nabídek před začátkem elektronické aukce, což však ZVZ výslovně nestanovil nově povinnost posoudit nabídkové ceny po ukončení elektronické aukce 33

34 Novela ZVZ od 6. 3. 2015 (6/6) Řízení před ÚOHS nově zavedena koncentrace řízení (§ 114 odst. 10 a 11 ZVZ), což znamená: ­ některé náležitosti návrhu na zahájení řízení nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány ­ v řízení zahájeném na návrh mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o zahájené řízení dále došlo ke zvýšení částky kauce poskytované v případě podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy 34

35 Děkujeme za pozornost. Miroslava Tomková, Barbora Maříková, Ondřej Smílek, Matěj Šíp Odbor právní Státní fond životního prostředí Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Veřejné zakázky v OPŽP 2014+ a nejčastější pochybení Odbor právní Státní fond životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google