Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zrušení územního plánu Vysoká nad Labem Mgr. Jindřich Felcman Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zrušení územního plánu Vysoká nad Labem Mgr. Jindřich Felcman Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu."— Transkript prezentace:

1 Zrušení územního plánu Vysoká nad Labem Mgr. Jindřich Felcman Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

2 O co šlo… V novém ÚP navrhla obec cca 55 ha rozvojových ploch pro bydlení. Klasický příklad rozlehlé suburbie – počet obyvatel by se po naplnění kapacity zvýšil z 638 (1200) na 2300. ÚP napadla žalobou místní zemědělská firma – pravděpodobně hlavní motivace bylo pokračování podnikatelské činnosti na pozemcích, které by jinak byly vyjmuty ze ZPF (tedy ukončen jejich nájem firmě) Firma ze zemědělské půdy v katastru obce vlastní 2,85% a dalších 69,5% má v nájmu.

3 Vysoká nad Labem

4 Rozsudek Nejvyššího správního soudu Č.j. 1 Ao 1/2009 - 185 Ze dne 23.9.2009 Dostupný z www: http://www.nssoud.cz/ http://www.nssoud.cz/

5 Soutěž o pohár nejlepšího plánovače Libereckého kraje Test typu „multiple choice“. Správná může být nula až každá odpověď. Celkem 7 otázek, dohromady 26 výroků. Tzn. max. 26 bodů.

6 1) Překážka věci rozhodnuté Napadený územní plán byl již v minulosti Nejvyšším správním soudem přezkoumán, přičemž Nejvyšší správní soud v územním plánu neshledal jakékoli vady. 1.Jelikož soud při řízení o zrušení OOP kompletně přezkoumává zákonnost vydaného OOP, nelze o jeho zrušení jednat opakovaně. 2.Soud je při řízení o zrušení OOP vázán právními důvody návrhu, takže při podání jiných důvodů lze o zrušení OOP znovu jednat. 3.Překážku věci rozhodnuté je nutno vykládat v řízení o návrhu na zrušení OOP tak, že nastává, pouze pokud podá oba návrhy totožný navrhovatel a návrh se týká totožných skutkových či právních otázek.

7 1) Překážka věci rozhodnuté Napadený územní plán byl již v minulosti Nejvyšším správním soudem přezkoumán, přičemž Nejvyšší správní soud v územním plánu neshledal jakékoli vady. 1.Jelikož soud při řízení o zrušení OOP kompletně přezkoumává zákonnost vydaného OOP, nelze o jeho zrušení jednat opakovaně. 2.Soud je při řízení o zrušení OOP vázán právními důvody návrhu, takže při podání jiných důvodů lze o zrušení OOP znovu jednat. 3.Překážku věci rozhodnuté je nutno vykládat v řízení o návrhu na zrušení OOP tak, že nastává, pouze pokud podá oba návrhy totožný navrhovatel a návrh se týká totožných skutkových či právních otázek.

8 2) Aktivní legitimace navrhovatele § 101a odst. 1 s. ř. s.: Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen. 1.Aktivně procesně legitimován k návrhu zrušení územního plánu není nájemce nebo podnájemce pozemku na území regulovaném územním plánem. 2.Nestačí namítat porušení procesních práv při vydání OOP, pokud zjevně – s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu – nemohla být dotčena hmotněprávní sféra navrhovatele. 3.K aktivní legitimaci stačí, tvrdí-li navrhovatel, že procedura vedoucí k vydání OOP byla nezákonná. Byla totiž porušena jeho procesní práva. 4.Přijetím Aarhuské úmluvy se ČR zavázala k poskytnutí širokého přístupu k soudní ochraně veřejnosti. Nelze tedy ustanovení § 101a/1 s.ř.s. vykládat restriktivně a omezit ho pouze na vlastníky pozemků upravených územním plánem.

9 2) Aktivní legitimace navrhovatele § 101a odst. 1 s. ř. s.: Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen. 1.Aktivně procesně legitimován k návrhu zrušení územního plánu není nájemce nebo podnájemce pozemku na území regulovaném územním plánem. 2.Nestačí namítat porušení procesních práv při vydání OOP, pokud zjevně – s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu – nemohla být dotčena hmotněprávní sféra navrhovatele. 3.K aktivní legitimaci stačí, tvrdí-li navrhovatel, že procedura vedoucí k vydání OOP byla nezákonná. Byla totiž porušena jeho procesní práva. 4.Přijetím Aarhuské úmluvy se ČR zavázala k poskytnutí širokého přístupu k soudní ochraně veřejnosti. Nelze tedy ustanovení § 101a/1 s.ř.s. vykládat restriktivně a omezit ho pouze na vlastníky pozemků upravených územním plánem.

10 3) Pasivní legitimace odpůrce Návrh na zrušení územního plánu v daném případě směřuje vůči: 1.Obecnímu úřadu Vysoká nad Labem 2.Obci Vysoká nad Labem 3.Zastupitelstvu obce Vysoká nad Labem 4.Pořizovateli ÚP – Magistrátu města Hradec Králové 5.Krajskému úřadu Královohradeckého kraje

11 3) Pasivní legitimace odpůrce Návrh na zrušení územního plánu v daném případě směřuje vůči: 1.Obecnímu úřadu Vysoká nad Labem 2.Obci Vysoká nad Labem 3.Zastupitelstvu obce Vysoká nad Labem 4.Pořizovateli ÚP – Magistrátu města Hradec Králové 5.Krajskému úřadu Královohradeckého kraje

12 4) Námitka vs. připomínka ??? Pořizovatel posoudil některé námitky navrhovatele jako připomínky. 1.Pokud se uplatněná výtka navrhovatele vztahuje k pozemkům a stavbám ve vlastnictví navrhovatele, které byly dotčeny návrhem zastavitelných ploch, považuje se za námitku. Ostatní výhrady se posuzují jako připomínky. 2.Jakmile už je někdo prohlášen za účastníka s právem podávat námitky, vše, co podá, musí být vypořádáno jako námitka. 3.Pokud pořizovatel námitky navrhovatele klasifikuje jako připomínky, ale v odůvodnění opatření obecné povahy je věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy. 4.Záměnu námitky a připomínky nelze označit jako pouhé formální pochybení, pokud k ní dojde, zavdává to důvod ke zrušení opatření obecné povahy.

13 4) Námitka vs. připomínka ??? Pořizovatel posoudil některé námitky navrhovatele jako připomínky. 1.Pokud se uplatněná výtka navrhovatele vztahuje k pozemkům a stavbám ve vlastnictví navrhovatele, které byly dotčeny návrhem zastavitelných ploch, považuje se za námitku. Ostatní výhrady se posuzují jako připomínky. 2.Jakmile už je někdo prohlášen za účastníka s právem podávat námitky, vše, co podá, musí být vypořádáno jako námitka. 3.Pokud pořizovatel námitky navrhovatele v odůvodnění opatření obecné povahy věcně posoudí a po obsahové stránce s nimi naloží jako s námitkami, není to důvodem pro zrušení opatření obecné povahy. 4.Záměnu námitky a připomínky nelze označit jako pouhé formální pochybení, pokud k ní dojde, zavdává to důvod ke zrušení opatření obecné povahy.

14 5) Význam etapizace změn v území Odpůrce rozhodl těsně před schválením územního plánu o zrušení původně navrhované etapizace výstavby – je třeba znovu projednávat (§ 53 odst. 2)? 1.Zrušení etapizace neznamená žádnou změnu podmínek pro zastavění uvedených ploch, pokud výstavba v těchto plochách (od vydání ÚP po podání návrhu na zrušení ÚP) ve větší míře nenastala. 2.Zrušení etapizace není podstatnou úpravou návrhu, pokud je rozhodování v dotčených plochách podmíněno územní studií. 3.Etapizace výstavby je podstatnou součástí návrhu, tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, které jsou fakticky pole, bez možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích a bez kanalizace a dalších nezbytných sítí.

15 5) Význam etapizace změn v území Odpůrce rozhodl těsně před schválením územního plánu o zrušení původně navrhované etapizace výstavby – je třeba znovu projednávat (§ 53 odst. 2) 1.Zrušení etapizace neznamená žádnou změnu podmínek pro zastavění uvedených ploch, pokud výstavba v těchto plochách (od vydání ÚP po podání návrhu na zrušení ÚP) ve větší míře nenastala. 2.Zrušení etapizace není podstatnou úpravou návrhu, pokud je rozhodování v dotčených plochách podmíněno územní studií. 3.Etapizace výstavby je podstatnou součástí návrhu, tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy plochy, které jsou fakticky pole, bez možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích a bez kanalizace a dalších nezbytných sítí.

16 6) Posuzování vlivů na životní prostředí Pokud osoba oprávněná zpracuje posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí podle přílohy č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb. namísto přílohy stavebního zákona speciálně k tomu určené: 1.Stačí 4 dny před veřejným projednáním dodat to samé, jen přejmenovat názvy kapitol tak, aby odpovídaly požadavkům ve správné příloze. 2.Není to problém, neboť pokud má společnost příslušné oprávnění, veškerá odpovědnost spadá pouze na ní. 3.I kdyby bylo posouzení naprosto bezvadné, v případě, kdyby ho odpůrce nezpřístupnil veřejnosti a neumožnil jeho řádné veřejné projednání, jednalo by se o závažnou procesní vadu.

17 6) Posuzování vlivů na životní prostředí Pokud osoba oprávněná zpracuje posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí podle přílohy č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb. namísto přílohy stavebního zákona speciálně k tomu určené: 1.Stačí 4 dny před veřejným projednáním dodat to samé, jen přejmenovat názvy kapitol tak, aby odpovídaly požadavkům ve správné příloze. 2.Není to problém, neboť pokud má společnost příslušné oprávnění, veškerá odpovědnost spadá pouze na ní. 3.I kdyby bylo posouzení naprosto bezvadné, v případě, kdyby ho odpůrce nezpřístupnil veřejnosti a neumožnil jeho řádné veřejné projednání, jednalo by se o závažnou procesní vadu navrhovatelem uplatněnou.

18 7) Soulad s nadřazenou ÚPD Územní plán velkého územního celku Hradecko-pardubické regionální sídelní aglomerace vymezuje pro obec Vysoká nad Labem rozvojovou plochu odpovídající necelé jedné desetině napadeným územním plánem navržených zastavitelných ploch. 1.Pro vydávání ÚP obcí jsou (až do vydání zásad územního rozvoje) závazné územní plány velkého územního celku v celém rozsahu. 2.Územní plány velkého územního celku pozbyly platnosti dnem účinnosti nového stavebního zákona. 3.Vymezení rozvojových ploch nadmístního významu patří mezi ty části ÚP velkého územního celku, které jsou platné i po dnu účinnosti nového stavebního zákona. 4.Vymezení zástavby území rodinnými domky spadá pod pravomoci obce. Nemůže nikdy jít o záměr jehož význam by mohl být klasifikovaný jako nadmístní.

19 7) Soulad s nadřazenou ÚPD Územní plán velkého územního celku Hradecko-pardubické regionální sídelní aglomerace vymezuje pro obec Vysoká nad Labem rozvojovou plochu odpovídající necelé jedné desetině napadeným územním plánem navržených zastavitelných ploch. 1.Pro vydávání ÚP obcí jsou (až do vydání zásad územního rozvoje) závazné územní plány velkého územního celku v celém rozsahu. 2.Územní plány velkého územního celku pozbyly platnosti dnem účinnosti nového stavebního zákona. 3.Vymezení rozvojových ploch nadmístního významu patří mezi ty části ÚP velkého územního celku, které jsou platné i po dnu účinnosti nového stavebního zákona. 4.Vymezení zástavby území rodinnými domky spadá pod pravomoci obce. Nemůže nikdy jít o záměr jehož význam by mohl být klasifikovaný jako nadmístní.

20 Pokračování… 14.10.2009 bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Jednomyslně schválen úmysl využít původní urbanistickou studii, zpracovanou a odsouhlasenou v roce 2005, prohlásit tuto studii za aktuální a požádat Magistrát města Hradce Králové o vložení této studie do centrální evidence. § 188a odst. 1 písm. b) stavebního zákona: Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán (…), lze do doby vydaní územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2015, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také (…) b) stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31.prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti,


Stáhnout ppt "Zrušení územního plánu Vysoká nad Labem Mgr. Jindřich Felcman Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu."

Podobné prezentace


Reklamy Google