Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Moravský Krumlov a ORP Znojmo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Moravský Krumlov a ORP Znojmo."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Moravský Krumlov a ORP Znojmo Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

2 Struktura / členění ZÚR JMK V kapitolách ZÚR JMK jsou obsaženy: - záměry zpřesněné z PÚR ČR 2008 - záměry nadmístního významu sledované krajem Popis záměru je strukturován: - popis o jaký záměr se jedná - územní vymezení (identifikace ORP a obcí dotčených záměrem) - požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách (vlastní „zásady“) - úkoly pro územní plánování Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

3 Stavební zákon stanovuje základní zásady: § 43 odst. 3: …územní plány v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňují a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR…. § 54 odst. 5: „Obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD následně vydanou krajem….“ Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 12.ledna 2012

4 Existuje-li ÚPD obce: koridor je v podrobnější ÚPD obsažen (i schválené před vydáním ZÚR JMK) a není se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle této ÚPD obce koridor je v podrobnější ÚPD obsažen (i schválené před vydáním ZÚR JMK) a je se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle ZÚR JMK Neexistuje-li ÚPD obce: pokud není koridor zpřesněn v podrobnější ÚPD - rozhodovat podle ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 12.ledna 2012

5 § 54 odst. 2 SZ: Zastupitelstvo obce vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR a ZÚR pokud by zastupitelstvo vydalo ÚP v rozporu se ZÚR, je vydán v rozporu s právními předpisy (se SZ) důvod ke zrušení takto vydaného ÚP § 52 odst. 4 SZ: ( veřejné projednání návrhu ÚP ) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR, se nepřihlíží ustanovení využívat při rozhodnutí o obdobných námitkách, jaké byly podány při veřejném projednání ZÚR JMK (viz OOP ZÚR JMK), nebo při vypořádání uplatněných připomínek Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 12.ledna 2012

6 Zapracování záměrů ze ZÚR JMK do projednávaného návrhu ÚP Návrh ÚP musí být v souladu se Zadáním ÚP je-li Koncept - musí být Návrh ÚP v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu schválené Zadání / Pokyny pro zpracování návrhu musí „umožňovat“ zapracování záměrů plynoucích ze ZÚR JMK do návrhu ÚP, jinak je nutno je přepracovat, znovu projednat a schválit návrh ÚP, který se předkládá zastupitelstvo obce pro ověření a vydání, musí být v souladu se ZÚR, jinak je ÚP vydán v rozporu s právními předpisy (se SZ) viz předchozí snímek Teprve poté může pořizovatel může rozhodnout o dalším postupu při pořizování, tj. zda je nutno přepracovat Zadání / Pokyny.., vzhledem k podstatné úpravě řešení provést opakované projednání návrhu nebo lze pokračovat v procesu pořizování Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012 Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK

7 OS9 OB3 OS10 OS11 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

8 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK ZÚR JMK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a os vymezených v PÚR ČR 2008: OB3 – v území ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov, Židlochovice OS9 – v území ORP Blansko, Boskovice OS10 – v území ORP Břeclav, Hustopeče, Pohořelice, Vyškov OS11 – v území ORP Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

9 N-OS1 N-OS2 N-OS3 N-OS4 Rozvojové oblasti a osy a území Brněnské aglomerace vymezené ZÚR JMK území Brněnské aglomerace Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

10 ZÚR JMK nevymezují žádné rozvojové oblasti nadmístního významu. ZÚR JMK stanovují rozvojové osy nadmístního významu: N-OS1 Znojemská – ORP Znojmo N-OS2 Pohořelická – ORP M. Krumlov, Pohořelice, Znojmo N-OS3 Vídeňská – ORP Mikulov, Pohořelice N-OS4 Kyjovská – ORP Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov, Hodonín ZÚR JMK stanovují území Brněnské aglomerace podle ÚS aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí z roku 2010 (území ORP Blansko, Brno, Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Židlochovice) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Rozvojové oblasti a osy vymezené ZÚR JMK 12.ledna 2012

11 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Specifické oblasti vymezené ZÚR JMK N-SOB1 N-SOB2 N-SOB3 N-SOB4 N-SOB5 N-SOB6 12.ledna 2012

12 Specifické oblasti vymezené ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují specifické oblasti nadmístního významu: N-SOB1 Vranovsko – ORP Znojmo N-SOB2 Jevišovicko – ORP Moravský Krumlov, Znojmo N-SOB3 Střední Podyjí – ORP Mikulov, Znojmo N-SOB4 Hovoransko – ORP Hodonín, Kyjov N-SOB5 Horňácko – ORP Veselí nad Moravou N-SOB6 Olešnicko – ORP Boskovice Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

13 Aplikace rozvojových a specifických oblastí, rozvojových os a území Brněnské aglomerace Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR JMK v odůvodnění textové části - může ovlivnit rozsah navrženého rozvoje sídla - může ovlivnit získání finanční podpory z veřejných rozpočtů (dotace) Při rozhodování v území: - lze využít při odůvodňování rozhodnutí Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

14 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Dopravní infrastruktury Technické infrastruktury Výroby Ú SES Územních rezerv ZÚR JMK vymezují plochy a koridory: 12.ledna 2012

15 Koridory dopravní infrastruktury SILNICE, ŽELEZNICE D27 – silnice I/53 D7 – silnice I/38 D57 – terminál žst.

16 DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území Koridor D27 – silnice I/53 Znojmo – Pohořelice, homogenizace, šířka koridoru v úseku Znojmo – Miroslav 150 m, v úseku Miroslav – Pohořelice 300 m, vesměs zapracováno do územních plánů Koridor D7 – koridor kapacitní silnice S8 Havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo – Hatě – hranice ČR/Rakousko, šířka koridoru v úseku hranice krajů Vysočina/JMK – Znojmo sever 300 m, Znojmo (křížení s III/4121) – Znojmo (MÚK I/38 x I/53) – 200 m, Znojmo (MÚK I/38 x I/53 – Hatě (hranice ČR/Rakousko) 300 m Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

17 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – cyklistická doprava Vzhledem k měřítku ZÚR JMK (1:100 000) cyklostezky nejsou v grafické části zobrazeny, nutno využívat rezortní podklady (zejména krajský Program rozvoje sítě cyklistických komunikací…) DI – železniční doprava Vybrané záměry a problémy v území D57 Miroslav, terminál žst. D57 – kružnice o poloměru 150 m 12.ledna 2012

18 Aplikace ploch a koridorů DI Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR v textové i grafické části - při pořizování ÚP (změn ÚP) zpřesňovat šířky a vedení koridorů ve spoluprácí se správci infrastruktury, dohodnout s příslušnými DO - při zpřesňování šířky a vedení koridorů vycházet zejména z ÚPP (ÚAP a ÚS vložené do evidence územně plánovací činnosti) - při zpřesňování koridorů dbát na koordinaci s vymezením koridorů v navazujících územích (širší vztahy) Při rozhodování v území: - pokud je koridor zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR, není-li se ZÚR v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není koridor zpřesněn již v podrobnější ÚPD, respektovat šířku koridoru vymezenou v ZÚR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

19 TE2 – Slavětice – Sokolnice Koridory technické infrastruktury ELEKTROENERGETIKA

20 Koridor TE2 – (Slavětice) – hranice kraje – Sokolnice, šířka koridoru 400 m, prochází i přes zastavěná území a zastavitelné plochy, do zpřesnění v územních plánech respektovat Doporučení k TE2: pořídit co nejrychleji změny územních plánů, po konzultaci s DO/správci infrastruktury koridor upřesnit (zúžit) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – elektroenergetika Vybrané záměry a problémy v území (400 kV) 12.ledna 2012

21 Koridory technické infrastruktury PLYNÁRENSTVÍ, DÁLKOVODY TE42 – horkovod z JED

22 Koridor TE42 – horkovod z elektrárny Dukovany – hranice kraje – Brno, šířka koridoru 400 m, do zpřesnění v územních plánech respektovat Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – plynárenství, dálkovody Vybrané záměry a problémy v území 12.ledna 2012

23 Koridory technické infrastruktury VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ TV12 SV TV13 SV TV27 KS TV24 KS TV23 KS TV26 KS

24 Vodovody a kanalizace TV12 SV Běhařovice, Křepice, Tavíkovice, Újezd TV13 SV Vranov n.D., Podhradí n.D., Stálky, Šafov, Starý Petřín, Podmyče, Lančov TV23 KS Miroslav, Suchohrdly, Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Trnové Pole TV24 KS Loděnice, Jezeřany-Maršovice TV26 KS Znojmo, Olbramkostel, Žerůtky, Kravsko, Plenkovice TV27 KS Gr. Mýto, Hostim, Prokopov, Blanné, Ctidružice, Pavlice Šířka koridorů SV a KS je 400 m Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu TI – vodní hospodářství Vybrané záměry a problémy v území 12.ledna 2012

25 Aplikace ploch a koridorů TI Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR v textové i grafické části - při pořizování ÚP (změn ÚP) zpřesňovat šířky a vedení koridorů ve spoluprácí se správci infrastruktury, dohodnout s příslušnými DO - při zpřesňování šířky a vedení koridorů vycházet zejména z ÚPP (ÚAP), neopomíjet rezortní podklady (např. ÚEK, Plán rozvoje VaK) - při zpřesňování koridorů dbát na koordinaci s vymezením koridorů v navazujících územích (širší vztahy) Při rozhodování v území: - pokud je koridor zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR, není-li se ZÚR v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není koridor zpřesněn již v podrobnější ÚPD, respektovat šířku koridoru vymezenou v ZÚR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

26 ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES 12.ledna 2012 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu

27 Aplikace ploch a koridorů ÚSES Při územně plánovací činnosti: V ÚPD zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního ÚSES při dodržování principů projektování ÚSES a dle pravidel stanovených v ZÚR JMK (zejména v úkolech územního plánování) Při rozhodování v území: - pokud je ÚSES zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR JMK, není-li se ZÚR JMK v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není ÚSES zpřesněn v podrobnější ÚPD, respektovat plochy a koridory ÚSES vymezené v ZÚR JMK, zejména chránit před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické stability Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 12.ledna 2012

28 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Územní studie dle ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují potřebu zpracování územních studií na území kraje 12.ledna 2012

29 ZÚR JMK ukládají ve vybraných plochách a koridorech prověření změn jejich využití územní studií = ukládají zpracovat 8 územních studií : 1 – ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny 2 – ÚS rozvoje rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 3 – ÚS vymezení sídelní struktury JMK 4 – ÚS prověření železniční tratě Brno - Česká Třebová 5 – ÚS propojení silnic R52 a I/53 s D2 6 – ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna 7 – ÚS rozvoje lázeňství Pasohlávky 8 – ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč Řešená území jsou vymezena na celá dotčená katastrální území. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Územní studie dle ZÚR JMK 12.ledna 2012

30 ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny JMK je zpracována a zaevidována (územně plánovací podklad) ÚS vymezení sídelní struktury JMK je zpracovávána, I.etapa v roce 2011, dokončení v roce 2012 (řeší kategorizaci sídelní struktury kraje, charakterizuje funkční regiony a vymezí kooperační vazby mezi sídly) ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč, ÚS Křenovické spojky proběhla výběrová řízení, výběr zhotovitelů schválila RJMK v prosinci 2011, budou zpracovávány a dokončeny v roce 2012 ÚS přeložky silnice I/50 Brankovice – Kožušice bude řešena v roce 2012 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Územní studie dle ZÚR JMK 12.ledna 2012

31 Při územně plánovací činnosti: - pořízená a zaevidovaná ÚS bude sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR JMK, z této aktualizace vyplynou případné požadavky pro ÚPD (či jejich změny) dotčených obcí Při rozhodování v území: - teprve pořízená a zaevidovaná ÚS je územně plánovacím podkladem Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Aplikace požadavků na prověření území ÚS 12.ledna 2012

32 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Děkujeme za pozornost Ing. arch. Ji ř í Klva ň a, stanoviska k ÚPD obcí Ing. arch. Zuzana Ludvíková, stanoviska k ÚPD obcí Ing. Stanislav Lunga, stanoviska k ÚPD obcí 12.ledna 2012


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území ORP Moravský Krumlov a ORP Znojmo."

Podobné prezentace


Reklamy Google