Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje územně plánovací dokumentace kraje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje územně plánovací dokumentace kraje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje územně plánovací dokumentace kraje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Info o pořizování ZÚR JMK pro poradu s ÚÚP JMK dne 19. října 2010

2 2 Pořizování ZÚR JMK Důvody pro opětovné projednání Návrhu ZÚR JMK : 1.požadavek Krajské hygienické stanice JMK na zpracování strategického posouzení vlivu koncepce na veřejné zdraví ( HIA = Health Impact Assesment ) 2.zapracování Politiky územního rozvoje ČR schválené dne 20.07.2009 ( PÚR ČR 2008 ) v listopadu 2009 přibyl další důvod : 3.NSS zrušil ÚP VÚC Břeclavska

3 3 Pořizování ZÚR JMK Z těchto důvodů bylo nutné upravit a znovu projednat Zadání ZÚR JMK, které neměnilo základní koncepci předchozího Zadání z roku 2007 a reagovalo na tyto skutečnosti Zadání ZÚR JMK schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 698/10/Z 12 ze dne 25.02.2010 Zadání ZÚR JMK bylo obratem předáno projektantovi

4 4 Pořizování ZÚR JMK Návrh ZÚR JMK byl nejprve v termínu do 31.12.2009 upraven dle dohod s dotčenými orgány (dle vypořádání požadavků uplatněných v rámci projednání prvního Návrhu ZÚR JMK). následně byl v termínu do 30.04.2010 upraven dle schváleného Zadání ZÚR JMK (2010) Vláda ČR dne 24. května 2010 přijala usnesení č. 368 k územní ochraně koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra - Labe následně byl koncem května 2010 upraven dle schváleného Usnesení vlády č.368 ze dne 24.05.2010 je označen „2. Návrh ZÚR JMK“

5 5 Pořizování ZÚR JMK Věcně se úpravy Návrhu ZÚR JMK týkaly zejména : –doplnění Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj o „Hodnocení vlivu na veřejné zdraví“ ( HIA ) –úprav Návrhu ZÚR JMK tak, aby byl v souladu s PÚR ČR 2008 –doplnění záměrů z technické a dopravní infrastruktury, které byly u prvního Návrhu ZÚR JMK přebírány z tehdy platného a nyní zrušeného ÚP VÚC Břeclavska ( zejména u R 52, R 55 a přeložky I/40 Mikulov – Břeclav ) –úprav Návrhu ZÚR JMK tak, aby byl v souladu s Usnesením vlády č. 368

6 6 Pořizování ZÚR JMK 2. Návrh ZÚR JMK : - dle SoD odevzdán projektantem v dubnu 2010 - v květnu 2010 upraven dle Usnesení vlády č. 368 ze dne 24.05.2010 Projednání 2. Návrhu ZÚR JMK : - s povinnými subjekty dle § 37 odst. 2 a 4 stavebního zákona bylo zahájeno v květnu 2010. Celkem bylo obesláno 28 subjektů. - 2. Návrh ZÚR JMK byl zpřístupněn na internetových stránkách kraje - na MZV zaslána nabídka konzultace dle § 37 odst. 3 stavebního zákona ( Slovenská republika a Republika Rakousko )

7 7 Pořizování ZÚR JMK Projednání s povinnými subjekty – 25.06.2010 : - v 10 hod. společné jednání o 2. Návrhu ZÚR JMK dle § 37 (2) SZ - v 13 hod. projednání vyhodnocení vlivů Návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území dle § 37(4) SZ Stanoviska DO (uplatnilo 22 DO) a připomínky krajů : v zákonné lhůtě = do 30 dnů ode dne jednání T: do 26.06.2010 včetně Doloží-li DO závažné důvody lze lhůtu prodloužit nejdéle o 30 dnů (neuplatněno) K později uplatněným stanoviskům DO a připomínkám krajů se nepřihlíží.

8 8 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : - náležitosti stanoviska DO : a) v úvodu stanoviska tzv. „ZMOCNĚNÍ“ příslušný § speciálního zákona, dle kterého DO vydává stanovisko k ZÚR b) u POŽADAVKŮ a) příslušný § speciálního zákona, dle kterého může DO požadavek k ZÚR uplatnit „věcná“ působnost DO ( nezapomínat na „územní“ působnost DO ) b) formulaci vlastního požadavku c) odůvodnění požadavku (proč)

9 9 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : 5 stanovisek je bez připomínek - souhlasná stanoviska DO : - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Moravský Kras - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Ministerstvo vnitra - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj

10 10 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : 11 stanovisek obsahuje podmíněný souhlas : - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava - Český báňský úřad - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - Ministerstvo dopravy - Ministerstvo kultury - Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební správa - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel - Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad

11 11 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : stanovisko AOPK ČR, Správa CHKO Pálava: - z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny požadavek zúžit koridor D68 pro přeložku I/40 Mikulov – Břeclav v místě dotyku s EVL Rendezvous stanovisko Českého báňského úřadu: - z hlediska zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) požadavek na dodržení dohody z r.2009 k řešení střetů ložisek NB a prvků ÚSES stávající ložiska a pozemní zásobníky plynu – jevy informativní stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje: - z hlediska zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví požadavek na zařazení indikátoru vyjadřující vliv hluku do vyhodnocení SEA požadavek respektovat závěry HIA v územně plánovací činnosti JMK

12 12 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy: - z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. (silniční zákon) požadavky ke koordinaci krajské a státní silniční sítě stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí - z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) požadavky k vodnímu hospodářství stanovisko Ministerstva dopravy - z hlediska zákona č. 13/1997 Sb. (silniční zákon) k plnění úkolu (122) z PÚR ČR 2008 – návrh řešení u S13 požadavek na koordinaci vymezení VRT v návaznosti na kraj Vysočina

13 13 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : stanovisko Ministerstva kultury - z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. (památkový zákon) požadavky k minimalizaci vlivů na LVA a na kolonádu „REISNA“ (TE4) stanovisko Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební správa - z hlediska zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR upozornění na změnu u drah nízkých letů AČR (jev ÚAP) stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu - z hlediska zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon) požadavek na dodržení dohody z r.2009 k řešení střetů ložisek NB a prvků ÚSES

14 14 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : stanovisko Ministerstva zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel - z hlediska zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví podmínka respektovat stanovisko KHS JMK stanovisko Ministerstva zemědělství, Ústřední pozemkový úřad - z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích požadavky k LAPV (LAR 1 – Březník, LAR 6 – Oslavany) požadavek na doplnění ploch protipovodňové ochrany „Blučina“ - z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) preference k variantám u záměrů – R43 a R55

15 15 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : stanovisko MŽP - obsahuje dílčí nesouhlasy a dílčí podmíněné souhlasy: - z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF požadavek vypustit záměr PZ 3 - CTPark Brno South, Šlapanice z výrokové části a na vymezit jako územní rezervu požadavek snížit celkový rozsah PZ 1 - Tuřany, letiště Sever na půdách zařazených do I. třídy ochrany - z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny potencionální významně negativní vliv na území soustavy Natura 2000 viz další slajd - ostatní body stanoviska obsahují podmíněný souhlas s 2. Návrhem ZÚR JMK

16 16 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : stanovisko MŽP - potencionální významně negativní vliv na území soustavy Natura 2000 u záměru: a) koridor obchvatu Břeclavi ve dvoupruhu (D70-A) b) koridor rychlostní silnice R55 u Břeclavi - dvě varianty (D66-A, D66-B) u územních rezerv: a) obchvat silnice I/54 u Kyjova (DR49-B) b) průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe (DR50, DR51/A a DR51/B) c) lokality pro akumulaci povrchových vod (LAR-1 Březník, LAR-2 Čučice, LAR-3 Horní Kounice a LAR-6 Oslavany).

17 17 Pořizování ZÚR JMK Vypořádání stanovisek DO : O podmínkách uvedených ve výše jmenovaných stanoviscích je jednáno s každým dotčeným orgánem jednotlivě. (OÚPSŘ KrÚ JMK předpokládá, že i stanoviska Ministerstva životního prostředí a MK se podaří vypořádat a dohody zajistit.) Při jednáních s jednotlivými dotčenými orgány je pečlivě sledováno, v rámci předběžné opatrnosti a s ohledem na rozsudek č. 2 Ao 2/2008 – 62 Nejvyššího správního soudu (postavení dotčených orgánů v procesu pořizování územně plánovací dokumentace), zda se vypořádání kteréhokoli ze stanovisek nedotýká kompetencí jiných dotčených orgánů. Tento postup je nezbytný pro zajištění souladu ZÚR JMK s platnou legislativou a veřejnými zájmy, které hájí příslušné orgány veřejné správy (tj. s jejich stanovisky). Zároveň je cílem uvedeného postupu minimalizovat možnost podání žaloby na ZÚR JMK k Nejvyššímu správnímu soudu.

18 18 Pořizování ZÚR JMK Předpokládaný časový průběh této etapy : - projednání 2. Návrhu ZÚR JMK červen – červenec 2010 ( termín společného jednání - 25.06.2010 ) - vypořádání došlých stanovisek (dohody s DO) září – říjen 2010 - předložení informace o projednání 2. Návrhu ZÚR JMK Zastupitelstvu Jihomoravského kraje listopad 2010 - posouzení 2. Návrhu ZÚR JMK MMR cca listopad – prosinec 2010 - předložení materiálu k výběru variant pro úpravu 2. Návrhu ZÚR JMK Zastupitelstvu Jihomoravského kraje prosinec 2010 - úprava 2. Návrhu ZÚR JMK projektantem cca prosinec - leden 2010

19 19 Děkujeme za pozornost Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno www.kr-jihomoravsky.cz Odbor územního plánování a stavebního řádu – kontakty : Ing.arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru tel. : 541 651 365 e-mail : hamrlova.eva@kr-jihomoravsky.cz Ing.arch. Jana Janíková, vedoucí oddělení ÚP tel. : 541 651 375 e-mail : jana.janikova@kr-jihomoravsky.cz Pořizování ZÚR JMK Ing. arch. Jana Svobodová, ZÚRtel.: 541 651 330 e-mail : svobodova.jana@kr-jihomoravsky.cz Ing.arch. Jana Děrdová, ZÚRtel.: 541 651 386 e-mail : derdova.jana@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje územně plánovací dokumentace kraje dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění."

Podobné prezentace


Reklamy Google