Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území Statutárního města Brna Krajský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území Statutárního města Brna Krajský."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území Statutárního města Brna Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

2 Struktura / členění ZÚR JMK V kapitolách ZÚR JMK jsou obsaženy: - záměry zpřesněné z PÚR ČR 2008 - záměry nadmístního významu sledované krajem Popis záměru je strukturován: - popis o jaký záměr se jedná - územní vymezení (identifikace ORP a obcí dotčených záměrem) - požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách (vlastní „zásady“) - úkoly pro územní plánování Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

3 Stavební zákon stanovuje základní zásady: § 43 odst. 3 : … územní plány v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňují a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR …. § 54 odst. 5: „Obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD následně vydanou krajem….“ Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK

4 Existuje-li ÚPD obce: - koridor je v podrobnější ÚPD obsažen (i schválené před vydáním ZÚR JMK) a není se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle této ÚPD obce - koridor je v podrobnější ÚPD obsažen (i schválené před vydáním ZÚR JMK) a je se ZÚR JMK v rozporu – rozhodovat podle Z Ú R JMK Neexistuje-li ÚPD obce: - p okud není koridor zpřesněn v podrobnější ÚPD - rozhodovat podle Z Ú R JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK

5 § 54 odst. 2 SZ: Zastupitelstvo obce vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR a ZÚR pokud by zastupitelstvo vydalo ÚP v rozporu se ZÚR, je vydán v rozporu s právními předpisy (se SZ) důvod ke zrušení takto vydaného ÚP § 52 odst. 4 SZ: ( veřejné projednání návrhu ÚP ) Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR, se nepřihlíží ustanovení využívat při rozhodnutí o obdobných námitkách, jaké byly podány při veřejném projednání ZÚR JMK (viz OOP ZÚR JMK), nebo při vypořádání uplatněných připomínek Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 10.ledna 2012

6 Zapracování záměrů ze ZÚR JMK do projednávaného návrhu ÚP Návrh ÚP musí být v souladu se Zadáním ÚP je-li Koncept - musí být Návrh ÚP v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu schválené Zadání / Pokyny pro zpracování návrhu musí „umožňovat“ zapracování záměrů plynoucích ze ZÚR JMK do návrhu ÚP, jinak je nutno je přepracovat, znovu projednat a schválit návrh ÚP, který se předkládá zastupitelstvo obce pro ověření a vydání, musí být v souladu se ZÚR, jinak je ÚP vydán v rozporu s právními předpisy (se SZ) viz předchozí snímek Teprve poté může pořizovatel může rozhodnout o dalším postupu při pořizování, tj. zda je nutno přepracovat Zadání / Pokyny.., vzhledem k podstatné úpravě řešení provést opakované projednání návrhu nebo lze pokračovat v procesu pořizování Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK 10.ledna 2012

7 OS9 OB3 OS10 OS11 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR 2008 v JMK Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

8 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK ZÚR JMK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a os vymezených v PÚR ČR 2008: OB3 – v území ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov, Židlochovice OS9 – v území ORP Blansko, Boskovice OS10 – v území ORP Břeclav, Hustopeče, Pohořelice, Vyškov OS11 – v území ORP Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

9 N-OS1 N-OS2 N-OS3 N-OS4 Rozvojové oblasti a osy a území Brněnské aglomerace vymezené ZÚR JMK území Brněnské aglomerace Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

10 ZÚR JMK nevymezují žádné rozvojové oblasti nadmístního v ýznamu. ZÚR JMK stanovují rozvojové osy nadmístního významu: N-OS1 Znojemská – ORP Znojmo N-OS2 Pohořelická – ORP M. Krumlov, Pohořelice, Znojmo N-OS3 Vídeňská – ORP Mikulov, Pohořelice (spojení Brna s Vídní) N-OS4 Kyjovská – ORP Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov, Hodonín ZÚR JMK stanovují území Brněnské aglomerace podle ÚS aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí z roku 2010 (území ORP Blansko, Brno, Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Židlochovice) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Rozvojové oblasti a osy vymezené ZÚR JMK

11 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Specifické oblasti dle PÚR ČR a ZÚR JMK N-SOB1 N-SOB2 N-SOB3 N-SOB4 N-SOB5 N-SOB6

12 Specifické oblasti vymezené ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují specifické oblasti nadmístního významu: N- S O B 1 Vranovsko – ORP Znojmo N- S O B 2 Jevišovicko – ORP Moravský Krumlov, Znojmo N- S O B 3 Střední Podyjí – ORP Mikulov, Znojmo N-SOB4 Hovoransko – ORP Hodon í n, Kyjov N-SOB5 Horňácko – ORP Veselí nad Moravou N-SOB6 Olešnicko – ORP Boskovice Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

13 Aplikace rozvojových a specifických oblastí, rozvojových os a území Brněnské aglomerace Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR JMK v odůvodnění textové části - může ovlivnit rozsah navržen é ho rozvoje s í dla - může ovlivnit z í sk á n í finančn í podpory z veřejných rozpočtů (dotace) Při rozhodování v území: - l ze využít při odůvodňování rozhodnutí Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

14 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Dopravní infrastruktury Technické infrastruktury Výroby Ú SES Územních rezerv ZÚR JMK v ymezují plochy a koridory:

15 D1 – rychlostní silnice R43 D18 – silnice I/43 D8 – rozšíření D1 D10, D11, D12 – JZT, JT, JVT D37 – silnice II/416 Koridory dopravní infrastruktury SILNICE

16 D10, D11, D12 - JZT, JT, JVT (část) D17– I/42 Brno – dostavba VMO D41-obchvat Tuřan D38-Slatina, Šlapanice obchvat D36-obchvat Bosonoh D16-Bratislavská radiála D8 – rozšíření D1 D1 – R43 Koridory dopravní infrastruktury SILNICE DR4 – JVT (část) DR46 – Modřice - Tuřany

17 DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území Koridor D1 – rychlostní silnice R43, úsek Troubsko (D1)– Kuřim (celý koridor R43 v ZÚR JMK rozčleněn na 4 úseky), šířka koridoru 600 m s výjimkou území Brna, vedení bylo prověřováno variantně po úsecích, výsledný koridor vesměs koresponduje s řešeními ve stávajících územních plánech, není v platném ÚP Brna (zrušeno soudem), podáno množství námitek a připomínek Koridor D8 – rozšíření dálnice D1 Kývalka – Holubice na 6-pruh, (VPS) je už upřesněno a zapracováno v územních plánech jednotlivých obcí, šířka koridoru 300 m Koridor D10 – JZT Troubsko – Rajhrad, čtyřpruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 600 m, z variant vybrána varianta Modřická, není zapracována v územních plánech, podáno množství námitek a připomínek Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

18 Koridor D11 – JT Modřice – Chrlice, čtyřpruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 600 m, není zapracována v územních plánech, podáno množství námitek a připomínek Koridor D12 – JVT Chrlice – MÚK Tuřany, čtyřpruhová silnice II. třídy, šířka koridoru 600 m, není zapracována v územních plánech, na základě výsledků veřejného projednání byl koridor zkrácen a úsek MÚK Tuřany – Šlapanice byl převeden do územních rezerv (koridor DR4), podáno množství námitek a připomínek V prostoru MÚK Troubsko-Bosonohy a území Šlapanicka byla definována území s kumulativními vlivy na veřejné zdraví, je nutno oborovou studií posoudit očekávané zátěže všech záměrů v dotčeném území, vyhodnotit před realizací staveb Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území 10. ledna 2012

19 Koridor D16 - silnice I/41 „Bratislavská radiála, čtyřpruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 150 m Koridor D17 - dostavba silnice I/42 Brno, Velký městský okruh, šířka koridoru 300 m (po úsecích), Navazující koridor D18 – silnice I/43 Česká – Kuřim, čtyřpruhová silnice I. třídy, šířka koridoru 200 m, rozšíření stávající I/43 v návaznosti na koridor R43, obchvat Kuřimi a VMO Brno, podány námitky preferující jižní obchvat Kuřimi, nebylo vyhověno (koridor není součástí území Brna) Koridor D36 – II/602 Bosonohy, obchvat, podány námitky požadující jiné řešení, na které není žádná studie, proto nebylo námitkám vyhověno Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území 10. ledna 2012

20 DI – silniční doprava Vybrané záměry a problémy v území Koridor D38 – II/417 Brno, Slatina – Šlapanice, přeložka s obchvaty sídel, podány námitky požadující jiné řešení, na které není žádná studie, proto nebylo námitkám vyhověno Koridor D41 – II/380 Tuřany obchvat, je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, podány námitky požadující jiné řešení, na které není žádná studie, proto nebylo námitkám vyhověno V prostoru MÚK Troubsko-Bosonohy a území Šlapanicka byla definována území s kumulativními vlivy na veřejné zdraví, je nutno oborovou studií posoudit očekávané zátěže všech záměrů v dotčeném území, vyhodnotit před realizací staveb. Koridor DR 46 – II/152 Modřice – Chrlice – Tuřany, prodloužení (pouze v případě kategorizace JVT jako silnice I. třídy a vyšší) Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

21 D42 – optimalizace trati č. 250 D47 – úpravy trati č. 240 DR36 – VRT D46 – křenovická spojka D43 – Nová přerovská trať Koridory dopravní infrastruktury ŽELEZNICE DR37 – VRT DR39 – VRT

22 D60 - ŽUB, přestavba, Maloměřice-Brno jih D47-konvenční žel. trať č.240 D61-SJKD reg./spec. dráha Koridory dopravní infrastruktury ŽELEZNICE D43 – konvenční žel. trať č. 300, 340 „Nová přerovská trať“ DR36-VRT DR39-VRT DR37-VRT

23 Koridor D60 – Železniční uzel Brno, přestavba (VPS ) Brno, Maloměřice – Brno, jih, jako součásti průtahu I. žel. koridoru a součásti evropské železniční sítě TEN-T, TERFN. Šířka koridoru: 150 m Úkolem pro územní plánování je zpřesnit plochy a koridory související s přestavbou železničního uzlu Brno v Územním plánu města Brna, podány připomínky a námitky, nebylo vyhověno Koridor D61 regionální/speciální dráhy; Severojižní kolejový diametr Brno ( VPS), Řečkovice – hlavní nádraží – Staré Černovice. Šířka koridoru: 150 m Cílem je zlepšit obsluhu území příměstskou kolejovou dopravou v rozvojové oblasti OB3 Brno. Úkolem pro územní plánování je zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru Severojižního kolejového diametru v ÚPD města Brna. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – železniční doprava Vybrané záměry a problémy v území 10. ledna 2012

24 Koridor D42 – konveční železnice, trať č. 250 Tišnov – Brno, optimalizace, šířka koridoru 150 m, zapracovat do ÚPD dle podkladů poskytnutých MD Koridor D43 – konvenční železnice, trať č. 300, 340 – „Nová přerovská trať“ Brno – Vyškov – hranice kraje, je zpracována dokumentace pro ÚR, kterou je koridor upřesněn a takto je zapracován do příslušných ÚPD. Šířka koridoru: 250 m, kromě úseků přilehlých rozvojových ploch PZ1 - 200 m a PZR1–150 m (100 + 50 m) a záměrů D62, DR47–200 m Koridory územních rezerv DR36, DR37, DR39 vysokorychlostní dopravy, šířka koridorů 600 m (s výjimkou DR39 v prostoru letiště a Šlapanic), pokud není upřesněn v ÚPD, respektovat v plné šíři, při pořizování nové ÚPD nutná konzultace s MD Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 DI – železniční doprava Vybrané záměry a problémy v území

25 Koridor D47 – konveční železnice, trať č. 240 Brno – Rapotice – hranice kraje, elektrizace a zdvojkolejnění úseku Střelice – Zastávka a přeložka úseku Zastávka – Okříšky, šířka koridoru 600 m (kromě k. ú. Tetčice – 200 m), respektovat v ÚPD dle příslušných podkladů Koridor konvenční železnice, trať č. 260 Brno – Česká Třebová, ZÚR respektují koridor vymezený v PÚR ČR 2008, bude prověřen ÚS územních podmínek pro zvýšení rychlosti této železniční trati (ÚS č. 4), není graficky vymezen v ZÚR JMK Terminály a výhybny integrovaného dopravního systému (IDS) D52 – Nový Lískovec, ostatní terminály (nevymezené v ZÚR) respektovat příkladně v rámci koridoru SJKD Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – železniční doprava Vybrané záměry a problémy v území 10. ledna 2012

26 Koridory dopravní infrastruktury LETECKÁ DOPRAVA D62-veřejné mezinárodní letiště Brno -Tuřany DR47-veřejné mezinárodní letiště Brno -Tuřany

27 Plocha D62 – Veřejné mezinárodní letiště Brno – Tuřany, modernizace, plocha 37,5 ha. Úkolem pro územní plánování je vytvořit podmínky pro rozvoj veřejného mezinárodního letiště, v ÚPD města Brna a dotčených obcí respektovat ochranná pásma hluková s cílem řízeného rozvoje dotčeného území s minimalizací negativních vlivů provozu letecké dopravy na obytnou funkci. Územní rezerva plocha DR 47 – Veřejné mezinárodní letiště Brno – Tuřany, modernizace, plocha 28 ha. Vytvořit podmínky pro územní rezervu plochy, minimalizovat negativní vlivy na veřejné zdraví s ohledem na posouzení očekávané zátěže při realizaci všech záměrů (kumulativní vlivy), v ÚPD zpřesnit plochu územní rezervy pro modernizaci letiště. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu DI – letecká doprava Vybrané záměry a problémy v území 10. ledna 2012

28 DI – cyklistická doprava Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Vzhledem k měřítku ZÚR JMK (1:100 000) cyklostezky nejsou v grafické části zobrazeny, nutno využívat rezortní podklady (zejména krajský Program rozvoje sítě cyklistických komunikací…)

29 Aplikace ploch a koridorů DI Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR v textové i grafické části - při pořizování ÚP (změn ÚP) zpřesňovat šířky a vedení koridorů ve spoluprácí se správci infrastruktury, dohodnout s příslušnými DO - při zpřesňování šířky a vedení koridorů vycházet zejména z ÚPP (ÚAP a ÚS vložené do evidence územně plánovací činnosti) - při zpřesňování koridorů dbát na koordinaci s vymezením koridorů v navazujících územích (širší vztahy) Při rozhodování v území: - pokud je koridor zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR, není-li se ZÚR v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není koridor zpřesněn již v podrobnější ÚPD, respektovat šířku koridoru navrženou v ZÚR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

30 TE5 – rozvodna Čebín TE3 – Čebín – Přibyslavice TE6 – rozvodna Sokolnice Koridory technické infrastruktury ELEKTROENERGETIKA TE2 – Slavětice – Sokolnice

31 Koridor TE2 – (Slavětice) – hranice kraje – Sokolnice, šířka koridoru 400 m, prochází i přes zastavěná a zastavitelná území, do zpřesnění v územních plánech respektovat Koridor TE3 – Čebín – Přibyslavice – hranice kraje, šířka koridoru 400 m, prochází i přes zastavěná a zastavitelná území, do zpřesnění v územních plánech respektovat Doporučení k TE2 a TE3: pořídit co nejrychleji změny územních plánů, po konzultaci se správci infrastruktury koridory upřesnit (zúžit) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 TI – elektroenergetika Vybrané záměry a problémy v území (400 kV)

32 TE42 – horkovod z EDU TE30 – VVTL Kralice – Bezměrov Koridory technické infrastruktury PLYNÁRENSTVÍ, DÁLKOVODY

33 Koridory technické infrastruktury PLYNÁRENSTVÍ, DÁLKOVODY TE42 - EDU

34 Koridor TE30 –VVTL DN 700 Kralice – Bezměrov, úsek severně od Brna, šířka koridoru 400 m, do zpřesnění v územních plánech respektovat Koridor TE42 – horkovod z elektrárny Dukovany – hranice kraje – Brno, šířka koridoru 400 m, do zpřesnění v územních plánech respektovat Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 TI – plynárenství, dálkovody Vybrané záměry a problémy v území

35 Koridory technické infrastruktury VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PO3 – plocha pro protipovodňová opatření TV2 – VOV napojení SV TV1 – VOV napojení SV

36 Koridory technické infrastruktury VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ TV2– napojení VOV TV PO3 – plocha pro protipovodňová opatření

37 Vodovody a kanalizace Koridory pro hlavní vodovodní řady (VPS) pro rozšíření a zkvalitnění zásobování obyvatel pitnou vodou, šířka koridorů 400 m. Koridor TV1 Vírský oblastní vodovod napojení oblasti skupinového vodovodu (dále SV) - SV Ivančice – Rosice, obce Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec, Říčany, Ostrovačice; Koridor TV2 Vírský oblastní vodovod napojení oblastí SV Troubsko – Střelice a SV Židlochovice – Blučina, obce Vojkovice, Žabčice, Opatovice; Zpřesnit a vymezit koridory hlavních vodovodních řadů TV1 – TV13 a TV28 v součinnosti se správci sítí s ohledem na minimalizaci střetů s limity využití území. Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů v ÚPD dotčených obcí Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 TI – vodní hospodářství Vybrané záměry a problémy v území

38 Plochy pro protipovodňová opatření (VPS i VPO): PO3 – jednotlivá prioritní oblast č. 9 PPO povodí Svratky po soutok se Svitavou Doporučení a upozornění k PO: - protipovodňová opatření konkretizovat dle podkladů OŽP KrÚ JMK - neztotožňovat hranice vymezených PO s hranicemi záplavových území Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 TI – vodní hospodářství Vybrané záměry a problémy v území

39 Aplikace ploch a koridorů TI Při územně plánovací činnosti: - neopomenout soulad ÚP se ZÚR v textové i grafické části - při pořizování ÚP (změn ÚP) zpřesňovat šířky a vedení koridorů ve spoluprácí se správci infrastruktury, dohodnout s příslušnými DO - při zpřesňování šířky a vedení koridorů vycházet zejména z ÚPP (ÚAP), neopomíjet rezortní podklady (např. ÚEK, Plán rozvoje VaK) - při zpřesňování koridorů dbát na koordinaci s vymezením koridorů v navazujících územích (širší vztahy) Při rozhodování v území: - pokud je koridor zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR, není-li se ZÚR v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není koridor zpřesněn již v podrobnější ÚPD, respektovat šířku koridoru navrženou v ZÚR Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

40 Ostatní plochy a koridory VÝROBA, LOGISTIKA PZ1-plocha smíšená výrobní Tuřany - letiště sever PZR1- CTPark Brno - South- úz. rezerva PZR2-Tuřany, letiště jih - úz. rezerva DR50-veřejné logist. centrum - úz. rezerva

41 Plocha PZ1 smíšená výrobní – Tuřany, letiště Sever, plocha 143,6 ha Vytvořit územní podmínky pro plochu PZ1, zpřesnit a vymezit plochu s ohledem na ochranu před negativními vlivy na obytná a rekreační území a minimalizaci střetů s limity využití území, předcházet negativním vlivům na životní prostředí aplikací kritérií ochrany veřejného zdraví v rámci schvalovacích procesů. Zajistit koordinaci s ÚPD města Brna. Doporučení a upozornění: - záměr je přípustný pouze za podmínky, že nedojde k nepřijatelnému zvýšení imisní a hlukové zátěže obyvatel. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Výroba, logistika Vybrané záměry a problémy v území

42 Plocha PZR1 smíšená výrobní – CTPark Brno – South, Šlapanice Plocha PZR2 smíšená výrobní – Tuřany, letiště Jih PZR1 – 81 ha, PZR2 – 169,5 ha Vytvořit podmínky pro územní rezervy ploch smíšených výrobních nadmístního významu PZR1 a PZR2 v souladu s § 36 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil, nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Minimalizovat negativní vlivy na veřejné zdraví (hodnocení HIA) s ohledem na posouzení očekávané zátěže při realizaci všech záměrů v dotčeném území (kumulativní vlivy) na základě výsledků oborové studie Úkoly pro územní plánování: Zpřesnit plochy územních rezerv pro CT Park Brno – South, Šlapanice (PZR1) a Tuřany, letiště Jih (PZR2) v ÚPD města Brna a v ÚPD dotčených obcí. Doporučení a upozornění: - záměr je přípustný pouze za podmínky, že nedojde k nepřijatelnému zvýšení imisní a hlukové zátěže obyvatel. Podáno množství námitek a připomínek, původně návrhová plocha (PZ2) byla převedena do rezervy, Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Výroba, logistika Vybrané záměry a problémy v území

43 Územní rezerva DR50 – Veřejné logistické centrum, plocha 15,4 ha umístění Horní Heršpice, v souladu s ÚAP města Brna (2010) Vytvořit územní podmínky pro plochu územní rezervy veřejného logistického centra Brno v souladu s § 36 zákona 183/2006 Sb. Byly uplatněny námitky, původní návrhová plocha byla přeřazena do územní rezervy Doporučení a upozornění: prověřit a zpřesnit plochu územní rezervy, záměr je přípustný pouze za podmínky, že nedojde k nepřijatelnému zvýšení imisní a hlukové zátěže obyvatel. Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Výroba, logistika Vybrané záměry a problémy v území

44 10. ledna 2012 ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu

45 Aplikace ploch a koridorů ÚSES Při územně plánovací činnosti: V ÚPD zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního ÚSES při dodržování principů projektování ÚSES a dle pravidel stanovených v ZÚR JMK (zejména v úkolech územního plánování) Při rozhodování v území: - pokud je ÚSES zpřesněn v ÚPD (i schválené před vydáním ZÚR JMK, není-li se ZÚR JMK v rozporu), rozhodovat podle této ÚPD - pokud není ÚSES zpřesněn v podrobnější ÚPD, respektovat plochy a koridory ÚSES vymezené v ZÚR JMK, zejména chránit před změnou ve využití území, která by znamenala snížení stupně ekologické stability Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012

46 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Územní studie dle ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují potřebu zpracování 8 územních studií na území kraje

47 ZÚR JMK ukládají zpracovat 8 územních studií : 1 – ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny 2 – ÚS rozvoje rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 3 – ÚS vymezení sídelní struktury JMK 4 – ÚS prověření železniční tratě Brno – Česká Třebová 5 – ÚS propojení silnic R52 a I/53 s D2 6 – ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna 7 – ÚS rozvoje lázeňství Pasohlávky 8 – ÚS silnice II/380 Sokolnice - Čejč Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Územní studie dle ZÚR JMK

48 ZÚR JMK ukládají ve vybraných plochách a koridorech prověření změn jejich využití územní studií. Řešená území jsou vymezena na celá dotčená katastrální území. ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny JMK je zpracována a zaevidována (územně plánovací podklad) ÚS vymezení sídelní struktury JMK je zpracovávána, je odevzdána 1. etapa, 2.etapa bude odevzdána v září 2012 (řeší kategorizaci sídelní struktury kraje, charakterizuje funkční regiony a vymezí kooperační vazby mezi sídly) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10. ledna 2012 Územní studie dle ZÚR JMK

49 ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč, ÚS Křenovické spojky proběhla výběrová řízení, výběr zhotovitelů schválila RJMK v prosinci 2011, budou zpracovávány a dokončeny v roce 2012 ÚS přeložky silnice I/50 Brankovice – Kožušice bude řešena v roce 2012 (v souvislosti se 2 rezervami dle ZÚR JMK) Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10.ledna 2012 Územní studie dle ZÚR JMK

50 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu Děkujeme za pozornost Ing. arch. Ji ř í Klva ň a, stanoviska k ÚPD obcí Ing. arch. Zuzana Ludvíková, stanoviska k ÚPD obcí Ing. Stanislav Lunga, stanoviska k ÚPD obcí 10.ledna 2012

51 Krajský úřad Jihomoravsk ého kraj e odbor územního plánování a stavebního řádu 10.ledna 2012 Děkuji za pozornost Ing. arch. Hana Houzarová


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro úřady územního plánování a stavební úřady – 2. část správní území Statutárního města Brna Krajský."

Podobné prezentace


Reklamy Google