Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro obce správního území ORP Židlochovice Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro obce správního území ORP Židlochovice Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování."— Transkript prezentace:

1 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro obce správního území ORP Židlochovice Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

2 Zastupitelstvo JMK vydalo ZÚR JMK na svém 25. zasedání dne 22.09.2011 usnesením č. 1552/11/Z 25. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

3 Stavební zákon stanovuje základní zásady: § 43 odst. 3: …územní plány v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňují a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se ZÚR…. § 54 odst. 5: „Obec je povinna uvést do souladu ÚP s ÚPD následně vydanou krajem….Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem...“ Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

4 Existuje-li územní plán: -koridor je v územním plánu obsažen (i ve schváleném před vydáním ZÚR JMK) a není se ZÚR JMK v rozporu – není nutné zpřesňovat, rozhoduje se podle územního plánu -koridor je v územním plánu obsažen (i ve schváleném před vydáním ZÚR JMK) a je se ZÚR JMK v rozporu – je nutné pořídit změnu ÚP nebo nový ÚP, rozhoduje se podle ZÚR JMK do doby vydání změny ÚP nebo ÚP - koridor není v územním plánu obsažen – je nutné pořídit změnu ÚP nebo nový ÚP, rozhoduje se podle ZÚR JMK do doby vydání změny ÚP nebo ÚP Neexistuje-li ÚPD obce: - pokud není koridor zpřesněn v územním plánu – rozhoduje se podle ZÚR JMK Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

5 Obecné zásady při aplikaci ZÚR JMK Příklad upřesnění koridoru (vymezeného v ZÚR JMK) územním plánem šířka koridoru dle ZUR JMK

6 Struktura / členění ZÚR JMK V kapitolách ZÚR JMK jsou obsaženy: - záměry zpřesněné z PÚR ČR 2008 - záměry nadmístního významu sledované krajem Popis záměru je strukturován: - popis o jaký záměr se jedná - územní vymezení (identifikace ORP a obcí dotčených záměrem) - požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách (vlastní „zásady“) - úkoly pro územní plánování Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

7 -Dopravní infrastruktury -Technické infrastruktury -Výroby -ÚSES -Územních rezerv ZÚR JMK vymezují rozvojové oblasti rozvojové osy specifické oblasti plochy a koridory: Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

8 Aplikace rozvojových a specifických oblastí, rozvojových os a území Brněnské aglomerace Rozvojové oblasti a osy: jsou území, kde se předpokládá rozvojový potenciál, nesoucí s sebou zvýšené nároky na změny v území - může pozitivně ovlivnit rozsah navrženého rozvoje sídla - může ovlivnit získání finanční podpory z veřejných rozpočtů (dotace) Území Brněnské aglomerace: Pro území jsou stanoveny požadavky na uspořádání a využití území tak, aby byl posílen rozvojový potenciál obcí v okolí Brna, např.:...v rámci aglomerace vytvářet úzké vazby Brna na Židlochovice, posilovat jejich funkční komplexitu (nabídka pracovních míst a občanské vybavenosti) Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

9 OS9 OB3 OS10 OS11 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

10 Rozvojové oblasti a osy dle PÚR ČR JMK ZÚR JMK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí a os vymezených v PÚR ČR 2008: OB3 – v území ORP Brno, Blansko, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov, Židlochovice OS9 – v území ORP Blansko, Boskovice OS10 – v území ORP Břeclav, Hustopeče, Pohořelice, Vyškov OS11 – v území ORP Břeclav, Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

11 N-OS1 N-OS2 N-OS3 N-OS4 Rozvojové oblasti a osy a území Brněnské aglomerace vymezené ZÚR JMK území Brněnské aglomerace Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

12 ZÚR JMK nevymezují žádné rozvojové oblasti nadmístního významu. ZÚR JMK stanovují rozvojové osy nadmístního významu: N-OS1 Znojemská – ORP Znojmo N-OS2 Pohořelická – ORP M. Krumlov, Pohořelice, Znojmo N-OS3 Vídeňská – ORP Mikulov, Pohořelice N-OS4 Kyjovská – ORP Slavkov u Brna, Bučovice, Kyjov, Hodonín ZÚR JMK stanovují území Brněnské aglomerace podle ÚS aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí z roku 2010 (území ORP Blansko, Brno, Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Slavkov u Brna, Tišnov, Židlochovice) Rozvojové oblasti a osy vymezené ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

13 Specifické oblasti dle PÚR ČR a ZÚR JMK N-SOB6 N-SOB2 N-SOB1 N-SOB4 N-SOB3 N-SOB5 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

14 Specifické oblasti vymezené ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují specifické oblasti nadmístního významu: N-SOB1 Vranovsko – ORP Znojmo N-SOB2 Jevišovicko – ORP Moravský Krumlov, Znojmo N-SOB3 Střední Podyjí – ORP Mikulov, Znojmo N-SOB4 Hovoransko – ORP Hodonín, Kyjov N-SOB5 Horňácko – ORP Veselí nad Moravou N-SOB6 Olešnicko – ORP Boskovice Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

15 Koridory dopravní infrastruktury SILNICE D10 – jihozápadní tangenta D37 – II/416 přeložka DR35 – II/416 přeložka DR3 – propojení R52 – D2 DR30 – II/416 Újezd u Brna, obchvat

16 DI – silniční doprava Záměry a problémy v území Koridor D10 – Jihozápadní tangenta Troubsko (D1/R43) – Rajhrad (R52), čtyřpruhová silnice I.třídy, šířka koridoru 600 m Koridor D37 – silnice II/416 Hrušovany u Brna – Vojkovice – Blučina, přeložka s obchvaty sídel, šířka koridoru 150 m Koridor územní rezervy DR35 – silnice II/416 Žabčice – Vojkovice, přeložka, šířka koridoru 400 m Koridor územní rezervy DR3 – silniční propojení I.třídy R52 – D2, Syrovice – Blučina, včetně přestavby MÚK Blučina, šířka koridoru 600 m Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

17 DI – cyklistická doprava Vzhledem k měřítku ZÚR JMK (1:100 000) cyklostezky nejsou v grafické části zobrazeny, nutno využívat rezortní podklady (zejména krajský Program rozvoje sítě cyklistických komunikací…) DI – silniční doprava Záměry a problémy v území Koridor územní rezervy DR30 II/416 Újezd u Brna, obchvat, šířka koridoru 400 m Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

18 Koridory dopravní infrastruktury ŽELEZNICE DR37 – VRT D48 – obnova tratě

19 Koridor D48 – konvenční železnice Hrušovany u Brna – Židlochovice, obnova tratě, šířka koridoru 150 m Koridor územní rezervy DR37 vysokorychlostní dopravy, šířka koridoru 600 m DI – železniční doprava Záměry a problémy v území Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

20 Koridory technické infrastruktury ELEKTROENERGETIKA Koridor TE2 – (Slavětice-) hranice kraje – Sokolnice, šířka koridoru 400 m TE2 – (Slavětice-) hranice kraje – Sokolnice

21 Koridory technické infrastruktury PLYNÁRENSTVÍ, DÁLKOVODY TE34 – zdvojení ropovodu Družba TE34 – Koridor TE34 – zdvojení ropovodu Družba, (Holíč, Slovensko-) státní hranice – Hodonín – Rohatec – Klobouky - Rajhrad, šířka koridoru 200 m

22 Koridory technické infrastruktury VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ TV2 – VOV PO15 – Medlov PO14 – Židlochovice

23 Koridor TV2 – Vírský oblastní vodovod, napojení oblastí SV Troubsko – Střelice a SV Židlochovice - Blučina, šířka koridoru 400 m Plochy pro protipovodňová opatření (VPS i VPO): PO14 – Židlochovice (Svratka) PO15 – Medlov (Jihlava) Vymezeny na základě prověření požadavků Regionu Židlochovicko podklad - „Projekt krajinného plánu Regionu Židlochovicko“ a „Protipovodňová ochrana Regionu Židlochovicko“ (AGERIS, s.r.o. GET, s.r.o.) TI – vodní hospodářství Záměry a problémy v území Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

24 Ú zemní s ystém e kologické s tability ÚSES ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES

25 Územní studie dle ZÚR JMK ZÚR JMK stanovují potřebu zpracování 8 územních studií na území kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

26 ZÚR JMK ukládají ve vybraných plochách a koridorech prověření změn jejich využití územní studií = ukládají zpracovat 8 územních studií: 1 – ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny 2 – ÚS rozvoje rekreace v širším prostoru Baťova kanálu 3 – ÚS vymezení sídelní struktury JMK 4 – ÚS prověření železniční tratě Brno – Česká Třebová 5 – ÚS propojení silnic R52 a I/53 s D2 6 – ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna 7 – ÚS rozvoje lázeňství Pasohlávky 8 – ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč Územní studie dle ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

27 ÚS vymezení cílových charakteristik krajiny JMK je zpracována a zaevidována (územně plánovací podklad) ÚS vymezení sídelní struktury JMK je zpracovávána, I.etapa v roce 2011, dokončení v roce 2012 (řeší kategorizaci sídelní struktury kraje, charakterizuje funkční regiony a vymezí kooperační vazby mezi sídly) Územní studie dle ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

28 ÚS silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna je zpracovávána, termín odevzdání 1. etapy - Průzkumů a rozborů květen 2012, dokončení v roce 2012 ÚS silnice II/380 Sokolnice – Čejč je zpracovávána, termín odevzdání 1. etapy - Průzkumů a rozborů květen 2012, dokončení v roce 2012 ÚS propojení silnic R52 a I/53 s D2 Územní studie dle ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

29 Při územně plánovací činnosti: - pořízená a zaevidovaná ÚS bude sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR, z této aktualizace vyplynou případné požadavky pro ÚPD (či jejich změny) dotčených obcí Při rozhodování v území: - ÚS je územně plánovacím podkladem Aplikace požadavků na prověření území ÚS Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

30 Účelem semináře je seznámit obce se záměry obsaženými ve vydaných ZÚR JMK (závazných pro rozhodování v území) a s jejich aktualizací. Nejpozději do 2 let po vydání ZÚR (dle § 42 odst. 1 SZ) předloží pořizovatel zastupitelstvu kraje zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období. Na základě této zprávy se ZÚR JMK mohou aktualizovat. Zpráva o uplatňování ZÚR nahrazuje zadání, které se zpracovává při pořízení prvních ZÚR. Obce mohou podávat podněty pro aktualizaci průběžně. Podnětem může být návrh na vymezení nového záměru nadmístního významu, podnět pro vypuštění záměru, podnět pro upřesnění záměru a pod… Informace o aktualizaci ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

31 květen 2012 – červen 2012, září 2012 - semináře k ZÚR JMK - vypracování zprávy o uplatňování ZÚR JMK září 2012 – říjen 2012 dle § 42 odst. 1 SZ konzultace návrhu zprávy s obcemi kraje a s dotčenými orgány, vyhodnocení a případné zapracování podnětů do zprávy březen 2013 předložení zprávy o uplatňování ZÚR JMK Zastupitelstvu Jihomoravského kraje pořízení aktualizace ZÚR JMK Informace o aktualizaci ZÚR JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

32 Návrhy na aktualizaci ZÚR JMK Průběžně lze podávat podněty na aktualizaci ZÚR JMK - písemně na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno - datovými schránkami - e-mailem na adresu:svobodova.jana@kr-jihomoravsky.czsvobodova.jana@kr-jihomoravsky.cz derdova.jana@kr-jihomoravsky.cz Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012

33 Děkujeme za pozornost Ing. Jana Svobodová, po ř izovatel ZÚR Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu květen 2012


Stáhnout ppt "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje seminář pro obce správního území ORP Židlochovice Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google