Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třetí úplná aktualizace ÚAP JMK 2015 Třetí úplná aktualizace ÚAPo 2014 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Třetí úplná aktualizace ÚAP JMK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třetí úplná aktualizace ÚAP JMK 2015 Třetí úplná aktualizace ÚAPo 2014 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Třetí úplná aktualizace ÚAP JMK."— Transkript prezentace:

1 Třetí úplná aktualizace ÚAP JMK 2015 Třetí úplná aktualizace ÚAPo 2014 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Třetí úplná aktualizace ÚAP JMK 2015 Třetí úplná aktualizace ÚAPo 2014 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Porada krajského úřadu s úřady územního plánování 23. června 2015 Porada krajského úřadu s úřady územního plánování 23. června 2015

2 OBSAH PREZENTACE Územně analytické podklady Jihomoravského kraje třetí úplná aktualizace (ÚAP JMK 2015) Zhotovitel, postup Projednání, zveřejnění Územní analýzy, výkresy Problémy v území Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností třetí úplná aktualizace (ÚAPo) Poznámky k obsahu Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady 2

3 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 3 Krajský úřad pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady pro území kraje pro pořízení/aktualizaci zásad územního rozvoje v rozsahu nezbytném pro pořízení/aktualizaci zásad územního rozvoje - nadmístní jevy - nadmístní problematika s využitím ÚAPo

4 ÚAP JMK 2015 jsou zhotoveny podle smlouvy o dílo č. 026899/14/OÚPSŘ uzavřené dne 22.09.2014 mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a obchodní společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 28576217, jako zhotovitelem. Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 4 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje v dubnu 2015 zpracované jsou třetí úplnou aktualizací

5 1. Postup zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území Stav a vývoj území charakteristiky území vč. sídelní struktury Jihomoravského kraje Jevy sledované v krajských ÚAP (statistické údaje) zjištění hodnot za obce, znázornění pomocí kartogramů a schémat komentář k výsledkům Analýza ÚAP správních obvodů ORP Jihomoravského kraje 2014 výběr nadmístní problematiky Zpracování údajů o území (data od poskytovatelů údajů) výběr údajů nadmístního významu, vložení dat do datového modelu ÚAP Zpracování textu - kapitol limitů využití území hodnot území záměrů na provedení změn v území Zpracování výkresů limitů, hodnot, záměrů Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 5

6 2. Postup zpracování rozboru udržitelného rozvoje území SWOT analýzy (10 témat) neaktuální výroky z roku 2013 smazány, doplněny nové výroky aktuální k roku 2015 doprovodný komentář Zpracování souhrnné SWOT analýzy výroky s územním aspektem Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj územní jednotkou zvolen správní obvod ORP, výběr indikátorů - statistické údaje znázornění pomocí kartogramů, komentář popisující příčiny zjištění Určení problémů k řešení v ÚPD = požadavky na odstranění nebo omezení  závad urbanistických, dopravních, hygienických,  vzájemných střetů záměrů, střetů záměrů s limity využití území,  slabých stránek, hrozeb a nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje Zpracování problémového výkresu Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 6

7 PROJEDNÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 7 Projednání ÚAP JMK 2015 v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje se předpokládá 25. června 2015. Po projednání bude dokumentace ÚAP JMK 2015 zveřejněna na Geoportálu územního plánování Jihomoravského kraje.

8 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 8 ÚZEMNÍ ANALÝZY  Jevy sledované v ÚAP kraje  Indikátory udržitelného rozvoje území  Limity, hodnoty, záměry, problémy v území znázorněné ve schématech, kartogramech a výkresech

9 01 | 9 Turistický ruch

10 01 | 10 Turistický ruch

11 01 | 11 Turistický ruch

12 01 | 12 Turistický ruch

13 01 | 13 Turistický ruch

14 01 | 14 Turistický ruch

15 01 | 15 Turistický ruch

16 01 | 16 Turistický ruch

17 01 | 17 Turistický ruch

18 01 | 18 Turistický ruch

19 01 | 19 Turistický ruch

20 01 | 20 Turistický ruch

21 01 | 21 Turistický ruch

22 01 | 22 Turistický ruch

23 01 | 23 Turistický ruch

24 01 | 24 Turistický ruch

25 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 25 = požadavky na odstranění nebo omezení závad, střetů, slabých stránek, hrozeb a nevyvážeností územního rozvoje Urbanistické závady Rozšiřování zastavěných území sídel na úkor zemědělské půdy Suburbanizace v území Brněnského metropolitního regionu Fotovoltaické elektrárny Brownfieldy Zástavba v záplavových územích Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích

26 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 26 Dopravní závady, např. Nevyhovující dopravní propojení Brna jižním směrem (Rakousko) a severním směrem (Moravská Třebová) Špatná dopravní dostupnost z jihozápadní a jihovýchodní části kraje do krajského města (Znojemsko, Veselsko) Průchod dálnice D1 Brnem Nevyhovující technické parametry žel. trati č. 260 Brno – Letovice (– Č. Třebová) Nedořešené umístění železniční stanice Brno – hlavní nádraží Nevyjasněnost trasování koridorů VRT a průplavního spojení D-O-L Hygienické závady, např. Zatížení území imisemi Zatížení území hlukem Střety mezi záměry, střety záměrů s využitím území, např. Plánovaná infrastruktura, územní rezervy pro vodní nádrže

27 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 27 Slabé stránky a hrozby, např. Rostoucí intenzita individuální automobilové dopravy Zablokování rozvoje infrastruktury (střety mezi veřejnými a soukromými zájmy na využití území) Nekoncepční rozvoj suburbánních území Sucho nepříznivě ovlivňující zemědělství Nedostatečná vodohospodářská infrastruktura Nedostatečné odkanalizování, čištění odpadních vod Sesuvná a poddolovaná území Staré ekologické zátěže Vodní a větrná eroze Ohrožení vodního zdroje Bzenec těžbou štěrkopísků ve Zlínském kraji Stárnutí populace

28 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady kraje 28 Nevyváženosti územního rozvoje Polarizace území kraje = plošná nerovnoměrnost socioekonomického rozvoje -existence dominantního městského centra národní významu -prohlubování závislosti širšího spádového regionu Brna na ekonomice jádrového města -extrémně silná a stále rostoucí denní dojížďka za prací do Brna -ohrožení kvality života v metropoli i v marginalizovaných oblastech Marginalizace území podél krajské hranice - špatná dopravní dostupnost do krajského města - nedostatek pracovních příležitostí a úbytek počtu obyvatel SO ORP Ivančice, Moravský Krumlov, Znojmo, Břeclav, Hodonín, Veselí nad Moravou, Kyjov, Bučovice

29 OBSAH ÚAPo Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení A. stavu a vývoje území (PRURÚ) - limity využití území - hodnoty území - záměry na provedení změn v území Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady obcí 29 Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení B. udržitelného rozvoje území (RURÚ) - SWOT analýzy podle témat - vyhodnocení vyváženosti - určení problémů k řešení v ÚPD

30 OBSAH ÚAPo Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích = požadavky na odstranění nebo omezení závad urbanistických, dopravních, hygienických střetů záměrů s limity, záměrů s limity slabých stránek a hrozeb (ze SWOT analýz) nevyvážeností územního rozvoje (z vyhodnocení vyváženosti) Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady obcí 30

31 Do budoucna: Aktivně obstarávat data od poskytovatelů údajů (záměry) Zveřejňovat celou dokumentaci ÚAPo Zveřejňovat informace o TI a jejich vlastnících Smlouva se zhotovitelem – obsah a forma v příloze smlouvy (kapitoly), pracovní výbory, přejímací řízení… Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Územně analytické podklady obcí 31 Konat průzkumy území


Stáhnout ppt "Třetí úplná aktualizace ÚAP JMK 2015 Třetí úplná aktualizace ÚAPo 2014 Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK Třetí úplná aktualizace ÚAP JMK."

Podobné prezentace


Reklamy Google