Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Velké Meziříčí 19. 11. 2012 KrÚ Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Velké Meziříčí 19. 11. 2012 KrÚ Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Velké Meziříčí 19. 11. 2012 KrÚ Kraje Vysočina

2 ROZPRACOVANÝ NÁVRH PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí 1

3 NÁVRH LEGENDY PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU VLOŽIT OBRÁZEK: LEGENDA PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU 2 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí

4 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC A VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ VLOŽIT OBRÁZEK: VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU (S VYBRANOU OBCÍ A) Problémy ORP – PORP.x – příklad: PORP.1 - Překročení limitu NOx, O3, benzo(a)pyren (BaP) PORP.4 - Kritická místa migrace zvěře – bariéra dálnice D1 Problémy – Obec A (Velké Meziříčí) – příklad: Dopravní : PD.16 - nedostatečná propustnost silnice II/602 – centrem VM PD.6 – nedostatek parkovacích míst v centru města Ostatní: PU.16 –záplavové území řeky Oslava, Balinka prochází zastavěným územím Rizika a ohrožení v území – příklad: R3 – staré ekologické zátěže v území 3 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí

5 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC A SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Město Velké Meziříčí je dle ZUR součástí rozvojové osy republikového významu OS 5 Praha-Jihlava-Brno – rozšiřování dopravní infrastruktury- vymezena rezerva VRT – zájmy jsou často ve střetu s limity území a ochranou přírody 4 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí OblastSlabé stránkyZdůvodňující problémy Vodní režimStanovené záplavové území řeky Balinky, Oslava Záplavové území prochází centrem obce, omezen rozvoj obce, nedostatečná PPO Hygiena životního prostředí Staré ekologické zátěžeBývalý areál SVIT Znečištění imisemi, emisemi Překročení limitu BaP, Nox, O3 Veřejná dopravní a technická infastruktura Nedostatek parkovacích míst Nedostatek parkovacích míst v centru města Absence chodníkuOkrajové části města – směr Mostiště Environmentální pilíř (podmínky pro příznivé životní prostředí) Území je poměrně bohaté na výskyt povrchových vodních zdrojů (řeka Oslava, Balinka, vodní nádrž Mostiště na řece Oslava), avšak je zde podprůměrný výskyt podpovrchových vodních zdrojů, především z důvodů nedostatečné retence území, která je způsobena vysokým podílem zemědělské orné půdy s nízkým procentem zalesnění. Na území se nevyskytují žádná velkoplošná zvláště chráněná území avšak v jihozápadní částí byl vymezen přírodní park Balinské údolí o celkovém rozsahu 440 ha na ochranu zalesněného údolí s přirozeně meandrujícím tokem řeky Balinky. Územím vede těleso dálnice D1, které má negativní účinky na čistotu ovzduší a lokálně bývají překročeny imisní limity NOx, BaP, O3, dálnice D1 tvoří výraznou bariéru pro migraci zvěře a pro pohyb obyvatel…… Celkově lze hodnotit enviromentální pilíř jako průměrný (pozn.: hodnocení pilířů závisí na výsledcích hodnocení obce dle stanovených indikátorů a odborném úsudku pro daný pilíř)

6 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC B VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ VLOŽIT OBRÁZEK: VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU (S VYBRANOU OBCÍ B) Problémy – obec B – Ruda Problémy ORP PORP.1 – překročen limit O3 Dopravní infrastruktura: PD.1 – silnice II/602 prochází zastavěným územím obce, přetížení obce kamiónovou dopravou PD.2 – absence chodníků podél silnice II/602 PD.3 – nevyhovující šířka místních komunikací, špatný tech.stav PD.5 – nepřehledná křižovatka před základní školou na silnici II/602 Technická infrastruktura: PT.2 – nedostatečná kapacita kanalizace, PT.3 - absence ČOV Urbanistické PU.9 – negativní vliv fotovolt.elektráren, telekom.zařízení na krajinný ráz PU.13 – nedostatečná občanská vybavenost obce – absence víceúčelových sportovišť, MŠ Hygienické: PH.1 – existence nelegálních skládek – podél dálnice D1 Ostatní: PO.2 – stárnutí populace, index stáří 102% PO.4 – nedostatek pracovních příležitostí – nízká nabídka Rizika, ohrožení: R2 – poddolované území – ohrožená část zastavěného území obce 5 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí

7 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC B SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI Environmentální pilíř (podmínky pro příznivé životní prostředí) Na území obce se nacházejí 3 rybníky, svým rozsahem největší Rudský rybník, dále Puštěnec a Janůvek. Dále územím obce protéká Komárovský potok. Na území se nenachází žádné velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území. Na území jsou vymezena 3 lokální biocentra a regionální biocentrum „Březejcký les“ vzájemně propojené biokoridory, které jsou ve střetu s procházející dálnicí D1 a silnicí II/602. Ve východní části obce se nachází rozsáhlé poddolované území, které ohrožuje zastavěné území obce. Přítomnost dálnice D1 a silnice II/602 mají negativní vliv na čistotu ovzduší, lokálně byly zaznamenány překročené limity O3,… Celkově lze hodnotit enviromentální pilíř spíše jako podprůměrný … (pozn.: hodnocení pilířů závisí na výsledcích hodnocení obce dle stanovených indikátorů a odborném úsudku pro daný pilíř) DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Obec Ruda je dle ZUR součástí rozvojové osy republikového významu OS 5 Praha-Jihlava-Brno – rozšiřování dopravní infrastruktury 6 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí OblastSlabé stránkyZdůvodňující problémy Horninové prostředí a geologie Poddolované územíPoddolované území, ohrožení zastavěné části obce Hygiena životního prostředí Staré ekologické zátěžeSkládka Lhotka Znečištění imisemi, emisemi Překročení limitu O3 Veřejná dopravní a technická infastruktura Silnice II.třídy prochází zastavěným územím obce Silnice II/602 přes zastavěné území, nárůst kamionové dopravy, ohrožení obyvatel Absence chodníkuV zastavěné části obce, podél silnice II/602

8 KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM 7 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí ObecKódPopis problémuCharakteristika problémuÚroveň řešení Ruda PD.1Přetíženost obce dopravou Přetíženost obce dopravou; Silnice II/602 – zatížení díky mýtnému nejen automobily, ale převážně kamionovou dopravou Regionální PD.2 Špatný technický stav komunikací Špatný technický stav komunikací; 1) Silnice II/602 – zatížení díky mýtnému nejen automobily, ale převážně kamionovou dopravou 2) Místní komunikace – nedostatek peněz na obnovu a výstavbu nových MK Regionální PD.3 Nedostatečné parametry (šířkové a směrové uspořádání) komunikací Nedostatečné parametry (šířkové a směrové uspořádání) komunikací; MK – historicky dané šířky komunikací neodpovídající současným parametrům Lokální PD.5Nepřehledná křižovatka Nepřehledná křižovatka; nepřehledná a nebezpečná křižovatka před základní školou na silnici II./602 Lokální PD.8Absence (potřeba) chodníku Absence (potřeba) chodníku; chybí chodník podél silnice – cesta z autobusu atd.- nebezpečí úrazu a střetu z jedoucího vozidla, ohrožující kamionová doprava Lokální PD.10 Nedostatečně rozvinutá cestní síť (prostupnost krajiny) Nedostatečně rozvinutá cestní síť (prostupnost krajiny); bude řešeno KÚ Ruda Lokální

9 POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B)Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů : 1)Prověřit: možnost přeložky silnice II/602 možnost vymezení nových ploch pro parkovací stání možnost pro revitalizaci starých ekologických zátěží ………. 2)Respektovat hodnoty v území, architektonické a urbanistické – nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, architektonicky cenné stavby, historicko-kulturní dominanty, historicky cenné stavby,…dále specifikace dle zpracovaných hodnot v ÚAP za příslušnou obec 3)Respektovat limity využití území: ochrana přírody, geologie, voda, ochrana ZPF, dopravní a technická infrastruktura, ochrana památek, ostatní limity, … dále specifikace dle zpracovaných hodnot v ÚAP za příslušnou obec  např. respektovat stanovená záplavová území vodních toků Balinka a Oslava  respektovat těleso dálnice D1 včetně ochranného pásma  respektovat vymezenou památkovou zónu Velké Meziříčí  respektovat vymezený přírodní park Balinské údolí 1)Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území:  Vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí  Vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb  Respektovat stanovené záplavové území vodního toku Balinka a Oslava  Vytvořit vhodné podmínky v území s ohledem na slabé stránky v hygieně životního prostředí (znečištění imisemi, emisemi), řešit staré ekologické zátěže v území 2)Ve vztahu k záměrům, vyplývajícím z ÚAP : Řešit a minimalizovat střety záměrů s ochranou přírody, dopravní a technické infrastruktury, kulturními hodnotami,… Prověřit navrhované záměry v rámci řešeného území 8 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí

10 DOTAZY ---------------------------- 9 návrh 2. úplné aktualizace ÚAPo Velké Meziříčí

11 DĚKUJI ZA POZORNOST ORP Velké Meziříčí Ing. Antonín Kozina Vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí 19. 11. 2012 KrÚ Kraje Vysočina


Stáhnout ppt "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP Velké Meziříčí 19. 11. 2012 KrÚ Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google