Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Křížová Lucie Havlíčková 1. VÝZVA DRUHÝCH GLOBÁLNÍCH GRANTŮ KRAJE VYSOČINA PRIORITNÍ OSY 1 OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Křížová Lucie Havlíčková 1. VÝZVA DRUHÝCH GLOBÁLNÍCH GRANTŮ KRAJE VYSOČINA PRIORITNÍ OSY 1 OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 1. VÝZVA DRUHÝCH GLOBÁLNÍCH GRANTŮ KRAJE VYSOČINA PRIORITNÍ OSY 1 OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.2 a 1.3 Oddělení grantových programů ORR, Krajský úřad kraje Vysočina

2 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 2 4. května 2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globální cíl OP VK Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výchově a vzdělávání. Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 : Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3: Další vzdělávání Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení

3 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 3 4. května 2011 1. výzva 2. GG 1.2 a 1.3 Datum vyhlášení: 20. dubna 2011 Zahájení příjmu žádostí: 30. května 2011 Ukončení příjmu žádostí: 10. června 2011, do 13:00 hod. Doba trvání projektů:do ledna 2015 (maximální doba projektu - 3 roky) Doporučené zahájení: únor 2012 Žádost se vyplňuje v Benefit7 na www.eu-zadost.cz Dokumenty, kterými se žadatelé zejména řídí:  text výzvy  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)  Prováděcí dokument OP VK  Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK (verze 7)  Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 4)  Metodické dopisy k OP VK vydanými MŠMT a dalšími dokumenty pro žadatele a příjemce OP VK www.vysocina-finance.cz www.msmt.cz

4 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 4 4. května 2011 GG PRIORITNÍ OSY 1 – oblast podpory 1.2 1.2 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina Částka alokovaná pro tuto výzvu:21 093 000,00 Kč Min. částka pro jeden grantový projekt:400 000,- Kč Max. částka pro jeden grantový projekt:4 000 000,- Kč Hlavním cílem je umožnit podávání a realizaci projektů zaměřených na zlepšení rovných příležitostí ve vzdělávání všech dětí a žáků bez ohledu na druh znevýhodnění (např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti apod.).

5 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 5 4. května 2011 OPRÁVNĚNÍ PŘEDKLADATELÉ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU Z GG 1.2 Předkladatelé GP (žadatelé, potenciální příjemci): školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže města, obce a svazky obcí nestátní neziskové organizace

6 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 6 4. května 2011 Cílové skupiny GG 1.2 Podporované aktivity v rámci globálního grantu 1.2 se mohou zaměřit pouze na níže uvedené cílové skupiny z území kraje Vysočina: děti a žáci se SVP od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol) děti (do 18 let), které předčasně opustily systém poč. vzděl. žáci ZŠ a SŠ se SVP a žáci ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže rodiče dětí a žáků

7 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 7 4. května 2011 Cílové skupiny GG 1.2 děti a žáci mimořádně nadaní (ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb.) děti a žáci nadaní ( ti, kteří se umístí na nejvyšších místech (tzn. 1.-3. místo) v krajských kolech předmětových soutěží v matematice, fyzice, chemii, biologii, programování, českém jazyce, zeměpise, dějepise, cizích jazycích - angličtina, němčina, francouzština a soutěžích pro žáky ZUŠ (hra na klavír, hra na housle, hra na akordeon, hra na kytaru) vyhlašovaných MŠMT) vedoucí / pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.

8 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 8 4. května 2011 Podporované aktivity v 2. GG 1.2 1)Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. 2)Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. 3)Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 4)Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. 5)Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. 6)Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. 7)Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

9 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 9 4. května 2011 Specifická kritéria platná pro tuto výzvu pro oblast podpory 1.2 Udržitelnost (1 rok) – max. 4 body Efektivita využití prostředků (počet naplněných indikátorů vzhledem k poskytnuté podpoře) – max. 5 bodů Doložení zájmu cílové skupiny o aktivity projektu – max. 5 bodů Synergie k již schváleným projektům z jiných operačních programů – max. 1 bod

10 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 10 4. května 2011 Monitorovací indikátory 1.2 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků počet osob - dětí/žáků, rodičů přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (děti/žáci/rodiče škol, školních zařízení, kteří byli odběrateli dané služby) - v tom chlapci/dívky Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání počet osob v dalším vzdělávání (pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení) celkem, které byly v rámci projektů podpořeny jako osoby vzdělávané - v tom muži/ženy Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb celkový počet podpořených osob, poskytujících vzdělávací služby, tzn. ti, kteří vzdělávají (jedná se o tvůrce nově vytvořených, inovovaných produktů, o osoby - např. vzdělavatel, školitel, lektor, pedagogický pracovník, pedagog volného času)

11 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 11 4. května 2011 Monitorovací indikátory 1.2 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu - z toho počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP (ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15 - 20 % výuky) - z toho počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT (ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 hodin) - z toho počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se SVP

12 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 12 4. května 2011 Monitorovací indikátory 1.2 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd jimž byla poskytnuta podpora v rámci realizace projektu - v tom chlapci/dívky Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zařazených do běžných tříd jimž byla poskytnuta podpora v rámci realizace projektu - v tom chlapci/dívky

13 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 13 4. května 2011 Nejčastější chyby v pojetí cílových skupin a projektových aktivit v oblasti podpory 1.2 Nezpůsobilé cílové skupiny 1.2: rodiče dětí cizinců cílové skupiny mimo kraj Vysočina Nezpůsobilé klíčové aktivity 1.2: vzdělávání rodičů cizinců aktivity, které jsou povinné ze zákona (např. zřízení přípravné třídy) aktivity zaměřené na řízení, publicitu a administraci projektu

14 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 14 4. května 2011 GG PRIORITNÍ OSY 1 – oblast podpory 1.3 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Alokace pro 1. výzvu: 26 366 000,00 Kč Min. částka pro jeden grantový projekt:400 000,- Kč Max. částka pro jeden grantový projekt:4 000 000,- Kč Hlavním cílem GG je umožnit realizaci projektů zaměřených na zvyšování profesních kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení, na jejichž odbornosti závisí kvalita a přínos všech strategických změn (tzn. pojetí výuky, míra využití individualizovaných metod výuky, způsob hodnocení, rozvoj individuality žáka a motivace k celoživotnímu učení). Důraz je kladen na tyto specifické cíle: kvalitní výuku cizích jazyků, efektivní využívání ICT, kvalitní výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, podpora udržitelného rozvoje a rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků k zajištění kvality a efektivity počátečního vzdělávání.

15 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 15 4. května 2011 OPRÁVNĚNÍ PŘEDKLADATELÉ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU Z GG 1.3 Předkladatelé GP (žadatelé, potenciální příjemci): školy a školská zařízení vysoké školy sdružení a asociace škol ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání) města, obce a svazky obcí hospodářská a agrární komora zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení nestátní neziskové organizace

16 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 16 4. května 2011 Cílové skupiny GG 1.3 Podporované aktivity v rámci globálního grantu 1.3 se mohou zaměřit pouze na níže uvedené cílové skupiny z území kraje Vysočina: pracovníci škol a školských zařízení (včetně MŠ) vedoucí/řídící pracovníci škol a školských zařízení (včetně MŠ)

17 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 17 4. května 2011 Okruhy podporovaných aktivit GG 1.3 1)Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy. 2)Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. 3)Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel. 4)Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. 5)Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj. 6)Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení. 7)Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky.

18 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 18 4. května 2011 Akreditace DVPP v oblasti podpory 1.3 Aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, které budou realizovány v rámci DVPP musí být akreditovány MŠMT. Akreditace programu DVPP, který vznikl v rámci projektu, je potřeba dosáhnout v rámci realizace projektu. V případě, že vzdělávací kurz/modul nebude akreditován, není možné dané vzdělávání považovat za způsobilé a výdaje s ním spojené nebudou z prostředků OP VK příjemci proplaceny, resp. příjemce bude povinen již poskytnuté finanční prostředky vrátit zpět poskytovateli dotace.

19 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 19 4. května 2011 Nejčastější chyby v pojetí projektových aktivit v oblasti podpory 1.3 Nezpůsobilé klíčové aktivity v oblasti podpory 1.3: příprava proj. žádosti a aktivit pro vlastní realizaci projektu, zajištění udržitelnosti a pokračování dalších projektů; poskytování vybavení a zařízení (v rámci DVPP) subjektům (např. školám prostřednictvím učitelů), které nejsou v partnerském vztahu se žadatelem; neakreditované DVPP (příp. u nově vytvářených vzděl. programů bez plánované akreditace v průběhu realizace GP) aktivity zaměřené na řízení, administraci a publicitu projektu

20 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 20 4. května 2011 Monitorovací indikátory oblasti podpory 1.3 Počet podpořených osob - klientů služeb počet osob přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (pracovníci škol a školských zařízení, kteří byli odběrateli dané služby) - v tom muži/ženy – žadatel nevyplňuje v projektové žádosti Počet úspěšně podpořených osob celkový počet úspěšně podpořených osob (pracovníků škol a školských zařízení), které v rámci projektu získaly jakoukoli formu podpory a úspěšně ukončily kurz předepsaným způsobem - v tom muži/ženy – žadatel vyplňuje v projektové žádosti pouze v členění na muže a ženy Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb celkový počet podpořených osob, poskytujících vzdělávací služby, tzn. ti, kteří vzdělávají (jedná se o tvůrce nově vytvořených, inovovaných produktů, o osoby - např. vzdělavatel, školitel, lektor apod.)

21 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 21 4. května 2011 Monitorovací indikátory oblasti podpory 1.3 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály) - z toho počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP (ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15 - 20 % výuky) - z toho počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT (ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 hodin) - z toho počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

22 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 22 4. května 2011 Specifická kritéria platná pro 1. výzvu 2. GG v oblasti podpory 1.3 Udržitelnost (2 roky) – max. 4 body Efektivita využití prostředků (počet naplněných indikátorů vzhledem k poskytnuté podpoře) – max. 4 body Synergie k již schváleným projektům z jiných operačních programů – max. 1 bod Podrobné rozpracování obsahu metodických dokumentů a nástrojů k realizovanému DVPP – max. 4 body Synergie vázané na mezisektorové partnerství – partnerství mezi zaměstnavateli a sociálními partnery (jako jsou firmy, neziskové organizace apod.) a školami a školskými zařízeními při modernizaci vzdělávání zaměřené na praxi a další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – max. 2 body

23 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 23 4. května 2011 Princip partnerství  Partnerem projektu může být právnická osoba se sídlem na území ČR a musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel  žadatel působí ve vztahu k partnerům jako subjekt odpovědný za řízení projektu;  žadatel realizuje hlavní, podstatnou část aktivit projektu;  partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu;  partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží a nesmí být zneužito k obcházení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; Partner s finančním příspěvkemXPartner bez finančního příspěvku

24 Tereza Křížová Lucie Havlíčková 24 4. května 2011 Kontakt na ZS KONTAKT Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů, Žižkova 16, Jihlava www.vysocina-finance.cz opvk@kr-vysocina.cz krizova.tereza@kr-vysocina.cz havlickova.l@kr-vysocina.cz DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Tereza Křížová Lucie Havlíčková 1. VÝZVA DRUHÝCH GLOBÁLNÍCH GRANTŮ KRAJE VYSOČINA PRIORITNÍ OSY 1 OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google