Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doktorský studijní program Seminář 9. 4. 2015 MUDr. Alena Boriková ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doktorský studijní program Seminář 9. 4. 2015 MUDr. Alena Boriková ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 Doktorský studijní program Seminář 9. 4. 2015 MUDr. Alena Boriková ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

2  Návrh klinických kritérií pro uznávání onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání  Program sdělení: úvod do problematiky cíl práce metodika výzkumu PRACOVNÍ NÁZEV DISERTAČNÍ PRÁCE

3  je onemocnění, které 1. příčinně souvisí se zaměstnáním a 2. které je uvedeno v platném seznamu nemocí z povolání, který je přílohou k nař. vlády č. 290/95 Sb.  Nemoci z povolání jsou tedy nemoci, které vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních biologických a jiných škodlivých vlivů, vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání NEMOC Z POVOLÁNÍ

4  1. Uvedení v Seznamu nemocí z povolání  2. Stanovení klinické diagnózy nemoci včetně tíže  3. Ověření (objektivizace) pracovních podmínek, za kterých nemoc dle současných vědeckých poznatků vzniká  Vše se hodnotí u konkrétního pacienta v konkrétních pracovních podmínkách UZNÁVÁNÍ NZP V ČR

5  Český seznam nemocí z povolání na rozdíl od řady států EU neobsahuje onemocnění páteře  Národní akční plán pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zařadil úkol v tomto smyslu aktualizovat seznam NzP, MZ jmenovalo pracovní skupinu, aby tento problém vyřešila s respektováním níže uvedených podmínek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

6  Setkání řešitelů výzkumnou metodou focus group, jejich výsledkem byla formulace výzkumné otázky podle vzorce PICO pro výchozí rešerši, v našem případě PIO:  P - (problem, populace) –exposed population, workers, staff, laborers, personnel  I - (intervention) work - overload of the lumbal spine, workload of the lumbal spine  O - (outcomes) - chronic low back pain, chronic lumbago, disease of the lumbal spine, work-relatedness of the LBP  Na základě PIO pomocí vyhledávacích operátorů OR a AND vybrány studie a stanovena review otázka  „Je u pracovníků přetěžování páteře rizikovým faktorem pro onemocnění bederní páteře?“ SYSTEMATICKÁ REŠERŠE

7  Prohledány zdroje informací (databáze - MedLine, Pubmed, Embase) s výsledky  Epidemiologické studie prokazují statisticky významnou sílu asociace onemocnění bederní páteře s pracovní zátěží - metaanalýza 40 epidemiologických studií, síla asociace odhadnuta pomocí odd ratio pro manipulace s břemeny 1,54, pro časté ohýbání a otáčení páteře 1,68  Vyhledané studie neřeší hodnocení profesionálního přetěžování Lp a jeho kauzální vztah k onemocnění Lp na individuální úrovni u konkrétního pacienta LITERÁRNÍ REVIEW

8  Nové setkání výzkumníků metodou focus group s výsledky literární rešerše  Navržen projekt s podporou IGA MZ ČR s názvem:  „Vývoj metod k hodnocení podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání“. PROJEKT IGA MZ

9  Stanoveny tyto cíle  1. Vyvinout metodu pro hodnocení zátěže Lp u individuálního jedince a provést validaci této metody na souboru osob v jejich konkrétních pracovních podmínkách  2. Zjistit situaci v ostatních státech EU – zjistit na základě čeho uznávají či neuznávají nemoci Lp z přetěžování jako NzP  3. Zjistit klinické nálezy na bederní páteři u souboru osob pracujících v riziku přetěžování Lp  4. Navrhnout kritéria pro uznávání NzP v ČR  Cílem mé disertační práce je návrh klinických kritérií pro uznávání onemocnění bederní páteře z přetěžování jako NzP, přispěji tedy k dosažení cíle č. 2, 3 a 4. projektu CÍLE PROJEKTU IGA MZ

10  Ke zodpovězení otázky na základě čeho se uznává či neuznává onemocnění Lp z přetěžování jako NzP v ostatních zemích EU byla zvolena dotazníková metoda  Korespondenčně osloveni členové projektu EU COST – MODERNET (Network for developmentof new techniques for discovering trends in occupational and work-related diseases and tracing new and emerging risk) a také kolegové z dalších evropských zemí s žádostí o vyplnění dotazníku, cíleného na hlášení nemoci z povolání a odškodnění chronických onemocnění bederní páteře z přetěžování  Bude zhodnocena situace v evropských zemích DOTAZNÍK EU

11 DOTAZNÍK - UKÁZKA Low-back pain occupational diseases questionnaire Where are you from? ………………………………………………………………………………… …………………………………………….. Do you have a list of occupational diseases in your country? ……………………………………………………………………… ……………………………………………………….. If YES, do you consider low-back pain disorders as occupational diseases? (Please specify if they are listed or only under a „free item“) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………….. a) If YES, which disorders specifically? (Please include ICD coding) ………………………………………………………………………………………… …………………………………….. b) If YES, how is exposure evaluated? years of exposure in certain jobs ? individual evaluation of number of motions, strengths, etc. in the job? other ………………………………………………………………………………………… …………………………………….. c) If YES, what are the criteria to consider low-back pain disorders to be occupational? ………………………………………………………………………………………… …………………………………….. Are occupational diseases in your country compensable? ………………………………………………………………………………………… …………………………………….. Thank You very much for Your participation.

12  Cíl  Zjistit klinické nálezy na bederní páteři u souboru osob pracujících v riziku přetěžování Lp a jejich korelaci s profesionálním přetěžováním páteře a následně navrhnout klinická kritéria pro uznání NzP pro onemocnění Lp z přetěžování  Stanoveny výzkumné otázky  1. Jaké jsou klinické nálezy na bederní páteři u souboru osob pracujících v riziku přetěžování Lp?  2. Souvisí klinické nálezy na bederní páteři s mírou profesionální zátěže? METODIKA KLINICKÉ ČÁSTI

13  Vzhledem k cíli a výzkumným otázkám byla zvolena observační průřezová studie ( cross- sectional study)  - byla vytvořena kritéria pro nábor vhodných probandů  - byl vybrán reprezentativní vzorek  - soubor byl dle jednotného algoritmu vyšetřen  - evidence zjištěných dat  - analýza dat  - návrh kritérií METODIKA KLINICKÉ ČÁSTI

14  Opět metodou focus group (neurologové, neurochirurgové, radiologové, lékaři pracovnělékařských služeb) dohodnuta zařazovací a vylučovací kritéria pro nábor vhodných probandů do studie  Nález se zjistí už v prvním roce rizikového pracovního zařazení  Pacient nesouhlasí se zařazením do studie  Pacient je exponován celkovým vertikálním vibracím VÝBĚR SOUBORU

15 rizikové podmínky práce rizikové podmínky práce min. 3 roky min. 60 směn/rok věk do 55let vylučovací kritéria bolesti ≥ 6 měsíců lumbalgie

16  Nábor do sledovaného souboru proveden na kongresech a celostátních akcích v ČR (přednášky, postery, článek v časopise Pracovní lékařství)  Ke spolupráci byli vyzváni praktičtí lékaři, lékaři neurologických terénních ambulancí, posudkoví lékaři, lékaři pracovnělékařských služeb  Lékaři byli seznámeni s kritériemi pro zařazení studie  Všichni zařazení pacienti byli poučeni o výzkumném projektu a podepsali informovaný souhlas s poskytnutím a evidencí dat a nálezů v anonymní podobě pro vyhodnocení REPREZENTATIVNÍ VZOREK CCA 50TI OSOB

17 Všichni pacienti, kteří souhlasili se zařazením do studie byli vyšetřeni:  pracovním lékařem s důrazem na pracovní anamnézu  neurologem  bylo provedeno elektromyografické vyšetření  bylo provedeno vyšetření bederní páteře magnetickou rezonancí Metodou focus group byly stanoveny pro jednotlivé oblasti vypovídající parametry vhodné pro další hodnocení METODIKA KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ

18 K jednotnému zaznamenání zjištěných klinických parametrů u jednotlivých pacientů byl vytvořen vyšetřovací arch jednak s odpověďmi na dichotomické otázky, jednak s uvedením konkrétních dat. Veškerá data všech probandů jsou zadávána do tabulky umožňující statistické zpracování a přehlednou analýzu dat. Kromě pohlaví, věku a profese je uvedena řada parametrů: 1. Pracovní anamnéza - např. vnucené pracovní tempo ano x ne; opak. ruční manipulace s břemeny ano x ne; monotónní práce ano x ne atd. DATABÁZE ZJIŠŤOVANÝCH PARAMETRŮ

19 2. Klinická část – doba trvání obtíží, léčba bolestí, PN, délka PN, MR, CT, rtg LS páteře, hmotnost, výška, doba latence, vznik potíží 3. Neurologická část – výsledky z vyšetření zapisuje neurolog – palpační bolestivost páteře, porucha čití, napínací manévry atd. 4. Radiologická část – zde na základě vyšetření magnetickou rezonancí zapisuje radiolog 35 údajů z hodnocení nálezu 5. Státní zdravotní ústav – výsledky měření bederní páteře DATABÁZE ZJIŠŤOVANÝCH PARAMETRŮ

20 WEBOVÁ DATABÁZE - UKÁZKA

21  1. Budou analyzovány výsledky klinického šetření celého souboru, budou hodnoceny vztahy mezi potížemi nemocných, neurologickými nálezy a nálezy MR.  Výsledky hygienického šetření přímo na pracovištích pacientů (SZÚ) rozdělí soubor na 2 skupiny  1. skupina - pacienti, u kterých se zjistí hygienickým šetřením přetěžování páteře  2. skupina - pacienti, u kterých přetěžování není prokázáno  V plánu je srovnání obou podsouborů ANALÝZA SOUBORU

22  V závěrečné fázi budou opět metodou focus group (neurologové, ortopedové, fyziologové práce, radiologové, pracovní lékaři) na základě statisticky zpracovaných výsledků a s přihlédnutím k situaci zjištěné v jiných zemích EU navržena minimální klinická kritéria podmiňující možnost uznání onemocnění bederní páteře z přetěžování jako nemoci z povolání NÁVRH KRITÉRIÍ

23 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Doktorský studijní program Seminář 9. 4. 2015 MUDr. Alena Boriková ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google