Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 KULATÝ STŮL 15.6.2016, Městský úřad Bučovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 KULATÝ STŮL 15.6.2016, Městský úřad Bučovice."— Transkript prezentace:

1 reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 KULATÝ STŮL 15.6.2016, Městský úřad Bučovice

2  15:00 – 15:10 – uvítání, představení MAP  15:15 – 15:30 – představení výstupů analytické části  15:30 – 15:40 – plán (vzdělávacích) aktivit pro cílové skupiny projektu  15:40 – 15:55 – souhrn investičních záměrů území, návaznost na dotační tituly  15:55 – 16:00 – volba řídícího výboru  16:00 – 16:10 – diskuze, závěr  16:10 – 16:20 – cofee break  16:20 – 17:00 – 1. jednání řídícího výboru MAP

3  Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.  Oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cíle MAP:  Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol  Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání  Podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka  Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáky v inkluzivní škole  Zlepšení spolupráce v území, s rodiči

4  Analytická část ◦ data z dotazníkového šetření MŠMT ◦ investiční potřeby a stupeň připravenosti  Strategická část  Opatření ◦ Aktivity jednotlivých škol ◦ Infrastruktura do vzdělání ◦ Aktivity spolupráce  Společné využití odborníka na podporu škol pro inkluzivní vzdělávání  Společné vzdělávání ředitelů a vedení škol  Společné vzdělávání pedagogů  Spolupráce škol a sociálních služeb  Spolupráce škol a rodičů, zájmového nebo neformálního vzdělávání

5 Povinná témata  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučená témata (spolupráce s KAP)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání  Kariérové poradenství v základních školách

6 Průřezová a volitelná témata MAP  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Investice do rozvoje kapacit základních škol  Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP

7  Tematická setkávání ředitelů škol, zástupců zřizovatelů a dalších relevantních aktérů – společné vzdělávání a spolupráce.  Spolupráce škol, rodičů, zájmového a neformálního vzdělávání zaměstnavatelů, pedagogických fakult atd.  Společná definice investičních i neinvestičních priorit území.  Příprava záměrů aktivit spolupráce v rámci akčního plánu.

8  Žadatel: MAS Slavkovské bojiště  Stav: před uzavřením právního aktu  Doba realizace 1. 3. 2016 – 30. 9. 2017, rozpočet cca 2 mil. Kč.  Sestaven realizační tým (odborný řešitel, finanční manažer, administrátor a vedoucí projektu).

9  SILNÉ STRÁNKY ◦ Podpora rozvoje dětí v jednotlivých tematických oblastech (jazyky, matematická a čtenářská gramotnost, polytechnika, ICT ad.) ◦ Komunikace mezi školou, žáky, rodiči a pedagogy ◦ Inkluze – dle možností realizovaná oblast v území  SLABÉ STRÁNKY ◦ Nedostatečné materiální vybavení ◦ Bezbariérovost školských zařízení  PŘÍLEŽITOSTI ◦ Vzdělávání pedagogů, sdílení dobré praxe a síťování ◦ Financování vybraných aktivit a potřeb ze st. a evr. dotací  HROZBY ◦ Nedostatek finančních prostředků ◦ Tlak ze stran státu na rychlou změnu stávajícího systému

10  Vychází z dotazníku a úvodního setkání základních a mateřských škol  Pokrývá tematické oblasti MAP  Vzdělávací aktivity MAS nabízí bezplatně a bez omezení počtu akcí na organizaci  Aktivity jsou přístupné všem aktérům vzdělávání  Prosíme o vyplnění odpovědního listu

11 SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE  Platforma pro setkávání a sdílení dobré praxe mezi oborovými učiteli, školami, neformálním vzděláváním  Čtenářská gramotnost  Matematická gramotnost  Edukativně stimulační skupinky

12 EXKURZE  ZŠ Mnichovice – inspirace pro tandemovou výuku, spolupráci s neformálním vzděláváním, rozumnou mírou zapojení do projektů  Bioskop MU Brno – vědecké pracoviště s programy pro ZŠ  Technické školky a exkurze do MŠ Pramínek

13 GRAMOTNOSTI  Jak rozvíjet informatické myšlení  Využití emoční inteligence při výuce jazyků  Sfumato – metoda splývavého čtení  Proraptor – improdílny, využití dramatických aktivit ve výuce

14 INKLUZE  Cíle a možnosti inkluzivního vzdělávání  Fraus – beseda s nakladatelstvím  Podpora iniciativy, kreativity a sociálně občanských dovedností s přesahem pro inkluzivní vzdělávání – víkendový kurz

15 KOMUNIKACE  Základy vyjednávání aneb komunikace (nejen) s rodiči  Edookit  Leadership – víkendový program zaměřený na vedení kolektivu, vytváření sdílené vize školy, strategické řízení

16  Výstavba, přístavba ◦ Bezbariérové úpravy ◦ Půdní vestavba  Modernizace a vybavení tříd  Zateplení, rekonstrukce  Stavební úpravy a vybavení prostor tříd  Stavební úpravy tělocvičen a školních jídelen  Stavební úpravy odborných učeben  Úpravy venkovního prostředí

17  Nástavba, přístavba bezbariérových tříd  Zateplení a fasáda školy, rekonstrukce sociálního zařízení  Modernizace a vybavení tříd, tělocvična  Vybavení prostor pro polytechnické vzdělávání  Vybavení odborných učeben (jazykové koutky, prostor pro rozvoj pregramotností)  Úpravy venkovního prostředí

18  Personální zajištění: ◦ chůva ◦ Asistent pedagoga ◦ Speciální pedagog ◦ Školní psycholog  Interaktivní tabule, audiovizuální technika  Didatické a kompenzační pomůcky pro děti s SVP  Vnitřní konektivita škol

19  OP VVV ◦ šablony 2016, 2018, 2020 ◦ individuální projekty  Podpora žáků se zdrav. postižením – implementace APIV (červen 2016)  Budování kapacit pro rozvoj škol II (únor 2017)  Implementace strategie digitálního vzdělávání (říjen 2016)  Tematické sítě a partnerství (listopad 2016)  Jazykové vzdělávání (únor 2017)  IROP ◦ infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) ◦ infrastruktura základních škol (SVL) ◦ Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. (SVL) 2/2017-6/2017, 73 mil. ◦ Komunitně vedení místní rozvoj (SCLLD)

20 Infrastruktura základních škol (SVL)  srpen 2016 – únor 2017, II. kolo 10/2016 – 03/2018 672 mil. Kč  1 511 mil. Kč., 85-90% dotace  stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)  rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol  zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit  nutný soulad s MAP (Strategický rámec)

21 Infrastruktura pro zájmové a celoživotní vzdělávání (SVL)  říjen 2016 – duben 2017, II. kolo, 10/2017-04/2018, 70 mil. Kč  415 mil. Kč., 85-90% dotace  stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)  školy a školská zařízení v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  nutný soulad s MAP (Strategický rámec)

22 SC 1.1: Posílit dostupnost a kvalitu základních a mateřských škol, zájmového a celoživotního vzdělávání (IROP) - 29 mil. Kč., 95% dotace Opatření CLLD 1.1.1: Podpora předškolního vzdělávání  stavby, stavební úpravy zařízení poskytujících předškolní vzdělávání;  vybavení prostor MŠ, pořízení kompenzačních pomůcek pro zapojení handicapovaných dětí,  podpora vzniku lesních školek, dětských skupin, soukromých školek, zařízení pro děti do tří let;  budování přírodních zahrad u školek. Opatření CLLD 1.1.2: Zkvalitňování výuky na základních a středních školách  stavební úpravy ZŠ za účelem zřízení odborných učeben a dalších prostor s ohledem na růst populace v brněnské aglomeraci;  vybavení odborných učeben v klíčových kompetencích: cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální technologie;  stavební úpravy pro bezbariérový přístup do ZŠ (výtah);  podpora začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím pořízení kompenzačních pomůcek;  úprava zeleně v okolí škol;  metodická pomoc při tvorbě šablon.

23 Opatření CLLD 1.1.3: Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání  stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi;  stavební úpravy pro bezbariérový přístup;  úprava zeleně v okolí škol. SC 3.1: Zvýšit konkurenceschopnost a využívání inovací a nových technologií u podnikatelských subjektů v regionu a vytvořit nová pracovní místa (OP ZAM) Opatření CLLD 3.2.3: Prorodinná opatření - 4 mil. Kč., 95-100% dotace  podpora zařízení, která doplní kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku, možnost podpory dopravy dětí);  podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (vznik, transformace a provoz dětských skupin);  individuální péče o děti (vzdělávání chův, další vzdělávání).

24  tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP  projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP  schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu, zejména strategický rámec MAP, investiční priority a konečnou verzi MAP  může vytvářet pracovní skupiny a jmenovat do nich členy  podílí se na plnění dalších úkolů spojených s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP

25 ŘV Jméno a příjmeníOrganizace zástupce realizátora projektu Dana ADAMCOVÁMAS Slavkovské bojiště zástupce kraje Aleš NAVRÁTILŘeditel ZŠ Bučovice 710 zástupce zřizovatelů Jiří HORÁK Vítězslav REŠKA místostarosta města Bučovice Starosta obce Nesovice zástupce vedení škol Jaroslav HEJNÝ Andrea KUPKOVÁ Markéta PLAVINOVÁ ředitel ZŠ a MŠ Brankovice ZŠ a MŠ Nesovice zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání Gabriela KUTILOVÁ Jiří POSPÍŠIL Šuterňa, Snovídky Procyon, Letonice zástupce ZUŠ Dagmar KLEMENTOVÁZUŠ Bučovice zástupce KAP Dana SKLENÁŘOVÁ zástupce rodičů zástupce MAS Ludmila KOLÁŘOVÁMAS Vyškovsko

26 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. HANA TOMANOVÁ MAS Slavkovské bojiště, z.s. www.mas-slavkovskebojiste.cz manazer@mas-slavkovskebojiste.cz Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402


Stáhnout ppt "Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 KULATÝ STŮL 15.6.2016, Městský úřad Bučovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google