Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOKUMENTY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ. Členění cenných papírů je v literatuře obvykle různé. Cenné papíry klasifikujeme podle: formy (převoditelnost, na řad, na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOKUMENTY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ. Členění cenných papírů je v literatuře obvykle různé. Cenné papíry klasifikujeme podle: formy (převoditelnost, na řad, na."— Transkript prezentace:

1 DOKUMENTY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

2 Členění cenných papírů je v literatuře obvykle různé. Cenné papíry klasifikujeme podle: formy (převoditelnost, na řad, na jméno); zosobnění majetkového či jiného práva (majetkové, dlužnické, dispoziční, zajišťující právo podílnické atd.); charakteru důchodu (stálý příjem nebo příjem neposkytující); emise (hromadně a individuálně vydávané); zastupitelnosti a veřejné obchodovatelnosti. Třídění dokumentů kapitálových trhů

3 Dále můžeme členit podle: ekonomické klasifikace (c.p. pro platební styk a pro KT); dlužníka (státní, municipální, soukromé c.p.); ztělesněného práva (majetkové a dlužní); charakteru důchodu (pevné a proměnlivé zúročení, podíl na výsledcích emitenta); převoditelnosti.

4 Základním kritériem třídění cenných papírů je obsah hlavních práv, která zákon s cenným papírem spojuje: akcie; zatímní listy; podílové listy; dluhopisy, včetně vkladových listů, vkladových certifikátů a pokladničních poukázek; investiční kupóny (platily dočasně jen do ukončení kupónové privatizace); kupóny; směnky; šeky; cestovní šeky; náložné listy, včetně konosamentů; skladištní listy. Třídění cenných papírů podle druhu

5 Novela zákona o cenných papírech ještě rozeznává tzv. investiční instrumenty, kam jsou zařazeny také instrumenty peněžního trhu s výjimkou mezibankovních depozit a úvěrů, dále finanční termínové smlouvy (futures), FRA (úrokové termínové smlouvy, úrokové a devizové swapy, swapy na akcie a jejich indexy, nákupní a prodejní opce).

6 Cenné papíry zaknihované Cenné papíry listinné Třídění cenných papírů z hlediska podoby

7 Typy zaknihování cenných papírů

8 1. Jednočlánková decentralizovaná evidence cenných papírů Jde o takovou podobu zaknihování cenného papíru, kdy emitent vydá celou emisi cenných papírů tak, že ji zavede do své evidence. Tato evidence přirozeně zahrnuje nejen údaje o jednotlivých cenných papírech dané emise, ale též údaje o tom, kdo jsou jejich majitelé. E-----------------MCP Emitent obvykle při větších emisích vyhledává u specialistů na práci s cennými papíry (např. u obchodníků s cennými papíry) některé služby. (E) OCP---------------------MCP

9 Obchodník s cennými papíry se stane prvním nabyvatelem celé emise zaknihovaných cenných papírů (emitent pouze jemu tedy vydá všechny cenné papíry dané emise) a sám pak tyto cenné papíry rozprodává dalším nabyvatelům. E ------- OCP (=1.MCP)---------MCP (další) 2. Kombinovaná evidence cenných papírů

10 C-------------MCP Od obou předchozích typů se toto zaknihování cenných papírů odlišuje tím, že má jen jednu variantu. Není to tedy ani emitent ani obchodník s cennými papíry ani organizátor trhu s cennými papíry, ale v celostátním měřítku centrum v ČR nazývané „Středisko cenných papírů“. 3. Jednočlánková centralizovaná evidence cenných papírů

11 Listinné cenné papíry na doručitele Listinné cenné papíry na řad Listinné cenné papíry na jméno Třídění cenných papírů podle formy

12 Listinné cenné papíry na doručitele Pro cenný papír na doručitele je charakteristické, že osoba, které patří práva spojená s cenným papírem, není uvedena v textu listiny. Oprávněnou osobou je držitel listiny a k převodu cenného papíru dochází předáním listiny nabyvateli. Práva spojená s cenným papírem může vykonávat ten, kdo listinu drží (kdo ji předloží). Této osobě je také zavázaná osoba povinna plnit.

13 Listinné cenné papíry na řad (ordrepapíry) Práva spojená s ordrepapíry se převádějí zvláštním písemným prohlášením na cenném papíru. Toto písemné prohlášení se označuje jako rubopis nebo indosament. Zákonným ordrepapírem jsou směnky, šeky, zatimní listy, akcie, dluhopisy, podílové listy. Mezi ostatní ordrepapíry lze zahrnout např. skladištní listy, konosamenty, náložné listy.

14 Práva spojená s cennými papíry na jméno, pokud jsou vůbec převoditelná, lze převádět pouze obecnou občanskoprávní cestou – dohodou o postoupení práv (posupní smlouvou, cesí). Tato smlouva musí mít písemnou formu. Cenným papírem na jméno se může stát i zákonný ordrepapír, pokud emitent opatří cenný papír tzv. rektadoložkou, která se vyjadřuje slovy „nikoliv na řad“. Listinné cenné papíry na jméno (rektapapíry)

15 Třídění cenných papírů z hlediska oběhuschopnosti Cenné papíry cirkulační a ukládací Cenné papíry zastupitelné a nezastupitelné Cenné papíry obchodovatelné a neobchodovatelné Cenné papíry vydávané hromadně a nehromadně

16 Cenné papíry cirkulační a ukládací Cirkulační CP - CP, které mohou rychle a bez větších formalit měnit svého majitele (např. CP na doručitele, CP na řad). Ukládací CP – CP, které vzhledem k formálnostem převodu práv s nimi spojených mohou obíhat jen pozvolna (např. CP na jméno).

17 Cenné papíry zastupitelné a nezastupitelné Zastupitelné CP - pokud jde o cenné papíry stejného druhu, které byly vydány stejnou osobou ve stejné formě, a pokud z nich vznikají majitelům stejná práva a povinnosti. Nezastupitelné CP - ostatní cenné papíry.

18 Zastupitelnými cennými papíry mohou být zatímní listy, akcie, dluhopisy, podílové listy, investiční kupóny a kupóny. Aby např. akcie byly zastupitelné, musí jít o akcie jedné akciové společnosti, stejného druhu, o stejné jmenovité hodnotě, vydané ve stejné formě (akcie na majitele nebo na jméno). Rozlišování cenných papírů z hlediska zastupitelnosti je důležité pro veřejnou obchodovatelnost cenného papíru a pro obsah některých smluv o cenných papírech, zejména smlouvy o převodu cenných papírů, a pro smlouvu o úschově cenných papírů.

19 Cenné papíry obchodovatelné a neobchodovatelné Obchodovatelné CP – jsou zásadně CP, které mohou rychle měnit osobu svého majitele (cenné papíry cirkulační). Neobchodovatelné CP – jsou např. cenné papíry na jméno.

20 cenné papíry veřejně obchodovatelné (novela zákona používá termín registrované); cenné papíry veřejně neobchodovatelné. Obchodovatelné cenné papíry můžeme ještě dále členit na:

21 Cenné papíry veřejně obchodovatelné (registrované) jsou takové cenné papíry, s nimiž lze obchodovat na burze cenných papírů nebo na obdobném organizovaném trhu cenných papírů (tzv. veřejné trhy) s povolením orgánu regulujícího kapitálový trh (v ČR nyní ČNB). Registrovanými cennými papíry mohou být zatímní listy, akcie, dluhopisy, podílové listy a kupóny, pokud splňují náležitosti stanovené zákonem pro veřejně obchodovatelný cenný papír.

22 Neveřejně obchodovatelné cenné papíry (neregistrované) jsou takové cenné papíry, se kterými lze obchodovat, ale nikoliv na veřejném trhu. Takto lze obchodovat i se směnkami, šeky, cestovními šeky, skladištními listy, náložními listy a konosamenty.

23 Cenné papíry vydávané hromadně a nehromadně CP vydávaný hromadně (někdy označován jako sériový CP) CP vydávaný nehromadně (někdy označován jako kusový CP) Hromadně lze vydávat pouze zastupitelné cenné papíry, nezastupitelné cenné papíry hromadně vydat nelze. Hromadným vydáním cenného papíru označuje zákon o cenných papírech vydání cenných papírů v počtu vyšším než 3000 kusů. Podle počtu cenných papírů při jejich vydání rozlišujeme:

24 Ostatní kritéria třídění cenných papírů Třídění cenných papírů z hlediska hospodářského důvodu (kauzy) Třídění cenných papírů podle práva, k němuž jsou zřízeny Třídění cenných papírů podle emitenta Třídění cenných papírů podle charakteru práva, které cenný papír inkorporuje Třídění cenných papírů podle ekonomického významu

25 Třídění cenných papírů z hlediska hospodářského důvodu (kauzy) Abstraktní CP - CP, ve kterých není uváděn hospodářský důvod (např. směnky, šeky) Kauzální CP - CP, které hospodářský důvod uvádějí (např. akcie, zatímní listy, dluhopisy)

26 Třídění cenných papírů podle práva, k němuž jsou zřízeny CP hlavní (základní) - jsou zřízeny k hlavnímu právu (základnímu právu). Jedná se o akcie, dluhopisy a podílové listy. CP vedlejší (podružné) - jsou zřizovány k právu na jednotlivé opakující se výnosy (požitky), které vyplývají ze základního práva. Např. kupóny vydávané k těmto cenným papírům.

27 Třídění cenných papírů podle emitenta CP soukromé - emitent je subjektem soukromého práva. CP veřejné - emitentem je subjekt veřejného práva. Jedinými veřejnými cennými papíry jsou dnes v České republice státní dluhopisy a komunální obligace vydávané obcemi. Ostatní cenné papíry jsou cennými papíry soukromými.

28 Třídění cenných papírů podle charakteru práva, které cenný papír inkorporuje CP věcněprávní - ztělesňují věcné právo, zejména vlastnické, popř. i zástavní právo ke zboží (např. skladní listy (warranty), popř. náložné listy) CP obligační - ztělesňují subjektivní právo závazkové (pohledávku). Rozdělujeme je do několika podskupin: CP podílnické (korporační) - ztělesňují právo účasti na podnikání nebo na majetku (akcie, zatímní listy a podílové listy). S podílnickými cennými papíry je zpravidla spojeno i právo na výnos. - CP na peněžité plnění, které ztělesňují nárok na peněžitou pohledávku (např. směnky, šeky, dluhopisy); - CP na zboží, které ztělesňují právo na vydání zboží (skladištní listy, náložné listy a konosamenty); - CP proměnitelné (vyměnitelné), které ztělesňují nárok na výměnu za jiný cenný papír (vyměnitelné dluhopisy a investiční kupóny).

29 Třídění cenných papírů podle ekonomického významu cenné papíry platební a úvěrové (zejména směnky a šeky), cenné papíry ukládací, které slouží k bezpečnému uložení peněžních prostředků (zejména dluhopisy, vkladové listy, podílové listy), cenné papíry spekulační, které poskytují nárok na podíl na zisku v závislosti na hospodářském výsledku (zejména akcie).


Stáhnout ppt "DOKUMENTY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ. Členění cenných papírů je v literatuře obvykle různé. Cenné papíry klasifikujeme podle: formy (převoditelnost, na řad, na."

Podobné prezentace


Reklamy Google