Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahájení: Přítomni členové zastupitelstva: Kazetský Václav, Kvapilová Eva, Nešetřil Karel, Pokorný Michal, Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Studený.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahájení: Přítomni členové zastupitelstva: Kazetský Václav, Kvapilová Eva, Nešetřil Karel, Pokorný Michal, Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Studený."— Transkript prezentace:

1 Zahájení: Přítomni členové zastupitelstva: Kazetský Václav, Kvapilová Eva, Nešetřil Karel, Pokorný Michal, Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Studený Václav ml., - přítomno 6 ze 7 členů zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ostatní – podle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Kvapilová Eva, Nešetřil Karel

2 Program: 1.Zpráva o činnosti 2.Závěrečný účet obce 2012 3. Doplnění kontrolního výboru 4. Prodej pozemku 5. Znak obce Sazená 6.Zámek Sazená – kulturní památka 7.Kanalizace – informace o průběhu výstavby, příprava na budování domovních přípojek

3 20. 3. Miluše Podracká - 84

4 20. 3. Zahájení stavby kanalizace

5 Březen – květen Dřevostavba proti myslivárně

6 1. 4. Velikonoce

7 20. 4. vítání – André Lenc

8 26. 4. Návštěva v Národním divadle – busta Josefa Lva / mgr. Petra Daňhelová

9 Oprava památníků padlých v 1. a 2. světové válce; Pavel Kytka a Ivo B öhm; Slavnostní odhalení po rekonstrukci – 8. června v 9:30

10 + 12. 5. Viktorie Bečvářová – 77 let

11 Další informace z obecního úřadu: Internetové stránky obce mají nový vzhled a nové funkce V obci dochází ke krádežím – soška sv. Antonína od studánky, hliníkový žebřík na stavbě; 25. května incident u školy – přelézání plotu, pokus o násilné vniknutí – nakonec to byli jen „ctihodní občané z Budihostic“ – prý s povolením a vědomím Středočeského kraje, žádám všechny o vnímavost a v případě potřeby upozornit, od 20. 5. je nový nájemce obchodu, o rozšíření úředních hodin ve středu odpoledne není vůbec žádný zájem, proto se vracíme k původní variantě – v pondělí 12:00 – 18:00, ostatní pracovní dny (zpravidla) 08:00 – 12:00.

12 2. Závěrečný účet obce 2012: Závěrečný účet a výsledek kontroly hospodaření obce byl vyvěšen na úřední desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Pokud má někdo zájem, může podrobné údaje o hospodaření kterékoliv obce najít na internetových stránkách na adrese: http://monitor.statnipokladna.czhttp://monitor.statnipokladna.cz Na uvedených internetových stránkách najdete údaje o hospodaření libovolné obce za roky 2010 až 2012. Údaje o hospodaření obce Sazená za rok 2012: FINANČNÍ UKAZATELE PŘÍJMY 3 659 tis. Kč VÝDAJE 2 769 tis. Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 890 tis. Kč

13 Závěrečný účet obce 2012: MAJETEK: MAJETEK CELKEM 21 331 tis. Kč DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 11 414 tis. Kč POHLEDÁVKY BRUTTO 1 728 tis. Kč KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO 1 728 tis. Kč KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO 1 686 tis. Kč KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 2 612 tis. Kč HOSPODAŘENÍ NÁKLADY 2 500 tis. Kč VÝNOSY 3 539 tis. Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 039 tis. Kč

14 Závěrečný účet obce 2012: Audit (kontrola hospodaření) obce nezjistil žádné porušení rozpočtové kázně. Zjištěny ale byly nedostatky ve vedení účetnictví: „Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech“ = v inventurních soupisech nebyly zahrnuty některé účty, které tam měly být; „Konečné zůstatky na bankovních výpisech k 31. 12. 2012 u spořicího účtu (KZ 708 999,06 Kč) a portfoliového účtu (KZ – záporný zůstatek 221,86 Kč) nesouhlasí s konečným stavem na účtu ve výkazu FIN 2-12 M a v Rozvaze k 31. 12. 2012“ = uvedené položky nebyly správně zaúčtovány; „Územní celek nedodržel postupy účtování o odpisech“ = v účetnictví nebyly realizovány odpisy majetku za rok 2012.

15 Závěrečný účet obce 2012: Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet (ve znění v příloze tohoto zápisu) a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce s výhradou a přijímá následující opatření k nedostatkům zjištěným kontrolou hospodaření: „Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech“ – k tomu provést mimořádnou dokladovou inventuru se stavem k 30. 4. 2013, „Konečné zůstatky na bankovních výpisech k 321. 12. 2012 u spořicího účtu (KZ 708 999,06 Kč) a portfoliového účtu (KZ – záporný zůstatek 221,86 Kč) nesouhlasí s konečným stavem na účtu ve výkazu FIN 2-12 M a v Rozvaze k 31. 12. 2012“ – provést opravu nesprávného účtování – již bylo realizováno, „Územní celek nedodržel postupy účtování o odpisech“ – k odstranění nedostatku provést správné zaúčtování odpisů za rok 2012 – již bylo realizováno. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce informovat Odbor finanční kontroly Středočeského kraje o odstranění nedostatků a požádat o provedení následné kontroly. Pro hlasovalo: _6__, proti __0_, zdrželi se hlasování _0__. Závěrečný účet byl schválen s výhradou.

16 3. Doplnění kontrolního výboru Protože kontrolní výbor obce má v současné době pouze dva členy a zákon o obcích ukládá, aby se skládal nejméně ze tří osob, navrhuje se jeho doplnění o paní Jaroslavu Nouzákovou, se kterou starosta obce její kandidaturu projednal. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění kontrolního výboru odce o paní Jaroslavu Nouzákovou. Pro hlasovalo: _6__, proti _0__, zdrželi se hlasování _0__.

17 4. Prodej pozemku v majetku obce Na úřední desce byl zveřejněn záměr obce prodat pozemek parc. č. 854/18 o výměře 3.842 m 2, který je ve vlastnictví obce a není pro její potřeby využíván. Prodej byl záměrem nabídnut paní Janě Kunertové s podmínkami – cena podle úředního odhadu a úhrada nákladů s prodejem spojených. Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku v majetku obce parc. č. 854/18 o výměře 3.842 m 2 za cenu 33.660,--Kč a pověřuje starostu obce vyřízením všech náležitostí prodeje. Pro hlasovalo: _6__, proti _0__, zdrželi se hlasování _0__.

18 3. Znak a prapor obce Sazená: Zastupitelstvo zadalo zpracování návrhu znaku a praporu pro obec. Návrhy byly zveřejněny a obyvatelům obce byla dána možnost hlasováním rozhodnout, který vzor bude vybrán ke konečné realizaci. Celkem se vyjádřilo 78 obyvatel s tímto výsledkem:

19 Znak a prapor obce – 3. místo – 16 hlasů

20 Znak a prapor obce – 2. místo – 19 hlasů

21 Znak a prapor obce – 1. místo – 25 hlasů

22 Znak a prapor obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce na základě výběru a hlasování obyvatel schvaluje, aby pro obec Sazená byl realizován vzor znaku a praporu č. 1 podle návrhu heraldika mgr. Tejkala. Pověřuje starostu obce podáním návrhu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prostřednictvím mgr. Tejkala a k dalším krokům ke schválení a udělení znaku obce. Pro hlasovalo: _5__, proti _0__, zdrželi se hlasování _1__.

23 4. Možnost prohlášení zámku Sazená za kulturní památku Zastupitelstvo obce soustavně zajišťuje potřebnou péči o kulturní památky celostátního i místního významu, které se v Sazené nacházejí. V minulosti byl kompletně rekonstruován Mariánský sloup, komplexně opravena zvonička, proběhla oprava studánky a celého jejího okolí, v podstatě je dokončena oprava památníků padlých v 1. a 2. světové válce. Samozřejmě nelze nevzpomenout vzornou péči o kulturní památku – mlýn čp. 38 i postupnou přeměnu zabetonovaného objektu předválečného opevnění – současného pevnostního muzea u obecní váhy. Tato péče vzbudila také zájem orgánů památkové péče, které se seznámili s historickými prostorami sazenského zámku, samozřejmě i s malovaným stropem malého sálu. Obec navštívila řada odborníků z Národního památkového ústavu i z oboru památkové péče Středočeského kraje. Výsledkem jejich posouzení stavu objektu je naléhavé doporučení, aby objekt byl prohlášen za kulturní památku.

24 Zámek – kulturní památka Takový postup uznamená několik zásadních změn v dalším nakládání s chráněným objektem: péče o ty části, které mají historickou hodnotu, musí být zabezpečována v souladu s odbornými stanovisky orgánů památkové péče, ale jejich činnost je ve směru k památkově chráněnému objektu poskytována bezplatně, pro památkově chráněný objekt lze lépe získávat dotace z prostředků Ministerstva kultury, případně i Středočeského kraje, památková ochrana znamená i pro budoucnost obtížné až nemožné komerční nakládání s chráněným objektem (např. prodej celku nebo jeho částí). Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhy a názory orgánů památkové péče a vyslovuje souhlas se zahájením procesu prohlášení objektu zámku Sazená čp. 1 za kulturní památku. Pro hlasovalo: _6__, proti _0__, zdrželi se hlasování _0__.

25 Kanalizace, domovní přípojky Domovní přípojka = veřejná část (na pozemku obce), bude vlastnictvím obce, plně hradí obec soukromá část (na pozemku vlastníka), bude jeho majetkem, hradí vlastník

26 Kanalizace, domovní přípojky

27 Pro všechny domovní přípojky, kde si to majitelé domů objednali, má obecní úřad připravené: projekt s technickou zprávou, nutno uhradit náklady zpracování, územní souhlas stavebního úřadu – zabezpečila obec na svůj náklad, domovní přípojka nepodléhá kolaudaci! položkový rozpočet, za jaké náklady by to zhotovila firma – samozřejmě včetně záruky za práci, čestné prohlášení, ve kterém uchazeč o připojení do 30. 6. vyplní a podepíše podstatné údaje o svém záměru k připojení.

28 Kanalizace, domovní přípojky Položkový rozpočet vypadá takto (1. část):

29 Kanalizace, domovní přípojky Položkový rozpočet vypadá takto (2. část):

30 Kanalizace – domovní přípojky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Odevzdat na obecní úřad nejpozději do 30. 6. 2013. Vlastník/pověřený zástupce vlastníků (příjmení a jméno) ……………………………… domu číslo popisné………... v obci Sazená prohlašuje a svým podpisem stvrzuje: 1. Na kanalizační síť v obci Sazená □se připojím a uzavřu s obcí Sazená smlouvu o odvádění splaškových vod, □se nepřipojím, protože mám nepropustnou jímku, zkolaudovanou stavebním úřadem a zabezpečím vyvážení splašků na příslušnou ČOV (nebude možné v Sazené), □se nepřipojím, protože mám domovní ČOV, schválenou vodoprávním úřadem bez povinnosti připojení na veřejnou kanalizaci, Pokud se nemovitost na kanalizaci nepřipojí, bude mít stanovenu povinnost každoročně doložit obci doklady o likvidaci odpadních vod zákonem předepsaným způsobem.

31 Kanalizace, domovní přípojky 2. Domovní přípojku předpokládám vybudovat: □na základě nabídky a rozpočtu stavební firmy, která v Sazené kanalizaci buduje, □vlastními prostředky, □ prostřednictvím jiné firmy, která je oprávněna takovou stavbu provádět. Jsem si vědom, že fyzické připojení domu prostřednictvím domovní přípojky do hlavního kanalizačního řadu je možné až poté, kdy bude celá síť včetně ČOV vybudovaná a taková situace bude obcí zveřejněna. Příspěvek obce na úhradu nákladů domovní přípojky pro zkolaudované domy k bydlení je možné poskytnout pouze na základě řádně doložených nákladů (materiál a práce), maximálně do výše rozpočtu stavební firmy, která v Sazené kanalizaci buduje.

32 Kanalizace, domovní přípojky 3. Zásobování vodou mého/našeho domu je zajištěno: □ plně z veřejného vodovodu □ částečně nebo plně z vlastní studny 4. Zajištění materiálu prostřednictvím obce pro domovní přípojku v případě budování svépomocí požadovat: □ budu □ nebudu 5. Pokud moje prostředky nebudou na úhradu nákladů domovní přípojky dostačovat, zprostředkování úvěru (ze stavebního spoření) od obce požadovat: □ budu □ nebudu. V každém bodu čestného prohlášení zakřížkujte pouze jednu z uvedených možností.

33 Kanalizace, domovní přípojky Příspěvek obce pro budování domovních přípojek pro zkolaudované obytné domy je stanoven takto: Cena přípojkydo10. 000příspěvek 10% od 10.001 do 20.00020% od 20.00130% Celková nabídková cena všech 129 domovních přípojek – 3.021.992,- -; průměr na jednu přípojku – 23.426,-- Kč Pokud všichni požádají o příspěvek obce, bude to znamenat výdaj ve výši 930.411,--Kč (loňská úspora 890.000,--) Dům, který je připojen na kanalizaci, získává okamžitě na hodnotě 100.000 až 200.000 Kč

34 Kanalizace, domovní přípojky Kalkulace poplatků za vyvážení žumpy a likvidace stejného množství prostřednictvím kanalizace – tj. stočné: Dům – 3 osoby, Normovaná spotřeba vody 35 m 3 /rok/osobu (cca 650 l/týden) – to je celkem 105 m 3 za rok Při vyvážení fekálním vozem na čističku 105 m 3 znamená 17 cisteren po 6 m 3, při ceně 1. 000,-- Kč za jedno vyvezení je to celkem 17.000,--Kč Při likvidaci splaškových vod kanalizací – stočné 30,--Kč/ m 3 to znamená 3.150,--Kč, tj úspora za rok 13.850,--Kč Připomínám – průměrná cena jedné přípojky je 23.426,--Kč

35 Děkujeme všem za účast, prezentaci posíláme i těm, kteří se veřejného zasedání nezúčastnili. Bohužel ale přišli o všechny komentáře, přednesené v průběhu jednání, neměli ani možnost položit dotazy, na které odpovídali členové zastupitelstva i přítomný stavbyvedoucí.


Stáhnout ppt "Zahájení: Přítomni členové zastupitelstva: Kazetský Václav, Kvapilová Eva, Nešetřil Karel, Pokorný Michal, Votruba Rudolf, Zeman Miloš Omluveni: Studený."

Podobné prezentace


Reklamy Google